Create Content

Blog

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200203-1155-2-462
Οικονομικά στοιχεία έργου ανά δραστηριότητα
Στα πρόσθετα πεδία των Οικονομικών στοιχείων έργων, προστέθηκε η Δραστηριότητα και η Κατηγορία δραστηριότητας των έργων.

20210124-1155-2-467
Διεύθυνση Εργαζόμενου στο αρχεία SEPA
Τα στοιχεία διεύθυνσης του Εργαζόμενου ενημερώνουν προαιρετικά (μέσω ερώτησης) τα Αρχεία Μισθοδοσίας SEPA.

20201023-1155-2-4132
ΑΦΜ Πελάτη σε εξαγωγή file type 9
Στην εξαγωγή αρχείου file type 9, προστέθηκε και το ΑΦΜ του Συναλλασσόμενου.

20201229-1155-1-5311
Resolver για ΔΧ σε γέφυρα μισθοδοσίας
Προστέθηκαν resolver λογιστικής για το Δώρο Χριστουγέννων σε περίπτωση αναστολής.

20210125-1155-2-356
Tαξινόμηση γραμμών
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους η 'Ταξινόμηση με click σε πλέγματα'.

20210210-1155-1-690
Resolver για πωλητές/ Εισπράκτορες ανά εταιρεία
Προστέθηκαν στις γέφυρες ABC των εισπράξεων, οι resolvers πωλητών ανά εταιρεία.

20210201-1155-2-483
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε Τακτικές μισθοδοσίες, εφόσον επιλεχθεί να συμπεριληφθούν και όσοι εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει, προτείνονται πλέον οι ημερομηνίες της περιόδου.

20210126-1155-1-393
Κλείσιμο Ταμείου & Χρήστες Εγγραφών
Δόθηκε δυνατότητα διαφορετικού Χρήστη κλεισίματος από το Χρήστη εγγραφών, στο κλείσιμο ταμείου.


20210114-1155-2-191
Κατάσταση Αναστολής Σύμβασης Εργασίας
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση αναστολής σύμβασης εργασίας' λειτουργούν πλέον και οι περίοδοι των Δώρων. Είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Κωδικός για ΙΚΑ από '3' σε '20' για τα παρακάτω μισθολογικά στοιχεία:
* 3432 -- ΑΠΟΔ_ΔΧ_ΑΝΑΣΤ -- Αποδοχές δώρου Χριστουγέννων (αναστολής) και
* 3463 -- ΑΠΟΔ_ΔΧ_ΑΝΑΣΤ_ΤΚΜ -- Τεκμαρτές αποδοχές ΔΧ αναστολής.

20210202-1155-2-542
Τελευταία τιμή αγοράς ανά Προμηθευτή
Στις Παραμέτρους αγορών το πεδίο 'Ενημέρωση τιμών από παραγγελίες-προσφορές', μετονομάστηκε σε 'Ενημέρωση τιμών από συμπεριφορές' με τιμές:
* Όλες εκτός παραγγελιών-προσφορών,
* Όλες,
* Τιμολόγια αγοράς - Τιμολόγια - Δελτία παραλαβής.

20210210-1155-2-712
Ε4 - Αποδοχές ημερομισθίων
Δόθηκε δυνατότητα υπολογισμού αποδοχών για ΕΡΓΑΝΗ με παραμετρικό συντελεστή.
Προστέθηκαν μισθολογικά στοιχεία Γενικής χρήσης με κωδικούς:
1189 - Συντελεστής αποδοχών ημερομισθίων για ΕΡΓΑΝΗ και
1190 - Συντελεστής αποδοχών ωρομισθίων για ΕΡΓΑΝΗ
Αν τα μισθολογικά στοιχεία δεν έχουν τιμή, ισχύουν τα 4.333 και 4.166 αντίστοιχα, αλλιώς ισχύουν οι τιμές των μισθολογικών στοιχείων.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201228-1155-1-5304
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού
Στην ενημέρωση δαπανών εμπορικού αφαιρούνται πλέον από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, οι εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για τις αποδοχές ΔΧ αναστολής.

20210203-1155-1-549
Μαζική καταχώρηση αδειών (2008 UI)
Στο 2008 UI, στη Μαζική καταχώρηση αδειών δεν εμφανιζόταν η επιλογή αν θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο αδειών η άδεια και αν σχετίζεται με άδεια ειδικού σκοπού.

20210201-1155-1-484
Συντομεύσεις Εργασιών
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι συντομεύσεις εργασιών πληκτρολογίου, μέσω των Γενικών παραμέτρων.

20210127-1155-1-421
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
Στη Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων, δεν μεταφέρονταν τα κέρδη ή ζημίες χρήσης.

20210207-1155-1-619
Προσωρινή αποθήκευση στις αξιολογήσεις
Για να γίνει ένα βήμα προς έναρξη θα πρέπει:
α) να υπάρχει διαδιακασία ολοκληρωμένη
β) να υπάρχει διαδικασία σε αναμονή και όχι διαδικασία σε κάποια από τις υπόλοιπες καταστάσεις (π.χ. σε εξέλιξη, σε αναβολή).

20210207-1155-1-620
Απάντηση στην προβολή e-mail
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή e-mail κατά την επιλογή του button 'Απάντηση', σε περίπτωση που είχε μετονομαστεί το πεδίο 'Συναλλασσόμενος', σε 'Πελάτης'.Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181130-1155-2-6325
Σύμβαση από Παραστατικό πώλησης
Μεταφέρονται πλέον οι γραμμές Παραστατικού, κατά τη δημιουργία σύμβασης.

20200916-1155-2-3492
Ημερομηνία παράδοσης Φακέλων Εντολής
Στην 'Εκτέλεση προτάσεων MRP', προστέθηκε η επιλογή 'Ανάλυση σε ημερομηνία παράδοσης'.

20210128-1155-2-449
Ε4 - Πρόσωπα εταιρείας
Στην ομαδική υποβολή Ε4 εμφανίζονται πλέον όλα τα πρόσωπα της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη δήλωση περιοχής απασχόλησης στα στοιχεία τους.

