Create Content

Blog

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210907-1155-2-4166
Κοστολόγηση παραγωγής με ετήσια μέση σταθμική
Όταν η μέθοδος αποτίμησης στις παραμέτρους της αποθήκης είναι 'Ετήσια μέση σταθμική τιμή' και στις παραμέτρους παραγωγής το φίλτρο 'Αυτόματος αντιλογισμός' έχει τιμή 'ΝΑΙ' στην εργασία Κοστολόγηση παραγωγής, το φίλτρο είναι 'κλειδωμένο'.

20210921-1155-2-4410
Καταχώριση αδειών εργαζόμενου
Κατά την καταχώριση αδείας στην καρτέλα Εργαζομένου το πεδίο 'Συμμ. στο βιβλίο αδειών'' ενημερώνεται πλέον μόνο όταν το είδος αδείας είναι '3012-Ημέρες άδειας κανονικής'.

20210929-1155-2-4548
Τόπος εργασίας στον προγραμματισμό εργασίας
Στο ευρετήριο στελεχών, στο δεξί-κλικ του στελέχους, στην εργασία 'Προγραμματισμός εργασίας' προστέθηκε στο grid η επιλογή του τόπου εργασίας με επιλογές 'Εντός', 'Εκτός','Τηλεργασία'.

20211006-1155-2-4651
Αλλαγή πελάτη στη Λιανική
Προστέθηκε μήνυμα που, όταν αλλάξει ο πελάτης, ενημερώνει ότι άλλαξαν τα στοιχεία του Παραστατικού με βάση τα στοιχεία του πελάτη.

20210602-1155-2-2783
ΦΠΑ για λιανικές πωλήσεις ΕΕ από 1/7/2021
Με βάση τους νέους κανόνες ΦΠΑ από 01/07/2021 σύμφωνα με το 2006/112/ΕΚ, πρόστέθηκε στους τύπους των Παραστατικών το φίλτρο 'Διασυνοριακές e-πωλήσεις', καθώς και οι συντελεστές / προτεινόμενος συντελεστής ΦΠΑ στις χώρες.
https://www.aade.gr/oss-el

20210924-1155-2-4483
Νέοι κωδικοί απασχόλησης για το ταμείο ΤΕΑΥΦΕ
Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή για το ταμείο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε οι κωδικοί απασχόλησης για όσους εργαζόμενους έχουν ενταχθεί στο 'Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας' σύμφωνα με τον πίνακα που έχει κοινοποιήσει το αρμόδιο ταμείο.


20210531-1155-2-2723
Εξαγωγή Κινήσεων Γ.Λ. - GData.XML
Στην εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData) γίνεται πλέον έλεγχος για ύπαρξη σειράς Γ.Λ. στη γέφυρα και μετά για σειρά εξαγωγής.


20211005-1155-2-4645
Διάταξη απαλλαγής σε myDATA
Στην εργασία 'Ενημέρωση στοιχείων myDATA παραστατικού', προστέθηκε η Διάταξη απαλλαγής.


20210923-1155-2-4465
Εξαγωγή κινήσεων Λογιστικής με μηδενικό άρθρο (GData)
Στην εργασία εξαγωγής κινήσεων λογιστικής (GData) προστέθηκε flag 'Εξαγωγή άρθρων με μηδενική αξία'.

20210930-1155-2-4559
File type 14 - έλεγχος στο πεδίο email του συμβόλου <>
Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή αρχείου File type 14, σε περίπτωση που το XML περιείχε τους χαρακτήρες ''<>''.

20210730-1155-2-3801
Ενημέρωση τιμών πώλησης
Δόθηκε δυνατότητα redirection προβολής είδους στην εργασία 'Ενημέρωση τιμών πώλησης', από τις σχετικές εργασίες Παραστατικών Αγορών.

20210930-1155-2-4581
Προσθήκη τύπου κάρτας στις πιστωτικές κάρτες
Κατά την ανέπαφη συναλλαγή με κάρτα, γίνεται πλέον αναζήτηση σε όλους τους τύπους των καρτών.


20211004-1155-2-4615
Υπολογισμός τιμών κόστους με ομάδες κόστους
Στις τιμές κόστους ανά ομάδα των οικονομικών στοιχείων ειδών, ενημερώνονται πλέον και οι υπόλοιπες περίοδοι με τις τιμές κόστους (όπως οι τιμές κόστους), χωρίς να απαιτείται υπολογισμός για κάθε επόμενη περίοδο.

20211005-1155-2-4636
Ευρετήριο χωρισμένο σε 2 bands
Στο Σχεδιασμό ευρετηρίου δόθηκε δυνατότητα καθορισμού 'ύψους' σε περίπτωση ανάπτυξης με δεύτερη ενότητα. Θα πρέπει στις γενικές παραμέτρους των ρυθμίσεων, να μην είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος 'Μορφή δέντρου Master-Detail'.

20211006-1155-2-4660
Αλλαγή τιμών Πώλησης - Εναλλακτικές
Στις εναλλακτικές τιμές της εργασίας 'Μαζική αλλαγή τιμών πώλησης' προστέθηκε η μέθοδος 'Υφισταμένων βασικών τιμών και δοτού ποσοστού' όπου οι εναλλακτικές τιμές υπολογίζονται βάσει των βασικών τιμών Χονδρικής / Λιανικής του είδους.

20211007-1155-2-4686
Ενεργειακά προϊόντα - σήμανση μέσω Φορολογικών Μηχανισμών
Προστέθηκαν στους τύπους καυσίμων των ειδών (MTRGASTYPE), οι τιμές βάσει της Α.1224/2021, ΠΟΛ 1060/2021 ενεργειακών προϊόντων.

20211008-1155-2-4721
Παρατηρήσεις σε στήλες γραμμών
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών σύνθεσης, είναι διαθέσιμα πλέον τα πεδία των Παρατηρήσεων (comments1 & comments2).

20211011-1155-2-4735
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Στην εργασία 'Mηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής' της αποθήκης, προστέθηκε φίλτρο με τον συνήθη προμηθευτή.

20211008-1155-2-4717
Ευρετήριο υποκ/ματος πελάτη
Στις λειτουργίες του S1 Retail Designer, προστέθηκε το 'Ευρετήριο υποκαταστήματος πελάτη'.

20211001-1155-2-4605
myDATA Live - Γενικό σύνολο
Στο myDATA live προστέθηκαν γενικά σύνολα αξιών, βάσει τύπων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210831-1155-1-4049
Χαρακτηρισμός Ποινών
Πλέον στο Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσία > HR > Ποινές > στην καταχώριση νέας ποινής στο πεδίο Χαρακτηρισμός εμφανίζει και χαρακτηρισμούς οι οποίοι στο πεδίο Modules έχουν επιλεγμένες πάνω από μια τιμές.

20210924-1155-1-4489
Import Αιτίας Λήξης (EMPISACTIVE.RCRDID2)
Πλέον στον σχεδιασμό import στα διαθέσιμα πεδία Πρόσωπο > Στοιχεία πρόσληψης εργαζόμενου είναι διαθέσιμο το πεδίο 'Αιτία Αποχώρησης' [EMPISACTIVE.RCRDID2].

20210930-1155-1-4569
Αλλαγή χρηματικού λογαριασμού εξόφλησης
Διορθώθηκε θέμα κατα το οποίο δε διατηρούνταν ο χρηματικός λογαριασμός εξόφλησης που ορίζονταν χειρόγραφα σε Παραστατικό Εξόφλησης μέσω του Παραστατικού Πώλησης.

20210127-1155-1-430
Εισφορές Ασθένειας σε ΑΠΔ
Σε περίπτωση εργαζομένου με μικτά άνω του πλαφόν (π.χ. 7780) με σπαστά διαστήματα ασθένειας και πάνω από ένα πακέτα κάλυψης, γίνεται πλέον σωστά ο διαχωρισμός των εισφορών στην ΑΠΔ.

20210929-1155-1-4534
Εργαζόμενη με επιδότηση εργατ. εισφοράς και μητρότητας
Πλέον σε περίπτωση εργαζόμενης που δικαιούται επιδότηση εργατικής εισφοράς λόγω αμοιβής της με τον κατώτατο μισθό και επιδότηση μητρότητας 3,3335% επειδή είναι νέα μητέρα, υπολογίζεται ορθά μόνο η Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς και εμφανίζεται στον υπολογισμό και το κατάλληλο μήνυμα και στην ΑΠΔ το ποσό απεικονίζεται ορθά στη στήλη Επιδότηση εργατικής εισφοράς.

20210525-1155-1-2604
Υπολογισμός εισαγόμενων βάσει καθαρών
Ο αλγόριθμος ξεκινά να ψάχνει λύση ανάμεσα στο διάστημα 0-Καθ.αποδοχές*4. Εάν ο στόχος που έχουμε βάλει είναι μικρότερος των καθαρών αποδοχών που δικαιούται ο εργαζόμενος (και άρα ανέφικτος), τότε το διάστημα θα διαιρείται δια 2 συνέχεια και θα μείνει το διάστημα [0,0.01]. Συμπέρασμα: εάν η εργασία υπολογίσει 0.01 σημαίνει ότι ο στόχος που βάλαμε είναι ανέφικτος.

20211008-1155-1-4708
Αρχείο xml ενταλμάτων πληρωμής
Πλέον δεν εμφανίζεται μήνυμα λάθους στη δημιουργία αρχείου για τον ΚΑΕ και ο ΚΑΕ2190301002 αποθηκεύεται κανονικά στο .xml. Επίσης το .xml ανοίγει κανονικά από το πρόγραμμα psporder της ΕΑΠ.

20211012-1155-1-4762
Δεδομένα αξιολόγησης
Πλέον κατά τη δημιουργία αξιολόγησης στο Μενού εργασιών > HR & Mισθοδοσία > HR > Αξιολογήσεις στελεχών > Αξιολογήσεις (Υπεύθυνος HR) εμφανιζεται μέσα στην κινηση αξιολογησης και ο κυκλος.

20210211-1155-1-721
Εκτύπωση αφίξεων-Intrastat
Σε Παραστατικό Αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχε σε συνολικό Φάκελο Κοστολόγησης και το νόμισμα του ήταν διαφορετικό του ευρώ, αποτυπωνόταν λάθος η αξία τιμολογίου στην Intrastat αφίξεων, σε περίπτωση που η κατηγορία κόστους συμμετείχε στην Intastat.

20210929-1155-1-4538
Απαιτήσεις αναλώσεων βάσει παραγγελιών (αναλυτικά)
Διορθώθηκε το θέμα στο οποίο δεν εμφανίζονταν σωστές απαιτήσεις αναλώσεων στην εκτύπωση 'Απαιτήσεις αναλώσεων βάσει παραγγελιών (αναλυτικά)'.


20210813-1155-1-3918
Σήμανση εργασιών Web
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο γινόταν καταγραφή των υπηρεσιών web παρότι δεν είχε ενεργοποιηθεί ο αντίστοιχος έλεγχος.

20210914-1155-1-4304
Έλεγχος χαρακτηρισμών myDATA
Η εκτύπωση 'Έλεγχος χαρακτηρισμών' Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA, δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα σε βάση με πολλές εταιρείες.

20210916-1155-3-4336
myDATA - Φόρος Πολυτελείας
Στην εγγραφή myDATA, δεν ενημερωνόταν ορθά το ΦΠΑ εξόδου με κατηγορία φόρου 3.2 φόρος πολυτελείας.

20210924-1155-1-4481
File type 14 Εμβάσματα Πελατών
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 14 εμβασμάτων, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Custid.

20210928-1155-1-4520
Πλάτος στηλών σε ευρετήρια
Κατά την αλλαγή πλάτους μίας στήλης σε ευρετήριο, άλλαζε και το πλάτος των ήδη αποθηκευμένων στηλών.

20210930-1155-1-4570
Πεδία ευρετηρίου για myDATA
Προστέθηκαν πράσινα πεδία στα ευρετήρια M.AR.K myDATA (SomyDataMARK) & UID myDATA (SomyDataUID).

20211001-1155-1-4596
Oνομασία επισυναπτόμενου σε φόρμα advanced
Δεν εμφανιζόταν το όνομα του επισυναπτόμενου, κατά την αποστολή email με φόρμα advanced.

20211008-1155-1-4709
Παραστατικό Πώλησης/ Πολλαπλή επιλογή SN
Διορθώθηκε θέμα που προέκυπτε κατά την πολλαπλή επιλογή όλων των Serial Number του είδους σε Παραστατικό Πώλησης.

20211006-1155-1-4653
Μετασχηματισμός γραμμών σε Αγορές
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το μετασχηματισμό γραμμών σε αγορές από ευρετήριο πωλήσεων, δεν εμφανίζονταν τα είδη στην οθόνη δημιουργίας Παραστατικών Αγορών.

20211006-1155-1-4675
MyData - 3.1 Τίτλος Κτήσης δεν φέρνει σωστό χαρακτηρισμό
Εγγραφή myDATA Παραστατικού Αγοράς με κωδικό 3.1 Τίτλος κτήσης με διάταξη απαλλαγής, δεν εμφάνιζε ορθό χαρακτηρισμό (Ε3_102_002 αντί Ε3_102_001).

20211011-1155-1-4750
Ισοζύγιο Λογιστικής Χρεωπιστώσεων
Το 'Ισοζύγιο λογιστικής χρεοπιστώσεων' δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα σε περίπτωση συμπλήρωσης ημερολογιακού διαστήματος.

20211012-1155-1-4790
Ενημέρωση Λογιστικής
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την Ενημέρωση Λογιστικής σε Ευρετήριο Παραστατικών.

20211011-1155-1-4734
Παραγωγή με χαρακτηριστικά
Σε Παραστατικό Παραγωγής συμπληρώνοντας ποσότητα σε είδος με Χ-Μ κι ενώ είχε δοθεί συνδυασμός χαρακτηριστικών στη προδιαγραφή, δεν ενημερωνόταν ορθά η ποσότητα των Α'/Βοηθητικών υλών.

20211007-1155-1-4678
Μικρότερη αξία από την συνολική
Κατά τη manual εξόφληση Παραστατικού με μικρότερη αξία από την συνολική του Παραστατικού, δεν εμφανιζόταν το σχετικό μήνυμα διαφοράς.

20211012-1155-1-4768
Παραστατικά Παραγωγής από φακέλους εντολών
Δεν εμφανίζονταν είδη στο grid της εργασίας μετασχηματισμών φακέλων εντολών παραγωγής σε Παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση που δεν είχαν υπόλοιπο.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201203-1155-2-4885
Ημέρες αδείας και αποδοχές σε Ε11 για πάνω από μια σύμβαση
Σε περίπτωση όπου εντός του ιδίου έτους ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στον εργοδότη με πάνω από μία συμβάσεις (π.χ. φροντιστήριο) συμπληρώνονται στο Ε11 με συγκεντρωτική άθροιση των περιόδων οι δικαιούμενες και οι ληφθείσες ημέρες άδειας καθώς και οι αποδοχές και το επίδομα αδείας.

20210715-1155-2-3564
Πεδία 'Ελεύθερων Πινάκων' στις Ειδικές προμηθευτών
Προστέθηκε η δυνατότητα τα πεδία 'Ελεύθεροι Πίνακες' να έρχονται προς επιλογή στις στήλες γραμμών των τύπων στις ειδικές όλων των συναλλασσομένων και των χρηματικών λογαριασμών.


20210719-1155-2-3593
Συμβάσεις/ Εγγυήσεις
Εφόσον στη γραμμή της σύμβασης τα πεδία 'SN', (CNTRLINES.SNCODE) και 'Λήξη', (CNTRLINES.TODATE) είναι συμπληρωμένα και δεν υπάρχει καταχωρημένη εγγύηση στη γραμμή της σύμβασης, 'Κωδικός εγγύησης', (CNTRLINES.X_GCODE στο grid), στο δεξί-κλικ στη γραμμή εμφανίζεται η επιλογή 'Δημιουργία εγγύησης'. Στην καινούρια εγγύηση γεμίζουν τα πεδία Είδος, SN, Παρατηρήσεις, (GUARANTY.REMARKS από CNTRLINES.COMMENTS1) και ανάλογα με την Οντότητα της σύμβασης, (CNTR.TSODTYPE) θα γεμίσουν τα αντίστοιχα πεδία, δηλ. αν η οντότητα είναι πελάτες, θα γεμίσουν τα πεδία TRDR, TRDBRANCH, FROMDATE και FINALDATE στην εγγύηση. Αντίστοιχα αν η οντότητα είναι Προμηθευτές θα γεμίσουν τα πεδία TRDRSUP, TRDRSUPBRANCH, SFROMDATE και SFINALDATE καθώς και το πεδίο SODTYPESLA ('Εκδότης') στην εγγύηση. Αφού γίνει η καταχώρηση της καινούριας εγγύησης, θα ενημερωθεί και στη γραμμή της σύμβασης το πεδίο CNTRLINES.GUARANTY.

20210706-1155-2-3416
Έντυπο Α' και Β' φάσης συνεργασίας
Στις εργασίες δημιουργίας αρχείων συνεργασίας προστέθηκε το flag ‘Υποβολή από έδρα’ το οποίο by default είναι ΝΑΙ . Όσο το flag είναι ΝΑΙ το πεδίο της περιοχής απασχόλησης είναι κλειδωμένο και όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως περιοχής απασχόλησης έρχονται στο .xml και σαν περιοχή απασχόλησης έρχεται η έδρα. Σε περίπτωση που το flag είναι ΟΧΙ, το πεδίο 'Περιοχή απασχόλησης' ξεκλειδώνεται και μπορεί να γίνει επιλογή πολλαπλών περιοχών απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση έρχονται μόνο οι εργαζόμενοι των επιλεγμένων περιοχών και όλες οι επιλεγμένες περιοχές απασχόλησης και αντίστοιχα δημιουργείται και το .xml. Τέλος, αν το flag είναι ΌΧΙ και δεν έχει συμπληρωθεί 'Περιοχή απασχόλησης' θεωρείται ότι έχουν επιλεγεί όλες οι περιοχές.


20210923-1155-2-4460
Έλεγχος Χαρακτηρισμών/ Δεδομένα χαρακτηρισμών
Στην εκτύπωση 'Έλεγχος Χαρακτηρισμών' προστέθηκε το φίλτρο 'Δεδομένα χαρακτηρισμών', με τιμές 'Διαβιβασθέντα', 'Μη διαβιβασθέντα' & 'Όλα'.

20211001-1155-2-4597
Μεταβολή Παραστατικού με Μ.ΑΡ.Κ.
Στις γενικές παραμέτρους των εταιρειών προστέθηκε παράμετρος για απαγόρευση μεταβολής εγγραφής που έχει πάρει Μ.ΑΡ.Κ..

20211001-1155-2-4599
myDATA/ Γενικές Παράμετροι Εταιρειών
Στις γενικές παραμέτρους των εταιρειών προστέθηκε παράμετρος για εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος στην οθόνη σε περίπτωση που υπάρξει θέμα στη διαβίβαση στα myDATA.

20191122-1155-2-3791
System bar/ Μισθ. Περίοδος
Προστέθηκε η δυνατότητα όταν ο χρήστης κάνει mouse over στην επιλεγμένη μισθολογική περίοδο να εμφανίζεται η περιγραφή της μισθολογικής περιόδου.

20210913-1155-2-4256
Σήμανση εργασιών/ Ποινές
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Ποινές.

20210825-1155-2-3994
Φόρμες εκτύπωσης HR - Αξιολογήσεις / Αναθεωρήσεις
Προστέθηκε στο Μενού παραμέτρων > HR & Μισθοδοσία > Φόρμες εκτύπωσης HR > η ενότητα Αξιολογήσεων / Αναθεωρήσεων.

20210802-1155-2-3826
Παραστατικά Πωλήσεων/ Νέοι resolvers
Προστέθηκαν οι resolvers 'Αξία αμοιβών για πωλήσεις από τρίτους' & 'Αξία Φ.Π.Α. αμοιβών για πωλήσεις από τρίτους'.

20200619-1155-2-2367
Retail Pro/ Περιγραφή
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα αναζήτησης είδους και με τη περιγραφή του.

20210913-1155-2-4258
Σήμανση εργασιών/ Υποψήφιοι
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Υποψήφιοι.

20210914-1155-2-4287
Σήμανση εργασιών/ Αιτήματα
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Αιτήματα.

20210914-1155-2-4291
Σήμανση εργασιών/ Ενημερώσεις
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Ενημερώσεις.

20210914-1155-2-4292
Σήμανση εργασιών/ Στόχοι
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Στόχοι.

20210914-1155-2-4293
Σήμανση εργασιών/ Ενέργειες
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Ενέργειες.

20210914-1155-2-4296
Σήμανση εργασιών/ Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων.

20210914-1155-2-4297
Σήμανση εργασιών/ Κέντρα εργασίας
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Κέντρα εργασίας.

20210914-1155-2-4299
Σήμανση εργασιών/ Πρότυπα όρων
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το Object Πρότυπα όρων

20210930-1155-2-4576
Παραστατικό Πωλήσεων/ Υπόλοιπα ανά Α.Χ.
Στο δεξί-κλικ σε γραμμή Παραστατικού Πωλήσεων προστέθηκε η επιλογή 'Υπόλοιπα ανά Α.Χ.'.

20210924-1155-2-4475
Ημερολόγια/ Draft Entries
Προστέθηκαν όλα τα πεδία των Draft Entries στην επιλογή πεδίων για εμφάνιση στα ημερολόγια.

20211004-1155-2-4610
Παράμετροι στελεχών/ Tύπος αδείας
Στο Μενού παραμέτρων > C.R.M > Στελέχη - Επαφές > Παράμετροι στελεχών > καρτέλα MyWorkplace > πεδίο 'Tύποι αδείας' το μέγεθος άλλαξε πλέον από 100 σε 200.

20210930-1155-2-4566
Φάκελος εντολής/ Υπόλοιπο είδους
Στην εργασία μεταφοράς Παραστατικού Πώλησης σε φάκελο εντολής, προστέθηκε στις γραμμές των ειδών το υπόλοιπο του είδους.

20210917-1155-2-4354
Χρεοπιστώσεις/ Αιτιολογία
Στις κινήσεις Χρεοπιστώσεων, προστέθηκε η 'Αιτιολογία'.

20211001-1155-2-4603
Import Excel/ Φίλτρο εγγραφών
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου 'Φίλτρο εγγραφών' στους σχεδιασμούς import excel σε 2000 χαρακτήρες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210930-1155-1-4575
myDATA/ Πολυεταιρικό
Σε Ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν ορθά σε κάποιες περιπτώσεις τα Παραστατικά στο myDATA live της εκάστοτε εταιρείας.

20211001-1155-1-4591
myDATA/ Λιανική με Μ.ΑΡ.Κ.
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή λιανικών πωλήσεων, σε περίπτωση που η προηγούμενη είχε M.AΡ.K. myDATA.

20210929-1155-1-4535
ΜΥΦ στο αρχείο εξαγωγής/ file type 14
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 14, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο 'SUMKEPYONOTYP' με την 'Αξία ΚΕΠΥΟ Μη υπόχρεου'.

