Ο σχεδιασμός γεφυρών σύνδεσης πραγματοποιείται μέσω της εργασίας "Σύνδεση με Λογιστική" που βρίσκεται στο μενού παραμέτρων Eμπορικής διαχείρισης (Πωλήσεις, Αγορές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές κ.α.).

Στην πρότυπη Soft1 παραμετροποίηση είναι διαθέσιμες έτοιμες γέφυρες σύνδεσης για όλες τις ενότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν άρθρα λογιστικής βάσει του πρότυπου λογιστικού σχεδίου. 

 

Για κάθε γέφυρα, ρυθμίζονται παράμετροι έτσι ώστε να δημιουργηθεί το άρθρο λογιστικής που θα παράγεται από ένα παραστατικό. 

Αρχικά επιλέξτε <Νέο άρθρο>. Στη συνέχεια, στην περιοχή "Γενικά"  ορίζετε στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην επικεφαλίδα του άρθρου και στη περιοχή "Ανάλυση γραμμών" σχεδιάζετε το πώς θα συνθέτονται οι λογαριασμοί λογιστικής για το άρθρο.

Περιοχή "Γενικά":

 

Περιοχή "Ανάλυση γραμμών"

Στην περιοχή "Ανάλυση γραμμών" σχεδιάζετε το πώς θα συνθέτονται οι λογαριασμοί λογιστικής για το άρθρο. Τα πεδία των Λογαριασμών και Χρέωσης/Πίστωσης θα φέρουν ενδείξεις παραμέτρων αντί κωδικών και ποσών. Για να εξηγήσουμε το σχεδιασμό μιας γέφυρας θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω παράδειγμα οπου καταχωρώντας το παραστατικό ΔΕΑΤ000073 (Εμπορική διαχείριση) και χρησιμοποιώντας τη γέφυρα σύνδεσης με κωδικό 7777 δημιουργείται το αντίστοιχο άρθρο στη λογιστική.

Πριν ξεκινήσετε για να σχεδιάσετε τη περιοχή "Ανάλυση γραμμών", 

  1. Αγνοείστε τις στήλες <Λογαριασμός Α.Λ.> και <Σειρά Α.Λ.>  καθώς αφορούν στο σχεδιασμό άρθρου στη Αναλυτική Λογιστική και οδηγείστε τον cursor στο πεδίο <Λογαριασμός>
  2. Κατανοήστε οτι κάθε παράμετρος στον τύπου υπολογισμού αφορά και σε συγκεκριμένο πεδίο της Εμπορικής Διαχείρισης.
  3. Τα διακριτικά σύμβολα μεταξύ των παραμέτρων (τελεία, παύλα κλπ.) θα πρέπει είτε να σημειωθούν χεράτα, είτε να περιέχονται στις ενδείξεις των σχετικών πεδίων της Εμπορικής Διαχείρισης.

 

Για να σχεδιάσετε τη περιοχή "Ανάλυση γραμμών" ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Δηλώστε τους λογαριασμούς λογιστικής ή τμήμα αυτών που θα συμμετέχουν στις γραμμές του άρθρου χρησιμοποιώντας τους τύπους υπολογισμού.

 

2. Ακολουθώντας την ίδια λογική, η δεύτερη γραμμή στην ανάλυση, ορίζει το λογαριασμό της δεύτερης γραμμής του άρθρου. Ο τύπος λοιπόν [MTL1MAT3,1,5].[FTR1FSAL1,4,2].[MTL3VTI4], περιλαμβάνει 3 παραμέτρους προκειμένου να συνθέσει το λογαριασμό λογιστικής 70.00.00.0024 - Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτ. χονδρικώς με Φ.Π.Α. 24%

i. Οι δύο πρώτες βαθμίδες του λογαριασμού λογιστικής (70.00), συμπληρώνονται από το Λογαριασμό Γ.Λ. που έχει δηλωθεί στις καρτέλες των ειδών αποθήκης που συμμετέχουν στο παραστατικό.  Οι ενδείξεις 1,5 (συμπληρώνονται με το χέρι) δηλώνουν το τμήμα του λογαριασμού που συμμετέχει στον τύπο υπολογισμού δηλαδή το τμήμα που ξεκινάει από τον 1ο χαρακτήρα και για 5 χαρακτήρες του πεδίου λογαριασμού πωλήσεων του είδους.