20210201-1155-2-485
Μέθοδοι Επιμερισμού Κατηγορίας Κόστους Φακέλου
Προστέθηκαν στις μεθόδους επιμερισμού των κατηγοριών κόστους φακέλων κοστολόγησης, οι τιμές 'Ανά αριθμό 01 γραμμών', 'Ανά αριθμό 02 γραμμών', 'Ανά αριθμό 03 γραμμών' & 'Ανά αριθμό 04 γραμμών'.

20200212-1155-2-586
Μονάδα Μέτρησης στις Στατιστικές
Το πεδίο 'Μονάδα Μέτρησης' προστέθηκε στην εκτύπωση της Στατιστικής αγορών κατά προμηθευτή (STAT_PUR) και της Στατιστικής πωλήσεων κατά πελάτη (STAT_SAL).

20200408-1155-7-1325
Προϋπολογισμοί
Σε περίπτωση που έχει δοθεί το είδος ή το έργο σαν διάσταση στους προϋπολογισμούς, πλέον στις εκτυπώσεις, εμφανίζεται και η περιγραφή του.

20200313-1155-2-1051
Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/ ΑΧ
Στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/ Α.Χ.', προστέθηκε το φίλτρο 'Εμφάνιση μηδενικών ποσοτήτων'.

20201123-1155-1-4689
Μεταφορέας
Κατά την επιλογή Ταχυδρομικού κώδικα σε μεταφορέα, συμπληρώνονται αυτόματα η διεύθυνση και η πόλη του Τ.Κ..

20201216-1155-2-5110
Χρηματικοί λογαριασμοί στους τύπους Συμβάσεων
Στους τύπους των συμβάσεων κατηγορίας 'Leasing', προστέθηκαν οι ειδικές χρηματικών λογαριασμών, στην ενότητα Τιμολόγησης, καθώς και η χρεοπίστωση.

20201202-1155-2-4847
Καρτέλα έργου
Στη καρτέλα Έργων από την ενότητα 'Έργα από γραμμές παραστατικών', δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης της Δραστηριότητας και Κατηγορίας δραστηριότητας.

20201218-1155-2-5163
Δημιουργία web λογαριασμού από στελέχη
Στις ρυθμίσεις Web & mobile και συγκεκριμένα στο πεδίο 'Παράμετροι και προσβασιμότητα Β2Β' προστέθηκε εργασία αυτόματης δημιουργίας Web users απο Στελέχη.

20210119-1155-2-270
Resolver - Περιγραφή 2 του Κέντρου Κόστους
Στη γέφυρα της Γεν. λογιστικής για τη Μισθοδοσία, προστέθηκε Resolver στα Μισθολογικά στοιχεία ανά Κέντρο κόστους, το πεδίο 'Περιγραφή 2' του Κέντρου Κόστους.

20201230-1155-2-5351
Δύο βάρδιες στο Πρόγραμμα εργασίας
Στην εκτύπωση Πρόγραμμα εργασίας [WRK_HOURS_CAL] δόθηκε η δυνατότητα να εμφανίζονται δύο βάρδιες την ίδια ημέρα.

20210112-1155-2-127
myDATA/ Επανυπολογισμός διαβιβασθέντων
Στην εργασία 'Επανυπολογισμός myDATA' προστέθηκε το φίλτρο 'Επανυπολογισμός διαβιβασθέντων'.

20210115-1155-2-197
Λογαριασμοί Λογιστικής σε Χρεώστες - Πιστωτές
Προστέθηκε στις παραμέτρους των Χρεωστών & Πιστωτών, η επιλογή αυτόματης δημιουργίας λογαριασμού λογιστικής.

20201229-1155-2-5305
Εκτύπωση Παραστατικού Retail pro
Στο Retail pro, βελτιστοποιήθηκε ο χρόνος εκτύπωσης Παραστατικών.

20210119-1155-2-264
Ταμείο στο Μετασχηματισμό
Προστέθηκε στην οθόνη του Μετασχηματισμού το πεδίο 'Διατήρηση ταμείου'.

20210118-1155-2-229
Δυναμικός Τίτλος Ευρετηρίου
Δόθηκε δυνατότητα παραμετρικού τίτλου σε ευρετήρια π.χ. Λίστα πελατών 2021, ορίζοντας στον τίτλο: Λίστα πελατών:LOGINYEAR.

20210121-1155-2-303
Αιτιολογία αδειών
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής αιτιολογιών αδειών.

20210121-1155-2-309
Preview εκτύπωσης
Κατά το Preview εκτύπωσης Παραστατικού, αγνοούνται πλέον, τα αντίγραφα που έχουν έχουν οριστεί στη σειρά.

20210122-1155-2-346
Αυτόματη αρίθμηση αρχείου EUROBANK EFG
Κατά την παραγωγή του αρχείου SEPA της τράπεζας EUROBANK EFG, ενημερώνεται αυτόματα ο επόμενος αύξων αριθμός.


20210125-1155-2-352
Πολυγλωσσικές περιγραφές
Δόθηκε πολυγλωσσική δυνατότητα στην περιγραφή ερωτηματολογίου, στην περιγραφή της ερώτησης και στις περιγραφές των απαντήσεων.

20210128-1155-1-454
Γενικές Ενέργειες/ Σχετικά Έγγραφα
Στις Γενικές ενέργειες, προστέθηκε η καρτέλα των "Σχετικών εγγράφων".

20210127-1155-2-420
Αρχείο SEPA/ Τράπεζα ProCredit
Στη δημιουργία αρχείου SEPA, προστέθηκαν οι προδιαγραφές της τράπεζας 'ProCredit'

20210127-1155-2-422
Παραστατικά Αγοράς/ Τύποι
Στους τύπους των Παραστατικών Αγοράς, προστέθηκε το πεδίο 'Ενημέρωση τιμών πώλησης' με τιμές 'Χονδρική-Λιανική', 'Μόνο χονδρική' & 'Μόνο λιανική'.

20210127-1155-2-413
Παραστατικό Φυσικής Απογραφής Αναλώσεων
Προστέθηκε σχετική παράμετρος στις Παραμέτρους Παραγωγής για τον υπολογισμό Παραστατικού Φυσικής Απογραφής Αναλώσεων ανεξάρτητα από τον Α.Χ. Παραγωγής.