20190222-1155-7-606
Service Tickets/ Προέλευση
Διορθώθηκε συμπεριφορά κατά την οποία δε γινόταν σωστό redirection στο κύκλωμα των Service Tickets από το πεδίο 'Προέλευση'.

20210921-1155-1-4409
Δημιουργία αξιολογήσεων
Εμφανιζόταν θέμα στην Καταχώριση αξιολογήσεων > Στελεχών αφού είχαν συμπληρωθεί τα πεδία Σειρά, Κύκλος και Αξιολογητής.

20210924-1155-1-4487
Ομάδες κόστους/ Τιμές κόστους
Στις ομάδες κόστους που δεν έχει υπολογιστεί τιμή κόστους, γίνονται οι υπολογισμοί του Βιβλίου Αποθήκης ανά ομάδα με τιμή 0.

20210921-1155-1-4394
Retail Pro/ Ακύρωση με Αντιλογισμό
Στο Retail Pro, κατά τη διαδικασία της επιστροφής ύστερα από ακύρωση με αντιλογισμό, δε λαμβανόταν υπόψιν το Παραστατικό ακύρωσης της απόδειξης επιστροφής.

20210920-1155-1-4374
OutProcess/ XSupport.GetWarning
Σε OutProcess διαδικασία κατά την καταχώριση Παραστατικού, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα με χρήση της XSupport.GetWarning.

20210929-1155-1-4550
Εκτυπώσεις Παγίων/ Συμμετοχή πωληθέντων
Προστέθηκε το flag 'Συμμετοχή πωληθέντων' όπως και στις άλλες εκτυπώσεις παγίων.

20210922-1155-1-4419
HR/ Παράμετροι OneDrive
Πλέον στην εργασία OneDrive ανανεώνονται τα δεδομένα.


20210920-1155-1-4367
Εργασίες Λογιστικής/ Στάδια εκτέλεσης
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο δεν εμφανίζονταν τα στάδια εκτέλεσης σε συγκεκριμένες εργασίες.

20210921-1155-1-4402
Κινήσεις Υπηρεσιών/ Περιγραφή
Σε κάποιες περιπτώσεις, η περιγραφή της κίνησης υπηρεσίας, εμφανιζόταν αχνή.

20210922-1155-1-4427
Σχετικά έγγραφα/ URL
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη URL στα έγγραφα των οντοτήτων.

20210924-1155-1-4471
Εγκαταστάσεις/ Πωλητής
Στις εγκαταστάσεις, δεν συμπληρωνόταν ο πωλητής, κατά την επιλογή πελάτη.

20210924-1155-1-4490
Παραστατικό Πωλήσεων/ Έκπτωση 100%
Σε καταχωρημένο Παραστατικό όπου ο πελάτης είχε 100% έκπτωση, κατά την αλλαγή ημερομηνίας, δεν λαμβανόταν υπόψιν η έκπτωση σε κάποιες περιπτώσεις.

20210927-1155-1-4495
Συνάντηση/ Ώρα υπενθύμισης
Στις Συναντήσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Ημερομηνία (RMDATE) σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η τιμή υπενθύμισης '4 ώρες' πριν την έναρξη.

20210929-1155-1-4540
Στήλες γραμμών φακέλων υπηρεσιών/ Εμπορική Κατηγορία
Στις στήλες γραμμών των Φακέλων Υπηρεσιών, στην καρτέλα 'Υπηρεσίες', δεν ήταν δυνατή η προσθήκη στήλης της εμπορικής κατηγορίας και τα πεδία 'Ναι/ Όχι'.

20210930-1155-1-4579
Παραστατικά Παραγωγής - Ποσότητα Α'/ Βοηθητικών υλών
Σε Παραστατικό Παραγωγής δεν υπολογιζόταν ορθά η ποσότητα των Α'/ Βοηθητικών υλών σε είδος με Χ-Μ και συνδυασμό χαρακτηριστικών.

20210930-1155-1-4562
Retail Pro/ Γρήγορη πληρωμή
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν μερικές φορές σε καταχώριση από το Retail Pro με φορολογικό μηχανισμό.

20210930-1155-1-4573
Υπόλοιπα Ανά Α.Χ. (Κάθετα)/ Περιγραφή
Μπορεί πλέον να εμφανιστεί η πλήρης περιγραφή του είδους.

20210817-1155-1-3937
Ενημέρωση δεικτών ειδών/ Πωλήσεις τρίτων
Δεν ενημερώνονταν ορθά τα πεδία: Τελευταία ημερομηνία εισαγωγής ποσότητας(MTRDATA.DEBDATEQ), Τελευταία ημερομηνία εξαγωγής ποσότητας (MTRDATA.CREDATEQ), Τελευταία ημερομηνία πώλησης (MTRDATA.SALLPDATE), Τελευταία ημερομηνία εξαγωγής αξίας (MTRDATA.CREDATEV), Τελευταία ημερομηνία αγοράς (MTRDATA.PURLPDATE) & Τελευταία ημερομηνία εισαγωγής αξίας (MTRDATA.DEBDATEV) στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, σε περίπτωση που ο τύπος (MTRTYPE), είχε τιμή 'Πωλήσεις τρίτων'.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190626-1155-2-1989
Παραστατικά Πωλήσεων/ Διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α
Στην εργασία 'Μεταφορά σε παραστατικό αγοράς' Παραστατικών Πωλήσεων, προστέθηκε η 'Διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α'.

20200327-1155-2-1188
Μαζική εισαγωγή στοιχείων ΓΓΠΣ από ευρετήριο πελατών
Δόθηκε δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης στοιχείων συναλλασσόμενων μέσω της εργασίας 'Έλεγχος Α.Φ.Μ (ΓΓΠΣ)' στο δεξί κλικ ευρετηρίου.

 20210907-1155-2-4156
Import από Excel/ Αρχείο .xlsx
Στην επιλογή 'Import από excel' σε grid, προστέθηκε στο Αρχείο Excel 'xlsx'.

20210618-1155-2-3137
Αρχείο τράπεζας Rabobank Ολλανδίας
Ενσωματώθηκαν οι προδιαγραφές αρχείου τράπεζας Rabobank.

20210907-1155-1-4164
Παράμετροι Παραγωγής/ Δημιουργία Παραστατικών Υπεργολαβίας
Προστέθηκε στις παραμέτρους της Παραγωγής ο Έλεγχος δημιουργίας Παραστατικών 'Υπεργολαβίας', όπου δέχεται τις τιμές: 'Όχι', 'Προειδοποίηση κατά την καταχώριση δελτίου παραλαβής' & 'Απαγόρευση κατά την καταχώριση δελτίου παραλαβής'.

20190926-1155-2-3001
Σήμανση εργασιών/ Διαχείριση χρεοπιστώσεων
Προστέθηκε στη Σήμανση εργασιών η 'Διαχείριση χρεοπιστώσεων'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των σχετικών εργασιών.


20210907-1155-2-4161
Παραστατικά Παραγωγής/ Παρτίδες
Στα Παραστατικά Παραγωγής μπορεί πλέον να επιλεχθεί το παραγόμενο και σαν συμπαράγωγο. Επιπλέον, στα δελτία παραγωγής που δημιουργούνται από εντολές παραγωγής μεταφέρεται η παρτίδα του παραγόμενου και στις γραμμές προστέθηκε η εργασία 'Επιλογή παρτίδων'.

20210907-1155-2-4159
Παράμετροι Παραγωγής/ Υπεργολαβία
Κατά την έμμεση δημιουργία Παραστατικού Παραγωγής (Υπεργολαβία), η αξία κόστους του κοστολογικού στοιχείου, ενημερώνεται από την αξία του αρχικού Παραστατικού. Για το συγκεκριμένο έχει προστεθεί παράμετρος στις γενικές Παραμέτρους Παραγωγής.

20210913-1155-2-4257
Σήμανση εργασιών/ Έπαινοι
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business Process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και Καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το object 'Έπαινοι' και τα αντίστοιχα πεδία των επαίνων.

20210913-1155-2-4255
Σήμανση εργασιών/ Άδειες εργαζομένων
Στο Μενού εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Business Process & Εγκρίσεις > Έλεγχοι και Καταγραφές > Σήμανση εργασιών προστέθηκε το object 'Άδειες εργαζομένων' και τα αντίστοιχα πεδία των αδειών.

20190523-1155-2-1588
Πολλαπλή επιλογή εταιρείας
Στους 'Τύπους Αξιόγραφων', 'Τύπους Παραστατικών Αξιογράφων' & 'Τύπους Παραστατικών Ειδικών Χρηματικών λογαριασμών', το πεδίο 'Εταιρεία' είναι πλέον πολλαπλής επιλογής.

20200615-1155-1-2251
Σήμανση εργασιών/ Παραστατικά Σύνθεσης
Προστέθηκαν στη Σήμανση εργασιών τα 'Παραστατικά Σύνθεσης'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20201104-1155-2-4318
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
Προστέθηκε η εκτύπωση με τίτλο Ετήσιες μονάδες εργασίας στο Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσία > Μισθοδοσία > Εκτυπώσεις > Οικονομικός έλεγχος.

20210910-1155-2-4224
Προδιαγραφές Παραγωγής/ Ιστορικό Μεταβολών
Δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών προδιαγραφών, μέσω των σχετικών εργασιών.


20210909-1155-2-4209
Παραστατικά Αγορών/ Επανυπολογισμός
Στο ευρετήριο των Παραστατικών αγορών, προστέθηκε στο δεξί-κλικ ο 'Επανυπολογισμός'.

20210907-1155-2-4163
Ισοζύγιο χαρακτηριστικών/ Νέα Φίλτρα
Στην εκτύπωση 'Ισοζύγιο χαρακτηριστικών', προστέθηκαν τα φίλτρα 'Εμπορική κατηγορία', 'Σεζόν' & 'Ομάδα'.

20201006-1155-2-3801
Σήμανση εργασιών/ Επιχειρησιακά Παραστατικά
Προστέθηκαν στη Σήμανση εργασιών τα 'Επιχειρησιακά Παραστατικά'. Επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης του Ιστορικού μεταβολών, μέσω των Σχετικών Εργασιών.

20210709-1155-3-3482
Ιntrastat/ Υποκατάστημα Προμηθευτή
Στη 'Δημιουργία αρχείου αφίξεων Intrastat' δεν λαμβανόταν υπόψιν η χώρα υποκαταστήματος του συναλλασσόμενου.


20210624-1155-2-3206
Χρεωπιστώσεις - Απαλλασσόμενα βάσει άρθρων
Στις Χρεοπιστώσεις, προστέθηκε το πεδίο ειδικής διαχείρισης (Απαλλασσόμενα βάσει άρθρων).

20210729-1155-2-3793
Εγκατάσταση στα Εξοδολόγια
Το πεδίο 'Εγκατάσταση', είναι πλέον διαθέσιμο στα Εξοδολόγια, μέσω σχεδιασμού προβολής & ευρετηρίου.

20210901-1155-2-4066
Έντυπο ένταξης σε καθεστώς (άρθρο 206 Ν.4820/2021)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής εντύπων ενταξης σε καθεστώς και απενταξης από καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας εργαζομένου σύμφωνα με το άρθρο 206 Ν.4820/2021. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσία > Μισθοδοσία > Υ.Ε.Κ.Α καθώς και στο δεξί-κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων > Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση του εντύπου είναι στην καρτέλα του εργαζομενου Πρόσληψη/ Σύμβαση > Ειδικά ημερομηνιακά διαστήματα να προστεθεί νέα γραμμή με Είδος Καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας όπου με διπλό αριστερό-κλικ θα οριστεί το αντίστοιχο διάστημα Από και Έως.

20210906-1155-1-4138
Μενού εργαλείων/ Διόρθωση εκκρεμοτήτων
Στην εργασία 'Διόρθωση εκκρεμοτήτων', προστέθηκαν οι ενότητες 'Παραστατικά παραγωγής', 'Εντολές παραγωγής' & 'Φάκελοι εντολών παραγωγής'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210506-1155-1-2301
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού για ΔΠ με αναστολή
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων από Δώρο Πάσχα αναστολής στην εργασία Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας όσον αφορά τα ποσά κρατήσεων.

20210715-1155-1-3573
Στατιστική αγορών/ Custom Ευρετήρια
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την 'εκτέλεση' custom ευρετηρίου στατιστικής αγορών, με φίλτρο τον Συναλλασσόμενο και περιορισμό πρόσβασης στον χρήστη.

20210719-1155-1-3620
HR/ Συνάρτηση WorkDays
Προστέθηκε 5η προαιρετική παράμετρος στη συνάρτηση WorkDays. Εάν λάβει τιμή αριθμό <> 0, τότε η συνάρτηση θεωρεί ότι η Κυριακή στο ωράριο εμφανίζεται με τον αριθμό 0, αλλιώς (τρέχουσα συμπεριφορά) εμφανίζεται με τον αριθμό 7.

20210902-1155-1-4093
Ε6 - Αριθμός τέκνων
Στη δημιουργία αρχείου xml Ε6 καταχωρείται πλέον σωστά ο αριθμός τέκνων που είναι δηλωμένος στο μισθολογικό 2005 του εργαζόμενου.

20210907-1155-1-4149
Ομάδα Εταιρειών/ Συναλλαγματικές διαφορές Βάσει αποτίμησης
Σε Ομάδες εταιρειών, δεν μπορούσε να επιλεχθεί χρηματικός λογαριασμός που είχε δημιουργηθεί σε εταιρεία εκτός της κύριας στην εργασία 'Συναλλαγματικές διαφορές Βάσει αποτίμησης'.

20210914-1155-1-4271
Εκτύπωση Παραστατικών/ Αποθηκευμένες Φόρμες
Στο Series 5 UI, κατά την εκτύπωση Παραστατικού, δεν εμφανίζονταν οι αποθηκευμένες φόρμες στη μνήμη (δεξί κλικ στο σχετικό παράθυρο, στην επιλογή φόρμας).

20210914-1155-1-4286
Καταχώριση ενέργειας από Χρεώστες/ Πιστωτές
Δεν ενημερωνόταν ορθά η ενότητα κι ο Χρεώστης / Πιστωτής, κατά την καταχώρηση ενέργειας από ευρετήριο Χρεώστη/ Πιστωτή.

20210511-1155-1-2369
FIFO αντιστοίχιση/ Ημερομηνία Παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν ορθή FIFO αντιστοίχιση Παραστατικών, σε περίπτωση που γινόταν βάσει 'Ημερομηνίας Παραστατικού'.

20210715-1155-3-3563
CRM/ Google ημερολόγια
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν ορθός συγχρονισμός ενεργειών, με το Google Calendar.

20210909-1155-3-4202
Εγκαταστάσεις Oracle /myDATA Live
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε βάσεις Oracle, κατά την εκτέλεση της εργασίας 'myDATA Live'.

20210910-1155-1-4222
Παράμετροι Αποθήκης/ Μεταβολή Είδους
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή είδους σε βάση με ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που είχαν οριστεί τιμές εξαίρεσης κατά την αντιγραφή στις λοιπές εταιρείες.

20210915-1155-1-4312
Αξιόγραφα/ Custom Ευρετήριο
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την επιλογή αξιόγραφου σε custom ευρετήριο με default selector.

20210712-1155-1-3493
Χρηματικοί λογαριασμοί/ Συναλλασσόμενοι
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, κατά τη δημιουργία νέας σύμβασης με οντότητα 'Χρηματικοί λογαριασμοί' και επιλογή συναλλασσόμενου, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20210714-1155-1-3525
Ενήμερωση φυσικής απογραφής - Τύπος S/N
Ύστερα από ενημέρωση φυσικής απογραφής είδους με Serial number, εμφανιζόταν διαθέσιμο το Serial number, σε περίπτωση που ο τύπος του ήταν 'Εσωτερική διακίνηση'.

20210802-1155-1-3822
Custom Eυρετήριο Eιδών/ Συνάρτηση Round
Σε custom ευρετήριο ειδών, η συνάρτηση 'Round' δεν 'επέστρεφε' ορθά αποτελέσματα σε περίπτωση αρνητικών τιμών.

20210902-1155-1-4078
Μεταφορά σε Παραστατικό Αγοράς/ Business Unit
Κατά τη 'Μεταφορά σε Παραστατικό Αγοράς' Παραστατικού πώλησης, δεν μεταφερόταν το Business Unit.

20210902-1155-1-4081
Αρχείο ΕΑΠ - Εργοδοτική εισφορά
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση της εργοδοτικής εισφοράς ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για
τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) στο αρχείο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για υπαλλήλους Δημοσίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στον πίνακα Αντιστοιχιση μισθολογικων στοιχειων με κωδικους Ε.Α.Π να συνδεθει το μισθολογικό στοιχείο 3386 'Εργοδοτική εισφορά Ε.Λ.Π.Κ.' με τον κατάλληλο Κωδικό Ε.Α.Π, Κωδικό Κ.Α.Ε και Είδος Αξίας την τιμή 'Κράτηση'.

20210903-1155-1-4094
Κάρτες bonus στο Retail
Στο Retail Pro, σε περίπτωση που πληκτρολογούνταν πρώτα τα είδη και στη συνέχεια ο πελάτης, δεν δινόταν ορθά η έκπτωση βάσει κάρτας bonus.
Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161031-1155-2-3547
Αντιστοίχιση Παραστατικών/ Ημερομηνία Παραστατικού
Στην εργασία 'Αντιστοίχιση παραστατικών', προστέθηκε στις γραμμές η 'Ημερομηνία παραστατικού'.

20181120-1155-2-6213
Σήμανση/ Επιβαρύνσεις
Στη Σήμανση των εργασιών προστέθηκε η διαχείριση των επιβαρύνσεων.

20210217-1155-1-847
Έσοδα - Έξοδα/ Μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α.
Προστέθηκε στην ενότητα των εσόδων - εξόδων, η διαχείριση του μη εκπιπτόμενου Φ.Π.Α..

20210727-1155-2-3734
Προϋπολογισμοί ABC/Έργο
Στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών ABC, είναι πλέον διαθέσιμο το Έργο.

20210719-1155-2-3592
Μετασχηματισμός Παραστατικών Αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε error <ITEFPRMS: Field 'AUTOSRVSPCGPS' not found> κατά την εκτέλεση της εργασίας μετασχηματισμού αποθήκης.

20210726-1155-1-3723
Πάγια/ Συντελεστές
Κατά την αγορά νέας οντότητας παγίου, σε περίπτωση που επιλεχθεί η παράμετρος 'Απόσβεση στη χρήση', συμπληρώνεται αυτόματα και ο τακτικός συντελεστής με 100% απόσβεση.

20210714-1155-2-3545
myDATA/ Έλεγχος χαρακτηρισμών
Στα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA, προστέθηκε η εκτύπωση 'Έλεγχος χαρακτηρισμών' (MYDATACODE_REP), η οποία αναλύει τους τύπους και τις κατηγορίες των χαρακτηρισμών, καθώς και τις από μεταφοράς και περιόδου αξίες.

20210707-1155-2-3436
Ειδικές Συναλλαγές/ Αξία είσπραξης
Δόθηκε δυνατότητα αλλαγής της αξίας είσπραξης του Παραστατικού μέσω των Σχετικών Εργασιών, στο κύκλωμα των Ειδικών Συναλλαγών.

20210716-1155-2-3582
Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεων για το ταμείο ΤΕΑΥΕΤ
Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή οι απαραίτητες αλλαγές σχετικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για το ταμείο ΤΕΑΥΕ Τροφίμων σύμφωνα με τις οδηγίες που κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο ταμείο.

20210730-1155-2-3808
Outlook connector/ Mήνυμα ειδοποίησης
Προστέθηκε παράμετρος στη οθόνη παραμέτρων διασύνδεσης Outlook-SoftOne η οποία καθορίζει εάν θα γίνεται ερώτηση όταν υπάρχει email με το ίδιο θέμα από τον ίδιο αποστολέα στους ίδιους παραλήπτες.


20210727-1155-2-3735
Στήλες Εμβασμάτων Πιστωτών
Στο σχεδιασμό στηλών εμβασμάτων πιστωτών, είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο 'Τίτλος' [SOTITLE].

20210729-1155-2-3791
Συμβάσεις/ Έκπτωση
Στις γραμμές των Ειδών, SN/Υπηρεσιών σύμβασης, δόθηκε δυνατότητα προσθήκης της έκπτωσης, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210730-1155-2-3800
Retail Designer/ Επεξεργασία είδους
Στις λειτουργίες του Retail Designer προστέθηκε η 'Επεξεργασία είδους'.

20210802-1155-1-3818
Γενικά Στοιχεία Εταιρειών/ Αιτιολογίες
Στα Γενικά Στοιχεία Εταιρειών, στο πεδίο 'Αιτιολογίες', προστέθηκε η 'Διατήρηση τιμής κενών γραμμών'.

20210802-1155-2-3816
Παραγγελίες ελλείψεων
Στις εργασίες 'Παραγγελίες ελλείψεων' από το κύκλωμα των αγορών & 'Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών' από τη διαχείριση παραγωγής, προστέθηκε ο Κωδικός εργοστασίου και η ομάδα, στα είδη προς παραγγελία.

20210802-1155-2-3833
Ομάδες εταιρειών/ Γραμμές απαντήσεων
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, στις γραμμές απαντήσεων Ερωτηματολογίων, εμφανίζονταν οι απαντήσεις όλων των εταιρειών.

20210802-1155-2-3832
Ομάδες εταιρειών/Απαντήσεις πελατών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, προστέθηκε στο ευρετήριο των απαντήσεων πελατών η εταιρεία.

20210804-1155-2-3844
S1 Retail Designer/ Αλλαγή τίτλου στα κουμπιά λειτουργιών
Στον S1 Retail Designer, δόθηκε δυνατότητα μετονομασίας των κουμπιών λειτουργιών.

20210819-1155-2-3948
Παράμετροι Αγορών/ Αρχικοποίηση τιμών/εκπτ. Ειδών συμφωνίας
Προστέθηκε στις Παραμέτρους Αγορών η επιλογή 'Αρχικοποίηση τιμών/εκπτ. Ειδών συμφωνίας' (όπως είναι στις Πωλήσεις).


Διορθώσεις σφαλμάτων

20191112-1155-1-3658
Payroll/ Αρχείο Ε4 (Προϋπηρεσία)
Στο αρχείο Ε4 Κατάστασης εργαζομένων και στην Επιλογή Προϋπηρεσίας 'Προϋπηρεσία σε προηγούμενο εργοδότη' εμφανίζει πλέον το πεδίο Έτη προϋπηρεσίας' και την τιμή του 'ΜΣ 2043'.

20210719-1155-1-3611
Payroll/ Απεικόνιση ημερομηνιών extra περιόδου
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στην εμφάνιση των ημερομηνιών extra περιόδου που είχε δηλωθεί σε διαφορετικά διαστήματα σε διαφορετικές εταιρείες της ίδιας ομάδας.

20210729-1155-1-3788
Σχετικές Εργασίες Πελάτη/ Καταχώριση εμβάσματος
Κατά την επιλογή 'Καταχώριση εμβάσματος' μέσω των Σχετικών Εργασιών Πελατών, διαγραφόταν ο πελάτης της γραμμής στην επιλογή της σειράς, σε περίπτωση που είχαν οριστεί στήλες γραμμών.

