Μονάδες Μέτρησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αρχικό στάδιο παραμετροποίησης στο Soft1, καθώς σύμφωνα με αυτές, αποτυπώνονται οι ποσότητες σε παραστατικά και οικονομικές αναφορές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Μονάδες Μέτρησης που θα βρείτε στο Soft1 ή να σχεδιάσετε νέες, μεταβαίνοντας στο menu Παράμετροι > Εταιρίες > Λοιπές Ρυθμίσεις > Μονάδες Μέτρησης. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με βάση την Κύρια Μ.Μ., όμως μπορείτε να χρησιμοποιείτε και δευτερεύουσες ή και εναλλακτικές Μ.Μ. για τις συναλλαγές που θα καταχωρείτε.

Δείτε παρακάτω πώς να παραμετροποιήσετε τις Μονάδες Μέτρησης (Κύρια & Εναλλακτικές) και πώς αυτές επηρεάζουν τις συναλλαγές στο Soft1.

Σχεδιασμός Νέας Μονάδας Μέτρησης

Για να δημιουργήσετε μια νέα Μονάδα Μέτρησης, ορίστε: 

 • τον Κωδικό
 • την Περιγραφή
 • τη Σύντμηση (συντομογραφία της Περιγραφής) και 
 • τα Δεκαδικά.

Συμπληρώστε ακόμα: 

 • τον Διεθνή Κωδικό, αν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο,
 • τον Λογαριασμό ή μέρος αυτού, αν θα χρησιμοποιηθεί από τις Γέφυρες σύνδεσης για την ενημέρωση των Λογιστικών ενοτήτων,
 • τη Διάσταση και τον Διαιρέτη διάστασης, αν η Μονάδα Μέτρησης αφορά Τεμάχιο, Μάζα, Επιφάνεια ή Όγκο.
Κύρια & Δευτερεύουσες/ Εναλλακτικές Μονάδες Μέτρησης

Σε κάθε Είδος Αποθήκης έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε την Κύρια ή και τις Δευτερεύουσες/ Εναλλακτικές Μονάδες Μέτρησης:

 1. Η Κύρια Μονάδα Μέτρησης (λογιστική μονάδα μέτρησης ή 1η μονάδα μέτρησης - Κύρια Μ.Μ.) είναι υποχρεωτικό πεδίο βάσει του οποίου τηρούνται τα αποθέματα και αναφέρονται όλα τα επίσημα στοιχεία αξιών, τιμών και κόστους του είδους. Δηλώστε την Κύρια Μ.Μ. του είδους από την Καρτέλα "Βασικά Στοιχεία".

 2. Η Δεύτερη Μονάδα Μέτρησης του είδους (Μ.Μ.2), τηρείται και προβάλλεται σε όλες τις κινήσεις και τα οικονομικά στοιχεία του είδους (παρακολούθηση). Δεν αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο και μπορεί να είναι ίδια ή και διαφορετική από τις υπόλοιπες. Δηλώστε τη Μ.Μ.2 από την Καρτέλα "Μέτρηση, κωδικοί".

 3. Οι Μονάδες Μέτρησης Τιμολόγησης (Αγορών και Πώλησης - Μ.Μ.Τ) οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταχώριση παραστατικών αγορών και πωλήσεων. Δεν αποτελούν υποχρεωτικό πεδίο και μπορούν να είναι ίδιες ή και διαφορετικές από τις υπόλοιπες. Δηλώστε τις Μ.Μ.Τ από την Καρτέλα "Μέτρηση, κωδικοί".Σχέση Κύριας με Δευτερεύουσες/ Εναλλακτικές Μονάδες Μέτρησης


Κάθε Δευτερεύουσα ή/ και Εναλλακτική Μονάδα Μέτρησης, έχει άμεση σχέση με την κύρια, ώστε οι ποσότητες να μετατρέπονται/ υπολογίζονται εύκολα και άμεσα από τη μία μονάδα μέτρησης στην άλλη.
Τη σχέση μεταξύ των Μ.Μ. την ορίζουν:

 1. ο Συντελεστής Μ.Μ. στις Παραμέτρους Αποθήκης και
 2. οι τιμές που θα ορίσετε στα πεδία Σχέση με κύρια και Αυστ. Σχέση, στην καρτέλα κάθε είδους, για κάθε Δευτερεύουσα/ Εναλλακτική Μονάδα Μέτρησης.

Συντελεστής Μ.Μ. - Σχέση με κύρια

Ο Συντελεστής Μ.Μ., στις Παραμέτρους Αποθήκης, μπορεί να λειτουργεί με δύο τρόπους. 

