Εισαγωγή

Με βάση την ΠΟΛ.1214/30.9.2014 «Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα Φ.Π.Α.», προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης αρχείου εισπράξεων/ πληρωμών. Η υποχρέωση αυτή, αφορά όχι μόνο αυτούς που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, αλλά και όσους δεν εντάσσονται και είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς. Με το ειδικό αυτό σύστημα ο συμψηφισμός του Φ.Π.Α. θα γίνεται μετά την είσπραξη της απαίτησης και όχι με την έκδοση του τιμολογίου, όπως γίνεται στο «Κανονικό καθεστώς» και αντίστοιχα η έκπτωση του Φ.Π.Α. θα γίνεται με την πληρωμή της αξίας του τιμολογίου.

Το Soft1 παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας άρθρων που αφορούν τη διαχείριση καταβολής ΦΠΑ.

Η διαδικασία παραμετροποίησης είναι κοινή τόσο για τις εταιρείες που εντάσσονται στο καθεστώς, όσο και για εκείνες που δεν εντάσσονται, αλλά συναλλάσσονται με υποκείμενους που έχουν ενταχθεί.

Ανεξάρτητα αν η εταιρεία είναι ενταγμένη ή όχι, η διαχείριση εγγραφών ΦΠΑ για τους υποκείμενους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β, απαιτεί την αναλυτική λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών παρακολούθησης συναλλασσομένων.

Παραμετροποίηση εφαρμογής

1. Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς

(Eίναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στο άρθρο 39β)

1.1 Εμπορική Διαχείριση 

Στα λογιστικά στοιχεία των προμηθευτών και πιστωτών έχει προστεθεί η ένδειξη <Άρθρο 39β Φ.Π.Α> το οποίο δέχεται τις τιμές [Μη Ενταγμένος] και [Ενταγμένος].

Εικόνα 1. Αρχείο προμηθευτών

ΣημείωσηΗ πρόταση της εφαρμογής για το πεδίο αυτό κατά τη δημιουργία νέου προμηθευτή είναι [Μη Ενταγμένος].

Στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών Αγορών και Ειδικών συναλλαγών έχει προστεθεί το πεδίο <Άρθρο 39β Φ.Π.Α.>. Το συγκεκριμένο πεδίο έχει προστεθεί και στα παραστατικά Πληρωμών και Εμβασμάτων (για την αντιστοίχισή τους με τα τιμολόγια).

Το πεδίο δέχεται τις τιμές: 

Εικόνα 2. Λοιπά στοιχεία παραστατικού αγοράς

1.2 Λογιστική 

Στους λογαριασμούς λογιστικής, σε λογαριασμούς που αντιστοιχούν στους συναλλασσόμενους που εντάσσονται στο άρθρο 39β, στα  γενικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής έχει προστεθεί το tab <'Αρθρο 39β ΦΠΑ> όπου στο πεδίο <Ενταγμένος> θα επιλέγετε εαν ο συναλλασσόμενος εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς. 

Εικόνα 3. Λογαριασμοί λογιστικής <Άρθρο 39β>, συναλλασσόμενος ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς

Σημείωση: Η παράμετρος χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που η λογιστική ενημερώνεται χειροκίνητα (όχι από το μηχανισμό γέφυρας λογιστικής). Στις περιπτώσεις που υπάρχει κύκλωμα Εμπορικής Διαχείρισης, η πληροφορία αντλείται από το αρχείο συναλλασσομένων. 

Εικόνα 4. Λογαριασμοί λογιστικής αγορών: Πιστωτικός πληροφοριακός/ Χρεωστικός πληροφοριακός

Σημείωση: Για τον ορθό υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης, ο αντίθετος λογαριασμός δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος με τις μεταβλητές ΦΠΑ, καθώς η καθαρή αξία σε περίπτωση πληρωμής θα απεικονιστεί στους λογαριασμούς τάξεως που θα πρέπει να συνδέσετε στον αντίθετο λογαριασμό, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 5. Λογαριασμοί λογιστικής ΦΠΑ: Πιστωτικός πληροφοριακός/ Χρεωστικός πληροφοριακός

Σημείωση: - Σε άρθρα τα οποία προήλθα μέσω γέφυρας από εμπορίκή διαχείριση, με ενταγμένο συναλλσσόμενο, οι λογαριασμοί που θα συμμετέχουν θα είναι οι πληροφοριακοί λογαριασμοί, βάσει παραμετροποίησης.