20210720-1155-1-3635
Payroll/ Υπολογισμός αρχείου ΕΔΟΕΑΠ
Προστέθηκε κριτήριο στην εργασία 'Υπολογισμός αρχείου ΕΔΟΕΑΠ (Α.Κ.Α)' για το αν θα συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι δημόσιου τομέα.

20210730-1155-1-3806
CRM/ Συναντήσεις
Δεν εμφανιζόταν το πεδίο 'Κατεύθυνση' στις συναντήσεις του CRM, κατά την προβολή καταχωρημένης εγγραφής.

20200616-1155-1-2261
CRM/ Φόρμες Εκτύπωσης Ενεργειών
Στις φόρμες εκτύπωσης των Γενικών ενεργειών (SOACTION), είναι πλέον διαθέσιμος ο Πίνακας των Γραμμών ενεργειών (ACTLINES).

20210823-1155-1-3960
ΑΠΔ/ Μηχανικός σε ασθένεια
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση στα ποσά εισφορών της επικουρικής ασφάλισης και της πρόνοιας στην Α.Π.Δ. σε περίπτωση εργαζόμενου μηχανικού όταν όλο το μήνα βρίσκεται σε ασθένεια.

20210426-1155-1-2154
Εκταμιεύσεις εκχωρήσεων/ Εκταμίευση τιμολογίων
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση 'Εκταμιεύσεις εκχωρήσεων', δεν εμφανίζονταν ορθά οι αξίες της εκταμίευσης των τιμολογίων.

20200730-1155-1-3025
Οικονομικά Στοιχεία έργων/ Ειδικές χρηματικών λογαριασμών
Δεν αποτυπώνονταν στα Οικονομικά Στοιχεία έργων, κινήσεις ειδικών χρηματικών λογαριασμών.

20210129-1155-1-468
Σχετικά Έγγραφα/ Ελληνικοί χαρακτήρες
Δεν γινόταν ορθή αποθήκευση σχετικών εγγράφων, σε περίπτωση που το path περιείχε ελληνικούς χαρακτήρες.

20210629-1155-1-3272
Πάγια/ Ενημέρωση Λογιστικής
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση λογιστικής Παραστατικού αγοράς, το οποίο περιείχε πάγιο ειδικής διαχείρισης 39α και πάγιο χωρίς ειδική διαχείριση.

20210702-1155-1-3352
Αξιόγραφα/ Αναίρεση κινήσεων
Σε περίπτωση που γινόταν 'Αναίρεση κινήσεων' κι όχι 'Ακύρωση με αντιλογισμό' σε Παραστατικό, τότε ένα ακυρωμένο αξιόγραφο εμφανιζόταν διαθέσιμο προς εξόφληση.

20210720-1155-1-3643
Παραστατικό Παραγωγής/ Κοστολογικά στοιχεία
Σε βάση με ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν τα κοστολογικά στοιχεία κατά την επιλογή προδιαγραφής σε Παραστατικό Παραγωγής, σε εταιρεία ομάδας.

20210723-1155-1-3694
Αξία προ εκπτώσεων-εξόδων σε πωλήσεις
Δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο 'Αξία προ εκπτώσεων- εξόδων' [SALDOC.NODSCAMNT] κατά την επεξεργασία Παραστατικού, σε custom προβολή πωλήσεων.

20210726-1155-1-3715
Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ
Στην εκτύπωση 'Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ' τροποποιήθηκε το ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης σε 0,06% από 1/1/2021 σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης 1958/32-14/5/2021. 

20210730-1155-1-3796
Ειδικές συναλλαγές/ Καταχώριση Παραστατικού 
Κατά την καταχώριση Παραστατικού από το κύκλωμα των Ειδικών συναλλαγών, σε περίπτωση που το σύνολο του Παραστατικού είχε μηδενική αξία, διαγράφονταν οι αξίες των γραμμών.


20210729-1155-1-3782
File Type 9 - Eκδοση / Λήψη
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 9, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο 'Έκδοση/ Λήψη'.

20210727-1155-1-3737
Νέες εγκαταστάσεις
Κατά τη δημιουργία νέας σύνδεσης, δεν εμφανιζόταν το ορθό .xdt.

20210728-1155-1-3748
File Type 14 (Γ' κατηγορίας)
Δεν εξάγονταν ορθά τα δεδομένα του αρχείου File type 14, σε περίπτωση που υπήρχαν πολλαπλά άρθρα σε σχεδιασμό γέφυρας λογιστικής.

20210802-1155-1-3824
Παραστατικά Σύνθεσης/ γραμμές με Χ-Μ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink ποσότητας σε Παραστατικά σύνθεσης, τα οποία περιείχαν είδη με παρακολούθηση σε Χ-Μ.

20210730-1155-1-3810
Δελτία παραγωγής/ Προδιαγραφή
Στα Δελτία παραγωγής, το πεδίο 'Προδιαγραφή' είναι πλέον 'Υποχρεωτικό'.

20210805-1155-1-3862
Αρχείο file type 14
Κατά την εξαγωγή του αρχείου File type 14 Γενικής λογιστικής, δεν ενημερώνονταν ορθά τα στοιχεία ΜΥΦ.

20210804-1155-3-3854
Ανάλυση άρθρου με σήμανση εργασιών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώριση άρθρων αναλυτικής λογιστικής, σε περίπτωση που υπήρχε 'έλεγχος' στη Σήμανση εργασιών.

20210825-1155-1-3995
Ευρετήριο Ειδών/ Συνάρτηση FIteAvgBalDays
Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση 'FIteAvgBalDays' σε τοπικό πεδίο ευρετηρίου ειδών αποθήκης, δεν εμφανίζονταν ορθά αποτελέσματα.

20210827-1155-1-4025
File type 14/ Ειδικοί χαρακτήρες
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή εγγραφών αρχείου File type 14, σε περίπτωση που υπήρχαν οι χαρακτήρες '<='.

20210820-1155-1-3953
E-mail/ Συνέχεια ενέργειας
Κατά τη συνέχεια ενέργειας (CRM/ E-mail) δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο 'Λήξη'.

20210826-1155-1-4002
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης φορολογικής περιόδου
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την ενότητα της Γενικής λογιστικής, σε κάποιες περιπτώσεις μεταφερόταν το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενων δηλώσεων, ενώ δεν θα έπρεπε.

20210831-1155-1-4047
myDATA/ Ειδική διαχείριση 39
Κατά την ενημέρωση εγγραφών myDATA ειδικής διαχείρισης άρθρου 39, ενημερωνόταν λάθος ο τύπος χαρακτηρισμού VAT_366.

20210901-1155-1-4053
Συναντήσεις/ Εμφάνιση σε χάρτη
Προστέθηκε η Εμφάνιση σε χάρτη, στην ενότητα των Συναντήσεων.

20210902-1155-3-4082
File type 14 (κινήσεις εισπράξεων και εμβασμάτων)
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εισαγωγή file type 14 αρχείου, δεν ενημερωνόταν ορθά ο Κωδικός Συναλλασσόμενου.

20210817-1155-1-3934
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων/ Πάγια με αναπόσβεστη αξία
Το flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων' όταν δημιουργήθηκε, έκανε έλεγχο με βάση την αναπόσβεστη αξία και ο ίδιος έλεγχος διατηρήθηκε κατά την τροποποίηση του ανωτέρω flag όταν ζητήθηκε να εξαιρούνται/ εμφανίζονται στην εκτύπωση τα πάγια που πωλήθηκαν στην τρέχουσα χρήση.
Όταν ένα πάγιο πωλούνταν/ καταστρεφόταν, τότε μηδενιζόταν η τρέχουσα αξία του. Πλέον, ο έλεγχος γίνεται και με βάση την τρέχουσα αξία του παγίου με αποτέλεσμα στην εκτύπωση να συμμετέχουν και τα πάγια που έχουν μηδενική αναπόσβεστη αξία λόγω αποσβέσεων, αλλά δεν έχουν πωληθεί (μη μηδενική τρέχουσα).


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210407-1155-2-1757
Payroll/ Στοιχεία στελεχών - Πρόσωπο
Στα ευρετήρια στα 'Στοιχεία στελεχών - Πρόσωπο' έχουν προστεθεί οι πίνακες 'Αδειες εργαζόμενου', 'Ασθένειες εργαζόμενου' και 'Απουσίες εργαζόμενου'.

20210429-1155-2-2255
Payroll/ Δημιουργία Λογιστικής χρήσης
Κατά τη δημιουργία νέας Λογιστικής χρήσης πλέον δημιουργείται αυτόματα και η νέα χρήση μισθοδοσίας.


20210702-1155-2-3363
Παραστατικά Πωλήσεων/ Ταμειακή μηχανή
Στα Παραστατικά χονδρικής (με συμπεριφορά 131 & 181) συμπληρώνεται αυτόματα πλέον η Ταμειακή μηχανή που έχει οριστεί στο ταμείο.

20210408-1155-2-1761
Retail Pro & Περιγραφές στηλών
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην ενότητα του Retail Pro με την οποία είναι πλέον εφικτή η προσθήκη κεφαλίδας στο τμήμα ειδών. Η επιλογή γίνεται στο Retail Designer και συγκεκριμένα στον σχεδιασμό grid.

20210421-1155-2-2062
Retail Pro/ Πεδίο 'Καθαρή αξία'
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην ενότητα του Retail Pro και συγκεκριμένα στην λίστα αναμονών όπου πλέον διατηρείται το πεδίο 'Καθαρή αξία'.

20210526-1155-1-2641
myDATA/ Δημιουργία Εγγραφών Τρίτων Χωρών
Πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση για την κάλυψη συναλλαγών τρίτων χωρών στα myDATA σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ διασάφισης.


20210602-1155-2-2792
Περιοδική ΦΠΑ εσόδων - εξόδων ανά μήνα
Πλέον επιτρέπεται η δήλωση στη μεταβλητή 312 ανά μήνα για τα απλογραφικά βιβλία.

20210630-1155-2-3304
Παραγγελίες ελλείψεων/ Νέα Φίλτρα
Στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων' από τις αγορές, προστέθηκαν τα φίλτρα: 'Κατάσταση (Δεσμευμένα)', 'Τρόπος πληρωμής (Δεσμευμένα)' & 'Τρόπος αποστολής (Δεσμευμένα)'.

20210708-1155-1-3466
Υπηρεσίες/ Νέα πεδία
Στα Set Υπηρεσιών προστέθηκαν τα ακόλουθα πεδία:
'Αυτ.ανάλυση Set υπηρεσιών' (AUTOSRVSPCGPS) και 'Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών' (AUTOSRVREPLGPS) στον τύπο Παραστατικού σε αγορές και πωλήσεις (panel 'Group sets, serial numbers').
Έχουν την ίδια λειτουργικότητα με τα πεδία 'Αυτ.ανάλυση Set ειδών' (AUTOSPCGPS) και 'Αυτ.αντικατάσταση Set ειδών' (AUTOREPLGPS).
Αναλυτικότερα:
Η επιλογή 'Αυτόματη ανάλυση set' σημαίνει πως ενώ σε αρχικό Παραστατικό έχει καταχωρηθεί το set, όταν μετασχηματιστεί σε Παραστατικό που έχει την παραπάνω επιλογή θα γίνει αντικατάσταση του/ των set. Η συγκεκριμένη επιλογή δε λαμβάνει υπόψη της Backorder (εκκρεμότητες).
Η επιλογή 'Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών' απαιτείται για την αντικατάσταση μιας υπηρεσίας από τα συστατικά της όταν κληθεί στις γραμμές Παραστατικού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ισχύουν κι οι παρακάτω συνθήκες:
1. να έχει συσχετισθεί η υπηρεσία με την προδιαγραφή σύνθεσης βάσει της οποίας συντίθεται (Σελίδα <Βασικά στοιχεία> υπηρεσίας–>panel 'Group sets/προτεινόμενες ποσότητες' ->πεδίο 'Set υπηρεσιών')
2. και να έχει ενεργοποιηθεί κατά περίπτωση η παράμετρος 'Αντικατάσταση στις αγορές/πωλήσεις'.
Το πεδίο 'Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών', (AUTOSRVREPLGPS) έχει default τιμή 1 ώστε να έχει την ίδια συμπεριφορά με πριν.

20210623-1155-2-3178
Έλεγχος Φυσικής απογραφής ανά παρτίδα
Προστέθηκε το checkbox 'Φυσική απογραφή σε επίπεδο παρτίδας' το οποίο δείχνει την καταμέτρηση Φυσικής απογραφής σε επίπεδο παρτίδας. Επιπλέον, προστέθηκε το checkbox 'Είδη με μηδενική ποσότητα' καθώς και τα φίλτρα:
'Σειρά',
'Τύπος',
'Από κωδικό παραστατικού',
'Έως κωδικό Παραστατικού',
'Α.Χ καταμέτρησης',
'Ομάδα',
'Κατασκευαστής',
'Εμπορική κατηγορία',
'Λογιστική κατηγορία'.
20210616-1155-2-3074
Ενέργειες Εργαζομένων/ Τόπος Εργασίας
Προστέθηκε combobox με caption 'Τόπος εργασίας' και τιμές:
1. Eντός
2. Εκτός
3. Τηλεργασία
Είναι διαθέσιμο και στο σχεδιασμό του Ευρετηρίου.

20210616-1155-2-3076
Ενέργειες Εργαζομένων/ Τόπος Εργασίας (Σειρά)
Προστέθηκε combobox με caption 'Τόπος εργασίας' και τιμές:
1.Εντός
2.Εκτός
3.Τηλεργασία
Γίνεται visible όταν επιλεγεί σειρά.

20210716-1155-2-3589
Αρχείο ΣΕΠΑ για Τράπεζα Citibank
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Citibank SEPA ενημερώνεται πλέον και το πεδίο Purpose Code (Purp) με την ένδειξη SALA.

20210701-1155-2-3337
Εκτύπωση αδειών με εύρος ημερομηνιών
Προστέθηκε στο HR, στις Άδειες, νέο ευρετήριο με περιγραφή Άδειες (Εύρος ημερομηνιών) και τα αντίστοιχα φίλτρα.

20210705-1155-2-3388
Έκδοση τιμολογίων δόσεων με ημερομηνία αντί ημερ. καταβολής
Στην εργασία 'Έκδοση τιμολογίων δόσεων', στα φίλτρα της εργασίας, το 'Ημερολογιακό διάστημα' μετονομάστηκε σε 'Ημερολογιακό διάστημα καταβολής'. Προστέθηκε το 'Ημερολογιακό διάστημα δόσης'. Στα στοιχεία των Παραστατικών η 'Ημερομηνία βάσει δόσεων' μετονομάστηκε σε 'Ημερομηνία' με τιμές (Τρέχουσα, Καταβολής & Δόσης). Προστέθηκε και η 'Μεταφορά πωλητή'.

20210709-1155-2-3479
Επιλογή πεδίων συμβάσεων σε φόρμες εκτύπωσης (Link to CNTR)
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής όλων των πεδίων του πίνακα των συμβάσεων σε φόρμες εκτύπωσης.20210618-1155-2-3138
Ευρετήριο με το ελάχιστο όριο ανά Χ-Μ στα είδη
Προστέθηκαν στις διαθέσιμες συναρτήσεις οι 'FItemCDimLimMin', 'FItemCDimLimMax' & 'FItemCDimReorder', που επιστρέφουν αντίστοιχα το ελάχιστο όριο ασφαλείας, το μέγιστο όριο και το όριο ανά παραγγελία.

20210625-1155-3-3232
Παραστατικά Αποθήκης/ Τελ. ημερομηνία μεταβολής [UPDDATE]
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη μη ορθή ενημέρωση του πεδίου 'Τελ. ημερομηνία μεταβολής' [UPDDATE] στα Παραστατικά Αποθήκης με έμμεση καταχώριση (Παραστατικό κλεισίματος φακέλου κοστολόγησης, Παραστατικό ενημέρωσης φυσικής απογραφής).

20210625-1155-2-3242
Προβολή 'Κινήσεις έργου'/ Προσθήκη πεδίου MTRLINES
Στον virtual πίνακα FPRJLNS προστέθηκε το πεδίο MTRLINES (γραμμή συναλλαγής). Εμφανίζεται επιπλέον στις εκτυπώσεις 'Καρτέλα έργου', 'Κινήσεις έργου (header)', 'Κινήσεις έργου (γραμμές)' και 'Καρτέλα έργου ανά δραστηριότητα'.

20210714-1155-2-3542
Παραστατικό Πωλήσεων/ Εργασία 'Μεταφορά σε -> Παραστατικό Αγορών
Στη σχετική εργασία 'Μεταφορά σε -> Παραστατικά Αγοράς' από την ενότητα Πωλήσεων πλέον μεταφέρεται και το πεδίο 'Εγκατάσταση'.


20210715-1155-2-3558
Φάκελοι Υπηρεσιών/ Προσθήκη πεδίων Εμπορικής Κατηγορίας
Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των πεδίων 'Εμπορική Κατηγορία'(MtrCategory), 'Ομάδα'(MtrGroup), 'Κατασκευαστής'(MtrManfctr), 'Λογιστική Κατηγορία'(MtrAcn), 'Μάρκα'(MtrMark), 'Μοντέλο'(MtrModel) στις στήλες γραμμών του τύπου των Φακέλων υπηρεσιών.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20210604-1155-1-2854
Αυτόματη καταχώριση κωδικού σε νέο κύκλο σεμιναρίων
Προστέθηκαν στις παραμέτρους στελεχών οι παράμετροι:
1. Αυτόματη πρόταση κωδικού κύκλων σεμιναρίων
2. Διαχωριστικό κύκλων σεμιναρίων.

20210624-1155-1-3210
Προγραμματισμός εργασίας/ Πολυεταιρικό μοντέλο
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση σε Ενέργειες που έχουν προέλθει από Προγραμματισμό εργασίας σε εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν σε πολυεταιρική εγκατάσταση


20210629-1155-1-3287
Μαζική μεταβολή ανάλυσης χρόνου
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν στην εργασία 'Μαζική μεταβολή ανάλυσης χρόνου'.

20210707-1155-1-3428
Παραστατικό εξόδων/ Μειωμένο ΦΠΑ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε Παραστατικό εξόδων όταν ο προμηθευτής είχε μειωμένο ΦΠΑ και το Παραστατικό είχε υπόδειγμα Παραστατικού.

20210716-1155-1-3591
Μήνυμα σε υποβολή Ε4
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν στην εργασία υποβολής Ε4 συμπληρωματικού ωραρίου.

20210708-1155-1-3468
Έλεγχος μοναδικότητας ΑΜΚΑ με προειδοποίηση
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στην αντιγραφή εργαζομένου με το ίδιο ΑΜΚΑ.

20210517-1155-1-2474
Ιδιος Φορολογικός αριθμός σε Παραστατικά προς έγκριση
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά ο φορολογικός αριθμός Παραστατικών, ύστερα από έγκριση.

20210705-1155-1-3376
File type 14 - Εξαγωγή καθαρής αξίας ΜΥΦ
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε σε συμπεριφορά κατά την οποία δεν γίνονταν εξαγωγή της καθαρής αξίας ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ στο παραγόμενο XML του file type 14 όταν αφορούσε Παραστατικά Αγορών.

20210707-1155-1-3433
Κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
Στην 'Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων', ο αθροιστής 'Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)' ενημερώνεται πλέον από τον τύπο λογαριασμού εσόδου ή εξόδου. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί τόκοι σε λογαριασμό με τύπο 'Εσόδων', τότε εμφανίζονται με θετικό πρόσημο. Αν έχουν καταχωρηθεί τόκοι σε λογαριασμό με τύπο 'Εξόδων', τότε εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο.

20210709-1155-1-3472
Ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ
Στην εκτύπωση 'Ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α.' των εσόδων εξόδων, δεν εμφανιζόταν ορθά η φορολογητέα αξία.

20210712-1155-1-3491
Γενική Λογιστική/ File Type 14
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε τη συμπεριφορά στο file type 14 κατά την οποία δεν παραγόταν ορθά τιμή για το πεδίο 'msign'. Το πεδίο 'MTYPE' ενημερώνεται από τη σειρά εξαγωγής στο σχεδιασμό της γέφυρας.

20210712-1155-1-3502
Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ./ Ειδικοί χαρακτήρες
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν στην εργασία 'Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ.' όταν υπήρχε ειδικός χαρακτήρας στο πεδίο της ΔΟΥ.


20210714-1155-1-3529
Ευρετήριο Πελατών/ Έλεγχος ΓΓΠΣ
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά της εργασίας 'Έλεγχος ΓΓΠΣ' όταν αυτή εκτελούνταν από Ευρετήριο πελατών και σε ορισμένες περιπτώσεις επέστρεφε λανθασμένη τιμή σε συγκεκριμένο πεδίο.

20210715-1155-1-3561
Filetype 14/ Ειδικές πιστωτών για βιβλία Β' κατηγορίας
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή του file type 14 Ε.Ε. όταν συμπεριλαμβανόταν η ενότητα 'Ειδικές πιστωτών'.


20210720-1155-3-3634
File type 14/ Εμβάσματα Πελατών
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή του file type 14 όταν συμπεριλαμβάνονταν η ενότητα 'Εμβάσματα Πελατών'.

20210712-1155-1-3498
Παραγωγή/ Δελτία αναλώσεων
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν όταν γινόταν εισαγωγή δελτίων αναλώσεων από εντολή στην οποία είχαν προστεθεί είδη εκτός της προδιαγραφής.

20210712-1155-1-3504
Λογιστικές ενημερώσεις/ Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)', σε περίπτωση που δεν είχε συμπληρωθεί διεθνής κωδικός στο νόμισμα.

20210323-1155-1-1443
Import Script/ Αποκλεισμός Warnings
Διορθώθηκε η συμπεριφορά των import script που χρησιμοποιούσαν WARNINGS:OFF και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απέκλειε όλα τα Warnings.

20210419-1155-1-1996
Διπλά άρθρα Αναλυτικής
Κατά την Αντιγραφή από τελευταία εγγραφή (άρθρου) Γενικής λογιστικής η οποία περιείχε ανάλυση αναλυτικής, σε περίπτωση που στο άρθρο της Αναλυτικής λογιστικής γινόταν αλλαγή λογαριασμού, δημιουργούνταν 2 άρθρα.

20210603-1155-2-2828
Ομαδοποιημένο Ευρετήριο/ Fast Report Preview
Επιλέγοντας 'Fast report preview' σε ομαδοποιημένο ευρετήριο Fast report ειδών και ενώ είχε επιλεχθεί 'σε νέο παράθυρο' κάποιων τιμών, δεν εκτυπώνονταν στο preview οι συγκεκριμένες εγγραφές.

20210623-1155-1-3172
Οικονομικά στοιχεία ειδών με Χ-Μ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στα Οικονομικά στοιχεία των ειδών με παρακολούθηση σε Χρώμα - Μέγεθος και είχαν ανενεργά χαρακτηριστικά.

20210624-1155-1-3218
Extra πεδία ειδών στις γραμμές προδιαγραφών
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στη μη αποθήκευση των έξτρα πεδίων γραμμών Α' υλών σε προβολή προδιαγραφής.