20201130-1155-2-4811
Μικτά ποσά από καθαρά
Στις παραμέτρους Μισθοδοσίας προστέθηκε παραμετροποίηση για πολλαπλό υπολογισμό εισαγόμενων μισθ/κών στοιχείων με βάση τις καθαρές αποδοχές. Εάν συμπληρωθεί το πεδίο 'εισαγόμενα μισ.στοιχεία' στη μεταβολή στοιχείων περιόδου προστίθεται η σελίδα 'Επιθυμητές τιμές'. Η εργασία 'Υπολογισμός εισαγόμενων βάσει καθαρών' (είναι η παλαιά 'Υπολογισμός μικτών'), υπολογίζει ένα-ένα τα εισαγόμενα μισθολογικά στοιχεία με στόχο τις αντίστοιχες επιθυμητές τιμές. Εάν δεν συμπληρωθεί κάποια επιθυμητή τιμή, τότε το σχετικό βήμα παρακάμπτεται.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20200221-1155-2-720
Εκκρεμείς Παραγγελίες Aγορών & Πωλήσεων/ Query
Στο query των 'Εκκρεμών παραγγελιών αγορών & πωλήσεων', μέσω των σχετικών εργασιών των ειδών, προστέθηκε στο where το 'and t.qty1<>0'.

20200612-1155-1-2242
Μισθοδοσία/ Αποδοχές ασθενείας
Δεν απεικονιζόταν σωστά στην ΑΠΔ, εργαζόμενος που είχε μόνο αποδοχές ασθενείας και ασφαλιζόταν με τεκμαρτά.


20200917-1155-1-3505
Πάγια/ Αντιγραφή από τελευταία
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την 'Αντιγραφή από τελευταία' εγγραφή Παραστατικού Αγοράς Παγίου, δεν άλλαζε η αξία των γραμμών.

20201019-1155-1-4026
Συμβάσεις/ Αξίες
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στο validation συμβάσεων taxis, σε περίπτωση που δεν υπήρχε αξία σύμβασης ή η αξία περιείχε δεκαδικά.

20201202-1155-1-4846
Στατιστική έργων
Στη Στατιστική έργων, δεν εμφανιζόταν ορθά το απολογιστικό κόστος των έργων.

20201210-1155-1-5004
Ισοζύγιο ειδών
Στο Ισοζύγιο ειδών από την ενότητα των έργων, τα πεδία 'Υπολ Ποσ' (RQTY1) & 'Υπολ Αξία' (RVAL), δεν εμφάνιζαν αποτέλεσμα.

20201218-1155-1-5151
UpDateGsis : Το πεδίο 'Λογ/σμός' υπάρχει ήδη στο αρχείο>
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το ReUpdate στοιχείων (Λογιστικής), σε περίπτωση που στο ίδιο άρθρο, υπήρχε 2 φορές ο Συναλλασσόμενος.

20201227-1155-1-5286
myDATA/ Εργασία Δημιουργίας Πιστωτικών
Κατά τη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης, δεν ενημερωνόταν στα Παραστατικά, ο κωδικός myDATA.


20210112-1155-1-137
Συμβάσεις
Κατά την επιλογή σύμβασης σε Παραστατικό Πώλησης, δεν μεταφερόταν στις γραμμές της σύμβασης, το business unit των γραμμών του Παραστατικού.

20210114-1155-1-167
Γέφυρα ΓΛ - Έμβασμα σε Προμηθευτή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση λογιστικής από Εμβάσματα Προμηθευτών, όταν είχε επιλεχθεί 'Άρθρο ανά εγγραφή' στη γέφυρα σύνδεσης.

20210114-1155-1-174
Φόρμα Advanced, Τοπικό πεδίο και application server
Δεν εκτυπωνόταν ορθά τοπικό πεδίο σε φόρμα Advanced, όταν ο application server εκτελούνταν σαν service.

20210114-1155-1-190
Custom administration - ορισμός δικαιωμάτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων σε cst αρχείο, μέσω του Custom administration, στο 2008 UI.

20210115-1155-1-194
Υποκατάστημα σε Αναλυτικό καθολικό ΓΛ
Στη εκτύπωση του Αναλυτικού καθολικού λογιστικής, προστέθηκε το Φίλτρο Υποκαταστήματος.

20210118-1155-1-210
Αναλυτική κατάσταση Intrastat
Στις αναλυτικές κινήσεις της εκτύπωσης Intrastat αφίξεων, εμφανιζόταν λάθος η αξία τιμολογίου.

20210119-1155-1-251
myDATA σε Έσοδα - Έξοδα
Δεν γινόταν καταχώριση εγγραφής myDATA, στην περίπτωση που δεν υπήρχε Συναλλασσόμενος στο Παραστατικό Εξόδων.

20210119-1155-1-269
Φάκελοι Υπηρεσιών & Ενέργειες
Στους φακέλους υπηρεσιών, πλέον όταν αλλάζει ο τεχνικός, ενημερώνονται ο χειριστής και το αντίστοιχο πρόσωπο του χειριστή.

20210120-1155-1-286
Διαχείριση προκαταβολών
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή Προκαταβολή/παραγγελία σε Παραστατικό λιανικής, δεν ενημερωνόταν ορθά η αξία του Παραστατικού.

20210120-1155-1-293
Εντολή σε Παραστατικό Παραγωγής
Κατά το μετασχηματισμό εντολής σε Παραστατικό Παραγωγής, δεν εμφανίζονταν η ανάλυση των χαρακτηριστικών, σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20210120-1155-1-295
Διαθεσιμότητα δυναμικού από φάκελο υπηρεσιών
Προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία του grid των ενεργειών τα πεδία 'Ειδικότητα', (SOACTION.SPECIALTY) και 'Επίπεδο', (SOACTION.COMPLEXITY).

20210121-1155-1-315
VPAYMENTS.SOPAYTYPE(1) σε φόρμα λιανικής
Κατά την εκτύπωση φόρμας εκτύπωσης λιανικής, το πεδίο 'VPAYMENTS.SOPAYTYPE(1)' δεν εμφάνιζε τη σωστή περιγραφή, δηλαδή 'Προκαταβολή'.