ii. Η τρίτη βαθμίδα του λογαριασμού συμπληρώνεται από τον κωδικό λογιστικής του τύπου του παραστατικού. Οι ενδείξεις 4,2 δηλώνουν το τμήμα του λογαριασμού που συμμετέχει στον τύπο υπολογισμού δηλαδή το τμήμα που ξεκινάει από τον 4ο χαρακτήρα και για 2 χαρακτήρες.

iii. Ενώ η 4η βαθμίδα προκύπτει από τον συντελεστή ΦΠΑ που έχει δηλωθεί στις καρτέλες των ειδών αποθήκης που συμμετέχουν στο παραστατικό.

 

 

 

3. Ακολουθώντας την ίδια λογική, η τρίτη γραμμή στην ανάλυση,  ορίζει το λογαριασμό της τρίτης γραμμής του άρθρου δηλαδή αφορά στη σύνδεση του λογαριασμού ΦΠΑ που θα δηλωθεί στην εγγραφή του άρθρου για την προηγούμενη γραμμή.

4. Η ίδια λογική ακολουθείται

  1. στην 4η αλλά και 5η γραμμή του πλέγματος αλλά αναφέρεται σε πάγια αντί για είδη όπως και
  2. στην 6η αλλά και 7η γραμμή του πλέγματος αλλά αναφέρεται σε υπηρεσίες αντί για είδη.

5. Οι υπόλοιπες γραμμές του άρθρου αφορούν σε έξοδα τα οποία καταχωρούνται στο παραστατικό και θα πρέπει να μεταφέρονται και στη λογιστική.

6. Στις στήλες [Χρέωση] ή [Πίστωση] ορίζετε με ποιο ποσό θα κινηθεί ο αντίστοιχος λογαριασμός, και το συμπληρώνετε στο αντίστοιχο πεδίο ανάλογα με το αν χρεώνεται ή πιστώνεται ο λογαριασμός αυτός. Για παράδειγμα στην 2η γραμμή χρησιμοποιείται το πεδίο [MTL10] - Καθαρή αξία γραμμών, η οποία προκύπτει από διακίνηση ειδών αποθήκης, ενώ στην 4η γραμμή χρησιμοποιείται το πεδίο [MTL24] καθαρή αξία παγίων μιας και η γραμμή αυτή αναφέρεται σε πάγια.

7. Στην [Αιτιολογία] μπορείτε να δηλώσετε ανά παραγόμενη γραμμή την επιθυμητή αιτιολογία καλώντας τα αντίστοιχα πεδία.

Σημείωση: Αν στο σχεδιασμό της γέφυρας, ο ίδιος Λογαριασμός/τύπος υπολογισμού συμμετέχει παραπάνω από μία φορά τότε, στο τελικό άρθρο θα δημιουργηθούν: 

 

Για περισσότερα παραδείγματα δείτε στις Γέφυρες Σύνδεσης - Υποδείγματα.

Αφού δημιουργηθούν οι γέφυρες σύνδεσης θα πρέπει να δηλωθούν στους Τύπους των παραστατικών Εμπορικής Διαχείρισης. Δείτε σχετικά για τις Γέφυρες Σύνδεσης -  Παραμετροποίηση.

Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε γέφυρα σύνδεσης απο την οποία θα δημιουργούνται περισσότερα του ενός άρθρα στην ενότητα της Γενικής Λογιστικής. Δείτε σχετικά για τις Γέφυρες Σύνδεσης - Πολλαπλά άρθρα.

 

Go to Top