20210702-1155-1-3351
MRP - Μήνυμα στην Εκτέλεση προγραμματισμού
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση προγραμματισμού MRP.

20210702-1155-1-3357
Retail Pro/ Τιμολογιακές Πολιτικές
Κατά την αναζήτηση είδους στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η ορθή του ποσότητα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε τιμολογιακή πολιτική.

20210705-1155-1-3382
Εξόφληση Τιμολογίων (ενεχυρίαση)/ Πιστωτικά με μηδενικό ποσό
Στην εργασία 'Εξόφληση τιμολογίων' από την ενεχυρίαση, εμφανιζόταν προς εξόφληση Πιστωτικό Παραστατικό με μηδενική αξία.

20210705-1155-1-3393
Soft1 Menu/ Ιδιότητες
Έχοντας ορίσει σε εργασία στο menu SALDOC[AUTOEXEC=2] και στις Ιδιότητες 'Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή' & 'Δεν επιτρέπεται κλείσιμο της εργασίας' δεν άνοιγε η εργασία κατά το relogin στην εφαρμογή.

20210706-1155-1-3422
Ταυτοποίηση χρήστη/ Αποστολή SMS
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο δεν γινόταν αποστολή SMS για 2-Factor Authentication σε κάποιες περιπτώσεις.

20210706-1155-1-3423
Παραστατικό Ειδικής συναλλαγής/ Αυτόματη εξόφληση & ισοτιμία 4 δεκαδικών
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο προέκυπτε διαφορά ενός λεπτού ανάμεσα σε Παραστατικό Ειδικής συναλλαγής Προμηθευτή και Παραστατικό Πληρωμής Προμηθευτή, όταν το τελευταίο προερχόταν από αυτόματη εξόφληση και ο προμηθευτής είχε ξένο νόμισμα με ισοτιμία 4 δεκαδικών.

20210707-1155-1-3437
Υπολογισμός πόντων σε καταχώριση Παραστατικού
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο δεν γινόταν υπολογισμός πόντων σε κάρτες bonus κατα την καταχώριση του Παραστατικού.

20210708-1155-1-3444
Παραστατικά/ Πωλήσεις κατ' είδος
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στις 'Πωλήσεις κατ' είδος' Πελάτη, επιλέγοντας εμπορική κατηγορία ή ομάδα, μέσα από Παραστατικό.

20210709-1155-1-3480
Φόρμα εκτύπωσης σετ ειδών - εκτύπωση των χαρακτηριστικών
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατά την οποία δε γίνονταν εκτύπωση των χαρακτηριστικών από συνθετικά ενός σετ που έχουν δηλωθεί στον 'Συνδυασμό χαρακτηριστικών'. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί φίλτρο <VSPCLNANAL."SPCLINES">==<SPCLINES."SPCLINES"> στον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.

20210709-1155-1-3486
Series 5 UI/ Χρήση BarCode
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατά την οποία δεν εμφανιζόταν η εικόνα του είδους από Quick View στις γραμμές Παραστατικών, όταν υπήρχε χρήση της παραμέτρου 'Χρήση BarCode' σε Series 5 UI.


20210712-1155-1-3500
Εκτύπωση ευρετηρίου/ Ανάλυση γραμμών σε 2η μπάντα
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν όταν πραγματοποιούνταν εκτύπωση ευρετηρίου σε Excel όταν το ευρετήριο είχε ανάλυση γραμμών σε 2η μπάντα.

20210712-1155-1-3507
Μετασχηματισμός φακέλων υπηρεσιών και μη χρεώσιμες υπηρεσίες
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατά την οποία δεν πραγματοποιούνταν σωστή μεταφορά χρεώσιμων/μη χρεώσιμων υπηρεσιών από φάκελο υπηρεσιών σε Παραστατικό υπηρεσιών-ανταλ/κών.

20210713-1155-1-3522
Καρτέλα πελάτη/ Εργασίες Χρήστη στη sidebar
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατά την οποία δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα σε εκτύπωση καρτέλας πελάτη όταν αυτή χρησιμοποιούνταν από τις εργασίες Χρήστη και γινόταν εναλλαγή πελατών έχοντας επιλέξει συγκεκριμένη προβολή.

20210716-1155-1-3580
Παραγωγή - Παραστατικά βάσει ελλείψεων / αναγκών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή στοιχείων Παραστατικών, στους αυτοματισμούς παραγωγής, στην εργασία 'Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών'. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν τα φίλτρα: 'Κατάσταση (Δεσμευμένα)', 'Τρόπος πληρωμής (Δεσμευμένα)' & 'Τρόπος αποστολής (Δεσμευμένα)'.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210414-1155-2-1905
Συνολικής αξία στο Βιβλίο Οικοδομών
Στο βιβλίο Κοστολογίου οικοδομών, προστέθηκε η στήλη της συνολικής αξίας (Καθαρή+ΦΠΑ) Μ.Δ.Ε.

20210628-1155-2-3264
Καταμέτρηση καρτών στο κλείσιμο ταμείου (Retail Pro)
Στο Κλείσιμο ταμείου στο Retail Pro, εμφανίζεται πλέον η καταμέτρηση των καρτών.

20210506-1155-2-2292
Στοιχεία Στελεχών
Στην εκτύπωση 'Στοιχεία στελεχών' προστέθηκε νέο κριτήριο για την επιλογή Οργανωτικής Μονάδας.

20210628-1155-2-3265
File type 14 - πεδίο MTYPE
Κατά την εξαγωγή αρχείου file type 14, το πεδίο 'MTYPE' ενημερώνεται πλέον από τη Σειρά εξαγωγής που έχει οριστεί στο setup των γεφυρών.

20210614-1155-2-3038
Νέο έντυπο Νομικών προσώπων (Ν)
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων.

20210701-1155-7-3349
Δημιουργία Περιόδων για Κυπριακή Μισθοδοσία
Κατά τη δημιουργία της χρήσης μισθοδοσίας, αν οι φορολογικές προδιαγραφές της εταιρίας είναι <Κύπρος>, τότε οι περίοδοι μισθοδοσίας περιλαμβάνουν 13 περιόδους (January έως December και 13th Salary).

20210616-1155-2-3069
Υποβολή εντύπου Νομικών Προσώπων
Ενσωματώθηκε η διαδικασία υποβολής στην Γ.Γ.Π.Σ. της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων.

20210701-1155-1-3333
Μετασχηματισμός Ειδικές Προμηθευτών
Στο μετασχηματισμό Παραστατικών Ειδικής Συναλλαγής, μεταφέρονται πλέον τα πεδία 'Σύμβαση', 'Business unit', 'Ημερομηνία Παραστατικού', 'Ημερομηνία παραλαβής' από το Header & 'Σύμβαση', 'Business unit', 'Παρατηρήσεις', 'ΝΑΙ/ΟΧΙ', 'Πίνακες 1&2' από τις γραμμές Παραστατικού.

20210622-1155-2-3158
Σύνδεση εγγραφών myDATA
Στην εργασία 'Σύνδεση εγγραφών' Ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, προστέθηκε το φίλτρο 'Α.Φ.Μ.'.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20210311-1155-1-1259
Ακυρωμένο παραστατικό σε ευρετήριο
Σε περιβάλλον Azure μετά την εκτέλεση ομαδοποίησης σε Ευρετήριο Παραστατικών, οι εργασίες αναίρεσης κινήσεων και ακύρωσης με αντιλογισμό, υπό ορισμένες συνθήκες δεν ακύρωναν την επιλεγμένη εγγραφή αλλά διαφορετική του ίδιου ευρετηρίου.

20210623-1155-1-3188
Γενική Λογιστική/ Δημιουργία Συναλλασσόμενου
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία Συναλλασσόμενου με ταυτόχρονη δημιουργία Λογαριασμού Λογιστικής.

20210419-1155-1-2005
Αναζήτηση με κωδικό προμηθευτή σε ομάδες εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν γινόταν ανεύρεση ειδών στις γραμμές Παραστατικού μέσω του κωδικού ανεύρεσης, σε περίπτωση που το είδος ήταν ανενεργό στη κύρια εταιρεία.

20210624-1155-1-3221
Έναρξη Παγίων/ Λογιστικές αποσβέσεις
Κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Έναρξη παγίων', δεν ενημερωνόταν ορθά η υπολειμματική αξία των λογιστικών αποσβέσεων.

20210607-1155-1-2893
Εισηγητές σε κύκλους σεμιναρίων
Στους κύκλους σεμιναρίων [SEMCYCLE], ελέγχονται οι εισηγητές [SEMLEADER] να μην είναι υποψήφιοι.
Επίσης, ο ίδιος έλεγχος (ο εισηγητής να μην μπορεί να είναι υποψήφιος) μπήκε εκτός από τους κύκλους σεμιναρίων και στα σεμινάρια.

20210629-1155-1-3283
File type 14
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή File type 14.

20210617-1155-1-3109
Ενημέρωση στοιχείων στο έντυπο Ε5
Προστέθηκε στα πρόσωπα εκπροσώπων εταιρείας το πεδίο 'Ιδιότητα' και σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένο εμφανίζεται στο έντυπο Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης.

20210630-1155-1-3314
Υπόδειγμα Άρθρου
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή Υποδείγματος Λογιστικής.

20210618-1155-2-3136
Ανενεργά χρώματα σε καταχώριση Παραστατικού παραγωγής
Σε Παραστατικό Παραγωγής, σε περίπτωση ανενεργού χαρακτηριστικού στις Α'/ Βοηθητικές ύλες, δεν εμφανίζεται πλέον στην ανάλυση των χαρακτηριστικών.

20210702-1155-1-3362
File type 14
Στην εξαγωγή του File type 14, τα δεκαδικά χωρίζονται πλέον με ','.

20210618-1155-2-3139
Ανενεργά χαρακτηριστικά στην αντιστοίχιση με συνδυασμό
Σε προδιαγραφή όπου είχε συμπληρωθεί Eίδος στις Α'/Βοηθητικές ύλες με ανενεργό χαρακτηριστικό, κατά τον συνδυασμό χαρακτηριστικών (δεξί κλικ), εμφάνιζε και το ανενεργό.

20210705-1155-1-3377
Ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση ειδών στις γραμμές Παραστατικών, στη στήλη κωδικού ανεύρεσης, σε ομάδες εταιρειών σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210525-1155-2-2611
Γραμμογράφηση file type 7
Υλοποιήθηκε η γραμμογράφηση για το File type 14 εσόδων εξόδων & Γενικής λογιστικής, μέσω XML αρχείων.

20210412-1155-2-1862
Αρχείο για χρηματικά εντάλματα πληρωμής
Πραγματοποιείται ο έλεγχος ορθότητας του αρχείου χρησιμοποιώντας το psp-2.3-forXep.xsd

20210507-1155-2-2330
Υπολογισμός αναδρομικών τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης
Προστέθηκε η δυνατότητα κατά τον υπολογισμό αναδρομικών τα οποία αφορούν πάνω από 1 έτη τα ποσά τρέχοντος έτους να απεικονίζονται σε μισθολογικό στοιχείο (3045 - Αναδρομικές αποδοχές προηγ.μηνών ιδίου έτους) ενώ τα ποσά αναδρομικών των προηγούμενων χρήσεων να απεικονίζονται σε ξεχωριστό μισθολογικό στοιχείο (3031 - Αναδρομικές αποδοχές προηγουμένων ετών).

20210525-1155-2-2678
Payroll/ Άδειες εργαζόμενου (Από μεταφορά)
Προστέθηκε η ένδειξη 'Από μεταφορά' στην υποκαρτέλα 'Αδειες του εργαζόμενου', ώστε να μπορεί ο χρήστης να ελέγχει τις εγγραφές που εξαντλούν το δικαίωμα από προηγούμενες χρήσεις. Επίσης, στη συνάρτηση ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ, προστέθηκε μια ακόμα παράμετρος ώστε να επιστρέφει τις άδειες που έχουν την ένδειξη 'Από μεταφορά'.

20210524-1155-2-2594
Νέο έντυπο E3/ Ενημέρωση μεταβλητών
Είναι διαθέσιμο το νέο έντυπο Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (E3). Για την ενημέρωση των νέων μεταβλητών θα πρέπει να 'εκτελέσετε' την εργασία 'Ενημέρωση μεταβλητών' και να τις συνδέσετε με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

20210604-1155-2-2857
POS/ Six Payments
Υλοποίηση νέων τερματικών πληρωμών POS για την τράπεζα Κύπρου και συγκεκριμένα των μοντέλων:
PAX S800, PAX Q80, PAX Q30, PAX S920.

20210531-1155-2-2745
Payroll/ Αποζημίωση Άδειας & Απόλυσης
Προστέθηκε η δυνατότητα στην εργασία 'Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας' να επιλέγει ο χρήστης ξεχωριστή μισθολογική περίοδο για την Αποζημίωση αδείας και αντίστοιχα ξεχωριστή μισθολογική περίοδο για την Αποζημίωση απόλυσης. Σε αντίθετη περίπτωση υπολογίζονται στην κανονική περίοδο του μήνα αποχώρησης.

20210615-1155-2-3059
Payroll/ Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ.
Προστέθηκε κριτήριο στην εργασία 'Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ.' για το αν θα συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι δημόσιου τομέα για τις περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός κρατήσεων γίνεται με τα ποσοστά ασφάλισης δημοσίου τομέα αλλά το αρχείο της Α.Π.Δ θα πρέπει να αποσταλεί σαν κοινή επιχείρηση με 3ψηφιο τύπο αποδοχών.

20210614-1155-2-3028
Ε12 Απογραφική αναγγελία οικοδομοτεχνικών έργων
Βελτιστοποιήθηκε στο έντυπο Ε12 Απογραφική αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομοτεχνικά έργα, η απεικόνιση των εργαζομένων οι οποίοι στην ανάλυση ημερών/φάσης έχουν ημέρες εργασίας για το επιλεγμένο έργο τον επιλεγμένο μήνα/μισθολογική περίοδο με τις αντίστοιχες ημέρες αλλά και όσων συμμετέχουν στο έργο βάση μισθολογικού στοιχείου για περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται η ανάλυση στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20210604-1155-2-2856
POS/ Ingenico
Υλοποίηση νέων τερματικών πληρωμών POS για την Εθνική τράπεζα και συγκεκριμένα των μοντέλων:
1. Ingenico ICT220
2. Ingenico Desk3200
3. Ingenico Desk3500.

20210630-1155-2-3322
myDATA/ Αλλαγές για έκδοση 1.0.3
1. Προστέθηκε νέο πεδίο (fuelInvoice – ένδειξη Παραστατικού καυσίμων) (έγκυρο μόνο για παρόχους)
2. Προστέθηκαν οι κατηγορίες αιτιών εξαίρεσης Φ.Π.Α
3. Προστέθηκαν οι κατηγορίες παρακρατούμενων φόρων
4. Προστέθηκαν οι κατηγορίες λοιπών φόρων
5. Προστέθηκαν οι κατηγορίες χαρτοσήμου
6. Προστέθηκαν οι κατηγορίες τελών

20210524-1155-2-2599
Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων
Στην Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων [SOHRPRINTFORMLOG], είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία:
1) Χρήση [WHOUSE]
2) Περίοδος [LDSTATUS]
3) Είδος εκτύπωσης [PRJCLEAD]
4) Φόρμα [SOISO1]


20210531-1155-2-2748
myDATA/ Ειδική διαχείριση 39α
Τα Παραστατικά με ειδική διαχείριση 39α, ενημερώνονται πλέον με τύπο χαρακτηρισμού 2102003 Ε3_102_003 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (άρθρου 39α) & VAT_366 - Λοιπές πράξεις λήπτη.

20210601-1155-2-2756
Φορολογικός αριθμός και σειρά στο αρχείο gdata.xml
Ενημερώνεται ορθά πλέον ο φορολογικός αριθμός κι η φορολογική σειρά στις εργασίες Εξαγωγής κινήσεων (GData) Γενικής λογιστικής & εσόδων εξόδων.

20210607-1155-2-2873
File type 9
Δόθηκε δυνατότητα κατά την εξαγωγή file type 9 αρχείου, να γίνεται χρήση του Default πελάτη λιανικής.

20210616-1155-2-3087
myDATA Live/ Εκκρεμότητα εγγραφών
Δόθηκε δυνατότητα στο myDATA Live, εμφάνισης των εγγραφών 'Όλες', 'Μόνο με εκκρεμότητα' & 'Χωρίς εκκρεμότητα'.

20210222-1155-2-928
MRP με ημερομηνία φόρτωσης
Στις παραμέτρους της παραγωγής, προστέθηκε η ημερομηνία προγραμματισμού MRP, που δέχεται τις τιμές 'Ημερομηνία παράδοσης' ή 'Ημερομηνία φόρτωσης.

20210604-1155-1-2845
Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερ/νία
Στην εκτύπωση 'Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερομηνία' προστέθηκαν ο κωδικός & η περιγραφή του έργου.


20210527-1155-2-2650
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Aντικαταστάθηκε από drop box το παλιό flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων'. Οι επιλογές είναι τρεις (3):
OXI.
OXI ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.
ΝΑΙ.
Επιπρόσθετα, διορθώθηκε δυσλειτουργία κατά την οποία εφόσον είχε επιλεγεί να ΜΗΝ συμμετέχουν στην εκτύπωση τα πωληθέντα πάγια και ταυτόχρονα είχε επιλεγεί το flag 'Αναλυτικά', εμφανιζόταν η detail band και για τα πωληθέντα.

20210304-1155-2-1143
Κείμενο ενημερώσεων σε RichText
Στο module των ενημερώσεων, το κείμενο (πεδίο REMARKS) υποστηρίζει RichText για να μπορούμε να βάζουμε hyperlinks, εντονα γράμματα πλάγια κ.α. Επίσης, φτιάχτηκε η function GetHTMLFromField που επιστρέφει τα δεδομένα του πεδίου και είναι published στο Object SOHRANNOUNCE. Δεν απαιτείται καμία παράμετρος αλλά πρέπει να γίνει locate στο object με το SOACTION.
20210517-1155-2-2476
'Αναλυτική περιγραφή' σε απάντηση
Προστέθηκε το πεδίο 'Αναλυτική περιγραφή' στις γραμμές του σετ απαντήσεων.

20210524-1155-2-2591
Παρτίδες στις γραμμές Δελτίων ανάλωσης
Προστέθηκε η 'Επιλογή παρτίδων' στο δεξί κλικ των γραμμών Δελτίων ανάλωσης.

20210604-1155-2-2836
Κωδικός στους κύκλους σεμιναρίων
Προστέθηκε η στήλη κωδικός [CODE] στους κύκλους σεμιναρίων [SEMCYCLE].

20210601-1155-2-2773
Draft Entries/ Timeline
Στην ενότητα 'Υποψήφιοι και Draft Entries' προστέθηκε το Timeline μέσω των σχετικών εργασιών.

20210604-1155-2-2862
Αιτήματα εργαζομένων
Προστέθηκαν τα πεδία Χρονόμετρο [STOPWATCH] και Διάρκεια [DURATION] στα Αιτήματα εργαζομένων και είναι διαθέσιμα στο σχεδιασμό ευρετηρίου. Επίσης προστέθηκε το 'χρονόμετρο' στο interface στη σελίδα 'Λοιπά στοιχεία'.

20210519-1155-2-2519
Εκτυπώσεις Αποθήκης/ Πλάτος πεδίων
Στις Εκτυπώσεις Αποθήκης, 'Καρτέλες ειδών','Τρέχοντα υπόλοιπα', 'Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.' & 'Βιβλίο απογραφών', επιλέγοντας την 'Ανάλυση χαρακτηριστικών' εμφανίζεται και το πλάτος πεδίων.

20210610-1155-2-2966
Χάρτης εγκαταστάσεων
Δόθηκε δυνατότητα 'Εμφάνισης σε χάρτη' των εγκαταστάσεων, βάσει γεωγραφικού σημείου.

20200929-1155-2-3691
Εξοδολόγια/ Timeline
Στα Εξοδολόγια προστέθηκε το Timeline μέσω των σχετικών εργασιών.

20210623-1155-2-3184
Retail Pro/ Πληρωμές προμηθευτών
Στο Retail pro, δεν συμπληρωνόταν ο προμηθευτής που είχε οριστεί σε custom προβολή στο default value του πεδίου TRDR στις πληρωμές.

20210622-1155-2-3161
Ανεξόφλητα Παραστατικά/ Εμφάνιση ενηλικίωσης
Στις εκτυπώσεις 'Ανεξόφλητα Παραστατικά' και 'Ανεξόφλητα Παραστατικά ανά B.U.' των συναλλασσόμενων, προστέθηκε το φίλτρο 'Εμφάνιση' όπου δέχεται τις τιμές 'Από αρχαιότερο σε νεότερο' ή 'Από νεότερο σε αρχαιότερο'.

20210528-1155-2-2704
Υποκ/μα στις αντιστοιχίσεις
Προστέθηκε το υποκατάστημα των Παραστατικών στην εργασία 'Αντιστοίχιση ανεξόφλητων' συναλλασσόμενων στα Παραστατικά κάλυψης & δημιουργίας απαιτήσεων.

20210602-1155-2-2794
Φάκελος εντολών παραγωγής από πωλήσεις
Δόθηκε δυνατότητα κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε Φάκελο εντολής παραγωγής, η δημιουργία του φακέλου χωρίς προδιαγραφή στις γραμμές των ειδών.

20210603-1155-2-2814
Συμβάσεις σε προμηθευτές
Στις σχετικές εργασίες των προμηθευτών & Χρηματικών λογαριασμών, εμφανίζονται πλέον οι συμβάσεις τους.

20210604-1155-2-2849
Timeline στο C.R.M.
Στο timeline των ενεργειών εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της ενέργειας.

20210608-1155-2-2923
Γέφυρες παγίων
Προστέθηκε στις γέφυρες Παραστατικών αποσβέσεων παγίων, το Business Unit των οντοτήτων.

20210611-1155-1-3016
Παράθυρο υπενθυμίσεων σε ελαχιστοποίηση
Κατά την επιλογή των υπενθυμίσεων και ελαχιστοποίηση του παραθύρου, δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία στο πρόγραμμα.

20210616-1155-2-3066
Ταξινόμηση σε προβολή πελατών
Στις 'Πωλήσεις κατ' είδος' μέσω των σχετικών εργασιών πελατών, δεν γινόταν ορθό order των ειδών.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20210322-1155-1-1430
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Βελτιστοποιήθηκε η εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ ως προς την απεικόνιση των Μελών ή/και Διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ ,ΕΠΕ, ΙΚΕ.

20210608-1155-1-2925
Διαχείριση ΑΠΔ Δημοσίου
Βελτιστοποιήθηκε η εμφάνιση της εργασίας Διαχείριση Α.Π.Δ Δημοσίου για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

20210428-1155-1-2214
Κατάσταση Αναστολής Σύμβασης για Δώρο Πάσχα 2021
Βελτιστοποιήθηκε η εκτύπωση Κατάσταση αναστολής σύμβασης εργασίας όσον αφορά την απεικόνιση των αποδοχών Δώρου Πάσχα αναστολής 2021.