20210121-1155-1-321
Μηνύματα S1
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή μηνυμάτων.


20210121-1155-1-322
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Σε περίπτωση που είχε συμπληρωθεί η αιτιολογία σε Παραστατικό, στο Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών εκτυπώνονταν σε διαφορετικές γραμμές η καθαρή αξία και η αξία ΦΠΑ.

20210121-1155-1-323
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Στο Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, δεν εμφανίζονταν ορθά πιστωτικές κινήσεις.


20210122-1155-1-343
Μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ - Διαφορά στην τιμή
Σε χειρόγραφη σειρά Παραστατικού ειδικής συναλλαγής, σε περίπτωση αλλαγής της αξίας ΦΠΑ (από την ανάλυση ΦΠΑ), τότε ενημερώνεται πλέον και το μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ.

20210125-1155-1-350
Extra πεδία Πελάτη - Παραστατικών
Συμπληρώνοντας διαφορετική από την default περιγραφή στα ελεύθερα πεδία των Πελατών, αυτή εμφανιζόταν στα στοιχεία των Παραστατικών Πωλήσεων, κατά τον σχεδιασμό προβολής.

20210125-1155-1-357
Δυσλειτουργία με μηνύματα χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εμφάνιση μηνυμάτων σε χρήστες, η εφαρμογή δεν ανταποκρινόταν.


20210125-1155-1-363
Εκτύπωση δεύτερης ενότητας ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης γραμμών, ευρετηρίου με δεύτερη ενότητα, με δεξί κλικ.


20210126-1155-1-378
Ομαδοποίηση στη Στατιστική Αποθήκης
Στη Στατιστική Αποθήκης, δεν εμφανίζονταν ορθά οι Λογιστικές κατηγορίες, οι ομάδες, τα μοντέλα & οι μάρκες των παγίων, σε περίπτωση ομαδοποίησης.

20210126-1155-1-381
Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων Παγίων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων, δεν εμφανίζονταν ο Α.Χ, το υποκατάστημα & η συναλλαγή των οντοτήτων, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί το φίλτρο 'Αναλυτικά'.

20210126-1155-1-386
Ειδικά Διαστήματα Εργαζομένων
Διορθώθηκαν οι τίτλοι των στηλών Όνομα και Επώνυμο στην εκτύπωση για τα Ειδικά Διαστήματα Εργαζομένων.


20210126-1155-1-391
Κλήσεις από Υπηρεσίες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία σχετικών Παραστατικών από κλήσεις υπηρεσιών.


20210126-1155-1-403
Κατηγορία κόστους με τρόπο επιμερισμού Κανένας
Στο κλείσιμο Φακέλου Κοστολόγησης εισαγωγών γινόταν επιμερισμός εξόδου που στον τρόπο επιμερισμού της κατηγορίας κόστους του είχε δηλωθεί 'Κανένας'.

20210126-1155-3-395
Proline Ergospeed IV
Προστέθηκε ο φορολογικός εκτυπωτής Proline Ergospeed IV.


20210127-1155-1-410
Μεταβολή σε λογ/σμό Γ.Λ.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή Λογαριασμού Λογιστικής, εφόσον αυτός είχε δημιουργηθεί έμμεσα από Συναλλασσόμενο.

20210127-1155-1-415
Αυτόματη Εξόφληση Παραστατικού Εξόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών σε εταιρεία εκτός της κύριας, κατά την καταχώριση Παραστατικού εξόδου με αυτόματη εξόφληση.

20210128-1155-1-437
Αρχείο εσόδων - εξόδων file type 7
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή αρχείου file type 7.


20210128-1155-1-447
Γενικά Μισθολογικά Στοιχεία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα Γενικά Μισθολογικά Στοιχεία κατά την εισαγωγή νέας τιμής ή μεταβολή ήδη υπάρχουσας.

20210128-1155-1-456
Πεδία ημερομηνίας σε Σενάριο Ροής
Κατά την ''εκτέλεση'' σεναρίου ροής από σύμβαση σε παραστατικό πώλησης, δεν ενημερώνονταν σωστά πεδία ημερομηνίας.

20210201-1155-1-494
Υπολογισμός εντύπου Ε11.1
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό του εντύπου ΥΕΚΑ Ε11.1 για το μήνα Νοέμβριο σε εργαζόμενο που στα σταθερά του στοιχεία υπήρχε συμπληρωμένη άδεια ειδικού σκοπού που συνεχιζόταν και τον Δεκέμβριο.

20210201-1155-1-502
Αντιστοίχιση με κλείδωμα ημερομηνιών και ABC
Δεν μπορούσε να γίνει αντιστοίχιση Παραστατικού το οποίο είχε κίνηση ABC και ενημέρωση λογιστικής με κλειδώματα ημερομηνιών για το συγκεκριμένο διάστημα.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191122-1155-2-3788
Προβολές CRM/ Πεδίο "Προθεσμία"
Το πεδίο "Προθεσμία" προστέθηκε στις default προβολές των "Γενικών ενεργειών", "Κλήσεων", "E-mails", "Συναντήσεων", "Tasks" & "Service tickets".

20201204-1155-2-4910
CRM/ Φόρμες εκτύπωσης απαντήσεων πελατών
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης απαντήσεων πελατών, μέσω του menu Παραμέτρων / CRM / "Φόρμες εκτύπωσης απαντήσεων πελατών".

20201210-1155-2-5005
Payroll/ Ευρετήριο Εργαζομένων
Στο Ευρετήριο Εργαζομένων, προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής πεδίων (εμφάνισης και φίλτρων) από τον πίνακα Ειδικών διαστημάτων.

20210112-1155-2-138
Payroll/ Μαζική καταχώριση αδειών
Στην εργασία "Μαζική καταχώριση αδειών" (δεξί κλικ Εργαζόμενοι - Μαζικές ενημερώσεις - Καταχώριση άδειας) προστέθηκε η επιλογή "Σχετιζόμενη με ειδικού σκοπού".

20210105-1155-2-26
Retail Pro/ Fast report Ευρετηρίου
Δόθηκε δυνατότητα Εκτύπωσης Ευρετηρίου στο Retail Pro σε fast report.