 • Ως διαιρέτης της κύριας μονάδας μέτρησης προκειμένου να προκύψει η εναλλακτική Μ.Μ. (Κύρια μονάδα μέτρησης/ Συντελεστής = Εναλλακτική μονάδα μέτρησης)
 • Ως πολλαπλασιαστής της κύριας μονάδας μέτρησης προκειμένου να προκύψει η εναλλακτική Μ.Μ. (Κύρια μονάδα μέτρησης * Συντελεστής = Εναλλακτική μονάδα μέτρησης)

Οι τιμές στους Συντελεστές Μ.Μ., βάσει των οποίων θα προκύψουν οι Εναλλακτικές μονάδες μέτρησης, ορίζονται στα αντίστοιχα πεδία "Σχέση με κύρια" στην καρτέλα του είδους.

Π.χ. Το 1 κιβώτιο (Μ.Μ. Αγοράς) περιλαμβάνει τέσσερις εξάδες (Μ.Μ. 2), δηλαδή στο σύνολο 24 τεμάχια Green Cola (Μ.Μ.1).

O υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να αποφασίσει το πώς θα λειτουργούν οι συντελεστές Μ.Μ., σύμφωνα με τις κατηγορίες/ πλήθος των ειδών στο αρχείο Αποθήκης.

Π.χ.

 • Αν η ΜΜ1 σας είναι τα τεμάχια και οι εναλλακτικές μονάδες είναι της μορφής ζεύγους, εξάδας, δεκάδας, δωδεκάδας ή συσκευασίες συγκεκριμένων πολλαπλασίων, τότε είναι καλύτερο να ρυθμίσετε τη <Σχέση με κύρια> ως Διαιρέτη (δηλαδή τη ρύθμιση [ΜΜ1 / Συντελεστής = ΜΜ2].
 • Αν γενικώς η κύρια μονάδα σας αφορά π.χ. όγκο, επιφάνειες ή μήκη και οι εναλλακτικές μονάδες τα τεμάχια, τότε είναι καλύτερο να ρυθμίσετε τη <Σχέση με κύρια> ως Πολλαπλασιαστή (δηλαδή τη ρύθμιση [ΜΜ1 * Συντελεστής = ΜΜ2].
 • Αν έχετε και τις 2 παραπάνω περιπτώσεις επιλέξτε τον τρόπο που θα λειτουργεί ο Συντελεστής με βάση το πλήθος των ειδών στο αρχείο Αποθήκης.
Σχέση με κύρια - Αυστ. Σχέση

Από τις τιμές που θα ορίσετε στα πεδία Σχέση με κύρια και Αυστ. Σχέση, στην καρτέλα κάθε είδους, για κάθε Δευτερεύουσα/ Εναλλακτική Μονάδα Μέτρησης θα προκύψει αυτόματα ή όχι στα παραστατικά, η μετατροπή ποσοτήτων ανάμεσα στις διαφορετικές μονάδες μέτρησης.

Στην παράμετρο της <Αυστηρής Σχέσης>, επιλέγετε αν θα επηρεαστεί κάποια ποσότητα, εφόσον εισαχθεί/ αλλαχθεί οποιαδήποτε από τις ποσότητες στο παραστατικό.

Συγκεκριμένα, επιλέγοντας:

 • "Ναι", ο υπολογισμός της συγκεκριμένης ποσότητας, θα προκύπτει μόνο από τη σχέση που έχει οριστεί ανάμεσα στην Κύρια και τη Δευτερεύουσα/ Εναλλακτική Μ.Μ. Αν εισαχθεί/ αλλαχθεί οποιαδήποτε ποσότητα, αυτόματα θα επηρεαστούν αντίστοιχα και οι υπόλοιπες, ακόμα κι αν σε εκείνες δεν έχετε επιλέξει <Αυστηρή σχέση: Ναι>. Δείτε αναλυτικό παράδειγμα στο tab <Παράδειγμα λειτουργίας - Λειτουργία σε παραστατικά>
 • "Όχι", ο υπολογισμός της συγκεκριμένης ποσότητας θα προκύπτει από τη σχέση που έχει οριστεί ανάμεσα στην Κύρια και τη Δευτερεύουσα/ Εναλλακτική Μ.Μ.. Αν εισαχθεί/ αλλαχθεί αποκλειστικά η συγκεκριμένη ποσότητα (εξαιρείται η Ποσ.1 που επηρεάζει πάντα όλες τις Ποσότητες), δεν θα επηρεαστούν αντίστοιχα και οι υπόλοιπες. Δείτε αναλυτικό παράδειγμα στο tab <Παράδειγμα λειτουργίας - Λειτουργία σε παραστατικά>
 • "Αμφίδρομη την πρώτη φορά", ο υπολογισμός της ποσότητας θα προκύπτει από τη σχέση που έχει οριστεί ανάμεσα στην Κύρια και τη Δευτερεύουσα/ Εναλλακτική Μ.Μ. Αν εισαχθεί/ αλλαχθεί οποιαδήποτε ποσότητα, αυτόματα θα μεταβληθούν αντίστοιχα και οι υπόλοιπες, μόνο για την πρώτη φορά στο ίδιο παραστατικό.