20210525-1155-1-2640
Payroll/ Ανάλυση εισφορών με τύπο ταμείου 998
Τα ταμεία 998 κάνουν μια γραμμή με insmode4. Εάν έχουν συμπληρωμένο το CALCELM, τότε αυτό θα ενημερώσει το RLCALCELM στη γραμμή με insmode4.

20210609-1155-1-2936
Έσοδα - Έξοδα/ Παρακράτηση φόρου (File Type7)
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή file type 7 αρχείου εσόδων εξόδων σε Παραστατικά με έξοδα 'Κρατήσεις ελευθέριων επαγγελμάτων'.

20210616-1155-1-3075
Διαγραφή Παραστατικού με ΜΑΡΚ
Κατά τη διαγραφή Παραστατικού το οποίο έχει M.A.R.K, εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα 'Προσοχή! Η εγγραφή έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ. Δεν μπορεί να διαγραφεί !'.

20210618-1155-1-3134
Payroll/ Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Βελτιστοποιήθηκε στην εργασία 'Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας' η πρόταση ημερών εργασίας του μήνα αποχώρησης καθώς και ο υπολογισμός ημερών ΔΧ κατά την αποχώρηση είτε με ημερολογιακό είτε με ασφαλιστικό υπολογισμό.

20210531-1155-3-2746
myDATA/ Σύνδεση εγγραφών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη σύνδεση εγγραφών myDATA σε περίπτωση που η κατηγορία χαρακτηρισμού ήταν 2.95 ή 1.95 και δεν υπήρχε τύπος χαρακτηρισμού.

20210624-1155-1-3202
Oracle/ Υπολογισμός ΑΠΔ
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ για τις εγκαταστάσεις Oracle.

20210624-1155-1-3220
Payroll/ Αρχείο πληρωμών SEPA (2008 UI)
H Αιτιολογία στην εργασία 'Δημιουργία αρχείου πληρωμών SEPA' για χρήστες του UI Έκδοση 2008, εμφανίζεται πλέον σωστά.

20210316-1155-1-1298
Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Δεν εφαρμοζόταν η τιμολογιακή πολιτική που είχε οριστεί σε είδος με τύπο 'Τέλος πλαστικής σακούλας'.

20210610-1155-1-2979
Payroll/ Δημιουργία εντύπου Ε5
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός του Ε5 - Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

20210625-1155-1-3238
Oracle/ Αρχείο ΦΜΥ
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός αρχείου Φ.Μ.Υ σε εγκαταστάσεις Oracle.

20210513-1155-1-2439
Δωροεπιταγή σε επιστροφή λιανικής
Κατά το μετασχηματισμό λιανικής πώλησης σε Παραστατικό επιστροφής, δεν προτείνεται πλέον δωροεπιταγή.

20210517-1155-1-2473
Απαντήσεις αξιολογήσεων στελεχών
Διορθώθηκε η αντιγραφή από προηγούμενο στις απαντήσεις αξιολογήσεων στελεχών.

20210601-1155-1-2767
Ελεγχος υπολοίπου-παρτίδας-θέσης
Δεν γινόταν ορθά ο έλεγχος αποθέματος στις γραμμές παραστατικού, ανά θέση αποθήκευσης και παρτίδα.

20210519-1155-1-2526
Εκτέλεση του Soft1Sales.qvw
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle κατά την ενημέρωση της Ανάλυσης πωλήσεων (Qlik view). Για την ορθή ενημέρωση, πρέπει να γίνει εκ νέου ενημέρωση των qlik view αρχείων, μέσω των add-ons.

20210610-1155-1-2970
Πρότυπα Δεδομένα σε υπολογισμό τιμών κόστους
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου πρότυπου δεδομένου στην εργασία 'Υπολογισμός τιμών κόστους', δεν συμπληρώνονταν ορθά όλες οι τιμές, βάσει πρότυπου.

20210209-1155-1-665
Επιστροφή παγίου
Σε περίπτωση επιστροφής παγίου, δεν άνοιγε ορθά ο selector 'Συναλλαγή link' στις γραμμές των Παραστατικών παγίων, για τη σύνδεση του πιστωτικού με το αρχικό Παραστατικό.

20210601-1155-1-2769
Διάταξη απαλλαγής σε λογιστική κατηγορία
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώριση νέου συναλλασσόμενου στον οποίο είχε συμπληρωθεί λογιστική κατηγορία με διάταξη απαλλαγής.

20210602-1155-1-2788
Συνέχεια ενέργειας σε άλλη ενότητα
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή ενότητας (Πελάτη-Προμηθευτή) στη συνέχεια ενέργειας.

20210531-1155-1-2730
Γενικές ενέργειες σαν σχετική εργασία πελάτη
Δεν εμφανίζονταν ορθά αποτελέσματα, σε custom προβολή ενεργειών, μέσω των σχετικών εργασιών πελατών.

20210311-1155-1-1265
Qlikview/ Windows 7 64-bit
Δεν ήταν δυνατή η 'εκτέλεση' Qlickview σε windows 7 64-bit.

20210506-1155-1-2304
Custom Object/ Πίνακας whousebin
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ετικέτας σε custom object.

20210602-1155-1-2793
Custom προβολή στο RetailPro
Στο Retail Pro, δεν γινόταν ορθά η ανάθεση τιμής σε custom προβολή.

20210603-1155-1-2804
Ευρετήριο Άρθρων Λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκευόταν το δικαίωμα 'Set as default' χρήστη σε ευρετήριο.

20210623-1155-1-3170
Πρότυπο κόστος είδους
Κατά την προσθήκη τιμής στο πεδίο 'Πρότυπο κόστος' είδους και εφόσον εμφανιζόταν το μήνυμα 'Υπάρχουν καταχωρημένες τιμές σε κάποιες περιόδους. Να αλλαχθούν;' στην επιλογή 'ΝΑΙ' δεν άλλαζαν οι τιμές για όλες τις περιόδους.

20210604-1155-1-2838
Προδιαγραφές Sum Πεδίου στο Grid
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή σε excel, custom προβολής Προδιαγραφών, έχοντας ορίσει στις ιδιότητες του grid στο Fields with Totals το QTY2.

20210604-1155-1-2843
Αναζήτηση ζυγιζόμενου είδους
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στα Δελτία ανάλωσης, κατά την αναζήτηση είδους με κωδικό ανεύρεσης.

20210609-1155-1-2937
Εκτύπωση Παραστατικού σε email
Κατά την εκτύπωση Παραστατικού, δεν εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις οι ρυθμίσεις Email.

20210610-1155-1-2958
Στήλες γραμμών στη Λιανική
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι στήλες γραμμών υπηρεσιών σε Παραστατικά λιανικής.

20210614-1155-1-3045
Τελευταία τιμή αγοράς στα Οικονομικά στοιχεία
Δεν ενημερωνόταν ορθά η Τελευταία τιμή αγοράς, στα Οικονομικά στοιχεία του είδους.

20210611-1155-1-2999
Μεταφορά έργου γραμμών σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό Παραστατικού στο οποίο υπήρχε έργο στο header και όχι στις γραμμές κι έχοντας επιλέξει τη 'Μεταφορά στοιχείων έργου' στο διάλογο του μετασχηματισμού, μεταφέρονται πλέον οι τιμές όπως ήταν στο αρχικό παραστατικό.

20210616-1155-1-3077
ΦΠΑ επιβάρυνσης σε Παραστατικό μηδενικής αξίας
Δεν υπολογιζόταν ορθά το ΦΠΑ της επιβάρυνσης (Έξοδο) σε περίπτωση που τα είδη στις γραμμές δεν είχαν αξία και η επιβάρυνση ακολουθούσε το ΦΠΑ της γραμμής.

20210610-1155-1-2973
Εκτυπώσεις/ Περιγραφή Εκτυπωτή
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ολόκληρη η περιγραφή του εκτυπωτή, κατά τη μαζική εκτύπωση Παραστατικών.

20210622-1155-1-3148
Γενική λογιστική/ Resolvers εξόδων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε γέφυρα Παραστατικών με Γενική λογιστική, έχοντας ορίσει resolvers εξόδων.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210524-1155-2-2575
Νέο έντυπο 'Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης'
Είναι διαθέσιμο το νέο έντυπο 'Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης'. Για την ενημέρωση των νέων μεταβλητών θα πρέπει να 'εκτελέσετε' την εργασία 'Ενημέρωση μεταβλητών' και να τις συνδέσετε με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

20210520-1155-2-2550
Εκκρεμείς παραγγελίες Αγορών και Πωλήσεων
Στις εκκρεμείς παραγγελίες Αγορών & Πωλήσεων μέσω των σχετικών εργασιών ειδών, δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης του υποκαταστήματος συναλλασσόμενου με προσθήκη στήλης στο πλέγμα.

20210427-1155-2-2191
Σειρά αιτήματος μεταβολής
Προστέθηκε στις παραμέτρους στελεχών στη σελίδα MyWorkPlace το πεδίο 'Σειρά αιτήματος μεταβολής'.

20210506-1155-2-2290
Dashboard [DSBHRCUSNAIRE]
Στο dashboard [DSBHRCUSNAIRE], το μοντέλο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό και ο κύκλος είναι πολλαπλής επιλογής.

20210506-1155-2-2291
Εκτύπωση αδειών
Εμφανίζει μόνο τα στελέχη που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας.

20210510-1155-2-2360
'Έγκριση' στις άδειες
Το πεδίο 'Έγκριση' [LDSTATUS] στις άδειες [SOPRSNLEAVE], είναι πλέον διαθέσιμο στα ευρετήρια.

20210526-1155-1-2631
Εγγραφές myDATA σε ομάδα εταιρειών
Σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στο ευρετήριο 'Εγγραφές' Ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, εμφανίζονταν οι εγγραφές όλων των εταιρειών.

20210421-1155-2-2068
Κατάλογος εταιρείας [MyWorkPlace]
Στις παραμέτρους MyWorkPlace (Παράμετροι στελεχών), προστέθηκε η επιλογή για ευρετήριο στελεχών με την ονομασία 'Κατάλογος εταιρείας'.

20210531-1155-2-2738
Παράμετροι MyWorkplace/ Ευρετήριο Παρουσιολογίου
Προστέθηκε πεδίο στις Παραμέτρους MyWorkplace για την επιλογή ευρετηρίου Παρουσιολογίου (ευρετήρια της Στατιστικής ενεργειών).

20210520-1155-2-2546
Extra πεδία ειδών στις γραμμές προδιαγραφών
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης των extra πεδίων (MTREXTRA) στις προδιαγραφές παραγωγής, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210601-1155-1-2758
Αυτόματη ανάλυση σε επεξεργασία
Προστέθηκε στον διάλογο της επεξεργασίας Παραστατικού (PROCESSDLG) η παράμετρος 'Ανάλυση Set βάσει τύπου' με προεπιλεγμένη τιμή 0. Όταν έχει επιλεγεί η παράμετρος αυτή και εφόσον είναι επιλεγμένη και η παράμετρος 'Αυτ.ανάλυση Set ειδών' στον τύπο του Παραστατικού, τότε γίνεται ανάλυση του set στο τελικό Παραστατικό που θα δημιουργηθεί, αλλιώς έρχεται στις γραμμές το set όπως είναι στο αρχικό Παραστατικό. Επιπλέον, για να γίνει η ανάλυση του set πρέπει στον διάλογο της επεξεργασίας στη συμπύκνωση γραμμών να υπάρχει η επιλογή 'Καμία'.

20210524-1155-2-2585
Συναρτήσεις FItemCDim
Στις συναρτήσεις FItemCDimOpn, FItemCDimImp, FItemCDimExp, FItemCDimRem, FItemCDimSal, FItemCDimPur, FItemCDimRestMode, FItemCDimOrdered, FItemCDimReserved, FItemCDimOtherRest, FItemCDimBalImp, FItemCDimBalExp, FItemCDimSumBalImp, FItemCDimSumBalExp προστέθηκε στο τέλος προαιρετική παράμετρος που εφόσον έχει τιμή 1 δηλώνει ότι αντί για το LINENUM του πίνακα CDIMLINES θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο CDIMLINES. Αυτό θα διευκολύνει τη χρήση τους ως SQL εντολών σε ευρετήρια.


20210601-1155-7-2772
Έξοδα με καθεστώς ΦΠΑ Παραστατικού
Στις επιβαρύνσεις προστέθηκε το πεδίο 'Ακολουθεί καθεστώς ΦΠΑ'. Σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος ΦΠΑ Παραστατικού π.χ. από κανονικό σε μειωμένο, θα ακολουθήσει και το έξοδο.

20210518-1155-2-2493
Ερώτημα δημιουργίας εναλλακτικών
Στις Παραμέτρους Αποθήκης, στην Αυτόματη παραγωγή ΕΑΝ, προστέθηκαν οι επιλογές: 'Όχι', 'Ναι (με επιβεβαίωση)', 'Ναι (χωρίς επιβεβαίωση)'.

20210122-1155-2-340
Παραστατικό ετικετών γραμμών/ Δοτή ποσότητα
Στην εργασία δημιουργίας Παραστατικού ετικετών γραμμών, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής δοτής ποσότητας.

20210421-1155-2-2076
Επανεκκίνηση βήματος B.A.M.
Δόθηκε δυνατότητα επανεκκίνησης ενός βήματος B.A.M, το οποίο είχε αποτύχει.

20210518-1155-2-2495
Αντιγραφή παραγγελίας
Δόθηκε δυνατότητα αντιγραφής παραγγελίας, στις Eυκαιρίες Πώλησης.

20210520-1155-2-2549
Αιτιολογία στο Ιστορικό πωλήσεων
Στο ιστορικό αγορών & πωλήσεων των ειδών, προστέθηκαν στο πλέγμα η Αιτιολογία & Αιτιολογία 2.

20210527-1155-2-2650
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Aντικαταστάθηκε το παλιό flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων' από drop box με τρεις (3) επιλογές:
1. OXI.
2. OXI ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.
3. ΝΑΙ.
Επιπρόσθετα διορθώθηκε δυσλειτουργία κατά την οποία εφόσον είχε επιλεγεί να ΜΗΝ συμμετέχουν στην εκτύπωση τα πωληθέντα πάγια και ταυτόχρονα είχε επιλεγεί το flag 'Αναλυτικά', εμφανιζόταν η detail band και για τα πωληθέντα.

20210528-1155-2-2712
Retail Pro/ Αναζήτηση Παραστατικού με FINDOC
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα αναζήτησης Παραστατικού με το πεδίο 'Συναλλαγή' FINDOC.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210326-1155-1-1513
Ποσότητες ανά ΑΧ (Αναλυτικά Στοιχεία Είδους)
Το πεδίο ποσότητα πωλήσεων χρήσης από τα αναλυτικά στοιχείων ειδών μέσω σχεδιασμό ευρετηρίου, δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα.

20210513-1155-1-2440
Λανθασμένος υπολογισμός αδείας
Διορθώθηκε θέμα στη μεταβολή εγκεκριμένης άδειας εργαζόμενου που ήταν 1 ημέρα μικρότερη από το δικαίωμά του.

20210505-1155-1-2278
Εκτύπωση Παραστατικού
Εφόσον δεν έχει οριστεί εκτυπωτής στη σειρά Παραστατικού ή στο Σταθμό εργασίας, εμφανίζεται σαν προτεινόμενος ο default εκτυπωτής των windows κατά την εκτύπωση Παραστατικού.

20210517-1155-1-2465
Απεικόνιση του Οργανογράμματος
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν όταν στελέχη που ανήκαν σε διαφορετικές οργανωτικές μονάδες είχαν τον ίδιο κωδικό θέσης εργασίας.

20210520-1155-1-2544
Προβολή με Υποχρεωτικό πεδίο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις Eυκαιρίες πώλησης κατά την επιλογή εγγραφής, σε περίπτωση που στην προβολή είχε οριστεί υποχρεωτικό πεδίο.

20210513-1155-1-2446
Υπόλοιπο στα Οικονομικά στοιχεία ποσοτήτων
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν άνοιγε το hyperlink του είδους με παρακολούθηση σε χρώμα / μέγεθος από τα οικονομικά στοιχεία/ στοιχεία ποσοτήτων/ Υπόλοιπο.

20210521-1155-1-2555
Υπόλοιπο παρτίδων από μεταφορά
Δεν εμφανιζόταν ορθά το από μεταφοράς υπόλοιπο παρτίδων, μέσω των σχετικών εργασιών των κινήσεων παρτίδων και ειδών.

20210517-1155-1-2471
Προϋπολογισμοί Πωλήσεων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου στους Προϋπολογισμούς πωλήσεων.

20210415-1155-1-1934
Επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν ορθή επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος στα φίλτρα.

20210527-1155-1-2677
Αποστολή email χωρίς θέμα
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή email χωρίς θέμα.

20210415-1155-1-1944
Κινήσεις πελατών Γ/Λ
Οι κινήσεις πελατών Γ/Λ μέσω των σχετικών εργασιών, εμφανίζονται μόνο όταν η κατηγορία βιβλίων της εταιρείας είναι Γ'.

20210423-1155-1-2129
Καταχώριση Προσφοράς Παγίου
Διορθώθηκε θέμα στην καταχώριση Προσφοράς Παγίου, όταν είχε δηλωθεί ότι τα πάγια είναι 'Ένα προς ένα με οντότητα'.

20210520-1155-1-2552
Διαβίβαση ακυρωμένης σύνοψης
Σε περίπτωση που η εγγραφή myDATA είχε δημιουργηθεί από άρθρο λογιστικής και γινόταν ακύρωση αρχικού Παραστατικού (εμπορικού), τότε δεν πραγματοποιούνταν ορθός χαρακτηρισμός της εγγραφής myDATA.

20210512-1155-1-2403
Έκπτωση1 στο Μετασχηματισμό Αγορών
Κατά το μετασχηματισμό Παραστατικού όπου στη Διατήρηση τιμών είχε επιλεχθεί η τιμή 'Όχι', στο μετασχηματισμένο Παραστατικό συμπληρωνόταν στις γραμμές η έκπτωση του είδους.

20210517-1155-1-2477
BAM email body με τούρκικους χαρακτήρες
Στο Body ενός βήματος BAM, δεν αποθηκεύονταν ορθά κάποιοι τούρκικοι χαρακτήρες.

20210518-1155-1-2491
Καρτέλα χρεοπιστώσεων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν επιλέγοντας Κινήσεις χρεοπιστώσεων.

20210518-1155-1-2496
Σκοπός διακίνησης σε Παραγγελία από Προσφορά
Στις ευκαιρίες πώλησης, δεν μεταφερόταν ο σκοπός διακίνησης κατά τη δημιουργία Παραγγελίας από προσφορά.

20210520-1155-1-2547
Τιμολογιακή πολιτική σε είδη εγγυοδοσίας
Δεν εφαρμοζόταν ορθά τιμολογιακή πολιτική όπου η εφαρμογή της ήταν μόνο σε είδη με εγγυοδοσία.

20210521-1155-1-2572
Ποσότητα 2 στο συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων αποθήκης
Διορθώθηκε η τιμή της ποσότητας 2 απογραφής στο συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων αποθήκης.

20210526-1155-1-2638
Καθορισμός δικαιωμάτων στο button Αλλαγή σειράς
Στο S1 Retail Designer δεν εφαρμόζονταν ορθά τα δικαιώματα στο button 'Αλλαγή σειράς'.

20210524-1155-1-2592
Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. - Σύνολα Ανά Ημέρα
'Εκτελώντας' την εργασία 'Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml)' δεν δημιουργούνταν ορθά το παραγόμενο XML αρχείο, σε περίπτωση που είχε οριστεί 'Σύνολα ανά ημέρα' σε γέφυρα.

20210526-1155-1-2624
Εργασία Παραγγελίες Ελλείψεων - Quick Views
Στο Series 5 UI, δεν ενημερωνόταν ορθά το Quick Views στις Παραγγελίες ελλείψεων, στην καρτέλα 'Είδη προς παραγγελία', κατά την Αλλαγή γραμμής ειδών.

20210531-1155-1-2750
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Δεν γινόταν ορθή αντιστοίχιση Παραστατικών (Κάλυψη-Δημιουργία), στην εργασία 'Αντιστοίχιση ανεξόφλητων', μέσω των σχετικών εργασιών συναλλασσόμενων.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200122-1155-2-271
Ισοζύγιο ανά θέση αποθήκευσης
Στην εκτύπωση αποθήκης 'Ισοζύγιο ανά θέση αποθήκευσης' προστέθηκε η επιλογή 'Μόνο θέσεις αποθήκευσης με κινήσεις'.

20210421-1155-2-2059
Τίτλοι ελεύθερων πεδίων Υποψήφιων
Προστέθηκε νέα σελίδα στις παραμέτρους στελεχών για τίτλους πεδίων υποψηφίων [PRSNCANDIDATE].

20210222-1155-2-917
Εκτέλεση προτάσεων MRP
Στην εκτέλεση προτάσεων MRP είναι πλέον διαθέσιμη προς μεταβολή η Ημερομηνία παράδοσης, η οποία μεταφέρεται στις γραμμές του Παραστατικού Αγοράς.

20210429-1155-2-2258
Περίοδος μισθοδοσίας νέου χρήστη
Κατά τη δημιουργία ενός νέου user, καταχωρείται αυτόματα σαν τρέχουσα μισθολογική περίοδος του, αυτή που αντιστοιχεί στην LOGIN ημερομηνία.

20210510-1155-2-2342
Έλεγχος αποθέματος παρτίδας ανά θέση/ ράφι
Προσθήκη συνδυαστικού ελέγχου (Γραμμής + Συνόλου) Είδους- Α.Χ.-Θέση-Παρτίδα. 
Προσθήκη πεδίων 'Υπόλοιπο Α.Χ., Θέσης, παρτίδας' , 'Αναμενόμενα Α.Χ., Θέσης, παρτίδας' ,'Δεσμευμένα Α.Χ., Θέσης, παρτίδας' σε Πωλήσεις (χονδρική & λιανική), αγορές, αποθήκη, Παραστατικά σύνδεσης, Φυσική απογραφή, Παραστατικά αποθήκης.

20210222-1155-2-936
CRM & Διαθεσιμότητα χειριστή σε Ομάδες εταιρειών
Ο έλεγχος διαθεσιμότητας καθώς κι η εργασία 'Διαθέσιμες ώρες' στις συναντήσεις στην ενότητα του CRM ενεργοποιείται πλέον σε επίπεδο ομάδας εταιρειών.
Οι αλλαγές αυτές ισχύουν και για τη διαθεσιμότητα χειριστή και για τη διαθεσιμότητα μέσου.

20210119-1155-2-231
Κλείσιμο Ταμείου (πιστωτικές κάρτες)
Στο 'Κλείσιμο ταμείου' προστέθηκε η 'Ανάλυση καρτών' με δεξί κλικ στη γραμμή των πιστωτικών καρτών, στην Ανάλυση του ταμείου.

20210428-1155-2-2215
Διάταξη απαλλαγής στη Λογιστική κατηγορία
Προστέθηκε η Διάταξη απαλλαγής στις Λογιστικές κατηγορίες των Συναλλασσόμενων.