-Όταν τα άρθρα δημιουργούνται μέσω γέφυρας σύνδεσης (on line/batch) το πεδίο "Άρθρο 39β ΦΠΑ" στα λοιπά στοιχεία, ενημερώνεται αυτόματα με βάση το παραστατικό από το οποίο προήλθε.

Εικόνα 6. Άρθρα λογιστικής λοιπά στοιχεία

Σημείωση: - Σε χειροκίνητη καταχώρηση λογιστικών άρθρων όπου ο συναλλασσόμενος είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς, πέρα από την ένδειξη ένταξης στην καρτέλα του θα πρέπει να επιλεχθεί και η σχετική παράμετρος από τα λοιπά στοιχεία του εκάστοτε άρθρου (Εικ.3).

Έσοδα - Έξοδα

Στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών Εσόδων- Εξόδων έχει προστεθεί η σχετική ένδειξη που αφορά το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Εικόνα 7. Παραστατικά εσόδων εξόδων

Στα γενικά στοιχεία των λογαριασμών εσόδων εξόδων, στην περιοχή <Φορολογική αναμόρφωση/Άρθρο 39β ΦΠΑ>, έχουν προστεθεί τα πεδία "Αντίθετος" και "Πληροφοριακός".

Ο αντίθετος λογαριασμός της αγοράς ή της δαπάνης θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που οι εγγραφές εξόδων δημιουργούνται μέσω του μηχανισμού των γεφυρών Εσόδων - Εξόδων. Πιο συγκεκριμένα εαν ο αντίθετος κάποιου λογαριασμού είναι συμπληρωμένος, η γέφυρα θα πραγματοποιήσει την εγγραφή στον αντίθετο αντί του κύριου λογαριασμού, όταν οι συναλλαγές της εμπορικής διαχείρισης είναι χαρακτηρισμένες ότι εντάσσονται στο άρθρο 39β. 

Σημείωση: Για τον ορθό υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης, ο αντίθετος λογαριασμός δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος με τις μεταβλητές ΦΠΑ, καθώς η καθαρή αξία σε περίπτωση πληρωμής θα απεικονιστεί στους λογαριασμούς τάξεως που θα πρέπει να συνδέσετε στον αντίθετο λογαριασμό, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Στον πληροφοριακό λογαριασμό αγορών ή δαπανών, θα πρέπει να συνδέσετε τον πληροφοριακό λογαριασμό για την ενημέρωση της καθαρής αξίας της συναλλαγής. 

Εικόνα 8. Λογαρισμοί εσόδων εξόδων: λογαριασμός ΦΠΑ 

Στον αντίθετο λογαριασμό Φ.Π.Α αγορών/δαπανών, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον λογαριασμό τάξεως που αφορά στο Φ.Π.Α.

Σημείωση: - Σε παραστατικά τα οποία προήλθαν μέσω γέφυρας από εμπορική διαχείριση, με ενταγμένο συναλλασσόμενο, οι λογαριασμοί που θα συμμετέχουν θα είναι οι πληροφοριακοί λογαριασμοί, βάσει παραμετροποίησης.

- Όταν τα παραστατικά δημουργούνται μέσω γέφυρας σύνδεσης (on line/ batch) το πεδίο "Άρθρο 39β Φ.Π.Α" (στα λοιπά στοιχεία του παραστατικού) ενημερώνεται αυτόματα με βάση το παραστατικό από το οποίο προήλθε.

- Παρέχεται η δυνατότητα αντιστοίχισης των ταμειακών κινήσεων (παραστατικών εισπράξεων ή πληρωμών) με τα τιμολόγια τους μέσω ειδικής εργασίας για την απόδοση του ΦΠΑ > δεξί κλικ επί της γραμμής > αντιστοίχιση Άρθρο 39β.

Παράδειγμα

Ακολουθεί παράδειγμα τιμολογίου αγοράς το οποίο είναι εξοφημένο και αντιστοιχισμένο σε προμηθευτή που εντάσσεται σε καθεστώς 39β. 

Εικόνα 9. Τιμολόγιο εξοφλημένο και αντιστοιχισμένο

Τα παραστατικά αυτά, βάσει σχετικής παραμετροποίησης ενημερώνουν αυτόματα τη Γενική Λογιστική δημιουργώντας άρθρα.

