Εισαγωγή

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1044/2018 και τις αλλαγές στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, οι οποίες ισχύουν για το φορολογικό έτος 2017, για την ενημέρωση του Soft1 με τις κατάλληλες μεταβλητές και τον υπολογισμό της Κατάστασης θα πρέπει να εκτελεστούν οι ενέργειες όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.Ενημέρωση Soft1

  1. Απο τη System bar  > S1 Addons,  θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα παρακάτω αρχεία ώστε να ενημερωθεί η βάση δεδομένων σας.
    • Κατηγορία "Έντυπα" > Απαραίτητα αρχεία XAD > Παράμετροι Φορολογικών εντύπων (ACNDOCS.ini) 
    • Κατηγορία "Πρότυπες βάσεις" > Αρχικοποίηση κωδικών Λογιστικής (ACNTinitdata.xdt)
    • Κατηγορία "Έντυπα" > Λογιστική > Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 2018 (kfa_g_2018.xad)
    • Κατηγορία "Έντυπα" > Έσοδα-Έξοδα > Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 2018 (kfa_b_2018.xad)
  2. Απο το menu Εργασίες > Χρηματοοικονομική διαχείριση > Περιοδικές εργασίες >  Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου, θα πρέπει να ‘’εκτελέσετε’’ την εργασία < Ενημέρωση μεταβλητών >, ώστε να ενημερωθεί ο αντίστοιχος πίνακας.

3. Τέλος, θα πρέπει να συνδέσετε τις νέες μεταβλητές στους λογαριασμούς που επιθυμείτε.


Σημείωση: Σε εγκαταστάσεις όπου παρακολουθούνται στην ίδια βάση δεδομένων, περισσότερες της μίας εταιρείας και αφού ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση των μεταβλητών εντύπων σε μία εξ αυτών, υπάρχει ειδική εργασία ενημέρωσης των υφιστάμενων εταιρειών τόσο σε έσοδα έξοδα, όσο και σε Γενική λογιστική. Go to Top

Στοιχεία επί του εντύπου

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να υπολογίσετε το έντυπο.Go to Top