20210423-1155-2-2134
Μήνυμα συγχρονισμού εγγραφών - Retail Pro
Στο Retail Pro δεν εμφανιζόταν το σχετικό μήνυμα ενημέρωσης της online βάσης, σε περίπτωση που κάποιο υποκατάστημα είχε συνδεθεί σε offline mode λόγω διακοπής της σύνδεσης με τον server.

20210511-1155-2-2413
Εγγραφές οχημάτων εργαζομένων στο JL10
Στην εργασία δημιουργίας του αρχείου JL10, λαμβάνονται υπόψη οι εγγραφές των Μέσων από το αρχείο εργαζομένων και συγκεκριμένα το άθροισμα της στήλης 'Φορολογητέα τεκμαρτή αξία' για την επιλεγμένη χρήση. Η εγγραφή που δημιουργείται έχει κωδικό 15.

20210511-1155-2-2414
Βεβαίωση αποδοχών στο JL10
Εάν μια εγγραφή χαρακτηριστεί ως 'Βεβαίωση αποδοχών' εκτελείται έλεγχος και ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη. Σε θετική απάντηση, αποχαρακτηρίζει τις άλλες εγγραφές.

20210505-1155-2-2271
MRP/ Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
Στην Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του MRP, κατά τη δημιουργία Παραστατικού αγοράς λαμβάνεται πλέον υπόψιν η ημερομηνία παράδοσης του πλάνου.

20210429-1155-2-2252
Παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων' προστέθηκε το πεδίο 'Κατάσταση' στα στοιχεία παραγγελιών.

20210507-1155-2-2314
Εικόνα ειδών σε Στατιστικές
Στις στατιστικές εκτυπώσεις, είναι πλέον διαθέσιμη η εικόνα των ειδών.

20210513-1155-1-2449
Παραστατικά Σύνθεσης/ Τεχνικός κωδικός
Είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο 'Τεχνικός κωδικός' στις γραμμές των Παραστατικών σύνθεσης.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20210413-1155-1-1878
Πρόταση εξυπηρέτησης/ Ανάλυση Υπoκαταστημάτων
Στην πρόταση εξυπηρέτησης δεν γινόταν ορθή κατανομή ποσότητας, σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος είχε διαφορετικά υποκαταστήματα με διαφορετική επίδοση.

20210511-1155-1-2390
Ανακατεύθυνση σε υποκατάστημα προμηθευτή
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink υποκατάστημα, στις τιμές αγοράς κατά προμηθευτή, στα στοιχεία των ειδών.

20210422-1155-1-2092
Δημιουργία εταιρείας ομάδας
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη δημιουργία εταιρείας ομάδας.

20210428-1155-1-2231
Κλείσιμο μή ενεργών ημερομηνιών
Κατά το κλείσιμο μη ενεργών ημερομηνιών στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών, δεν 'έκλειναν' οι ημερομηνίες στην κλιμάκωση\ Δώρα.

20210428-1155-1-2240
Πιστωτικά έκπτωσης σε client/ server
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζονταν πιστωτικά έκπτωσης σε περιβάλλον client/ server.

20210505-1155-1-2272
Προοδ.Τζίρος σε Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσομένων
Δεν εμφανιζόταν ορθά ο προοδευτικός τζίρος των Συναλλασσόμενων στα Οικονομικά στοιχεία/ συγκριτικά.

20191017-1155-1-3294
Εικόνα είδους από dropbox
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η εικόνα του είδους, ενώ είχε πραγματοποιηθεί σύνδεση URL μέσω Dropbox.

20201231-1155-2-5361
Ομάδες Εταιρειών - Επαφές
Διορθώθηκε η επιλογή συναλλασσόμενων στην καρτέλα 'Εταιρείες/ Πρόσωπα' κατά τη δημιουργία νέας επαφής σε εταιρεία ομάδας.

20210217-1155-1-843
Καταχώριση απόδειξης (Retail Pro)
Στο Retail Pro, κατά την καταχώριση απόδειξης μέσω του button 'Πληρωμή', δεν εμφανίζονταν τα είδη.

20210422-1155-1-2102
Αιτιολογία γραμμών Παραστατικού απόσβεσης
Ενημερώνεται η αιτιολογία στις γραμμές του παραγόμενου Παραστατικού απόσβεσης από την εργασία 'Υπολογισμός αποσβέσεων'.

20210428-1155-1-2217
Οικονομικά στοιχεία παγίου με πιστωτικό
Δεν υπολογιζόταν ορθά η ποσότητα πιστωτικού Παραστατικού παγίου στα οικονομικά του στοιχεία.

20210428-1155-1-2236
Μήνυμα σε καταχώριση σχ. εγγράφων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη URL στα έγγραφα/ παρατηρήσεις.

20210506-1155-1-2298
Στατιστική Πωλήσεων/ Οριζόντια ανάλυση
Σε Series 5, διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση στατιστικής πωλήσεων, κατά την οριζόντια ανάλυση τοπικού πεδίου.

20210512-1155-1-2402
Δαπάνη αξίας ΦΠΑ σε φάκελο κοστολόγησης
Δεν μπορούσε να επιλεχθεί μέσα από φάκελο κοστολόγησης Παραστατικό ειδικής συναλλαγής, όπου ο τύπος της χρεοπίστωσης είχε 'Μόνο ΦΠΑ'.

20210505-1155-1-2279
Μεταβολή εγγυοδοσίας σε μετασχηματισμό
Κατά τη μεταβολή ποσότητας ειδών με εγγυοδοσία στην εργασία του μετασχηματισμού, δε γινόταν η ενημέρωση στην υπάρχουσα ανάλυση της εγγυοδοσίας.

20210506-1155-1-2284
Retail Pro/ Επαναφορά απόδειξης
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στο Retail Pro, κατά την επαναφορά απόδειξης η οποία ήταν σε αναμονή και περιείχε είδη με χρώμα μέγεθος.

20210507-1155-1-2324
Αρχείο ΕΑΠ/ Περίοδος αναδρομικών
Δεν εμφανίζονταν ποσά για περίοδο αναδρομικών (ΜΣ 3045) κατά τη δημιουργία του αρχείου ΕΑΠ.

20210513-1155-1-2434
Redirection σε προτεινόμενη σειρά κλεισίματος
Δεν γινόταν ορθά το Redirection, κατά την επιλογή του hyperlink της σειράς στους σταθμούς εργασίας.

20210511-1155-1-2375
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων Παραστατικών
Στην εργασία 'Αντιστοίχιση ανεξόφλητων' Παραστατικών μέσω των σχετικών εργασιών, δεν εμφανίζονταν τα προς αντιστοίχιση Παραστατικά, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί στα φίλτρα το υποκατάστημα συναλλασσόμενου.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191213-1155-1-4061
Στήλες γραμμών Αγορών/ Πωλήσεων - Εναλλακτικές τιμές
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών Αγορών/ Πωλήσεων είναι πλέον διαθέσιμα όλα τα πεδία εναλλακτικών τιμών Χονδρικής και Λιανικής 1-12.

20190419-1155-2-1293
Διαγραφή τρόπου πληρωμής
Δεν είναι δυνατή πλέον η διαγραφή τρόπου πληρωμής, που έχει χρησιμοποιηθεί σε Παραστατικό.


20201230-1155-2-5341
Επιλογή εναλλακτικού κωδικού
Στον selector εναλλακτικού κωδικού στις γραμμές Παραστατικών, προστέθηκαν οι στήλες 'Τιμή χονδρικής' & 'Τιμή λιανικής'.

20210407-1155-2-1747
Προσαρμογή πλάτους στηλών στις εκτυπώσεις ανά Χ/Μ
Στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.' προστέθηκε το 'Πλάτος πεδίων' στις ερωτήσεις.

20210407-1155-1-1754
Εγγυοδοσίες & Μετασχηματισμός
Προστέθηκε η παράμετρος 'Ανάλυση εγγυοδοσίας' στους διαλόγους μετασχηματισμού κι επεξεργασίας Παραστατικών. Σε περίπτωση που επιλεχθεί 'ΝΑΙ' κι ο τύπος του τελικού Παραστατικού έχει ομοίως τσεκαρισμένη την παράμετρο 'Ανάλυση εγγυοδοσίας', τότε το είδος θα αναλυθεί στα είδη εγγυοδοσίας του.

20210402-1155-2-1659
«Ημερομηνία 1ης καταβολής» στον υπολογισμό δόσεων
«Προστέθηκε το πεδίο ‘Ημερομηνία 1ης καταβολής’ στις Συμβάσεις με Τύπο ‘Περιοδική καταβολή’. Αφού συμπληρωθεί, υπολογίζονται βάσει αυτού οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων στις γραμμές της Σύμβασης, ενώ λαμβάνονται υπόψιν και: 1) η Ημερομηνία 1ης δόσης, 2) το Βήμα δόσεων που έχει δηλωθεί στον Τύπο της Σύμβασης».

20210423-1155-2-2138
Εκκρ.Παραγγελίες Πωλήσεων
Στις εκκρεμείς παραγγελίες ειδών μέσω των σχετικών εργασιών, προστέθηκε η ημερομηνία φόρτωσης.

20210413-1155-2-1889
Τμήμα στις ενέργειες εργαζόμενων
Στις ενέργειες εργαζομένων [SOPRSNLEAVE] συμπληρώνεται αυτόματα το τμήμα του [DEPART] του εργαζόμενου.

20200515-1155-2-1762
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο Ιστορικό μετασχηματισμών προστέθηκε το πεδίο 'Ακυρωμένο' στις στήλες του grid, καθώς και στο γράφημα.

20210226-1155-2-1030
Στατιστική αδειών
Προστέθηκε η εκτύπωση 'Στατιστική αδειών' στο HR.

20200805-1155-2-3066
Εικόνα Ενεργειών
Στα πρόσθετα πεδία του pivot της 'Εικόνας Ενεργειών', προστέθηκε η 'Διάρκεια' όπου υπολογίζει τη διάρκεια των ενεργειών συμπεριλαμβάνοντας και λεπτά.

20201207-1155-2-4942
Στατιστική Αδειών/ Υπόλοιπα Αδειών
Στην εκτύπωση 'Στατιστική Αδειών' προστέθηκαν επιπλέον στήλες με τις δικαιούμενες ημέρες αδείας έως 31/12 και αντίστοιχα υπολοίπου έως 31/12.

20200918-1155-2-3527
Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Προστέθηκε νέα εργασία στο κύκλωμα μισθοδοσίας με την ονομασία 'Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας' η οποία δημιουργεί τις αντίστοιχες περιόδους που απαιτούνται και εκτελεί τους υπολογισμούς για την αποχώρηση εργαζομένου. Στον διάλογο της εργασίας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα πεδία για την εκτέλεση της εργασίας.

20210423-1155-2-2145
Στατιστική αδειών/ Ενεργά πρόσωπα
Προστέθηκε φίλτρο 'Ενεργά πρόσωπα' [ISACTIVE=1] στην εκτύπωση 'Στατιστική αδειών' με default τιμή 'Ναι'.20210413-1155-2-1892
Ημερολόγιο εργασίας/ Οργανωτική μονάδα
Στο ημερολόγιο εργασίας προστέθηκε ως φίλτρο η οργανωτική μονάδα του στελέχους.

20210421-1155-2-2069
Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων παγίων
Προστέθηκε το flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων' στο 'Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων' παγίων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191231-1155-1-4192
ΑΠΔ/ Επαναπρόσληψη
Σε περιπτώσεις που γινόταν επαναπρόσληψη του εργαζόμενου μέσα στον ίδιο μήνα δεν εμφανίζονταν σωστά οι ημερομηνίες στην ΑΠΔ.

20210311-1155-1-1254
Έκδοση τιμολογίων Δόσεων
Δεν δημιουργούνταν Παραστατικά δόσεων μέσω της σχετικής εργασίας, σε περίπτωση θερινής χρήσης.

20210408-1155-1-1767
Χρηματικός λογαριασμός σε εξόφληση γραμματίου
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο ενημερωνόταν λάθος χρηματικός λογαριασμός στις Πράξεις αξιογράφων και συγκεκριμένα σε κίνηση εξόφλησης, οταν η κατηγορία αξιογραφου ήταν γραμμάτιο.

20210419-1155-1-1997
Καρτέλα πελάτη με ανάλυση αξιογράφων
Στην εκτύπωση 'Καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων' επιλέγοντας το φίλτρο 'Ανάλυση ταμειακών συναλλαγών', δεν εμφανιζόταν ορθά είσπραξη με 2 αξιόγραφα.

20210416-1155-1-1956
Quickviews/ Εικόνα είδους
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή QuickViews/ Εικόνα είδους, στην πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών.

20210408-1155-1-1775
myDATA/ Αποσύνδεση και διαγραφή εγγραφών
Στον browser των εγγραφών myDATA προστέθηκε η αποσύνδεση και διαγραφή εγγραφών.

20210419-1155-1-2022
Δραστηριότητα έργου
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή 'Μέρος της' στα στοιχεία δραστηριότητας των έργων.

20210419-1155-1-2026
Στήλες γραμμών/ Conditional formatting
Δεν εφαρμόζονταν ορθά τα 'Conditional Formatting' τα οποία είχαν οριστεί στις στήλες των γραμμών Παραστατικών.

20210420-1155-1-2030
Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml)
Κατά την Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml) η αξία ΦΠΑ συμπληρωνόταν με περισσότερα από δύο δεκαδικά στο παραγόμενο XML.

20210421-1155-1-2074
Διαγραφή πιστωτικών αγορών
Δεν εμφανίζονταν τα προς διαγραφή Παραστατικά, στην εργασία 'Διαγραφή πιστωτικών' από το κύκλωμα των αγορών.

20210421-1155-1-2079
Μεταβολή ειδικών συναλλαγών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη μεταβολή καταχωρημένου Παραστατικού ειδικής συναλλαγής.

20210423-1155-1-2121
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την παραγωγή κωδικών ΕΑΝ από Παραστατικό αγοράς.

20210421-1155-1-2084
Μηνύματα/ Yπέρβαση μεγέθους
Σε περίπτωση υπέρβασης επιτρεπτών χαρακτήρων κατά την καταχώριση μηνύματος, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα: 'Το μήνυμα δεν μπορεί να αποσταλεί. Υπέρβαση ανώτατου αριθμού χαρακτήρων'.

20210426-1155-1-2160
ΑΠΔ/ Σπαστά διαστήματα αναστολής και συνεργασίας
Διορθώθηκε η απεικόνιση εισφορών στην ΑΠΔ για εργαζόμενο με σπαστά διαστήματα αναστολής και συνεργασίας και αμοιβή άνω του πλαφόν.

20210423-1155-1-2130
Υπόλοιπο από μεταφορά σε κινήσεις παρτίδων
Δεν εμφανιζόταν ορθά το από μεταφοράς υπόλοιπο των παρτίδων, στην καρτέλα κινήσεων παρτίδων.

20210505-1155-1-2259
Μεταφορά είδους δαπάνης κατά το μετασχηματισμό
Κατά το Μετασχηματισμό Παραστατικών, δεν μεταφερόταν στις γραμμές, το πεδίο 'Είδος δαπάνης'.

20210302-1155-1-1085
Μισθωτός μηχανικός με Συν-εργασία
Σε μισθωτό μηχανικό με Συν-εργασία όλο το μήνα που υπολογίζονταν κρατήσεις πρόνοιας και επικουρικής, δεν γινόταν απεικόνισή τους στην ΑΠΔ.

20210326-1155-1-1523
Αξιολόγησεις - Ευρετήριο με ανάπτυξη απαντήσεων
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα ευρετήρια αξιολογήσεων [HRCUSNAIRE] με ανάπτυξη σε απαντήσεις ερωτηματολογίου [HRCUSANSWER].


20210402-1155-1-1645
ΑΠΔ - Αποχώρηση και επαναπρόσληψη στον ίδιο μήνα
Στην περίπτωση όπου στον ίδιο μηνα γινόταν αποχώρηση και επαναπρόσληψη και είχε υπολογιστεί μισθοδοσία με 2 νέες περιόδους π.χ. Μάρτιος Α και Μάρτιος Β, στο αρχείο ΑΠΔ στις αναλυτικές εγγραφές και των 2 διαστημάτων δεν γινόταν σωστή απεικόνιση των ημερομηνιών απασχόλησης.

20210412-1155-1-1852
Άδειες - Καταχώριση άδειας σε ώρες
Εάν ο τύπος άδειας είναι σε ώρες, τότε ελέγχεται εάν στο πεδίο 'Ημερομηνία έως' υπάρχει συμπληρωμένη ώρα.20210413-1155-1-1874
Πρόταση εξυπηρέτησης/ Χειροκίνητη μεταβολή ποσοτήτων
Κατά την αλλαγή της επίδοσης στην εργασία 'Πρόταση εξυπηρέτησης' σε περισσότερα του ενός Παραστατικά, γινόταν εξυπηρέτηση της πρώτης παραγγελίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η manual αλλαγή της επίδοσης.

20210422-1155-1-2111
Έντυπο Φ5/ Υποκαταστήματα
Κατά τον υπολογισμό των εντύπων Φ4 & Φ5 σε περίπτωση που υπήρχαν καταχωρημένα Παραστατικά σε συναλλασσόμενο ο οποίος είχε διαφορετικά υποκαταστήματα στην ίδια χώρα, οι εγγραφές αναλύονταν σε διαφορετική γραμμή.

20210426-1155-1-2168
Αρχείο ΦΜΥ με αρνητικό ποσό 0.29 λεπτών λόγω αναστολής
Όταν σε γραμμή με κωδικό αμοιβών 1 δεν υπάρχει αξία καθαρών αμοιβών, αλλά υπάρχει αξία αναστολής, τότε μηδενίζονται τα πεδία: RETEXVAT (Κρατήσεις) και NETVAL (Καθαρές αμοιβές).

20210427-1155-1-2189
Κατάσταση στις αξιολογήσεις
Η μεταβολή ολοκληρωμένης αξιολόγησης άλλαζε την κατάστασή της.


20210505-1155-1-2280
Υπολογισμός εισφορών σε Συνεργασία
Διορθώθηκε ο υπολογισμός εισφορών για την περίπτωση εργαζόμενου που υπερέβαινε το ανώτατο όριο αποδοχών και συμμετείχε στον μηχανισμό 'Συνεργασία'.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210419-1155-1-2027
Υποβολή ΑΠΔ
Στην υποβολή ΑΠΔ για εργαζόμενο με το πρόγραμμα 9-100.000 νέων θέσεων εργασίας, από Μάρτιο και έπειτα, εμφανίζεται το ποσό επιδότησης με διάσπαση σε ασφαλισμένο και εργοδότη.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20210423-1155-1-2144
Δώρο Πάσχα
Σε Δώρο Πάσχα τεκμαρτού εργαζόμενου που δεν έχει κανονικό ΔΠ και έχει μόνο Συν-εργασία υπολογίζεται μόνο Τεκμαρτό ΔΠ Συνεργασία.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210311-1155-1-1256
Κόστος σε πολλαπλά έργα από γραμμές Παραστατικών
Προστέθηκε στις Καμπάνιες marketing στο tab 'Απολογισμός' ο διάλογος 'Στοιχεία από' με τιμές 'headers Παραστατικών' & 'γραμμές Παραστατικών' για τον υπολογισμό των εσόδων & εξόδων. Ο διάλογος προστέθηκε και στην εκτύπωση 'CRM Απολογισμός marketing'.

20210405-1155-2-1687
Εργαζομένοι σε αναστολή στο Αρχείο ΦΜΥ
Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των εργαζομένων στο Αρχείο ΦΜΥ, οι οποίοι έχουν τεθεί όλο το μήνα σε αναστολή, με τον κωδικό αμοιβών 1 Τακτικές Αποδοχές και χωρίς την απεικόνιση αποδοχών, εισφορών, ΦΜΥ, κλπ. 

20210407-1155-2-1735
Συμβάσεις αλλοδαπών για taxis
Δεν δημιουργούνταν ορθά συμβάσεις Συναλλασσόμενων εξωτερικού, για την αποστολή xml αρχείου στο Τaxis.

20210114-1155-2-184
Παραστατικά/ Τύπος και κατηγορία myDATA
Στις στήλες γραμμών των ειδικών συναλλαγών, προστέθηκαν τα πεδία 'Τυπος χαρακτηρισμού' & 'Κατηγορια χαρακτηρισμού' myDATA.

20210409-1155-2-1795
Κατάσταση λογιστικής
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση λογιστικής' των Συναλλασσόμενων, προστέθηκε η στήλη 'Παραστατικό'.

20210312-1155-2-1270
Φόρμες επαίνων
Προστέθηκε ενότητα φορμών εκτύπωσης για το νέο object <Έπαινοι> του HR.

20210414-1155-2-1924
Σχετικά έγγραφα σε Παραστατικά σύνθεσης
Στα Παραστατικά σύνθεσης δόθηκε δυνατότητα σχετικών εγγράφων μέσω των σχετικών εργασιών.

20210408-1155-1-1771
Στοιχεία παράδοσης σε μετασχηματισμό
Στο διάλογο του μετασχηματισμού, προστέθηκε η ερώτηση 'Διατήρηση στοιχείων παράδοσης' του αρχικού Παραστατικού.

20210412-1155-1-1825
Επιλογή πεδίων στο σχεδιασμό στηλών
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών πωλήσεων, αγορών, αποθήκης & σύνθεσης, είναι διαθέσιμα πλέον τα πεδία 'Ελάχιστο' & 'Μέγιστο όριο'.

20210323-1155-2-1442
Εξαγωγή ανάλυσης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, δόθηκε δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων της ανάλυσης χαρακτηριστικών με δεξί κλικ.


20210312-1155-2-1294
Άδειες - Μεταφορά στη μισθοδοσία
Προστέθηκε στο HR η εργασία 'Μεταφορά αδειών από HR' όπως και στο δεξί κλικ στο αρχείο εργαζομένων.

20210415-1155-2-1931
Βιβλίο απογραφών ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση 'Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.' προστέθηκε η ερώτηση 'Α.Χ. με υπόλοιπο'.

20210310-1155-2-1232
Απογραφή σε καρτέλα παρτίδων
Στην εκτύπωση 'Καρτέλα παρτίδων', προστέθηκε η απογραφή.

20210414-1155-2-1923
Μισθοδοτική κατάσταση (συνοπτική)
Προστέθηκε η εκτύπωση 'Συνοπτική μισθοδοτική κατάσταση'.

20210329-1155-2-1544
Δημιουργία εναλλακτικών κωδικών (barcode) από παραλαβές
Προστέθηκε η εργασία 'Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ' στο δεξί κλικ των παραστατικών αγορών.

20210305-1155-2-1163
Αναλυτική εκτύπωση αρχείου ΕΔΟΕΑΠ
Προστέθηκε στο αρχείο ΑΚΑ-ΕΔΟΕΑΠ νέα αναλυτική εκτύπωση αρχείου επικουρικού ταμείου ΕΔΟΕΑΠ όπως η αναλυτική εκτύπωση ΑΠΔ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210406-1155-1-1701
Αρχείο ΕΑΠ/ Κράτηση
Εφόσον μια κράτηση έχει τιμή '0' δεν απεικονίζεται καθόλου στο αρχείο.

