Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τις Soft1 Συναλλαγές/ Παραστατικά, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί και η Αιτιολογία, ρόλος της οποίας είναι η αιτιολόγηση της σκοπιμότητας μιας συγκεκριμένης συναλλαγής (π.χ. σε ποιο/α παραστατικό/α αφορά μια εξόφληση, μια 2η αιτιολογία στο άρθρο λογιστικής, κ.α.). 

Στο Soft1, μπορείτε:

  • είτε να ορίζετε χειροκίνητα μια νέα Αιτιολογία στο header του παραστατικού, 
  • είτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε κάποιες πρότυπες Συνήθεις Αιτιολογίες από το μενού παραμέτρων της κάθε ενότητας, π.χ. Μενού Παραμέτρων > Εμπορική Διαχείριση > Πωλήσεις > Συνήθεις Αιτιολογίες.

Η Αιτιολογία είναι μια πληροφορία που προτείνεται αυτόματα και στις γραμμές του παραστατικού (ομώνυμη στήλη).
Μπορείτε να δηλώσετε διαφορετική Αιτιολογία ανά γραμμή παραστατικού, πληροφορία η οποία εμφανίζεται στις Κινήσεις Ειδών.

Οι Αιτιολογίες, συμμετέχουν επίσης και σε μια σειρά ενεργειών/ εργασιών στο Soft1, όπως:

  • ο Μετασχηματισμός (μεταφέρονται αυτόματα κατά το Μετασχηματισμό του Παραστατικού),
  • η Μεταφορά σε άλλο κύκλωμα (π.χ. Αγοράς, Παραγωγής, Σύμβασης),
  • η Αντιγραφή Παραστατικού,
  • τα Παραστατικά σύνθεσης που δημιουργούνται αυτόματα,
  • και η Αντικατάσταση είδους που αφορά σε Set. 


Όταν μεταβάλλεται η Αιτιολογία στο Header ενός παραστατικού, τότε αυτόματα αυτή μεταβάλλεται και στις γραμμές.

Για κάθε Εταιρεία, μπορείτε να ορίσετε:

  • τη <Διατήρηση τιμής γραμμών>, αν επιθυμείτε η τιμή της Αιτιολογίας στις γραμμές του παραστατικού να διατηρείται αμετάβλητη, σε περίπτωση που μεταβληθεί το header. 
  • τη <Μεταφορά στις γραμμές>, αν επιθυμείτε η τιμή της Αιτιολογίας στις γραμμές του παραστατικού να ορίζεται αποκλειστικά από το header.

Go to Top