Εισαγωγή - Γενικές Πληροφορίες


H πλατφόρμα my Digital Accounting and Tax Application (myDATA) - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αφορά τις Επιχειρήσεις και τις λοιπές Οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, κατηγορίας και τρόπου τήρησης των λογιστικών αρχείων. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με στόχο τη Συμφωνία των λογιστικών αρχείων των υπόχρεων Επιχειρήσεων, με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ.

Ενημερωθείτε για τις Επιχειρησιακές προδιαγραφές/ ανάλυση που παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της ροής της πληροφορίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA. 

Η διαδικασία και τα σημεία παραμετροποίησης του Soft1 ERP, που είναι απαραίτητα προκειμένου να υπολογίζονται ορθά οι συνόψεις και οι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί των συναλλαγών εσόδων και εξόδων, προϋποθέτουν την αναβάθμιση της εγκατάστασης στη Soft1 έκδοση 5.00.521.11404.

🔔 Αν η τρέχουσα Soft1 έκδοση αφορά σε 311.499 ή παλαιότερη τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακή αναβάθμιση στις επόμενες με τη σειρά major εκδόσεις δημιουργώντας αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων και ελέγχοντας τα log αρχεία του συγχρονισμού. 
🔔 Από την Soft1 έκδοση 5.00.520 (και έπειτα) ΔΕΝ υποστηρίζονται τα εξής:

 • Microsoft SQL server έκδοσης 2000, 2005, 2008. 
 • Microsoft Windows έκδοσης Windows XP, Windows XP Professional, Windows Vista. 
 • Microsoft Outlook έκδοσης 2000, 2002, 2003, 2007. 


Απαιτητή/ Κλειδί για την ορθή παραμετροποίηση στο Soft1 αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των/ του αρμόδιου προσώπου πχ. λογιστής, υπεύθυνος λογιστηρίου κλπ. Με αυτό τον τρόπο,  επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση της ορθότητας των δεδομένων, διαβίβαση & λήψη, της επιχείρησης σας στην πλατφόρμα myDATA.


Δείτε παρακάτω, 

 1. Γενικές Πληροφορίες, μέσω των πιο συχνών ερωτήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
 2. Την Soft1 παραμετροποίηση για τη σύνδεση με την υπηρεσία myDATA της ΑΑΔΕ και τη διαβίβαση των δεδομένων της επιχείρησής σας, σύμφωνα με την τυποποίηση που απαιτεί η ΑΑΔΕ.
 3. Τη Soft1 Λειτουργία (Εμπορικές Συναλλαγές και Εργασίες).Πρόκειται για τη νέα νομοθεσία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2020 και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν (τηρώντας πρακτικά ηλεκτρονικά τα φορολογικά τους βιβλία). Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ είναι υποχρεωτικά για κάθε ελεύθερο επαγγελματία, επιχείρηση και λοιπή οντότητα που τηρεί Λογιστικά Βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ.


Πρόκειται για τη νέα online πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία θα τηρούνται τα Ηλεκτρονικά Βιβλία κάθε ελεύθερου επαγγελματία και επιχείρησης. Οι τελευταίοι θα πρέπει να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα myDATA τα παραστατικά που εκδίδουν, έτσι ώστε να καταγράφονται αυτόματα στα Ηλεκτρονικά Βιβλία τους όλες οι συναλλαγές εσόδων/εξόδων και να απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό τους αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα,
1. Θα διαβιβάζεται και θα καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων/εξόδων.
2. Θα γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών.
3. Θα διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του ετήσιου λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Όλα τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, για να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην πλατφόρμα myDATA.


 • Στο Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών ή Αναλυτικό Βιβλίο καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. 
 • Στο Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης ή Συνοπτικό Βιβλίο εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης σε μηνιαία και Ετήσια βάση.


Οι επιχειρήσεις, έχοντας τις εξής τέσσερις (4) ιδιότητες, διαβιβάζουν τις Συνόψεις για συγκεκριμένες τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών, όπως έχει ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ
1. Εκδότης (Α1, Α2)
2. Λήπτης (Β1, Β2α, Β2β)
3. Λήπτης (παράλειψη διαβίβασης από τον Εκδότη) (περ. Β2γ)
4. Εγγραφές Οντότητας (περ. Γ)

💡 Οι τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών ΑΑΔΕ, αναλύονται διαδοχικά, σε δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών ΑΑΔΕ και στη συνέχεια σε πενήντα δύο (52) Τύπους Παραστατικών.

Ιδιότητα ΕπιχείρησηςΚατηγορίες Παραστατικών (Α1, Α2)
Εκδότης

Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά  - Χονδρική Πώληση

Δηλαδή, τα παραστατικά εσόδων ημεδαπής/αλλοδαπής που εκδίδει η Επιχείρηση και

 • περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Λήπτη δηλαδή του αντικριζόμενου  π.χ. Τιμολόγια Πώλησης (B2B,B2G),
 • σχετίζονται με χονδρικές πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και διακίνησης.

💡 Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, Εκδότη & Λήπτη, ενημερώνονται αυτόματα.

Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά  - Λιανική Πώληση

Δηλαδή, τα παραστατικά εσόδων τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Λήπτη, π.χ. Αποδείξεις Λιανικής .💡 Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα.


Κατηγορίες Παραστατικών (Β1, Β2, Β2α Β2α, Β2β)

Λήπτης

&

Λήπτης
(παράλειψη διαβίβασης από τον Εκδότη - Β2γ)

Β1 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής  - Λιανική Πώληση

Δηλαδή, τα παραστατικά εξόδων ημεδαπής/ αλλοδαπής που λαμβάνει και διαβιβάζει η Επιχείρηση. 

Τα παραστατικά αυτά:

 • δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως λήπτριας.
 • Σχετίζονται με αγορές – έξοδα λιανικής, και λήψης υπηρεσιών λιανικής,
  • είτε από Επιχειρήσεις ημεδαπής που διαβιβάζουν μέσω των περιπτώσεων παραστατικών Α2,πχ Διόδια, Καύσιμα, Ενοίκια από Ιδιώτες κτλ.
  • είτε από επιχειρήσεις αλλοδαπής που δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης.

💡 Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία Λήπτη, στην περιοχή των Εξόδων, ενημερώνονται αυτόματα.


Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής - Χονδρική Πώληση

Δηλαδή, τα παραστατικά εξόδων ημεδαπής/ αλλοδαπής που λαμβάνει και διαβιβάζει η Επιχείρηση από επιχειρήσεις που νόμιμα δεν διαβίβασαν παραστατικά ως εκδότες.

Περιπτώσεις:

α) ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – εισαγωγές από τρίτες χώρες
β) μη υπόχρεη Επιχείρηση/ οντότητα ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ
γ) Εκδότη ημεδαπής της περίπτωσης Α1 που παρέλειψε να διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

💡 Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία Λήπτη (πλην της περίπτωσης Β2γ), στην περιοχή των Εξόδων, ενημερώνονται αυτόματα.

Εγγραφές Οντότητας

Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης εσόδων – εξόδων που τις αφορούν, διακριτά για μισθοδοσία και αποσβέσεις και συγκεντρωτικά για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εσόδων /εξόδων που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος οι ίδιες με την ένδειξη «Εγγραφές Οντότητας / Οντότητα», ή μέσω εξουσιοδοτημένου Λογιστή με τη ένδειξη «Εγγραφές Οντότητας / Λογιστής»Ο χρόνος διαβίβασης των Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών, όπως έχει ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ,

 • για τα έσοδα της κατηγορίας Α1 και Α2 διενεργείται από την έκδοσή τους, σε πραγματικό χρόνο και έως και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα ανά τρόπο διαβίβασης (προγράμματα λογισμικού εμπορικό-λογιστικό, ειδική φόρμα καταχώρησης, πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης).
 • για τα έξοδα των κατηγοριών Β1 και Β2 έως την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό-διπλογραφικό).
 • Για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων της κατηγορίας Γ, η μισθοδοσία διαβιβάζεται εντός μηνός έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου,
 • και οι αποσβέσεις με τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων ως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


 • όλα τα παραστατικά που εξέδωσαν ανά φορολογικό έτος (χονδρικής, λιανικής εμπορίας,παροχής, ημεδαπής, αλλοδαπής),
 • τα παραστατικά αγορών και εξόδων που έλαβαν από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι να τα διαβιβάζουν για λογαριασμό τους (π.χ. αγορές & έξοδα λιανικής ημεδαπής αλλοδαπής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ΕΦΚΑ, κ.λπ.),
 • εισαγωγές, εξαιρούμενες επιχειρήσεις στη διαβίβαση αντικριζόμενων παραστατικών, παράλειψη διαβίβασης από τον εκδότη αντικριζόμενων παραστατικών), δηλαδή παραστατικά αγορών από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία κατά ΕΛΠ αλλά παρέλειψαν να τα διαβιβάσουν μέσα στη σχετική προθεσμία,
 • παραστατικά εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, αναμορφώσεις εσόδων-εξόδων κ.α.),
 • Χαρακτηρισμούς για τα παραστατικά αγορών & εξόδων που αποστέλλουν οι προμηθευτές τους.


Κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διαβιβάζει τη σύνοψη παραστατικών εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Χειροκίνητα, από την ειδική φόρμα καταχώρησης που φιλοξενείται στην πλατφόρμα myDATA. Αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ,π.χ. επιχειρήσεις που εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια.
2. Από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιεί (λογιστική, εμπορική, ERP), εφόσον αυτή διασυνδέεται με την ΑΑΔΕ.
3. Μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
4. Με τη χρήση ΦΗΜ και ταμειακών μηχανών (μόνο τη σύνοψη συναλλαγών λιανικής).


Η Σύνοψη αφορά στα στοιχεία / δεδομένα που περιλαμβάνει ένα Παραστατικό όπως,

 • αναλυτικά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, νομίσματα χώρα, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις κ.α.
 • συγκεντρωτικά στοιχεία, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), δηλαδή ομαδοποιημένα στοιχεία ανά συντελεστή ΦΠΑ.
  Για παράδειγμα, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με 10 είδη εμπορευμάτων και 2 συντελεστές Φ.Π.Α. 24% & 13% στην ΑΑΔΕ διαβιβάζονται και κατόπιν απεικονίζονται 2 γραμμές, με στοιχεία συναλλασσόμενων, στοιχεία συναλλαγής, συνολική καθαρή αξία και Φ.Π.Α.. 


Ο Χαρακτηρισμός μίας Συναλλαγής, δηλαδή μίας Σύνοψης επικαιροποιεί την κατάταξη μιας συναλλαγής Εσόδου/Εξόδου της επιχείρησης. Δηλαδή, κατατάσσει τα λογιστικά γεγονότα σε Έσοδα και Έξοδα και σκοπό έχει την ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στο Αναλυτικό Βιβλίο.

Ο χαρακτηρισμός μπορεί να γίνεται και να διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

 1. Είτε χειροκίνητα, μέσα από την ειδική φόρμα καταχώρησης που φιλοξενείται στην πλατφόρμα myDATA. Αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ,π.χ. επιχειρήσεις που εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια.
 2. Είτε απευθείας από την εφαρμογή λογισμικού της επιχείρησης (λογιστική, εμπορική, ERP), εφόσον αυτή διασυνδέεται με την πλατφόρμα myDATA.

Για παράδειγμα, η Πώληση εμπορευμάτων & Υπηρεσιών θα χαρακτηρίζεται ως Έσοδο και στο Ε3 θα ενταχθεί στις Πωλήσεις Αγαθών & Υπηρεσιών Χονδρικές (Ε3_561_001).
Αντίστοιχα η Αγορά εμπορευμάτων θα χαρακτηρίζεται ως Έξοδο και

 • στο Ε3 θα ενταχθεί στις Αγορές Εμπορευμάτων Χονδρικές (Ε3_102_001) και
 • στο Φ2 θα ενταχθεί στις Αγορές & Δαπάνες εσωτερικού (361)

Ο χρόνος διενέργειας των χαρακτηρισμών συναλλαγών ταυτίζεται με τον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών εσόδων, πλην της περίπτωσης των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης που ο χρόνος διαβίβασης των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων δύναται να διενεργείται από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις μεταγενέστερα και έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την έκδοση. 

Στην περίπτωση των χαρακτηρισμών συναλλαγών εξόδων η διαβίβαση από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις διενεργείται έως την υποβολή της σχετικής δήλωσης που αφορούν.Soft1 Παραμετροποίηση - Τυποποιήση Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ παρέχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε όλες οι Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα παραστατικά που εκδίδουν και λαμβάνουν από την ημεδαπή – αλλοδαπή, να επιλέγουν αρχικά το ρόλο (Εκδότης ή Λήπτης) που έχει προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ και να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA) της Α.Α.Δ.Ε., τη σύνοψη (δηλ. τα Παραστατικά) και τον χαρακτηρισμό (δηλ. Έσοδο ή Έξοδο), βάσει Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών, χωρίς να παρεμποδίζεται η συναλλακτική τους δραστηριότητα.