20210412-1155-1-1842
Υπολογισμός εισφορών με ανώτατο όριο
Οι εισφορές δεν υπολογίζονταν στο ανώτατο όριο αλλά στο σύνολο των αποδοχών.

20210412-1155-1-1841
Ανάλυση ημερών ανά έργο/ φάση (οικοδομοτεχνικά)
Στο αρχείο ΑΠΔ δεν ενημερώνονταν σωστά τα ημερομηνιακά διαστήματα που είχαν δηλωθεί για τον εργαζόμενο στην Ανάλυση ημερών ανά έργο/φάση σε οικοδομοτεχνικό έργο.

20210407-1155-1-1752
Κατάσταση εγγραφής myDATA
Κατά τη διαγραφή ακυρωτικού Παραστατικού, δεν άλλαζε η κατάσταση του αρχικού Παραστατικού σε 'Κανονική' στις εγγραφές myDATA.

20210412-1155-1-1861
Αρχείο ΕΑΠ/ Period month
Στο αρχείο ΕΑΠ το πεδίο period month παίρνει πλέον την τιμή μήνα 1 έως 12 από τον μήνα υπολογισμού της περιόδου.

20210322-1155-1-1424
myDATA/ Εγγραφές εξόδων
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν εγγραφή εξόδου στο myDATA live στον tab χαρακτηρισμοί, ενώ δεν θα έπρεπε.

20210409-1155-1-1789
Yποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών
Διορθώθηκε η υποβολή ΑΠΔ για εργαζόμενο που είχε ορισθεί στην καρτέλα του ότι εντάσσεται σε οκοδομοτεχικό έργο στο οποίο έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία user IKA και password IKA του εργολάβου.

20210405-1155-1-1692
Παρ/κά σύνθεσης αποθήκης
Σε καταχωρημένο Παραστατικό σύνθεσης με επιλεγμένη τη σύνθεση κωδικού Παραστατικού, σε περίπτωση που γινόταν αποεπιλογή της, τότε δεν ήταν δυνατή η μεταβολή του κωδικού Παραστατικού.

20210412-1155-1-1819
Εκτύπωση Παραστατικού με ψηφιακή υπογραφή
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση Παραστατικού, το οποίο περιείχε ψηφιακή υπογραφή.

20210415-1155-1-1950
Δημιουργία αρχείου συμβάσεων
Κατά τη δημιουργία αρχείου συμβάσεων, η εργασία ενημερώνει πλέον το πεδίο 'Al2c1' από το login έτος.

20210413-1155-1-1875
Δημιουργία αρχείου ΕΑΠ
Κατά την δημιουργία αρχείου ΕΑΠ εφόσον ο ίδιος εργαζόμενος υπήρχε σε άλλη εταιρεία με ίδιο κωδικό και ίδια σταθερά στοιχεία και έχει υπολογισμένη μισθοδοσία για την ίδια περίοδο, εμφανιζόταν 2 φορές μέσα στο αρχείο με τα δεδομένα και της μιας και της άλλης εταιρείας.

20210409-1155-1-1800
Απαιτήσεις Παραγγελιών ανά Χ/Μ
Στην εκτύπωση 'Απαιτήσεις παραγγελιών (αναλυτικά)' από το κύκλωμα της παραγωγής, δεν εμφανίζονταν ορθά τα χαρακτηριστικά των ειδών σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί το σχετικό flag (Ανάλυση χαρακτηριστικών), στις ερωτήσεις.


20210330-1155-1-1601
Εγκρίσεις Παραστατικών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορούσε χρήστης να μεταβάλει Παραστατικό, το οποίο είχε εγκριθεί (από σενάριο έγκρισης).

20210412-1155-1-1828
Template σε ειδικές συναλλαγές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure & client/server, κατά την επιλογή template.

20210405-1155-1-1683
Template σε εισπράξεις πελατών
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου template στις εισπράξεις πελατών, δεν συμπληρωνόταν ορθά το ταμείο του Παραστατικού από το template.

20210409-1155-1-1812
Άρθρο λογιστικής με λογαριασμό τάξεως
Διορθώθηκε μήνυμα σφάλματος που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση άρθρου λογιστικής, όταν συμμετείχε λογαριασμός τάξεως με συμπληρωμένο ΑΦΜ.

20210412-1155-1-1843
Στατιστική χρεοπιστώσεων
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ομάδα συναλλασσόμενου στη Στατιστική χρεοπιστώσεων.

20210413-1155-1-1876
Εγκατάσταση γραμμών σε Μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό Παραστατικών με υπηρεσίες, δεν μεταφερόταν η εγκατάσταση των γραμμών, στο νέο Παραστατικό.

20210405-1155-1-1694
Οντότητα σε Παραστατικό παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την συμπλήρωση οντότητας σε Παραστατικό παγίου, σε περίπτωση που στην κίνηση είχε επιλεχθεί η συμμετοχή ΦΠΑ στην αξία κτήσης.

20210406-1155-1-1719
SOCASHCLS - Ελεύθερη εκτύπωση
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του selector, σε ελεύθερη εκτύπωση σε πεδίο τύπου ερώτηση με editor τον πίνακα SOCASHCLS.

20210414-1155-1-1919
Έναρξη αποθήκης
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στην εργασία 'Έναρξη αποθήκης', έχοντας επιλέξει την 'Προσθήκη απογραφής'.

20210413-1155-1-1895
myCustomer σε client/ server
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή της 'Υπηρεσίας myCustomer' όταν ο Application Server εκτελούνταν ως Service.

20210416-1155-1-1983
Συνάρτηση ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Δεν επέστρεφε τις ημερομηνίες των μισθολογικών στοιχείων στην περίπτωση χρήσης αθροιστή.

20210402-1155-1-1671
Τιμοκατάλογοι αγορών
Βελτιώθηκε ο χρόνος καταχώρησης των τιμοκαταλόγων.

20210311-1155-1-1264
Μεικτό κέρδος έργου
Δεν υπολογιζόταν ορθά το μεικτό κέρδος στα οικονομικά στοιχεία έργου, σε περίπτωση που στο Παραστατικό υπήρχαν μόνο γραμμές υπηρεσιών.

20210409-1155-1-1786
Υπόλοιπα ανά Α.Χ.
Το φίλτρο 'Έως ημερομηνία' στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα ανά Α.Χ.' δεν υπολόγιζε ορθά τη χρήση, σε περίπτωση που είχε δοθεί διαφορετική της login.

20210414-1155-1-1912
Τριγωνική Πώληση
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν το flag 'Τριγωνική' στην καρτέλα Διεθνείς συναλλαγές των Παραστατικών Πωλήσεων.

20210416-1155-1-1971
Ανηγμένη τιμή στο Ιστορικό πωλήσεων
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ανηγμένη τιμή των ειδών, στο ιστορικό πωλήσεων.

20210407-1155-1-1731
Φάκελοι υπηρεσιών - Υπόλοιπα ανά ΑΧ
Δεν έκλεινε ορθά το παράθυρο 'Υπόλοιπα ανά Α.Χ.' που επιλεγόταν με δεξί κλικ στις γραμμές των φακέλων υπηρεσιών.

20210413-1155-1-1867
Ιστορικό πωλήσεων υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο ιστορικό πωλήσεων υπηρεσιών.

20210407-1155-1-1750
Πρότυπα δεδομένα στην Εκτύπωση Ισοζυγίου
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου template στην εκτύπωση ισοζυγίου λογιστικής, δεν αποθηκεύονταν ορθά τα είδη των λογαριασμών στη καρτέλα 'Ειδικές ερωτήσεις'.

20210419-1155-1-1986
Μαζική αλλαγή τιμών
Κατά τη μαζική αλλαγή τιμών (Δεξί κλικ επί του είδους) σε ευρετήριο ειδών αποθήκης, δεν εμφανιζόταν ορθά οι τιμές των ειδών βάσει παραμετροποίησης.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191022-1155-1-3349
Στοιχεία Συναλλασσομένων ανά εταιρεία/ Νέα πεδία
Στα στοιχεία συναλλασσόμενων ανά εταιρεία, προστέθηκαν τα πεδία 'Δρομολόγιο' & 'Μεταφορέας'.

20200228-1155-2-851
Αλλαγή κατάστασης στις αξιολογήσεις
Όταν ολοκληρώνεται ή ακυρώνεται μια αξιολόγηση ενημερώνεται αντίστοιχα το πεδίο 'κατάσταση' στο object 'HRCUSNAIRE'.

20201119-1155-2-4608
Εξοδολόγιο - Αίτηση εξοδολογίου
Προστέθηκε σενάριο ροής έγκρισης και δυνατότητα καταχώρησης αιτούμενων δαπανών.

20210211-1155-1-718
Δημιουργία Πιστωτικών έκπτωσης
Βελτιώθηκε ο χρόνος 'εκτέλεσης' της εργασίας 'Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης'.

20210226-1155-2-1036
Εκτύπωση φόρμας με ερωτήσεις στα στελέχη
Προστέθηκε η εργασία 'Εκτύπωση φόρμας με ερωτήσεις' στο δεξί κλικ του στελέχους (PRSNIN).

20210304-1155-2-1132
Κέντρα κόστους αναλυτικά και συνοπτικά
Στην εκτύπωση κέντρα κόστους αναλυτικά και συνοπτικά, εμφανίζονται στο τέλος τα Γενικά σύνολα όλων των Κ.Κ..

20210310-1155-2-1237
Φίλτρα ευρετηρίου αξιολογήσεων
Προστέθηκαν φίλτρα στο default ευρετήριο αξιολογήσεων για Αξιολογούμενο, Κύκλο, Μοντέλο, Έναρξη και Λήξη.

20210312-1155-2-1287
Κοινότητα στους υποψήφιους
Το πεδίο κοινότητα [COMMUNITIESM] είναι διαθέσιμο πλέον και στους υποψήφιους [PRSNCANDIDATE].

20210317-1155-2-1342
Εκχώρηση ενεχυρίασης
Στην εργασία 'Εκχώρηση αξιογράφων', προστέθηκε το flag 'Προτεινόμενη τιμή εκχώρησης'.

20210326-1155-2-1521
Αξιολογήσεις - Κατάσταση ενέργειας
Στις αξιολογήσεις ενημερώνεται πλέον και το πεδίο Κατάσταση (στο header).

20210329-1155-2-1542
Επεξεργασία Παραστατικών σε ευρετήριο με ανάλυση γραμμών
Σε ευρετήριο που έχει οριστεί να γίνεται ανάπτυξη με γραμμές ειδών, δόθηκε δυνατότητα επεξεργασίας Παραστατικών.

20210329-1155-2-1565
Μεταφορά συμβάσεων σε Παραστατικό
Κατά την επιλογή 'Σχετικού Παραστατικού' από Σύμβαση, μεταφέρονται πλέον τα πεδία COMMENTS & COMMENTS1.

20210330-1155-2-1583
Πολυγλωσσικά πεδία
Τα πεδία EMPLOYEE.BIRTHPLACE και IRSDATA.NAME είναι πλέον πολυγλωσσικά.

20190227-1156-7-24
Ενημέρωση προβλέψεων/ ΑΧ
Στις εργασίες 'Ενημέρωση προβλέψεων' αγορών & πωλήσεων, προστέθηκε ο αποθηκευτικός χώρος.

20201230-1155-2-5334
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Ενημέρωση φυσικής απογραφής' η τιμή του πεδίου 'Ημερομηνία εισαγωγής,INSDATE', ενημερώνεται με την ώρα 'εκτέλεσης' της εργασίας.

20210317-1155-2-1331
Ανηγμένη τιμή είδους σε ιστορικό αγορών
Προστέθηκε στα φίλτρα του Ιστορικού αγορών η επιλογή 'Ανηγμένη τιμή', που δέχεται τις τιμές 'Ανηγμένη τιμή Τιμολογίου' & 'Ανηγμένη τιμή Τιμολογίου και έξοδα φακέλου'.

20210318-1155-1-1363
Ευκαιρίες πώλησης και προσφορά
Στις ευκαιρίες πώλησης κατά την αντιγραφή προσφοράς δεν αντιγράφονταν στην νέα προσφορά οι παρατηρήσεις του Παραστατικού.

20210323-1155-2-1466
Πρότυπα δεδομένα σε email
Κατά την επιλογή πρότυπων δεδομένων σε email, δεν συμπληρωνόταν το όνομα και το θέμα.

20210323-1155-1-1463
Εγγυοδοσία & έκπτωση στις Αγορές
Στους τύπους των Παραστατικών αγορών, προστέθηκε η 'Εγγυοδοσία & έκπτωση' (Όπως των πωλήσεων), με τιμές 'Συμμετοχή της αξίας άνευ επιμερισμού', 'Συμμετοχή της αξίας με επιμερισμό' & 'Άνευ συμμετοχής της αξίας άνευ επιμερισμού'.

20210322-1155-2-1411
Παραμετρικά caption στηλών σε επεξεργασία πίνακα
Εμφανίζονται πλέον τα captions των στηλών ενός πίνακα που είναι παραμετρικά, (π.χ. τα πεδία του πίνακα TRDEXTRA) κατά την επεξεργασία του πίνακα σε επιλογή στο μενού.

20201021-1155-2-4076
Προμήθειες πωλητών και ανενεργοί κανόνες
Δημιουργήθηκε νέα εργασία 'Διαγραφή ανενεργών προμηθειών' όπου πραγματοποιείται διαγραφή των προμηθειών πωλητών οι οποίες έχουν ανενεργό κανόνα.

20210318-1155-2-1371
Έλεγχος ΑΦΜ VIES στην Λογιστική
Ο έλεγχος 'Στοιχεία ΑΦΜ Vies', προστέθηκε στους λογαριασμούς λογιστικής.

20210319-1155-2-1385
Εξαιρείται από Vies σε αγορές
Προστέθηκε στα Παραστατικά αγορών το flag 'Εξαιρείται από Vies', στην καρτέλα 'Διεθνείς συναλλαγές', στα δεδομένα Intrastat.

20210216-1155-2-821
Εκτύπωση καρτέλας συν\νου από τη λογιστική
Δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης κινήσεων συναλλασσόμενου, από τις γραμμές άρθρου λογιστικής.

20210322-1155-2-1420
Ανάλυση εισφορών σε κέντρα κόστους
Σε περίπτωση που το μισθολογικό στοιχείο αποδοχών (RLCALCELM) της εγγραφής INSMODE = 4 , έχει ανάλυση σε κέντρα κόστους, διαφορετική από την default ανάλυση της περιόδου, τότε το σπάσιμο σε κέντρα κόστους της εγγραφής INSMODE = 4, γίνεται με βάση την ανάλυση του RLCALCELM.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20210218-1155-1-891
Κλείδωμα ημερομηνιών (πολυεταιρικό σχήμα)
Η 'Μεταβολή σε άλλη χρήση' στους τύπους των Παραστατικών, δέχεται πλέον τις τιμές: 'Ναι', 'Όχι', 'Ναι με έλεγχο ημερομηνιών'.

20210310-1155-1-1239
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Δεν μπορούσε να εκτελεστεί η εκτύπωση των ειδών, στην εργασία 'Πρόταση εξυπηρέτησης'.

20210310-1155-1-1230
Καταχώρηση άρθρων λογιστικής
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής σε άρθρο λογιστικής, ενώ ο κέρσορας βρισκόταν στη στήλη Α.Φ.Μ. και δεν υπήρχε τιμή στο πεδίο.

20210402-1155-1-1647
Στήλες ισοζυγίου λογιστικής
Σε σχεδιασμένη εκτύπωση ισοζυγίου λογιστικής, εμφανίζονταν στήλες οι οποίες δεν ήταν επιλεγμένες προς εμφάνιση, κατά την εκτύπωση.

20210331-1155-1-1617
Άδειες - Ημερολόγιο αργιών
Στην καταχώριση αίτησης αδείας δεν λαμβανόταν υπόψη το ημερολόγιο αργιών.

20210331-1155-1-1623
Αξιολογήσεις - Βαθμολογία
Στο σκορ των αξιολογήσεων λαμβανόταν υπόψη και τα βήματα αξιολόγησης που δεν είχαν καθόλου βαρύτητα.

20210211-1155-1-735
'Web page' στα στοιχεία πελάτη
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyper link 'Web page' στα στοιχεία πελάτη.

20210308-1155-1-1167
Πρόγραμμα Εργασίας
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης της εκτύπωσης μισθοδοσίας 'Πρόγραμμα εργασίας'.

20210316-1155-1-1317
Επανέκδοση με αντιλογισμό
Σε περίπτωση που γινόταν ακύρωση Παραστατικού με αντιλογισμό και δεν αποθηκευόταν το Παραστατικό, αποθηκευόταν το ακυρωτικό.

20210317-1155-1-1341
Φόρμα Advanced με set με ανάλυση χαρακτηριστικών
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced, δεν εκτυπωνόταν το χρώμα των χαρακτηριστικών, από τον πίνακα VSETGRPQA (ανάλυση set ειδών χαρακτηριστικά).

20210319-1155-1-1391
Ευκαιρίες Πώλησης & Αντιγραφή Προσφοράς
Κατά την αντιγραφή προσφοράς σε ευκαιρία πώλησης, δεν αποθηκευόταν η νέα προσφορά.

20210322-1155-1-1414
Καταχώρηση φυσικής απογραφής με τιμή αντικατάστασης
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε Παραστατικό φυσικής απογραφής που χρησιμοποιούσε τιμή αντικατάστασης των ειδών.

20210322-1155-1-1433
Αντιγραφή από τελευταία
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή Παραστατικού σύνθεσης, το οποίο είχε δημιουργηθεί έμμεσα από Παραστατικό πώλησης.

20210322-1155-1-1435
Παραστατικό πώλησης με Παραστατικό σύνθεσης
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή της ποσότητας σε είδος Παραστατικού πώλησης, το οποίο είχε δημιουργήσει Παραστατικό σύνθεσης.

20210322-1155-1-1427
Tιμές χονδρικής & λιανικής σε είδη με χαρακτηριστικά
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ορθά η ανάλυση χαρακτηριστικών ειδών, από τις τιμές χονδρικής & λιανικής.

20210324-1155-1-1475
Περιγραφή αρχείου CST
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ορθά η περιγραφή ενός cst αρχείου, ύστερα από την εισαγωγή του σε βάση.

20210324-1155-3-1487
Εκτύπωση Κατάσταση Ελέγχου Παγίου
Εκτελώντας την εκτύπωση 'Κατάσταση ελέγχου παγίων', δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα.

20210329-1155-1-1563
Αντιγραφή εγγραφής από την τελευταία
Κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή Παραστατικού ειδικής συναλλαγής, δεν μεταφερόταν ορθά το νόμισμα.

20210326-1155-1-1503
Αξία έκπτωσης 1 στις γραμμές υπηρεσιών
Στην καρτέλα των υπηρεσιών σε Παραστατικά αγορών, δεν μπορούσε να προστεθεί στις στήλες γραμμών, το πεδίο 'Αξία έκπτωσης 1' με δεξί κλικ.

20210331-1155-1-1620
Εξαργύρωση κάρτας Bonus με Δωροεπιταγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία ομάδας εταιρειών (εκτός της κύριας), κατά την εξαργύρωση κάρτας Bonus με έκδοση Δωροεπιταγής.

20210330-1155-1-1578
Μεταφορά S/N είδους από φάκελο υπηρεσιών
Κατά την αποστολή φακέλου υπηρεσιών σε πελάτη, δεν μεταφερόταν στις γραμμές το Serial number.

20210402-1155-1-1665
Oνομασία PDF από αυτόματη αρχειοθέτηση
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ονομασία αρχείου pdf το οποίο είχε εκτυπωθεί με φόρμα advanced κατά την εκτύπωση.

20210405-1155-1-1672
Δημιουργία σεναρίου B.A.M.
Διορθώθηκε το θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώριση νέου σεναρίου B.A.M.

20210405-1155-1-1677
Νέο βήμα σεναρίου B.A.M.
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε νέο βήμα καταχωρημένου σεναρίου B.A.M, κατά το δεξί κλικ στο νέο step.

20210405-1155-1-1678
Μεταβλητές σε B.A.M.
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή μεταβλητών σε σενάριο B.A.M., εφόσον είχε δημιουργηθεί νέα μεταβλητή τύπου 'υπολογισμός'.

20210301-1155-1-1073
Καταχώριση διακιώματος αδείας
Γινόταν διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος μετά την εκτέλεση της εργασίας [Καταχώριση διακιώματος αδείας] σε περιβάλλον client server.

20210319-1155-1-1402
Υπολογισμός εισφορών
Γινόταν λανθασμένος υπολογισμός εισφορών σε περίπτωση bonus με διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

20210324-1155-1-1498
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο Λογιστικών προτύπων παγίων, προστέθηκε το flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων'.

20210309-1155-2-1206
Εγγραφές myDATA
Κατά τη μεταβολή της ημερομηνίας καταχωρημένου Παραστατικού, δεν άλλαζε η αντίστοιχη ημερομηνία στις εγγραφές myDATA.

20210329-1155-1-1560
Ταμείο χωρίς όριο πλαφόν
Αν το ασφαλιστικό ταμείο ήταν χωρίς όριο πλαφόν τότε δεν εμφανιζόταν Μισθολογικό στοιχείο στην ανάλυση εισφορών.

20210330-1155-1-1593
Payroll/ Έκτακτη υπερωρία
Εμφανιζόταν σφάλμα καταχώρισης της ενέργειας στην περίπτωση υπερωρίας που γίνεται έκτακτη υπερωρία (λόγω εξαμήνου), ενώ υπήρχε ήδη έκτακτη υπερωρία στην ενέργεια.

20200702-1155-1-2585
Υπολογισμός μικτών από καθαρά
Βελτιώθηκε η λειτουργία της εργασίας 'Υπολογισμός μικτών από καθαρά' κατά την εκτέλεση σε Client/ Server.


20210322-1155-2-1436
Υπολογισμός αναδρομικών σε ήδη υπολογισμένη περίοδο
Σε περίπτωση υπολογισμού αναδρομικών και απόδοσης τους σε ήδη υπολογισμένη περίοδο, εμφανιζόταν σφάλμα όταν στην περίοδο απόδοσης περιλαμβανόταν και κάποιο ποσό π.χ. bonus με διάστημα αναφοράς που περιλαμβάνεται στις αναδρομικές περίοδους.

20210329-1155-1-1548
Ενημέρωση του εντύπου Ε8 από σειρά ενεργειών
Κατά την εκτέλεση ενημέρωσης του εντύπου Ε8 με επιλεγμένη σειρά, εμφανίζονταν μόνο γραμμές για τις ενέργειες της επιλεγμένης σειράς.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210308-1155-1-1185
Intrastat - Φύση συναλλαγής: δείγματα
Κατά τη δημιουργία αρχείου Ιntrastat, σε περίπτωση που η φύση συναλλαγής του Παραστατικού είναι '12- Αποστολή ειδών προς έλεγχο ή δειγμάτων' και η αξία μικρότερη από 0,50 λεπτά, ενημερώνεται με τιμή '1'.