Εικόνα 10. Άρθρα Λογιστικής από παραστατικό αγοράς και παραστατικό πληρωμής προμηθευτή

Εικόνα 11. Εγγραφές Λογιστικής παρατατικού αγοράς

Με την εργασία Εγγραφές ΦΠΑ (Άρθρο 39β), επιλέγοντας τη σειρά των εγγραφών και με δυνατότητα να καταχωρήσετε αν επιθυμείτε σχετική Αιτιολογία, η εφαρμογή δημιουργεί τις αντίστοιχες εγγραφές.

Εικόνα 12. Δημιουργία εγγραφών 

Από την εργασία αυτή, και εφ΄όσον έχει ακολουθηθεί η πιο πάνω παραμετροποίηση, δημιουργούνται τα σχετικά άρθρα λογιστικής στη σειρά που έχει επιλεγεί κατά την εκτέλεση της διαδικασίας, με τις αντίστοιχες εγγραφές λογιστικής στους πληροφοριακούς λογαριασμούς τάξεως που έχουν οριστεί βάσει του ποσού και της ημερομηνίας εξόφλησης του ταμειακού άρθρου. (Εικ. 13,14). 

Εικόνα 13. Άρθρο Λογιστικής για τις εγγραφές 39β

Εικόνα 14. Εγγραφές λογιστικής σε πληροφοριακούς λογαριασμούς τάξεως άρθρου 39β.

Eταιρείες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

Εμπορική διαχείριση

Στο tab <Χρήσεις> των εταιρειών έχει προστεθεί η επιλογή ένταξης της εταιρείας στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς, επιλέγοντας το menu Παράμετροι> Εταιρείες και μεταβαίνοντας από την εταιρεία που επιθυμείτε στο tab <Χρήσεις>, (με διπλό κλικ στην αντίστοιχη χρήση) θα πρέπει να δηλώσετε την τιμή 'Ναι' στο πεδίο <Άρθρο 39β ΦΠΑ>.

Εικόνα 15. Παραμετροποίηση χρήσης εταιρείας 

Σημείωση: Ανεξάρτητα αν η εταιρεία είναι ενταγμένη ή όχι, η διαχείριση εγγραφών ΦΠΑ για τους υποκείμενους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β, απαιτεί την αναλυτική λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών παρακολούθησης συναλλασσομένων.

Λογιστική 

Στη περίπτωση αυτή, όλα τα τιμολόγια ή παραστατικά που έχουν θέση τιμολογίου, καταχωρούνται όπως πριν την ένταξη στο ειδικό καθεστώς χωρίς καμία διαφοροποίηση.

Έσοδα Έξοδα 

Για τις εταιρείες που είναι ενταγμένες στο άρθρο 39β, θα πρέπει στους λογαριασμούς Εσόδων Εξόδων και στους αντίστοιχους λογαριασμούς ΦΠΑ, να συμπληρωθεί ο πληροφοριακός λογαριασμός (περιοχή < Φορολογική αναμόρφωση/ Άρθρο 39β ΦΠΑ>).

Οι πληροφοριακοί λογαριασμοί θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση εργασίας για την αυτόματη δημιουργία των εγγραφών της καθαρής αξίας και του ΦΠΑ που εισπράττεται.

Για τους σκοπούς του ορθού υπολογισμού τηε περιοδικής δήλωσης, οι λογαριασμοί εσόδων εξόδων και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ΦΠΑ δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένοι με τις μεταβλητές ΦΠΑ, καθώς η καθαρή αξία και το ΦΠΑ, σε περίπτωση πληρωμής θα απεικονιστεί στους πληροφοριακούς λογαριασμούς που θα έχετε συνδέσει σε αυτούς.

Πληροφοριακή κατάσταση

Στις εκτυπώσεις Οικονομικού ελέγχου, βρίσκεται η αναφορά: Εγγραφές ΦΠΑ ('Αρθρο 39β). Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των εγγραφών καθαρής αξίας και ΦΠΑ των λογαριασμών λογιστικής συναλλασσομένων ανά άρθρο. Στη στήλη Απόδοση, εμφανίζεται το ποσό ΦΠΑ που έχει εξοφληθεί (προς απόδοση), ενώ στη στήλη Υπόλοιπο εμφανίζεται το ποσό που εκκρεμεί (υπόλοιπο προς είσπραξη ή πληρωμή).

Εικόνα 16. Εκτυπώσεις > Εγγραφές ΦΠΑ (Άρθρο 39β)

Go to Top