20201208-1155-2-4955
Payroll/ Κέντρα Κόστους
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής πεδίων/ φίλτρων από τον πίνακα ανάλυσης σε Κέντρα Κόστους στα Ευρετήρια Εργαζομένων.

20201230-1155-2-5353
HR/ Μισθολογικά Στοιχεία Στελεχών
Δόθηκε η δυνατότητα καταχώρισης Μισθολογικών Στοιχείων στην ενότητα "Στελέχη" για τη χρησιμοποίησή τους σε παραμετρικούς υπολογισμούς αδείων.

20200416-1155-2-1432
Συμβάσεις/ Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Δόθηκε η δυνατότητα μεταφοράς των Παρατηρήσεων γραμμών δόσεων σύμβασης, στις Παρατηρήσεις γραμμών των Παραστατικών, μέσω της εργασίας "Έκδοση τιμολογίων δόσεων".

20201207-1155-2-4941
HR objects/ Μεταφορά μέσω xxf
Δόθηκε η δυνατότητα μεταφοράς μέσω xxf, των ακόλουθων objects:
1) Καθήκοντα,
2) Σεμινάρια,
3) Κύκλοι σεμιναρίων,
4) Πακέτα παροχών των στελεχών.
Προϋπόθεση: Να υπάρχουν τα καθήκοντα/ σεμινάρια/ κύκλοι/ πακέτα παροχών στην εταιρεία που εισάγεται το xxf.

20201217-1155-1-5122
Στατιστική αποθήκης/ Editors πεδίων
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι editors των πεδίων "Λογιστική κατηγορία", "Εμπορική κατηγορία", "Γεωγραφική ζώνη", "Επαγγελματική κατηγορία", "Τρόπος πληρωμής" , "Συμφωνία", "Ομάδα εξόδων" & "Πιστωτικός έλεγχος συναλλασσομένου" στη Στατιστική Αποθήκης.
Διορθώσεις σφαλμάτων

20200427-1155-1-1500
CRM/ Σειρές Υποκαταστημάτων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή Σειρών ανά υποκατάστημα, στις παραμέτρους του CRM.

20200611-1155-1-2184
Windows Scheduler/ Import script
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την "εκτέλεση" Import script μέσω Windows Scheduler.

20200918-1155-1-3534
Σχετικά έγγραφα/ Προσθήκη URL
Κατά την Προσθήκη URL μέσω των σχετικών εγγράφων, δεν αποθηκευόταν το σχετικό αρχείο.

20201119-1155-1-4624
Σειρά στην "Καταχώριση αξιολογήσεων"
Δεν λειτουργούσε σωστά το redirection της σειράς στην εργασία "Καταχώριση αξιολογήσεων".

20201213-1155-1-5043
Αξία Intrastat Μετασχηματισμένου Παραστατικού
Σε περίπτωση που είχε οριστεί "Ερώτηση'' στον τύπο Παραστατικού Αγοράς στον έλεγχο αξίας Intrastat, αυτός δεν εφαρμοζόταν σε περίπτωση Μετασχηματισμού.

20201215-1155-1-5086
Επισύναψη Παραστατικού σε μήνυμα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή μηνύματος, ύστερα από Επισύναψη Παραστατικού.


20201215-1155-1-5094
Λογαριασμοί ανά περίοδο
Στην εκτύπωση "Λογαριασμοι ανά περίοδο" από το κύκλωμα των Εσόδων - Εξόδων, δεν εμφανίζονταν ορθά οι αξίες, σε περίπτωση που λογαριασμός είχε αρνητική κίνηση σε κάποια περίοδο.

20201223-1155-1-5254
Ειδικές Προμηθευτών σε Φάκελο Κοστολόγησης
Κατά τη σύνδεση Παραστατικού με Φάκελο κοστολόγησης πριν την καταχώριση της γραμμής του Παραστατικού, δεν εμφανιζόταν η αντίστοιχη αξία στο φάκελο.

20201228-1155-1-5294
Mηχανικός σε αναστολή στην ΑΠΔ
Στην ΑΠΔ, ο Τ.Α. 18 προσαυξάνεται με την κανονική εισφορά ΕΦΚΑ, σε εργαζόμενο μισθωτό μηχανικό ο οποίος είχε τεθεί όλον τον μήνα σε αναστολή και δεν είχε καθόλου ημέρες εργασίας στον Τ.Α. 1.

20201228-1155-1-5299
Παραστατικά βάσει ελλείψεων αναγκών (Παραγωγή)
Στην εργασία "Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών" από το κύκλωμα της Παραγωγής, εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις, είδη με μηδενικό υπόλοιπο.

20210107-1155-1-37
H εργασία "DSBFASTPRV" δεν είναι διαθέσιμη
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης δικαιωμάτων στο Fast report preview "DSBFASTPRV", μέσω των Δικαιωμάτων χρηστών.


20210108-1155-1-74
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Σε ομάδα εταιρειών, κατά την "εκτέλεση" της εργασίας "Έκδοση τιμολογίων δόσεων", λαμβάνεται υπόψιν πλέον η login εταιρεία.

20210108-1155-1-79
Αιτία λήξης σύμβασης
Δεν ενημερωνόταν το πεδίο "Αιτία λήξης" στην καρτέλα του εργαζόμενου κατά τη Μαζική Ενημέρωση/ Ενεργοποίηση σύμβασης, όταν δηλωνόταν Αιτία λήξης προϋπάρχουσας σύμβασης: Ανανέωση σύμβασης.

20210111-1155-1-106
Τερματισμός OutProcess διαδικασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε OutProcess διαδικασία για την Καταχώριση Παραστατικών.


20210111-1155-1-84
Α.Χ. σε Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν το φίλτρο Α.Χ. στην εργασία "Ενημέρωση φυσικής απογραφής".


20210112-1155-1-118
Παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία "Παραγγελίες ελλείψεων" εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις και ανενεργά είδη, παρόλο που στο σχετικό φίλτρο, επιλέγονταν μόνο τα ενεργά.

20210112-1155-1-146
Αλλαγή σε τρόπο πληρωμής
Δεν γινόταν ορθή μεταβολή των διακανονισμών, κατά τη διαγραφή Εξοφλητικού Παραστατικού κι αλλαγή του Τρόπου πληρωμής.