Στο Soft1 έχετε τη δυνατότητα αφενός να παραμετροποιήσετε εύκολα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει Τυποποίησης ΑΑΔΕ, για την ορθή διαβίβαση σύνοψης και χαρακτηρισμού των συναλλαγών, επιλέγοντας από το menu τα Ηλεκτρονικά βιβλία  - myData (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) και αφετέρου να λαμβάνετε αλλά και διαβιβάζετε τα απαραίτητα δεδομένα στην πλατφόρμα myData.

Σύνδεση Soft1 με την υπηρεσία myDATA της ΑΑΔΕ

Στις Γενικές παραμέτρους της Εταιρείας

 • συμπληρώστε την προτεινόμενη/ ενδεικτική Ημερομηνία, που θα χρησιμοποιεί το Soft1 στις διάφορες εργασίες και report object της εφαρμογής. Δείτε παρακάτω.
 • δηλώστε το Όνομα και τον Κωδικό χρήστη (username & password) που σας έχει παραχωρηθεί από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.
 • δηλώστε το Όνομα και τον Κωδικό του πιστοποιημένου Λογιστή (username & password) από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που θα είναι υπεύθυνος για τη διαβίβαση εξόδων & χαρακτηρισμών στην πλατφόρμα myDATA. Επιλέξτε ταυτόχρονα σε τι θα αφορά η Διαβίβαση μέσω Λογιστή.
 • Ενεργοποιήστε τη Λήψη των δεδομένων, από την πλατφόρμα myDATA στο Soft1, 
  • για να εισάγονται στο Soft1 οι Συνόψεις Εξόδων στις οποίες είμαστε αντισυμβαλλόμενοι.
  • για να εισάγονται στο Soft1 οι Συνόψεις Εσόδων διευκολύνοντας τα λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν Soft1 για την παρακολούθηση εγγραφών πελατών τους, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας είτε το Soft1 ή λοιπές εμπορικές εφαρμογές.
 • Αν η διαβίβαση των δεδομένων θα πραγματοποιείται απο το Soft1 στην πλατφόρμα myDATA τότε μπορείτε να επιλέξτε και τις τέσσερις (4) επιλογές. Σύνοψη και Χαρακτηρισμός πχ. Εσόδων, θα πρέπει να διαβιβάζονται ταυτόχρονα. 
 • Αν η διαβίβαση των δεδομένων θα πραγματοποιείται μέσω παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, τότε την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των παραστατικών την έχει ο πάροχος, ενώ της έκδοσης παραστατικού την έχει ο Εκδότης.

Οι Επιχειρήσεις στην περίπτωση διαβίβασης δεδομένων εσόδων διαβιβάζουν υποχρεωτικά τους Χαρακτηρισμούς Συναλλαγών μαζί τη Σύνοψη Παραστατικών με όλους τους τρόπους διαβίβασης myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ, πλην της περίπτωσης του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που η διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών διενεργείται με ή χωρίς το χαρακτηρισμό εσόδων.

Ο χρόνος διενέργειας των χαρακτηρισμών συναλλαγών ταυτίζεται με τον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών εσόδων, πλην της περίπτωσης των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης που ο χρόνος διαβίβασης των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων δύναται να διενεργείται από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις μεταγενέστερα και έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την έκδοση. 

Στην περίπτωση των χαρακτηρισμών συναλλαγών εξόδων η διαβίβαση από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις διενεργείται έως την υποβολή της σχετικής δήλωσης που αφορούν.Γενική Παραμετροποίηση - Γενικοί πίνακες

Με την αναβάθμιση της εγκατάστασης στη Soft1 έκδοση 5.00.521.11404, πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες: 

 • Συγκεντρώνονται αυτόματα στους Γενικούς πίνακες (στη Γενική παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA), τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο Soft1 και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.  π.χ. Νομίσματα,  συντελεστές Φ.Π.Α  κ.α
 • Εισάγονται αυτόματα στο Soft1 πινακοποιημένες πληροφορίες/ ενδείξεις π.χ οι Χαρακτηρισμοί συνόψεων, όπως απαιτείται βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ.

Ο στόχος είναι τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο Soft1 να αντιστοιχιστούν με τις τιμές που καθορίζει η τυποποίηση προδιαγραφών της ΑΑΔΕ ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή διαβίβαση των δεδομένων απο το Soft1 στην πλατφόρμα myDATA. 

Πιο συγκεκριμένα, 

 1. Οι ενεργοί συντελεστές Φ.Π.Α στο Soft1 αντιστοιχίζονται αυτόματα με του κωδικούς Φ.Π.Α mydata.
 2. Εμφανίζονται οι Διατάξεις Απαλλαγής Φ.Π.Α που διατίθενται στο Soft1 (menu Παραμέτρων > Εταιρείες > Λοιπές Ρυθμίσεις)
  1. Αν χρησιμοποιείτε ήδη τις Διατάξεις Απαλλαγής Φ.Π.Α στα Soft1 παραστατικά, προβείτε σε manual αντιστοίχιση με τους mydata κωδικούς.
  2. Εναλλακτικά, διαγράψτε τις εγγραφές από τον πίνακα (menu Παραμέτρων > Εταιρείες > Λοιπές Ρυθμίσεις), κάντε logout και προβείτε σε manual συγχρονισμό ώστε να γίνει αυτόματη εισαγωγή και αντιστοίχιση με τους κωδικούς Φ.Π.Α mydata. 
   (star) Προσοχή! Οι συναλλαγές που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίστοιχη Διάταξη απαλλαγής Φ.Π.Α για την ολοκλήρωση διαβίβασης στην ΑΑΔΕ.
 3. Οι κωδικοί που απαιτούνται για τις Χώρες είναι βάσει ISO 3166-1προβείτε σε manual αντιστοίχιση αν η πληροφορία δεν υπήρχε στο Soft1.
 4. Οι κωδικοί που απαιτούνται για τα Νομίσματα είναι βάσει ISO 4217προβείτε σε manual αντιστοίχιση αν η πληροφορία δεν υπήρχε στο Soft1.
 5. Οι Τρόποι Πληρωμής που χρησιμοποιείτε στα Soft1 παραστατικά, ανεξάρτητα από τους διακανονισμούς που έχετε με τους συναλλασσόμενους της επιχείρησής σας, θα πρέπει να αντιστοιχιστούν  με τους τρόπους Εξόφλησης Συναλλαγών που ζητάει η ΑΑΔΕ και οι οποίοι σε πρώτη φάση είναι υποχρεωτικοί μόνο για τους Εκδότες. πχ. η πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα θα αντιστοιχιστεί με την ένδειξη Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής, ένας Μικτός τρόπος πληρωμής  με την ένδειξη Επί Πιστώσει κ.ο.κ

