Τα Δεκαδικά παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αρχικό στάδιο παραμετροποίησης, καθώς με βάση το πλήθος τους, αποτυπώνονται οι τιμές, το κόστος, οι αξίες και οι ποσότητες σε παραστατικά και οικονομικές αναφορές στο Soft1.

Τα Δεκαδικά, ορίζονται/ παραμετροποιούνται σε τρία διαφορετικά σημεία:

  • Στις Μονάδες Μέτρησης (Μενού Παραμέτρων > Εταιρείες > Λοιπές Ρυθμίσεις > Μονάδες Μέτρησης), 
  • στα Νομίσματα (Μενού Παραμέτρων > Εταιρείες) και 
  • στην Εταιρεία, (Μενού Παραμέτρων > Εταιρείες).

Τι να προσέξετε!

Ρυθμίστε τα Δεκαδικά από την αρχή της χρήσης του Soft1 ώστε να προχωρήσετε άμεσα στις κυρίως ενέργειές σας (π.χ. καταχώριση κινήσεων/ παραστατικών), αποφεύγοντας τις πιθανές αλλοιώσεις αποτελεσμάτων που θα είχατε αν προβαίνατε σε μεταγενέστερο στάδιο στην παραμετροποίησή τους. 

Δείτε παρακάτω πώς ορίζεται η παραμετροποίηση των δεκαδικών, πώς αυτή επηρεάζει τις συναλλαγές και πώς γίνεται η αποτύπωσή τους στις Soft1 οικονομικές αναφορές.Πού εμφανίζονται

Τα Δεκαδικά όπως ορίζονται από τις μονάδες μέτρησης, αποτυπώνονται στα στοιχεία ποσοτήτων στα Παραστατικά.

Παραμετροποίηση

Συμπληρώστε το πεδίο "Δεκαδικά" στις Μονάδες Μέτρησης (Μενού Παραμέτρων > Εταιρείες > Λοιπές Ρυθμίσεις > Μονάδες Μέτρησης).

Λάβετε υπ' όψιν ότι για να ενεργοποιηθούν δυνατότητες/λειτουργίες που αφορούν σε γενικές παραμέτρους, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε εκ νέου login στο Soft1.
Πού εμφανίζονται

Τα Δεκαδικά όπως ορίζονται από τα Νομίσματα, αποτυπώνονται στα πεδία τιμών και αξιών στα Παραστατικά.

Παραμετροποίηση

Συμπληρώστε τα πεδία «Δεκ. Τιμών» και «Δεκ. Αξιών» πατώντας πάνω στην παράμετρο «Νόμισμα» (Μενού Παραμέτρων > Εταιρείες) και στη συνέχεια επιλέξτε «Καταχώριση».

Λάβετε υπ' όψιν ότι για να ενεργοποιηθούν δυνατότητες/λειτουργίες που αφορούν σε γενικές παραμέτρους, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε εκ νέου login στο Soft1.
Πού εμφανίζονται

Τα Δεκαδικά που ορίζονται στα στοιχεία Εταιρείας, εμφανίζονται στις στήλες Ποσότητα, Κόστος και Αξία στις Oικονομικές αναφορές (όπως είναι οι Κινήσεις Ειδών, Βιβλίο Απογραφής κ.α.).

Παραμετροποίηση

Συμπληρώστε τα πεδία στα Ειδικά στοιχεία/ Δεκαδικά στα στοιχεία Εταιρείας (Μενού Παραμέτρων > Εταιρείες).

Στα Στοιχεία Εταιρείας δηλώστε το ίδιο ή μεγαλύτερο πλήθος δεκαδικών από αυτά που θα ορίσετε στο Νόμισμα για να αποφύγετε διαφορές, λόγω στρογγυλοποίησης, στις οικονομικές αναφορές και τις εκτυπώσεις Αποθήκης.


Λάβετε υπ' όψιν ότι για να ενεργοποιηθούν δυνατότητες/λειτουργίες που αφορούν σε γενικές παραμέτρους, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε εκ νέου login στο Soft1.Στις Ρυθμίσεις Συστήματος μπορείτε να ορίσετε τη <Μορφή Αριθμών>, δηλαδή να επιλέξετε το πώς θα απεικονίζονται στο Soft1 τα αριθμητικά πεδία και τα δεκαδικά αυτών.
Επιλέξτε:

  • System default, για να προβάλλονται τα αριθμητικά στοιχεία βάσει των regional settings (τοπικών ρυθμίσεων) του υπολογιστή σας,
  • οποιαδήποτε άλλη επιλογή (π.χ. 9999999.00) για να προβληθούν τα αριθμητικά στοιχεία βάσει της συγκεκριμένης μορφής. 

Η <Μορφή Αριθμών> αφορά αποκλειστικά στην απεικόνιση των αριθμητικών πεδίων στο Soft1. Η πληροφορία στη βάση δεδομένων καταχωρείται σύμφωνα με την παραμετροποίηση στις Μονάδες Μέτρησης, τα Νομίσματα και τις Ρυθμίσεις της Εταιρείας.  

Αν λοιπόν επιλέξετε κάποια από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, παρόλο που αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα των regional settings, για τα δεκαδικά αξιών/ τιμών φροντίστε να έχετε δηλώσει το μέγιστο αναγκαίο πλήθος δεκαδικών στα Regional Settings (Control Panel) του σταθμού εργασίας ώστε να έχετε μια σωστή απεικόνιση.