20210113-1155-1-157
Έντυπο Ε6 - Αποζημίωση απόλυσης
Δεν εμφανιζόταν το ποσό αποζημίωσης στο xml αρχείο του έντυπου Ε6, όταν είχε υπολογιστεί αποζημίωση απόλυσης στην ίδια περίοδο που είχε αποχωρήσει ο εργαζόμενος.

20210113-1155-2-152
Μεταφορά Εξόδου σε Μετασχηματισμό Παραστατικού
Κατά το Μετασχηματισμό, δεν μεταφέρονταν τα έξοδα στο νέο Παραστατικό, έχοντας επιλέξει ''Διατήρηση εξόδων'', σε περίπτωση που το Παραστατικό είχε μηδενική αξία.

20210115-1155-1-193
Custom προβολή με memo
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Series 5 UI, σε custom προβολή Ειδών που περιείχε πεδίο memo.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201230-1155-2-5328
Εργάνη/ Έντυπο Ε13
Προστέθηκε το νέο έντυπο του ΠΣ Εργάνη Ε13: Δήλωση Χρήσης Μοτοποδηλάτου - Μοτοσυκλέτας.

20200909-1155-2-3517
HR/ Μισθολογικά Στοιχεία Εργαζομένων
Δόθηκε η δυνατότητα χρήσης Μισθολογικών Στοιχείων Εργαζομένων στην ενότητα HR.

20201215-1155-2-5074
Ισοζύγιο Λογιστικής/ Υπόλοιπο
Στην εκτύπωση Ισοζύγιο Λογιστικής βάσης, προστέθηκε η στήλη "Υπόλοιπο".

20201202-1155-2-4859
Φάκελοι Κοστολόγησης/ Παραστατικά Αποθήκης
Στα Σχετικά Παραστατικά των Φακέλων Κοστολόγησης, προστέθηκαν τα Παραστατικά Αποθήκης.

20201228-1155-2-5298
Εμβάσματα/ Δημιουργία αρχείου SEPA
Στην εργασία "Δημιουργία αρχείου SEPA" εμβασμάτων, προστέθηκε το φίλτρο "Είδος πληρωμής", με τιμές "SALA (Salary payment)", "SUPP (Supplier payment)" & "MISC (Miscellaneous)".

20201203-1155-2-4872
Πάγια/ Συντελεστές
Σε περίπτωση που οριστεί στην οντότητα Παγίου, συντελεστής 100% ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο "Απόσβεση στη χρήση". Ισχύει και το αντίστροφο.

20201110-1155-2-4417
Παράμετροι Στελεχών/ Νέο Πεδίο
Προστέθηκε το πεδίο "Έλεγχος αλληλοκάλυψης διαστημάτων" στις Παραμέτρους Στελεχών με διαθέσιμες τιμές: Κανένας έλεγχος, Προειδοποίηση, Απαγόρευση και default τιμή την Απαγόρευση. Ο έλεγχος γίνεται τόσο στα Στελέχη όσο και στους Εργαζόμενους.

20201210-1155-2-5017
Εργαζόμενοι/ Μισθολογικά Στοιχεία Γενικής Χρήσης
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί να οριστεί τιμή για Μισθολογικά Στοιχεία Γενικής Χρήσης ανά Εργαζόμενο. Η τιμή αυτή στην καρτέλα του Εργαζόμενου, έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη γενική τιμή.


20201230-1155-2-5332
Έσοδα - Έξοδα/ Resolver εξόδων
Προστέθηκαν όλοι οι resolvers των εξόδων στα Έσοδα - Έξοδα.

20201231-1155-2-5368
Άδειες εργαζομένων/ Trace
Προστέθηκε trace στο αντικείμενο "SOPRSNLEAVE" (Άδειες εργαζομένων).

20201207-1155-2-4933
Εισαγωγή και εξαγωγή μέσω xxf
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής μέσω xxf των ακόλουθων objects:
Εκπαίδευση
Ξένες γλώσσες
Δεξιότητες
Χαρακτηριστικά
Πακέτα παροχών
Καθήκοντα
Στόχοι
Ποινές
Άδειες,
Αιτήματα
Ενημερώσεις
Έπαινοι
Μοντέλα αξιολογήσεων
Κύκλοι αξιολογήσεων
Θέσεις Εργασίας.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20200429-1155-1-1535
Έσοδα - Έξοδα/ Παρακράτηση φόρου (File Type7)
Κατά τη δημιουργία εξωτερικών αρχείων Εσόδων - Εξόδων με είδος αρχείου file type 7, η τιμή εξόδου ενημερώνεται με MvTp="5", όταν ο τύπος επιβάρυνσης είναι "Κράτηση ελευθέριων επαγγελμάτων ( e.txt ΠΟΛ.1166 )".

20201201-1155-1-4817
Παραστατικά Παραγωγής/ Προδιαγραφές
"Εκτελώντας" την εργασία "Προδιαγραφές από Παραστατικά Παραγωγής", σε Ομάδες Εταιρειών, σε Εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η προδιαγραφή στο Ευρετήριο προδιαγραφών.

20201203-1155-1-4876
Payroll/ Εκτύπωση φόρμας (με ερωτήσεις)
Στο Payroll, όταν από το Ευρετήριο επιλεγόταν η "Εκτύπωση φόρμας (με ερωτήσεις)" για τις Αποδείξεις πληρωμής εργαζομένου σε pdf, συχνά, εκτυπώνονταν δύο αρχεία. 


20201214-1155-1-5064
myDATA/ Λιανικές τρίτων
Σε Παραστατικό Λιανικής Πώλησης με Κωδικό Παραστατικού myDATA "11.5" (Λιανικές τρίτων), δεν ενημερωνόταν ορθά ο χαρακτηρισμός με τη τιμή "E3_881_002 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές".

20201222-1155-3-5213
Μεταβολή Παραστατικών/ Εγκεκριμένες συναλλαγές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη Μεταβολή Παραστατικών με Πιστωτικούς ελέγχους και Σενάριο εγκρίσεων.