Πατήστε Καταχώριση για να ενημερωθούν τα Soft1 στοιχεία με τον myData κωδικό που επιλέξατε.Γενικοί πίνακες - Επιβαρύνσεις:

Στο Soft1 οι επιβαρύνσεις πωλήσεων και αγορών που χρησιμοποιούνται στα αντίστοιχα παραστατικά αφορούν συνήθως:

 • σε συγκεκριμένες Κατηγορίες φόρων πχ Παρακρατούμενοι φόροι, Τελη κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε σε ποια υποκατηγορία θα υπάγεται πχ. Περιπτ.δ - Αμοιβές Συμβούλων Διοίκησης - 20%
 • σε λοιπές Κατηγορίες εσόδων/ εξόδων πχ. χρέωση υπηρεσιών για μεταφορικά κτλ.
  Σε αυτή την περίπτωση επιλέξτε,
  •  σε ποια υποκατηγορία Τύπου χαρακτηρισμού εσόδων ή εξόδων θα υπάγεται πχ. Ε3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
  •  και σε ποια αντίστοιχη υποκατηγορία χαρακτηρισμού εσόδων ή εξόδων πχ. 5 - Λοιπά έσοδα/ κέρδη

Πατήστε Καταχώριση για να ενημερωθούν τα Soft1 στοιχεία με τις myData κατηγορίες που επιλέξατε.

💡 Οι Κατηγορίες και οι Τύποι ενημερώθηκαν με την αναβάθμιση της εγκατάστασης στη Soft1 έκδοση 5.00.521.11404.
💡 Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης και χρησιμοποιήστε τις Ιεραρχίες για να δείτε ομαδοποιημένες όλες τις πιθανές τιμές, βάσει κωδικοποίηση της ΑΑΔΕ,Γενικοί πίνακες - Λογιστικές Κατηγορίες

Οι Λογιστικές κατηγορίες στο Soft1 βοηθούν στο γρήγορο χαρακτηρισμό των ειδών Αποθήκης/ Παγίων στοιχείων.
Αντιστοιχίστε τις (στο tab Λογιστικές κατηγορίες) με εκείνες που απαιτούνται βάσει προδιαγραφών ΑΑΔΕ, πατήστε Καταχώριση για να ενημερωθούν οι υπάρχουσες Soft1 Λογ. Κατηγορίες και επιλέξτε έπειτα με ποιόν από τους παρακάτω δύο (2) τρόπους θα ενημερώσετε τα είδη Αποθήκης και τα Πάγια στοιχεία στο Soft1. 

Για τις Υπηρεσίες που εξυπηρετούνται στο Soft1 από Είδη Αποθήκης επιλέξτε τη Λογιστική Κατηγορία: Υπηρεσίες. 
Για τις Υπηρεσίες που εξυπηρετούνται στο Soft1 από την ομότιτλη ενότητα/ object, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.


A' Τρόπος
Εκτελέστε την εργασία "Αρχικοποίηση παραμέτρων οντοτήτων(menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) επιλέγοντας την Οικονομική Χρήση (π.χ. 2020) και την ένδειξη 'Ναι (Είδη, πάγια βάσει Λογιστικής Κατηγορίας)' στο φίλτρο για την Κατηγοριοποίηση οντοτήτων.

Β' ΤρόποςΧρησιμοποιήστε την Λογιστική Κατηγορία για να Ομαδοποιήσετε τα Είδη Αποθήκης και τα Πάγια. Επιλέξτε εκείνα για τα οποία θέλετε να ενημερώσετε την Κατηγορία myDATA πατώντας:

 • Shift + άνω ή κάτω βέλος, για μαζική επιλογή συνεχόμενων εγγραφών ή 
 • Ctrl + click, για μαζική επιλογή μεμονωμένων εγγραφών

Με δεξί-κλικ επιλέξτε την εργασία <Μεταβολή κατηγορίας myData και στο νέο παράθυρο την κατηγορία με την οποία θα ενημερωθούν.

Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, θα ενημερωθεί το πεδίο Κατηγορία myData στο Soft1 (tab Λογιστικά > περιοχή Βασικά Στοιχεία)
Γενική Παραμετροποίηση  - Τύποι παραστατικών/ συναλλαγών

Η τυποποίηση της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει συγκεκριμένες Κατηγορίες Παραστατικών, οι οποίες αναλύονται διαδοχικά σε επιμέρους Είδη Παραστατικών και στη συνέχεια σε αναλυτικούς Τύπους Παραστατικών.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία απαρτίζουν τη «Σύνοψη» των παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – χαρτόσημα – τέλη - κρατήσεις), χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών), καθώς και τη «Σύνοψη» των λογιστικών εγγραφών (όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών εκάστου φορολογικού έτους).

Με την
αναβάθμιση της εγκατάστασης στη Soft1 έκδοση 5.00.521.11404 ενημερώνονται στο Soft1 οι Κατηγορίες/ τα Είδη και οι Τύποι των παραστατικών που απαιτεί η τυποποίηση της ΑΑΔΕ και διατίθενται προς αντιστοίχιση με τους Τύπους παραστατικών  Εμπορικής Διαχείρισης που χρησιμοποιείτε ήδη στο Soft1 (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά Βιβλία myData > Γενική Παραμετροποίηση)

Αν θέλετε να προτείνει/ αντιστοιχίσει το Soft1 αυτόματα τους Τύπους των παραστατικών που απαιτεί η τυποποίηση της ΑΑΔΕ με εκείνους που χρησιμοποιείτε ήδη στο Soft1 τότε:

 1. Επιλέξτε από ποια ημερομηνία θέλετε να ελέγξει/ αναλύσει το Soft1, τα παραστατικά που έχετε ήδη καταχωρήσει. Δηλαδή, θα ελέγξει βάσει των Τύπων παραστατικών, τη Συμπεριφορά τους, τις Κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν, την κατηγορία του Συναλλασσόμενου (Ημεδαπής- Αλλοδαπής) και άλλα στοιχεία.
  💡 Η ημερομηνία που προτείνεται είναι εκείνη που έχετε δηλώσει στις Γενικές παραμέτρους Εταιρείας.
 2. Πατήστε στην Πρόταση βάσει κινήσεων.
 3. Δείτε τις τιμές που απαιτεί η τυποποίηση της ΑΑΔΕ(στήλη Κωδικός παραστατικού myDATA) να αντιστοιχίζονται αυτόματα με τους Τύπους των παραστατικών που χρησιμοποιείτε ήδη στο Soft1.
 4. Στη στήλη Διαβίβαση/ Λήψη θα δείτε ποιες Συνόψεις παραστατικών θα διαβιβάζει ή θα λαμβάνει το Soft1 από την πλατφόρμα mydata. Για παράδειγμα,θα εισάγονται στο Soft1 οι Συνόψεις Εξόδων (Τιμολόγια - Δελτία Αγορών) στις οποίες είμαστε αντισυμβαλλόμενοι.


Τι πρέπει να γνωρίζετε:

 • για τους Soft1 Τύπους παραστατικών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου, δεν θα γίνει κάποια πρόταση. Εφόσον χρειάζεται, συμπληρώστε χειροκίνητα τα πεδία "Διαβίβαση/Λήψη" και "Κωδικός παραστατικού myDATA".
 • η 'Διαβίβαση εγγραφής' αφορά κυρίως τα παραστατικά εσόδων (π.χ παραστατικά πωλήσεων και ειδικών συναλλαγών πελατών) που εκδίδουμε, αλλά και παραστατικά εξόδων που οφείλουμε να διαβιβάζουμε π.χ ενδοκοινοτικές αγορές ή έξοδα λιανικής.
 • η 'Λήψη εγγραφής' συμπληρώνεται κυρίως στα παραστατικά εξόδων (π.χ αγορές, ειδικές συναλλαγές προμηθευτών), εγγραφές που εν γένει οφείλουμε να κάνουμε λήψη της εγγραφής από την υπηρεσία myDATA.
 • χρησιμοποιήστε τη ένδειξη του φίλτρου, στη κεφαλίδα κάθε στήλης, για να ελέγξετε ή και να επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα ανά Ενότητα.
 • οι τιμές του πίνακα "Κωδικός παραστατικού myDATA" ενημερώνονται αποκλειστικά από τη Soft1.


Εμπορική Διαχείριση - Ενημέρωση παραστατικών & Επαναυπολογισμός myDATA

Τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στο Soft1 και αφορούν σε παλαιότερες εγγραφές, οι οποίες πρέπει να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ, μπορείτε να τα ενημερώσετε με τα στοιχεία που αντιστοιχίσατε στη Γενική Παραμετροποίηση (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά Βιβλία myData).

Στην εργασία 'Ενημέρωση παραστατικών' επιλέξτε,

 • το ημερομηνιακό διάστημα εντός του οποίου θέλετε να ενημερώσετε τα παραστατικά
 • τις Soft1 ενότητες, τα παραστατικά των οποίων θέλετε να ενημερωθούν με τον Κωδικό παραστατικού myDATA, τη Φορ/κη Σειρά και το Φορ/κό Αριθμό, στοιχεία που οφείλει η επιχείριση να διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ, και τα οποία προτείνονται στα παραστατικά όταν θα εκτελεστεί η συγκεκριμένη εργασία. Δείτε παρακάτω.
 • για ποιους Κωδικούς οντοτήτων, οι γραμμές των παραστατικών θέλετε να ενημερωθούν με την Κατηγορία myData (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες κτλ) που υπάρχει στην καρτέλα κάθε είδους στο Soft1

Επιλέξτε Εκτέλεση για να ενημερωθούν τα παραστατικά.


Για τα παραστατικά που επηρεάστηκαν/ έγιναν update με την εργασία 'Ενημέρωση παραστατικών' μπορείτε να δημιουργήσετε στο Soft1 τις αντίστοιχες myDATA εγγραφές με στόχο τη μετέπειτα διαβίβαση αυτών (Συνόψεις&Χαρακτηρισμούς) στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Στην εργασία 'Επαναυπολογισμός myDATA' επιλέξτε,

 • το ημερομηνιακό διάστημα,
 • τις Soft1 ενότητες, δηλαδή τα παραστατικά από τα οποία θέλετε να να δημιουργήσετε στο Soft1 τις αντίστοιχες myDATA εγγραφές

Επιλέξτε Εκτέλεση για να δημιουργηθούν οι εγγραφές.

💡 Η εργασία 'Επαναυπολογισμός myDATA' διατίθεται  και στο δεξί κλικ στις εγγραφές ενός ευρετηρίου παραστατικών.
Soft1 Λειτουργία

Για τα παραστατικά/ συναλλαγές που καταχωρούνται στο Soft1, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη παραμετροποίηση, υπολογίζονται πάντα τα στοιχεία/δεδομένα που απαιτούνται βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ.

Οι Soft1 διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τη διαβίβαση/ παραλαβή των δεδομένων πρός/ από την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ διατίθενται:

 • επιλέγοντας από το menu τα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες)
 • από τις Σχετικές εργασίες των παραστατικών/ συναλλαγών.
 • με δεξί κλικ σε Λίστες εγγραφών και Soft1 εργασίες.

Χρησιμοποιήστε, από τους παρακάτω διαθέσιμους μηχανισμούς/ διαδικασίες, εκείνη που σας εξυπηρετεί για να δείτε, να επεξεργαστείτε και να αποστείλετε τα δεδομένα (Σύνοψη & Χαρακτηρισμό) στην πλατφόρμα myDATA με σκοπό την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησής σας.