Τιμές και Μονάδες Μέτρησης


Το αν οι τιμές στα παραστατικά θα αφορούν την Κύρια Μονάδα Μέτρησης (Μ.Μ.1) ή τη Μονάδα Μέτρησης Τιμολόγησης (Μ.Μ.Τ), ορίζεται από τις Παραμέτρους Αγορών ή Πωλήσεων.


Το ακόλουθο παράδειγμα λειτουργίας, βασίζεται στο εξής σενάριο: Έστω ότι η επιχείρηση Κάβα Α.Ε. εφοδιάζεται με 10 κιβώτια Green Cola 330ml από τον προμηθευτή της. Δηλαδή, αγοράζει τα αναψυκτικά με το κιβώτιο αν και σε επίπεδο λιανικής τα πουλάει με το τεμάχιο ή την εξάδα.

Παραμετροποίηση

Στο σενάριο αυτό, η Κύρια Μονάδα Μέτρησης (ΜΜ1) είναι τα τεμάχια και οι εναλλακτικές μονάδες είναι της μορφής <Εξάδα> και <Κιβώτιο>.

 1. Αφού πρώτα ρυθμίσετε τη "Σχέση" μεταξύ των Μ.Μ (παράμετρος "Συντελεστής Μ.Μ.") δηλαδή πώς θα υπολογίζονται οι δευτερεύουσες / εναλλακτικές Μ.Μ. στο σύνολο των Ειδών Αποθήκης, 
 2. Δηλώστε τις Μ.Μ. στο είδος αποθήκης Green Cola 330ml

Πιο συγκεκριμένα, για το είδος Green Cola 330 ml ορίστε:

 • Ως Κύρια Μονάδα Μέτρησης (Μ.Μ.) το τεμάχιο,διότι βάσει αυτού θα παρακολουθείται από την επιχείρηση. 
 • Ως Δεύτερη Μονάδα Μέτρησης (Μ.Μ.2) την εξάδα,καθώς το κιβώτιο περιλαμβάνει τα κουτάκια σε εξάδες, τις οποίες θέλετε επίσης να παρακολουθείτε.
 • Ως Μονάδα Μέτρησης Αγορών (Μ.Μ.Τ Αγορών), τα κιβώτια γιατί με αυτόν τον τρόπο προμηθεύεται η απαιτούμενη ποσότητα.
 • Ως Μονάδα Μέτρησης Πώλησης (Μ.Μ.Τ Πώλησης) το τεμάχιο, διότι κυρίως σε αυτό το επίπεδο γίνονται οι πωλήσεις. 

Δηλώστε τη σχέση της κύριας Μ.Μ με τις υπόλοιπες συμπληρώνοντας τις αντιστοιχίες ποσοτήτων (πεδίο "Σχεση με Κύρια") και επιλέγοντας τη μεταξύ τους σχέση (πεδίο "Αυστ. Σχέση").

Π.χ. Το 1 κιβώτιο (Μ.Μ. Αγοράς) περιλαμβάνει 4 εξάδες (Μ.Μ. 2), δηλαδή στο σύνολο 240 τεμάχια Green Cola (Μ.Μ.1).
Λειτουργία σε παραστατικά

Σε Νέο Παραστατικό π.χ. Αγοράς, καλώντας το είδος στις γραμμές θα προταθούν αυτόματα οι σχέσεις ποσοτήτων, σύμφωνα με τις Μονάδες Μέτρησης και εφόσον έχετε ορίσει στο είδος να εμφανίζεται μια προτεινόμενη ποσότητα στα παραστατικά (καρτέλα "Προτεινόμενες ποσότητες"). 

Αν έχετε επιλέξει «Αυστηρή Σχέση = Ναι», μεταξύ των Μονάδων Μέτρησης, τότε μεταβάλλοντας
μια οποιαδήποτε ποσότητα στο παραστατικό, αυτόματα θα προσαρμοστούν και οι ποσότητες για τις υπόλοιπες Μ.Μ. (εικόνα).

Αν έχετε επιλέξει «Αυστηρή Σχέση = Όχι», μεταξύ των Μονάδων Μέτρησης, π.χ. ανάμεσα στη Σχέση της Μ.Μ.2 με τη Μ.Μ.1, τότε μεταβάλλοντας την ποσότητα της Μ.Μ.2, δεν θα επηρεαστεί η ποσότητα της Μ.Μ.1. Ωστόσο, μεταβάλλοντας την ποσότητα της Μ.Μ.1, η ποσότητα της Μ.Μ.2. θα προσαρμοστεί. 