20201229-1155-1-5324
Παραστατικά Πωλήσεων/ Σχεδιασμός Προβολής
Σε σχεδιασμό προβολής, τα πεδία από το MTRDOC.SHIPTRDBRANCH εμφανίζονταν με editor TRDBRANCH κι όχι CUSBRANCH.

20201231-1155-1-5357
Retail Pro/ Υπόλοιπα ανά Α.Χ.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Retail Pro, στην εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά Α.Χ.".  

20201231-1155-1-5366
Εγκαταστάσεις/ Σχετικές Εργασίες
Στις Σχετικές Εργασίες των Εγκαταστάσεων, δεν εμφανίζονταν όλες οι ενέργειες.

20210104-1155-1-2
Retail Pro/ Περιοχή κουμπιών
Στο Retail Pro δεν εμφανιζόταν σε χρήστη με "Απαγορευμένη εκτέλεση μη ελεγχομένων εργασιών", η περιοχή των κουμπιών.


20210104-1155-1-9
Εκτυπώσεις Αγορών/ Παρατηρήσεις Άρθρου 39α
Δεν εκτυπωνόταν σε φόρμα εκτύπωσης από την ενότητα των αγορών, το πεδίο "Παρατηρήσεις Άρθρου 39α".

20210104-1155-1-3
Λογαριασμοί Λογιστικής/ Διεύθυνση
Διορθώθηκε σφάλμα που αφορούσε στη Μεταβολή Συναλλασσόμενου που είχε δημιουργηθεί από την εργασία "Εισαγωγή συν/μένων από λογαριασμούς Γ.Λ.", σε περίπτωση που η διεύθυνση ήταν μεγαλύτερη από 50 χαρακτήρες.

20210105-1155-1-21
myDATA/ ΦΠΑ
Σε Παραστατικό Πώλησης με 2 διαφορετικούς ΦΠΑ στις γραμμές και έξοδο με δικό του ΦΠΑ, το έξοδο δεν ενημερωνόταν ορθά στον χαρακτηρισμό της εγγραφής myDATA.

20210105-1155-1-32
Ευρετήριο Παραστατικών/ Τιμές Πίνακα
Σε Ευρετήριο Παραστατικών με ανάπτυξη με διαφορετική ενότητα κι έχοντας ορίσει στις γενικές Παραμέτρους τη "Μορφή δέντρου master-detail" δεν εμφανίζονταν οι τιμές του πίνακα σε περίπτωση φίλτρου.

20210105-1155-1-33
Φυσική απογραφή/ Κωδικός νέας παρτίδας
Σε παραστατικό Φυσικής απογραφής, δεν αποθηκευόταν ο Κωδικός νέας παρτίδας του είδους.

20210107-1155-1-38
Γραμμές Υπηρεσιών Παραστατικών/ Δραστηριότητες Έργων
Στις γραμμές Yπηρεσιών Παραστατικών, δεν εμφανίζονταν οι δραστηριότητες των έργων.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200911-1155-2-3413
Υποκατάστημα σε εργασία φυσικής απογραφής
Προστέθηκε το φίλτρο "Υποκατάστημα" στις εργασίες "Μηδενικές ποσότητες", "Ενημέρωση" & "Ακύρωση" φυσικής απογραφής.

20201210-1155-2-5015
Αντιγραφή Προμηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών
Δόθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης πεδίων υποκαταστημάτων σε εισαγωγή και μεταφορά, στις Παραμέτρους Προμηθευτών, Χρεωστών και Πιστωτών.

20201029-1155-2-4213
Λιανική - Προκαταβολές/ Παραγγελίες
Προστέθηκε η παράμετρος "Συμπεριφορές προκατ./παραγγ." (SALPPRMS.TFPRMSRETAILADV) στις παραμέτρους Πωλήσεων, στο tab "Λοιπές", panel "Παράμετροι λιανικής". Η παράμετρος καθορίζει τις συμπεριφορές Παραστατικών που θα εμφανίζονται στη σχετική εργασία "Προκαταβολή/Παραγγελία" λιανικών πωλήσεων.

20201215-1155-7-5095
On-line Ακύρωση σύνοψης
Δόθηκε δυνατότητα on-line Ακύρωσης σύνοψης που έχει αποσταλεί στην Α.Α.Δ.Ε. (και έχει λάβει M.A.R.K.) κατά την ακύρωση του Παραστατικού της Εμπορικής Διαχείρισης. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η παράμετρος της on-line διαβίβασης να είναι ενεργοποιημένη.


20201130-1155-2-4789
Αλλαγή Τιμών Πώλησης
Προστέθηκε η μέθοδος "Τελευταία τιμή αγοράς", στις εναλλακτικές τιμές της εργασίας "Αλλαγή τιμών πώλησης".

20201208-1155-2-4954
Ευρετήριο Εργαζομένων & Στελεχών
Σε εγκατάσταση με Oμάδα Eταιρειών, δόθηκε η δυνατότητα να γίνεται "Ανάπτυξη ανά Eταιρεία" στα Eυρετήρια Εργαζομένων και Στελεχών.

20201208-1155-2-4971
Περιγραφή ποινής
Το πεδίο "Περιγραφή" του πίνακα ποινών (PRAISEREBUKE.NAME) έγινε πολυγλωσικό.

20201022-1155-2-4093
Ανάλυση πελατών ανά είδος
Στην εκτύπωση "Ανάλυση πελατών ανά είδος", προστέθηκαν τα "Γενικά σύνολα".

20201214-1155-2-5052
Ακύρωση διαβιβασθέντων συνόψεων από Έσοδα/ Έξοδα
Στα Ευρετήρια των Παραστατικών Εσόδων & Εξόδων, προστέθηκε η εργασία "Αναίρεση κινήσεων", για την ακύρωση διαβιβασθέντων συνόψεων στην Α.Α.Δ.Ε..


20201119-1155-2-4634
Συνολικές αξίες myDATA
Στις επιλογές πεδίων εγγραφών myDATA προστέθηκαν τα πράσινα πεδία "Συνολική αξία συναλλαγής εμπορικής διαχείρισης" , "Συνολική αξία άρθρου Γενικής λογιστικής" & "Συνολική αξία Παραστατικού Εσόδου/ Εξόδου".