Soft1 εγγραφές  & Στοιχεία myData

Με την αναβάθμιση της εγκατάστασης στη Soft1 έκδοση 5.00.521.11404 διατίθενται πλέον στις Soft1 default οθόνες παραστατικών (Πωλήσεων/Αγορών, Ειδικών συναλλαγών κτλ) οι εξής πληροφορίες.
 • ο Κωδικός myDATA που απαιτεί η τυποποίηση της ΑΑΔΕ και έχει αντιστοιχιστεί με τον Soft1 Τύπο παραστατικού. Τα παραστατικά που θα διαβιβάζει η επιχείρησή σας θα έχουν συμπληρωμένη τη συγκεκριμένη ένδειξη σε αντίθεση με εκείνα για τα οποία θα λάβετε τη Σύνοψη ή/και τον χαρακτηρισμό από την ΑΑΔΕ αλλά ωστόσο τα έχετε καταχωρημένα στο Soft1 για παράδειγμα, τα Τιμολόγια - ΔΑ Αγορών εμπορευμάτων εσωτερικού.
 • η Φορ/κη Σειρά και Φορ/κός Αριθμός μέσω των οποίων η ΑΑΔΕ συσχετίζει τα παραστατικά μεταξύ Εκδότη και Λήπτη. Στα συγκεκριμένα πεδία το Soft προτείνει τον Κωδικό παραστατικού και τον Αριθμό βάσει Soft εσωτερικής αρίθμησης. Για τα χειρόγραφα Soft1 παραστατικά (Αυτόματη Αρίθμηση= Όχι) μπορείτε να συμπληρώσετε στα συγκεκριμένα πεδία τα στοιχεία που οφείλουν να διαβιβαστούν και αναγράφονται στο παραστατικό που συνήθως έχετε εκδώσει χειρόγραφα ή/και έχετε παραλάβει (πχ. Ενδοκοινοτική Συναλλαγή, εγγραφή από eshop, Τιμολόγια - ΔΑ αγορών) και το οποίο οφείλει να το διαβιβάσει ή/και να χαρακτηρίσει η επιχείρησή σας.

Στις γραμμές των συναλλαγών/ παραστατικών μπορείτε να εντάξετε τη Κατηγορία myData με την οποία έχετε χαρακτηρίσει τα είδη Αποθήκης, τις Υπηρεσίες και τα Παγία στοιχεία της επιχείρισης
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα μεταβολής Κατηγορίας mydata κυρίως στη περίπτωση που θέλετε να στείλετε στην ΑΑΔΕ αναδρομικά τα στοιχεία των παραστατικών στα οποία τα είδη Αποθήκης, οι Υπηρεσίες και τα Παγία στοιχεία της επιχείρισης ανήκαν σε διαφορετική κατηγορία. Για παράδειγμα, εμπορεύματα που πλέον αποτελούν προϊόντα για την επιχείρηση.

💡 Τα τιμολόγια για λογαριασμό Τρίτων, δηλαδή παραστατικά Πωλήσεων Χονδρικής/ Λιανικής, Αγορών κτλ που αφορούν σε "Είδη Τρίτων", θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα συγκεκριμένα είδη χρησιμοποιώντας τον Κωδικό myData  με την ένδειξη "... για λογαριασμό Τρίτων", πχ. Κωδικός 104. Τα συγκεκριμένα παραστατικά θα συσχετιστούν με τα παραστατικά προμηθειών των συναλλασσομένων.Soft1 εγγραφές  & Στοιχεία σύνοψης myDATA

Με την καταχώρηση ενός παραστατικού θα δημιουργηθεί αυτόματα η αντίστοιχη Εγγραφή myData στο Soft1 η οποία, βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Στα Στοιχεία παραστατικού συγκεντρώνονται πληροφορίες που προέρχονται από το header της συναλλαγής π.χ Ημερομηνία, Συναλλασσόμενος, Ενότητα, Αναστολή ΦΠΑ, αν η συναλλαγή εντάσσεται σε διατάξεις αναστολής ΦΠΑ κτλ
 • Στα Στοιχεία myDATA θα βρείτε τα στοιχεία που αφορούν στη Σύνοψη και στο Χαρακτηρισμό του παραστατικού/ συναλλαγής.
  • Το Μ.ΑΡ.Κ (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης) δίδεται από την υπηρεσία myDATA μετά την επιτυχή αποστολή της σύνοψης του παραστατικού/ συναλλαγής.
  • Το Μ.ΑΡ.Κ ακύρωσης ενημερώνεται αν ακυρωθεί η σύνοψη της συγκεκριμένης συναλλαγής και το Συσχετιζόμενο Μ.ΑΡ.Κ αφορά στην περίπτωση Πιστωτικού παραστατικού. Συγκεκριμένα, στην 'Εγγραφή myDATA' ενός Πιστωτικού παραστατικού θα δείτε το ΜΑΡΚ του σχετικού Τιμολογίου στο πεδίο 'Σχετιζόμενο ΜΑΡΚ'.
   💡 Οποιαδήποτε μεταβολή και εκ νέου αποστολή Σύνοψης συνοδεύεται με την παραλαβή νέου Μ.ΑΡ.Κ
  • Για τη συγκεκριμένη εγγραφή που αφορά πχ. σε Τυπο: Εσοδα (+) και έχει συγκεκριμένο Κωδ. παραστατικού θα πρέπει να γίνει Διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA.
 • Η Σύνοψη θα περιλαμβάνει τις αξίες των γραμμών της συναλλαγής, ομαδοποιημένες κατά συντελεστή ΦΠΑ, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών). Κάντε κλικ στη γραμμή κάθε σύνοψης για να δείτε το Χαρακτηρισμό βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ.
 • Η Επισήμανση συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση πωλήσεων ειδών τρίτων και εκκαθαρίσεων αυτών ενώ η Κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η κατηγορία ΦΠΑ της γραμμής της σύνοψης είναι η "8 – Εγγραφή χωρίς ΦΠΑ".
 • Συμπληρώνονται οι Παρατηρήσεις που μπορεί να ληφθούν ή να διαβιβάζονται μέσω της Σύνοψης ενώ το πεδίο Αποδεικτικό παραλαβής στις γραμμές του Χαρακτηρισμού ενημερώνεται επίσης με το Μ.ΑΡ.Κ μετά την επιτυχή αποστολή της σύνοψης του παραστατικού/ συναλλαγής. 
 • Οι αξίες για τις οποίες αναλογούν Φόροι - Χαρτοσήμα - Τέλη, συγκεντρώνονται στο αντίστοιχο tab.Εγγραφή/ ές myDATA

Τις Soft1 εγγραφές myDATA, που έχουν δημιουργηθεί αυτόματα με την καταχώριση παραστατικών της Εμπορικής διαχείρισης, μπορείτε να τις δείτε από τα εξής σημεία στο Soft1.