20201201-1155-2-4823
Ημερομηνία απόσβεσης παγίου
Κατά τη μεταβολή της ημερομηνίας σε Παραστατικό παγίου, εμφανίζεται πλέον μήνυμα: 'Προσοχή! Πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία του Παραστατικού και η ημερομηνία κτήσης των παγίων. Να γίνει επανενημέρωση των ημερομηνιών έναρξης αποσβέσεων'.

20190425-1155-2-1356
Μετασχηματισμός Παραστατικών
Κατά τον μετασχηματισμό Παραστατικών Πώλησης/ Αγοράς, μεταφέρεται πλέον ο λογαριασμός 2 των γραμμών.

20210304-1155-2-1138
Ημερομηνία στις ενημερώσεις HR
Στο GRID των ενημερώσεων (SOHRANNOUNCE), προστέθηκε το πεδίο ADAT01 με περιγραφή 'Ημερομηνία' και EDITOR $DT.

20201203-1155-2-4869
Φορολογικές - Λογιστικές αποσβέσεις
Στο διάλογο του ευρετηρίου των Παραστατικών αποσβέσεων, προστέθηκε η επιλογή 'Κατηγορία απόσβεσης' για τον διαχωρισμό Φορολογικών - Λογιστικών αποσβέσεων.

20190916-1155-2-2859
Μαζική αλλαγή τιμών πώλησης
Στο grid της εργασίας 'Μαζική αλλαγή τιμών' από το ευρετήριο των Παραστατικών αγορών, προστέθηκαν τα πεδία 'Κωδικός εργοστασίου', 'Markup χονδρικής' & 'Markup Λιανικής'.

20190503-1155-2-1392
Είδη/ Υπηρεσίες/ Συμμετέχοντες σε συνέχεια συνάντησης
Στην οθόνη της συνέχειας ενέργειας, προστέθηκε η επιλογή 'Μεταφορά ειδών/Υπηρεσιών' στη νέα ενέργεια.

20210305-1155-2-1162
Ασφαλιστικά ταμεία Δημοσίου
Προστέθηκε η δυνατότητα κάλυψης ασφαλιστικών ταμείων Δημοσίου, στη λογική των παράλληλων ποσοστών της μερικής απασχόλησης.

20210311-1155-1-1253
Κέντρο κόστους στις στήλες των Παραστατικών παγίων
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών παγίων, δόθηκε δυνατότητα προσθήκης του κέντρου κόστους.

20210119-1155-2-244
Retail Pro - Έλεγχος υπολοίπου
Προστέθηκε στις λειτουργίες του S1 Retail Designer, ο Έλεγχος υπολοίπου.

20210203-1155-2-561
Συμπύκνωση ειδών και στις 2 ΜΜ
Πραγματοποιείται πλέον συμπύκνωση όμοιων γραμμών ειδών σε Παραστατικό και στη δεύτερη μονάδα μέτρησης, εφόσον έχει επιλεχθεί η σχετική παράμετρος στον τύπο και το είδος δεν έχει αυστηρή σχέση μονάδων μέτρησης.

20210301-1155-2-1055
Γέφυρα λογιστικής Παραστατικών αποθήκης
Προστέθηκαν στις γέφυρες λογιστικής Παραστατικών αποθήκης, οι resolvers που αφορούν το Είδος ανά εταιρεία των γραμμών κοστολόγησης.

20210301-1155-2-1057
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης
Στην εκτύπωση του Συγκεντρωτικού Βιβλίου Παγίων, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής στα πεδία στηλών των 'Μειώσεων Απογραφής' & 'Μειώσεων Χρήσης'.

20191004-1155-2-3126
SN σε αυτόματα Παραστατικά σύνθεσης
Δόθηκε η δυνατότητα να μεταφέρονται τα serial numbers από το Παραστατικό πώλησης στο header του παραστατικού σύνθεσης, κατά την αυτόματη δημιουργία του.

20210225-1155-2-1010
Ενημέρωση τελευταίας τιμής αγοράς
Στις παραμέτρους των αγορών προστέθηκε η 'Επανενημέρωση τιμών κατόπιν διαγραφής'.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20150519-1155-7-1663
Import πωλητών σε πελάτες
Κατά το import πωλητών σε πελάτες, σε περίπτωση που σε κάποια εγγραφή δεν υπήρχε πωλητής, γινόταν εισαγωγή του πρώτου πωλητή της λίστας.

20201228-1155-1-5304
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού
Στην ενημέρωση δαπανών εμπορικού αφαιρούνται πλέον από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, οι εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για τις αποδοχές ΔΧ αναστολής.

20210225-1155-1-1004
Μετασχηματισμός Παραστατικού- Δώρο από Τιμολογιακή πολιτική
Κατά το μετασχηματισμό Παραστατικού, συμπληρωνόταν δύο φορές το δώρο από τιμολογιακή πολιτική, εφόσον δεν είχε επιλεχθεί η διατήρηση τιμών.

20210303-1155-1-1115
Αρχείο εσόδων εξόδων - file type 9
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ορθά ο κωδικός του Συναλλασσόμενου κατά την εξαγωγή file type 9 αρχείου, σε περίπτωση που περιείχε ελληνικούς χαρακτήρες.

20180705-1155-1-4311
Μεταβολή δεδομένων περιόδου/ Υπολογισμός καθαρών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία 'μεικτοποίηση καθαρού ποσού μπόνους'.

20210318-1155-1-1370
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η εργασία 'Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'.

20210303-1155-1-1109
Λήψη συνόψεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη λήψη των συνόψεων, δεν εμφανίζονταν τα στοιχεία των Προμηθευτών.

20210225-1155-1-1018
Παραστατικά εσόδων - Δ.απαλλαγής
Προστέθηκε στο σχεδιασμό προβολών παραστατικών εσόδων & εξόδων, το πεδίο 'Δελτίο απαλλαγής'.


20210305-1155-1-1155
Κατάσταση εγγραφής myDATA
Κατά τη διαβίβαση Παραστατικού μέσω παρόχου, η κατάσταση myDATA έπαιρνε την τιμή '2.Χαρακτηρισμός' αντί '0.Καμία'.

20210305-1155-1-1158
Υποψήφιοι και Draft Entries
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση στοιχείων Α.Φ.Μ. στην ενότητα 'Υποψήφιοι και Draft Entries' του CRM.

20210308-1155-1-1172
Ποσοτικές Εκκρεμότητες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση 'Ποσοτικές εκκρεμότητες' σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η ανάλυση χαρακτηριστικών.

20210308-1155-1-1188
Παραστατικό αγοράς Ε.Ε.
Κατά την καταχώριση Παραστατικού Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερωνόταν λάθος η διάταξη απαλλαγής myDATA.


20210223-1155-1-948
Τιμολογιακές πολιτικές σε πολυεταιρικό
Στην περίπτωση ομάδας εταιρειών, η συμφωνία για μια εταιρεια 'παιδί' πρέπει να εισαχθεί στη σελίδα 'Στοιχεία ανα εταιρεία', καθώς μπορεί να διαφέρει ανα εταιρεία. Στα γενικά στοιχεία εισάγεται η συμφωνία που αφορά τη 'μαμά' εταιρεία. Bug υπήρχε στο εκτυπωτικό το οποίο διορθώθηκε.

20210309-1155-1-1194
Πιστωτικά Έκπτωσης - Γεωγραφική ζώνη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Υπολογισμός πιστωτικών', σε περίπτωση που στη συνθήκη του κανόνα είχε επιλεχθεί η Γεωγραφική ζώνη υποκαταστήματος πελάτη.


20210310-1155-1-1219
Διάταξη Απαλλαγής σε Λογιστική
Κατά την έμμεση δημιουργία λογαριασμού λογιστικής από συναλλασσόμενο με διάταξη απαλλαγής, η διάταξη μεταφέρεται και στον λογαριασμό.

20210310-1155-3-1233
Παράμετροι CRM
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή των παραμέτρων CRM.


20210311-1155-1-1263
Μεταβολή κατηγορίας myDATA
Κατά τη μεταβολή κατηγορίας myDATA σε ευρετήριο ειδών, δεν εμφανιζόταν η κατηγορία 'Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων – εξόδων'.

20210312-1155-1-1284
myDATA Μαζική Διαβίβαση συνόψεων
Διορθώθηκε το θέμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά τη μαζική διαβίβαση συνόψεων myDATA.

20210316-1155-1-1318
Κλείδωμα Παραστατικών μετά από διαβίβαση myDATA
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα 'Κλειδωμένα' Παραστατικά, τα οποία είχαν διαβιβαστεί στα myDATA.

20210316-1155-1-1319
Σχεδιασμός import
Στο σχεδιασμό import, δεν μπορούσε να επιλεχθεί το κουμπί 'Επιλογή όλων'.

20210308-1155-1-1192
Παράμετροι CRM & Προβολές
Στις παραμέτρους CRM, στη καρτέλα 'Λιανικής' των ευκαιριών πώλησης, δεν εμφανίζονταν οι προβολές λιανικής στις σειρά της προσφοράς.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201202-1155-2-4853
Μοναδική επιλογή σε νέο παράθυρο
Δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης μίας εγγραφής σε νέο παράθυρο, στα ευρετήρια των ειδών, υπηρεσιών, συναλλασσόμενων κτλ.

20201230-1155-2-5339
Resolver ανά ταμείο για δώρο Χριστουγέννων αναστολής
Προστέθηκαν πεδία resolver για εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη ανά ταμείο που αφορούν το δώρο Χριστουγέννων αναστολής.

20210129-1155-2-477
Επικουρική ασφάλιση μισθωτών Μηχανικών
Ενσωματώθηκε η εγκύκλιος 8 28/1/2021 'Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών'.

20210208-1155-2-638
Πεδίο για ΜΑΡΚ σε φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης, προστέθηκε το πεδίο UID (myDATA) MYDATAUID, όπου εμφανίζει την πληροφορία του Μ.ΑΡ.Κ.


20210210-1155-2-711
Επιλογή σύμβασης από Παραστατικά αγορών
Στις σχετικές εργασίες των Παραστατικών αγορών, προστέθηκε η επιλογή σύμβασης.

20210211-1155-2-719
Όνομα αρχείου ΤΑΥΦΕ
Προσαρμόστηκε η σύνθεση του ονόματος του αρχείου για υποβολή στο ΤΑΥΦΕ.

20210211-1155-1-746
Οικονομικά Στοιχεία Ειδών/ Α.Χ.
Ορίζοντας την παράμετρο ':X.SYS.WHOUSES' ως default value στο φίλτρο των ΑΧ στο πεδίο FBALQUESTIONS.WHOUSESTR στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, εμφανίζονται πλέον στοιχεία μόνο για τους αποθηκευτικούς χώρους του login υποκαταστήματος.

20210209-1155-2-762
Αντιγραφή σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Αριθμητικούς πίνακες
Δόθηκε η δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης στις γραμμές των Αριθμητικών πινάκων και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Στο δεξί κλικ στο grid προστέθηκαν οι επιλογές: αντιγραφή, επικόλληση. Τα πεδία ημ/νιών δεν αλλάζουν στην επικόλληση εάν έχουν τιμή.

20210212-1155-2-763
Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών
Στις εκτυπώσεις παραγωγής: ''Απαιτήσεις Φακέλων εντολών'', ''Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών'', ''Απαιτήσεις φακέλων εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)'' & ''Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)'' προστέθηκαν τα φίλτρα 'Εμπορική κατηγορία'(MTRCATEGORY) & 'Ομάδα'(MTRGROUP) του παραγόμενου είδους.


20210212-1155-7-769
Έκτη ημέρας εβδομάδας με άδεια ή ασθένεια
Στις παραμέτρους στελεχών προστέθηκαν τα πεδία:
*Σειρές ελέγχου της 6ης ημέρας
*Μισθ/κά στοιχεία ελέγχου της 6ης ημέρας
Ο χρήστης συμπληρώνει ένα από τα δύο. Εάν συμπληρώσει και τα δύο, προτεραιότητα έχει το πεδίο "Σειρές ελέγχου της 6ης ημέρας".

20210217-1155-2-852
Τριψήφιος κωδικός τύπου αποδοχών σε ΑΠΔ
Στην Αναλυτική εκτύπωση της ΑΠΔ, ο τύπος αποδοχών εμφανίζεται πλέον με τρία ψηφία.


20210218-1155-2-868
HR/ Κατάσταση αιτημάτων
Προσθήκη κατάστασης στην προβολή των αιτημάτων (SOPRSNREQ) δίπλα απο τον χαρακτηρισμό (HR).

20210218-1155-2-874
Ερώτηση για διαγραφή στις υπενθυμίσεις
Κατά τη διαγραφή υπενθυμίσεων (μέσω του pop up παραθύρου), εμφανίζεται πλέον επιβεβαίωση διαγραφής. Θα πρέπει να είναι επιλεγμένη η γενική παράμετρος 'Επιβεβαίωση διαγραφών σε πλέγματα'.

20210222-1155-2-918
Ανάλυση ειδών συναλλακτικής κίνησης πελάτη
Στη συναλλακτική κίνηση των πελατών, είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία 'Κωδικός εργοστασίου' & 'Κωδικός barcode' στο grid των ειδών.20210218-1155-2-887
Kαταχώριση δικαιώματος αδείας
Στις 'Λεπτομέρειες' της εργασίας 'Καταχώριση δικαιώματος αδείας', εμφανίζονται τα δικαιώματα που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και το πλήθος τους.

20210219-1155-2-896
Ποσό προς απόδοση/ Αρχείο πληρωμών SEPA
Δόθηκε δυνατότητα πολλαπλής επιλογής μισθολογικών στοιχείων για το πεδίο [ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ], στην παραγωγή αρχείου πληρωμών SEPA.

20210218-1155-2-885
Πωλήσεις κατ'είδος και παρτίδες
Στη σχετική εργασία 'Πωλήσεις κατ' είδος', προστέθηκε το Flag 'Ανάλυση σε παρτίδες'.

20210222-1155-2-919
Έλεγχος ανάγνωσης ενημερώσεων
Στις γραμμές των ενημερώσεων 'SOHRANNOUNCE' εμφανίζεται πλέον το πεδίο 'Έχει ενημερωθεί'.

20210222-1155-2-945
HR/ Ευρετήριο στελεχών
Στο δεξί κλικ των ευρετηρίων στελεχών, προστέθηκαν οι εργασίες:
1) Καταχώριση δικαιώματος αδείας
2) Καταχώριση ενημέρωσης.

20210224-1155-2-974
Ευρετήριο ΑΠΔ/ Πεδία Αναστολής ΔΧ
Στο ευρετήριο αναστολής της ΑΠΔ ενημερώθηκαν τα σχετικά πράσινα πεδία με τις γραμμές της ΑΠΔ με κωδικό ΙΚΑ 116.


20210222-1155-2-923
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων, προστέθηκε το Flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων'.

20210226-1155-1-1043
Παραστατικά αγορών/ Yπηρεσίες
Είναι πλέον διαθέσιμα τα στοιχεία γραμμών υπηρεσιών, στην ενότητα των αγορών (Pop up).

20200421-1155-3-1441
Κωδικός νέας παρτίδας σε Παραστατικό Aποσύνθεσης
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης στις στήλες γραμμών Παραστατικών σύνθεσης, του κωδικού νέας παρτίδας.

20200716-1155-2-2818
"Αξία+ΦΠΑ" (LINEVALPLUSVAT) στις στήλες γραμμών
Το πεδίο 'Αξία + ΦΠΑ' (LINEVALPLUSVAT), είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή, σε στήλες γραμμών Παραστατικών πωλήσεων.

20210208-1155-2-636
Μεταφορά έργου στο μετασχηματισμό
Στην οθόνη του μετασχηματισμού, προστέθηκε το flag 'Μεταφορά στοιχείων έργου'. Με την επιλογή 'ΝΑΙ', μεταφέρεται το έργο, η δραστηριότητα κι η κατηγορία δραστηριότητας.

20210208-1155-2-644
Κάρτας Αλλαγής σε ήδη καταχωρημένο Παραστατικό
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης κάρτας αλλαγής ειδών, σε καταχωρημένο/εκτυπωμένο Παραστατικό.

20200318-1155-2-1113
Μοναδικότητα SN
Προστέθηκε ο έλεγχος μοναδικότητας SN στα Παραστατικά σύνθεσης.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201228-1155-1-5304
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού
Στην ενημέρωση δαπανών εμπορικού αφαιρούνται πλέον από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, οι εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για τις αποδοχές ΔΧ αναστολής.

20210204-1155-1-597
Εργασίας 6ης ημέρας σε Κυριακή-Δευτέρα
Διορθώθηκε ο υπολογισμός εργασίας 6ης ημέρας σε περίπτωση που η έναρξη εργασίας ήταν την Κυριακή και η λήξη του ωραρίου ήταν τη Δευτέρα.

20201019-1155-1-4029
Κατάσταση Eισφορών Aσφαλιστικών Tαμείων
Στην Κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων, επιμερίζεται πλέον το ποσό επιδότησης ανά ταμείο.

20210124-1155-1-505
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Διορθώθηκε σφάλμα στην ενημέρωση των ωρών εργασίας κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων περιόδου μισθοδοσίας.

20200915-1155-1-3457
Remote Execution
Βελτιώθηκε ο χρόνος 'εκτέλεσης' εκτυπώσεων μέσω Remote Execution. 

20210204-1155-1-569
Αρχείο λογιστικής filetype 7
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή αρχείου file type 7.

20210204-1155-1-589
Κωδικός και περιγραφή έργου σε άρθρο
Σε custom οθόνη άρθρων λογιστικής, δεν εμφανιζόταν ο Κωδικός και η Περιγραφή του έργου στις γραμμές του άρθρου.

20210203-1155-1-555
Σενάριο B.A.M. με δημιουργία Παραστατικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σενάριο B.A.M, κατά τη δημιουργία Παραστατικού πώλησης.

20210209-1155-1-660
myDATA/ Εγγραφές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή όλων των Παραστατικών, στις εγγραφές myDATA.

20210210-1155-1-677
myDATA/ Διαβίβαση Ενοικίου Εσόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη Διαβίβαση Σύνοψης Ενοικίου Εσόδου με κωδικό Παραστατικού 8.1.

20210211-1155-1-747
Default Ευρετήρια Σε Ομάδες Χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν οριζόταν default ευρετήριο σε ομάδες χρηστών.

20210211-1155-1-730
Έντυπο Φ4
Δεν γινόταν ορθή αποθήκευση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4.

20210211-1155-1-741
FFirstHireDateProc/ Μετατροπή σύμβασης με κωδικό 7
Διορθώθηκε η συνάρτηση FFirstHireDateProc(PRSN.PRSN,6,LoginDate) για την περίπτωση μετατροπής σύμβασης με κωδικό 7.

20210210-1155-1-689
Προσφορά Λιανικής από Ευκαιρία πώλησης
Στις σειρές Λιανικής Ευκαιριών πώλησης, στις παραμέτρους CRM και συγκεκριμένα στην προσφορά, δεν εμφανίζονταν οι σειρές λιανικής, αλλά χονδρικής.

20210212-1155-1-770
Πληρωμές προμηθευτών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή πληρωμής προμηθευτή μέσω των σχετικών εργασιών.

20210215-1155-1-793
Φάκελοι Κοστολόγησης/ Μεταβολή σε άλλη χρήση
Έχοντας ενεργοποιημένη την παράμετρο 'Μεταβολή σε άλλη χρήση' στον τύπο Φακέλου Κοστολόγησης, δεν μπορούσε να κλείσει ο Φάκελος σε διαφορετική χρήση.

20210217-1155-1-842
Ενέργειες & Μεταφορά σε Φάκελο
Κατά τη μεταφορά ενεργειών σε φακέλους υπηρεσιών, δεν μεταφέρονταν οι χειριστές των ενεργειών.

20210216-1155-1-816
Ευκαιρία Πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μετάβαση από ευκαιρία πώλησης σε 'Παραγγελία λιανικής'.

20210219-1155-1-897
Ευρετήριο μεταφορικών μέσων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε φθίνουσα ταξινόμηση του ευρετηρίου μεταφορικών μέσων.

20210219-1155-1-900
Πληρωμές (SEPA) - Επιλογή Τραπεζών πληρωμής
Στην παραγωγή του αρχείου SEPA εμφανίζονται πλέον μόνο οι ενεργές τράπεζες με τον κωδικό τους.

20210215-1155-1-807
myDATA με χώρα Ελλάδα
Σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί 2 φορές η Χώρα 'Ελλάδα' με διαφορετικό κωδικό, στην εγγραφή myDATA εμφανιζόταν λάθος ο τύπος χαρακτηρισμού.

20210218-1155-1-880
Ε13 Δήλωση εργοδότη χρήσης μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας
Διορθώθηκε σφάλμα στη δημιουργία-υποβολή του εντύπου Ε13 Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζόμενους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας.

20210219-1155-1-907
Ανεξόφλητα Παραστατικά Πελατών
Στα Ανεξόφλητα Παραστατικά των πελατών, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα πελάτη, σε περίπτωση που στον τρόπο αντιστοίχισης, είχε επιλεχθεί 'Αντιστοιχισθέντα μόνο'.

20210222-1155-1-924
myDATA - Δ. Απαλλαγής σε Εσοδα/Εξοδα
Κατά την επιλογή συναλλασσόμενου σε Παραστατικό εσόδου ή εξόδου, δεν συμπληρωνόταν αυτόματα το Δελτίο απαλλαγής του Παραστατικού.

20210223-1155-1-953
Αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα, που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20210226-1155-1-1048
ΑΠΔ/ Περίπτωση Μηχανικού-Υγειονομικού
Διορθώθηκε η απεικόνιση επιδότησης εισφορών Μηχανικών-Υγειονομικών στην ΑΠΔ.

20210224-1155-1-971
ΑΠΔ δώρου Χριστουγέννων με Συνεργασία
Διορθώθηκαν οι εγγραφές στην ΑΠΔ με τύπο 114 και 115 (με ποσά μόνο στη στήλη Αποδοχές) για εργαζόμενους που ήταν όλο το διάστημα από Μάιο έως Δεκέμβριο σε αναστολή /συνεργασία.

20210301-1155-1-1060
Υπολογισμός βάσει καθαρών
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό βάσει καθαρών, όταν είχαν δηλωθεί περισσότερα από ένα εισαγόμενα στοιχεία στις παραμέτρους μισθοδοσίας.


20210302-1155-1-1089
Εξαγωγή αρχείου gdata για Ε.Ε.\ Υποκατάστημα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την 'Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)' σε περίπτωση που είχε συμπληρωθεί υποκατάστημα συναλλασσόμενου σε Παραστατικό.

20210108-1155-1-73
Σχεδιασμός προβολής - Πεδίο απο πίνακα παρτίδων
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν δηλωνόταν στις γραμμές ειδών παραστατικού πεδίο από τον πίνακα παρτίδων. Διορθώθηκε στα object SALDOC, PURDOC, ITEDOC, RETAILDOC.

20210208-1155-1-626
Αντιγραφή άρθρου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή άρθρου Γενικής με ανάλυση στην αναλυτική λογιστική.