Όσον αφορά στα δεκαδικά που έχετε ορίσει, θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό στοιχείων για να αποφύγετε διαφορές, λόγω στρογγυλοποίησης, στις οικονομικές αναφορές και τις εκτυπώσεις Αποθήκης. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ.Εναλλακτική συσκευασία

Στο Soft1, υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε Εναλλακτικές συσκευασίες, οι οποίες παίζουν τον ρόλο μιας ακόμα Εναλλακτικής Μονάδας Μέτρησης.  

Η Εναλλακτική Συσκευασία ή αλλιώς το Σορτιμέντο, εξυπηρετεί τον εύκολο υπολογισμό ποσοτήτων στα παραστατικά αφού με την πληκτρολόγηση της ποσότητάς της, υπολογίζονται/ συμπληρώνονται οι αντίστοιχες ποσότητες του είδους. 

Στο ακόλουθο παράδειγμά η Κάβα Α.Ε. αγοράζει από τον προμηθευτή της κουτάκια Green Cola, τα οποία μπορεί να πωλεί είτε μεμονωμένα είτε ως 6άδες, αλλά τα αγοράζει σε παλέτες ή κιβώτια για διευκόλυνση. 


Παραμετροποίηση
Για να ενεργοποιήσετε/ σχεδιάσετε εναλλακτικές συσκευασίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους Εναλλακτικούς Κωδικούς του Είδους.

Συγκεκριμένα:

 • Στο Είδος Αποθήκης, μεταβείτε στο Tab "Εναλλακτικοί" κωδικοί (Μέτρηση, κωδικοί).
 • Με διπλό-κλικ στο πλέγμα εργασίας:
  • ορίστε τον Κωδικό και την Περιγραφή,
  • επιλέξτε ή δημιουργήστε (με δεξί κλικ στο hyperlink) την Εναλλακτική Συσκευασία (ΕΣ)
 • Η Εναλλακτική Συσκευασία, περιλαμβάνει:
  • τον Κωδικό και την Περιγραφή,
  • την Προτεινόμενη ποσότητα, δηλαδή εκείνη που θα προτείνεται στα παραστατικά, 
  • την Ποσότητα στη ΜΜ και τη Σχέση με αυτή, δηλαδή σε ποια ΜΜ αναφέρεται η Εναλλακτική συσκευασία, π.χ.  Παλέτα = 240 τεμάχια (ΜΜ1).
  • το Είδος:
   • αν επιλέξετε κάποιο Είδος, τότε η Εναλλακτική Συσκευασία θα αφορά αποκλειστικά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου είδους,
   • αν αφήσετε κενό το Είδος, τότε η Εναλλακτική Συσκευασία που δημιουργήσατε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα είδη
 • Πατήστε <ΟΚ> και κατόπιν <Καταχώριση>.


Λειτουργία
Στα παραστατικά για να χρησιμοποιήσετε την Εναλλακτική συσκευασία θα πρέπει να φέρετε τη στήλη Εναλλακτικός κωδικόςΕναλ. Συσκευασία και Ποσότητα Εναλλακτικής συσκευασίας (Ποσ.ΕΣ).

 • Αν η Εναλλακτική συσκευασία αφορά αποκλειστικά σε ένα είδος, τότε αυτή θα συμπληρωθεί αυτόματα στις γραμμές αν στον Κωδικό ανεύρεσης ή τον Εναλλακτικό κωδικό πληκτρολογήσετε/ σκανάρετε τον Εναλλακτικό κωδικό.
 • Αν η Εναλλακτική συσκευασία αφορά πολλά είδη, τότε θα πρέπει να την επιλέξετε χειροκίνητα, αφού καλέσετε το είδος στις γραμμές.Στα Soft1 Ευρετήρια/ Εκτυπώσεις αποτυπώνονται πληροφορίες που αφορούν στις Μονάδες Μέτρησης και τις Ποσότητες στις οποίες αναφέρονται, αρκεί να καλέσετε τις σχετικές στήλες σε αυτά π.χ. Στατιστική Αποθήκης. 

Στις σχετικές εργασίες του είδους θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με τις Μονάδες Μέτρησης στα Οικονομικά Στοιχεία, τα Στοιχεία ανά ΑΧ και στις Διαθέσιμες παρτίδες.

Τέλος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε Διαδικασίες Απογραφής χρησιμοποιώντας μόνο την Κύρια Μονάδα Μέτρησης (ΜΜ1) ή και τη Δεύτερη Μονάδα Μέτρησης (ΜΜ2), έχοντας ορίσει τη μεταξύ τους σχέση σε κάθε είδος στα Είδη Αποθήκης.