 1. Στις Σχετικές εργασίες ενός παραστατικού, εργασία Εγγραφή myDATA
 2. Στο object Εγγραφές myDATA (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία -  myDATA)
 3. Στo myDATA live εργαλείο/ monitor ελέγχου (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία -  myDATA) στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι συναλλαγές/ παραστατικά που αφορούν την υπηρεσία myDATA, με διακριτή ένδειξη ως προς τα βήματα/ εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν [προϋποθέτει το module: "Soft1 myDATA Live"]

Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συγκεκριμένους διαθέσιμους μηχανισμούς/ διαδικασίες, επιλέγοντας εκείνη που σας εξυπηρετεί για να δείτε, να επεξεργαστείτε και να αποστείλετε τα δεδομένα (Σύνοψη & Χαρακτηρισμό) στην πλατφόρμα myDATA με σκοπό την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρισης σας.Εγγραφή myDATA - Σχετικές εργασίες παραστατικού

Στις Σχετικές εργασίες ενός παραστατικού θα βρείτε την αντίστοιχη Εγγραφή myDATA που δημιουργείται αυτόματα από το Soft1, βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ.

Από τις Σχετικές εργασίες της Εγγραφής myDATA μπορείτε να προβείτε στην Αποστολή Σύνοψης (στην περίπτωση που αφορά σε Έσοδο θα αποσταλεί ταυτόχρονα και ο χαρακτηρισμός) καθώς και σε λοιπές ενέργειες που αναλύονται παρακάτω.

Τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στο Soft1 και περιμένετε να λάβετε τις Συνόψεις από τους εκδότες τους, πχ. παραστατικά εξόδων/ Αγορών, θα φροντίσει το Soft1 να τα αντιστοιχήσει αυτόματα  εισάγοντας το M.AΡ.K που έχει ήδη η συναλλαγή στην πλατφόρμα myDATA.


Σχετικές εργασίες παραστατικού - Εγγραφή myDATA


Εγγραφές myDATA - object

Στο object Εγγραφές myDATA (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία / Εγγραφές myDATA) συγκεντρώνονται όλες οι εγγραφές

Εφαρμόστε οριζόντια ομαδοποίηση χρησιμοποιώντας το πεδίο που σας ενδιαφέρει όπως π.χ.την 'Επόμενη ενέργεια' για να απεικονίσετε τις καταστάσεις των εγγραφών πχ. ότι πρέπει να γίνει 'Διαβίβαση σύνοψης'.

Επιλέξτε τις εγγραφές για τις οποίες θέλετε να προχωρήσετε στην Επόμενη ενέργεια,

 • Shift + άνω ή κάτω βέλος, για μαζική επιλογή συνεχόμενων εγγραφών ή 
 • Ctrl + click, για μαζική επιλογή μεμονωμένων εγγραφών

Με δεξί κλικ, επιλέξτε την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε.
Με διπλό κλικ, δείτε την εγγραφή myDATA στο Soft1.


myDATA live  - Όλες οι εργασίες από μία (1) οθόνη 

To myDATA live [προυποθέτει το module: "Soft1 myDATA Live"]είναι το εργαλείο/ monitor ελέγχου στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι συναλλαγές/ παραστατικά που αφορούν την υπηρεσία myDATA, με διακριτή ένδειξη ως προς τα βήματα/ εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να ενημερωθεί η πλατφόρμα myDATA και να απεικονιστούν τα αποτελέσματα στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της επιχείρισης. 

Βήμα 1ο - Συγκεντρώστε στο όλες τις συναλλαγές/ παραστατικά που αφορούν την υπηρεσία myDATA

 • Επιλέξτε το ημερομηνιακό 'Διάστημα' από το οποίο θέλετε να αντλήσετε στοιχεία για τους Τύπους και τις Εγγραφές παραστατικών που θα επιλέξετε.
 • Πατήστε 'Ανανέωση Εγγραφών' στο footer του Monitor για να δείτε τα αποτελέσματα/ εγγραφές.
 • Πατήστε στη "Λήψη Συνόψεων' στο footer του Monitor για να λάβετε τα δεδομένα όσων παραστατικών έχουν εκδοθεί για την εταιρεία σας και έχουν διαβιβαστεί από τους αντίστοιχους εκδότες.
 • Πατήστε εκ νέου 'Ανανέωση Εγγραφών' στο footer του Monitor για να ενημερωθεί η λίστα με τα αποτελέσματα/ εγγραφές.


Βήμα 2ο - Ακολουθήστε τη ροή εργασιών/ στάδια  εργασιών σύμφωνα με τις Soft1 ενδείξεις.

 • Προχωρήστε στη όλων των συναλλαγών ή μόνο εκείνων που θα επιλέξετε. Η ενέργεια ολοκληρώνεται επιλέγοντας στο footer του Monitor ή με δεξί-κλικ επί των εγγραφών.
 • Κάντε κλικ στην ένδειξη  για να εντοπίσετε το λόγο που η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν θα γίνει δεκτή στη πλατφόρμα myData.
 • Στην επιλογή   θα βρείτε τις συναλλαγές για τις οποίες εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός της Σύνοψης.  Με δεξί-κλικ ορίστε τον Τύπο και την Κατηγορία του Χαρακτηρισμού.
 • Στην επιλογή  θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου τη Σύνοψη στην ΑΑΔΕ για να παραστατικά που έχουν ακυρωθεί.
 • Βρείτε στη  τις συναλλαγές που έχετε καταχωρήσει στο Soft1 και οφείλετε κάποια στιγμή να τις αντιστοιχίσετε με εκείνες που υπάρχουν  ή θα ανέβουν (παραστατικά άλλων εκδοτών) στην πλατφόρμα myData.
 • Αντίστοιχα στη  συγκεντρώνονται οι συναλλαγές που έχετε λάβει από την ΑΑΔΕ (Λήψη Συνόψεων) και πρέπει να τις αντιστοιχίσετε με Soft1 παραστατικά. Η εργασία για τη Σύνδεση εγγραφών είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ σε επιλεγμένες εγγραφές, καθώς και από το menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία / Εγγραφές myDATA.Soft1 εγγραφές - Δαπάνες

Για τα παραστατικά Δαπανών διατίθενται πλέον νέες Κατηγορίες από την ΑΑΔΕ χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη συναλλαγή/ παραστατικό αλλά και τη/ τις δαπάνες που συμμετέχουν σε αυτό.

Για να καταχωρήσετε έξοδα/ δαπάνες από τη Soft1 Εμπορική Διαχείριση θα πρέπει,

 • να δημιουργήσετε, εφόσον δεν υπάρχουν, νέες Σειρές παραστατικών στο Soft1, τις οποίες να αντιστοιχίσετε από τη Γενική Παραμετροποίηση με τον κατάλληλο Χαρακτηρισμό mydata
 • σε κάθε χρεοπίστωση να αντιστοιχήσετε την κατάλληλη Κατηγορία και τον αντίστοιχο Τυπο χααρακτηρισμού mydata


Η λίστα με τους Χαρακτηρισμούς και τις Κατηγορίες mydata ενημερώνονται στο Soft1 με την αναβάθμιση της εγκατάστασης στη Soft1 έκδοση 5.00.521.11404


Για τις εγγραφές/ παραστατικά που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Soft1 μπορείτε να ενημερώσετε τα ηλεκτρονικά βιβλία Mydata και μέσω της Γενικής Λογιστικής - Έσοδα/ Έξοδα. Δείτε σχετικά στη Λογιστική διαχείριση.


 


Ακύρωση παραστατικού & Εκ νέου Διαβίβαση 

Μπορείτε να ακυρώσετε/ αναιρέσετε ένα Παραστατικό, επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες Soft1 εργασίες (δεξί-κλικ στην αντίστοιχη Λίστα παραστατικών). Αν επιλέξετε τη δημιουργία Ακυρωτικού παραστατικό στο Soft1 τότε τα στοιχεία που αφορούν στη Σύνοψη και στο Χαρακτηρισμό του δε χρειάζεται να αποσταλούν στη ΑΑΔΕ καθώς τα Ακυρωτικά παραστατικά δεν διαβιβάζονται.
Με την Ακύρωση ενός παραστατικού στο Soft1 θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου τη Σύνοψη του αρχικού, Ακυρωμένου παραστατικού, στην ΑΑΔΕ, 

Το παραστατικό χαρακτηρίζεται ως Ακυρωμένο και με την Αποστολή της Σύνοψης ενημερώνεται το πεδίο Μ.ΑΡ.Κ Ακύρωσης/ Απόρριψης.

Πιστωτικά παραστατικά - Αντικριζόμενα & Μη 

Βάσει Τυποποίησης ΑΑΔΕ, τα Πιστωτικά παραστατικά που πρέπει να αποστέλλονται στην πλατφόρμα myData αφορούν στις εξής παρακάτω δύο (2) κατηγορίες.

 • Πιστωτικό Τιμολόγιο / Αντικριζόμενο, πχ το Πιστωτικό (Έκπτωσης ή Επιστροφής) που αφορά σε συγκεκριμένο Τιμολόγιο που έχει εκδώσει η επιχείρηση.
 • Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Αντικριζόμενο, πχ το Πιστωτικό τιμολόγιο βάσει Τζίρου ή/και το Πιστωτικό Τιμολόγιο που αφορά σε παραπάνω το ενός Τιμολογίου που έχει εκδώσει η επιχείρηση.

Με την Αποστολή της Σύνοψης του Πιστωτικού θα ενημερωθεί το πεδίο Συσχετιζόμενο Μ.ΑΡ.Κ , στην 'Εγγραφή myData' του Πιστωτικού παραστατικού,  με το ΜΑΡΚ του σχετικού Τιμολογίου.


Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τους Soft1 μηχανισμούς για το Μετασχηματισμό παραστατικών σε Πιστωτικά. Με αυτό τον τρόπο θα ενημερώνεται πάντα σωστά το πεδίο "Συσχετιζόμενο Μ.ΑΡ.Κ"στην 'Εγγραφή myData' του Πιστωτικού παραστατικού,


Αυτοτιμολόγηση 

Τα παραστατικά Αυτοτιμολόγησης με την αποστολή στα ηλεκτρονικά βιβλία θα αντιστρέψουν αυτόματα τον Χαρακτηρισμό της σύνοψης.

Μαζικές εργασίες (Διαβίβαση - Λήψη)

Στο menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία / Εγγραφές myDATA διατίθενται οι παρακάτω εργασίες:

Με τη Λήψη Συνόψεων,

 • εισάγονται στο Soft1 οι Συνόψεις Εξόδων στις οποίες είμαστε αντισυμβαλλόμενοι,
 • εισάγονται στο Soft1 οι Συνόψεις Εσόδων διευκολύνοντας τα λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν Soft1 για την παρακολούθηση εγγραφών πελατών τους, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας είτε το Soft1 ή λοιπές εμπορικές εφαρμογές,
 • η οθόνη διαφοροποιείται ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει στο πεδίο 'Λήψη' στις Γενικές παραμέτρους της Εταιρείας,
 • το πιο πρόσφατο M.ΑΡ.Κ στο Soft1 (προτείνεται αυτόματα βάσει φθίνουσας αρίθμησης) και αποτελεί κριτήριο για τη λήψη συνόψεων. Δηλώνοντας "Ημερομηνία από", θα ληφθεί υπόψη το μέγιστο M.ΑΡ.Κ, από τη δηλωθείσα ημερομηνία και μετά.

Τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στο Soft1 και περιμένετε να λάβετε τις Συνόψεις από τους εκδότες τους, πχ. παραστατικά εξόδων/ Αγορών, θα φροντίσει το Soft1 να τα αντιστοιχήσει αυτόματα  εισάγοντας το M.AΡ.K που έχει ήδη η συναλλαγή στην πλατφόρμα myDATA.


Με τη Διαβίβαση Συνόψεων αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ,

 •  τα παραστατικά εσόδων ημεδαπής/αλλοδαπής που εκδίδει η Επιχείρηση,

  • περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Λήπτη δηλαδή του αντικριζόμενου  πχ. Τιμολόγια Πώλησης (B2B,B2G)
  • σχετίζονται με χονδρικές πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών, διακίνησης.
 • τα παραστατικά εσόδων τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Λήπτη, πχ.Αποδείξεις Λιανικής.
Soft1 εγγραφές - Λογιστική διαχείριση

Μπορείτε να καταχωρήσετε έξοδα/ δαπάνες από τη Soft1 Εμπορική Διαχείριση που θα ενημερώνουν τη Γενική Λογιστική ή τα Έσοδα/ Έξοδα και κατ επέκταση να ενημερώσετε τα ηλεκτρονικά βιβλία myData.

Από τη Λογιστική διαχείριση μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τα ηλεκτρονικά βιβλία myData για:

 • τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων της κατηγορίας Γ,
 • τη μισθοδοσία η οποία διαβιβάζεται εντός μηνός έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου,
 • και τις αποσβέσεις με τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων ως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.