20201218-1155-1-5166
myDATA/ Αποδεικτικό παραλαβής
Δεν μπορεί πλέον να διαγραφεί ένα αποδεικτικό παραλαβής σε εγγραφή myDATA, εφόσον το παραστατικό έχει πάρει M.AR.K..

20201221-1155-2-5191
Retail Pro/ Συμπλήρωση ποσότητας 
Στο Retail Pro, προστέθηκε η δυνατότητα popup συμπλήρωσης της ποσότητας είδους, εφόσον δεν υπάρχει προτεινόμενη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201222-1155-1-5216
Καταχώριση Ομάδας Είδους
Διορθώθηκε το θέμα "Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'KEY1'" που εμφανιζόταν κατά την καταχώριση νέας Ομάδας Είδους.

20201221-1155-1-5183
Παραστατικά Σύνθεσης/ Γραμμές Παραστατικού
Η προτεινόμενη θέση αποθήκευσης Είδους, στις γραμμές Παραστατικού Σύνθεσης, ενημερώνεται πλέον ορθά.

20201218-1155-1-5147
myDATA/ Ακύρωση με Αντιλογισμό
Κατά την Ακύρωση με Αντιλογισμό ενός Παραστατικού, δεν ενημερωνόταν ορθά η κατάσταση εγγραφής myDATA.

20201218-1155-1-5165
Σχετικά Έγγραφα/ Προσθήκη URL
Tα στοιχεία εισόδου κατά την προσθήκη url μέσω Dropbox, Google Drive & One Drive, δεν αποθηκεύονταν.

20201215-1155-1-5075
myDATA/ Αρχικοποίηση Ειδών
Η εργασία "Αρχικοποίηση Ειδών" βάσει λογιστικής κατηγορίας, δεν ενημέρωνε την Ειδική διαχείριση στα σταθερά στοιχεία Eιδών.

20201215-1155-1-5081
Δημιουργία/ Επεξεργασία οριζόμενου πίνακα
Διορθώθηκε το θέμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία οριζόμενου πίνακα, σε φόρμα advanced.

20201211-1155-1-5040
Reupdate Αποθήκης σε Ομάδα Εταιρειών
Διορθώθηκε το θέμα που εμφανιζόταν κατά το reupdate Αποθήκης σε Ομάδες Εταιρειών, έχοντας επιλέξει "Πολυεταιρική" και κάνοντας login σε διαφορετική εταιρεία από την κύρια.

20201210-1155-1-5013
Γραμμές Σύμβασης
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στη μεταφορά των γραμμών Σύμβασης, από τις Συμβάσεις σε Παραστατικό Πώλησης.


20201207-1155-1-4935
Μηνύματα χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν ορθά τα μηνύματα μεταξύ χρηστών.


20201203-1155-1-4880
myDATA/ Αξία Παρακράτησης φόρου
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στην ορθή ενημέρωση της αξίας παρακράτησης φόρου από παραστατικό εισόδου, σε εγγραφή myDATA.

20201202-1155-1-4842
Εγγυοδοσία είδους
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στην ορθή ενημέρωση της εγγυοδοσίας είδους από συμφωνία, σε γραμμές Παραστατικού.

20201202-1155-1-4860
Γραμμές εισπράξεων με αξιόγραφο
Σε εταιρεία ομάδας, δεν συμπληρωνόταν αυτόματα στις γραμμές εισπράξεων με αξιόγραφο η Σειρά, εφόσον στη συγκεκριμένη κίνηση υπήρχε δημιουργημένη μόνο μία.

20201222-1155-1-5200
Ομάδα καθηκόντων
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στη λανθασμένη επιλογή ομάδας καθηκόντων σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών.

20201218-1155-1-5143
Αρχείο SEPA Πειραιώς
Το πεδίο "Τρόπος εμφάνισης χρεώσεων" στην εργασία "Δημιουργία αρχείου SEPA", δέχεται τιμές "Αδιάφορο"=0, "Συγκεντρωτικά"=1 (false) & "Αναλυτικά"=2 (true).

20201218-1155-1-5153
myDATA Live
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στο myDATA live. Η προβολή των εγγραφών εμπορικού, σε εγγραφές με γέφυρα στη λογιστική είναι πλέον διαθέσιμη.

20201223-1155-1-5271
myDATA/ Υποκατάστημα Συναλλασσόμενου
Δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του Συναλλασσόμενου στις εγγραφές myDATA από Άρθρο Λογιστικής.

20201207-1155-1-4940
Αντιγραφή από προηγούμενη
Δεν γινόταν "Αντιγραφή από προηγούμενη" εγγραφή στις ενότητες:
1. "Εκπαίδευση",
2."Ξένες γλώσσες",
3."Δεξιότητες",
4. "Χαρακτηριστικά".

20201217-1155-1-5132
Υποκατάστημα Προμηθευτή στους συμψηφισμούς
Διορθώθηκε το θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποκαταστήματος Συναλλασσόμενου σε Παραστατικό, σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.20201222-1155-1-5205
myDATA/ Ακύρωση & Ενημέρωση Λογιστικής
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στην εσφαλμένη ενημέρωση εγγραφών myDATA, ύστερα από Aκύρωση και Eνημέρωση εγγραφών Γενικής Λογιστικής, από την Εμπορική Διαχείριση.

20201215-1155-1-5099
Υπολογισμός αποδοχών
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στον υπολογισμό αποδοχών για ασφαλιστικές κρατήσεις σε τεκμαρτό εργαζόμενο με αναστολή, όταν το γενικό μισθολογικό στοιχείο ΜΣ 1172 έχει τιμή "0", δηλαδή "Όχι".

20201218-1155-1-5158
Λιανική - Προκαταβολή/ Παραγγελία
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούσε να επιλεχθεί Προκαταβολή / Παραγγελία σε Παραστατικό Λιανικής, μέσω των σχετικών εργασιών.

20201221-1155-1-5187
Αποστολή εντύπου Φ4 στο TAXIS
Κατά την αποστολή του εντύπου Φ4 στο TAXIS, ενημερωνόταν λάθος η στήλη 8 του πίνακα Β' με αξία.

20201126-1155-1-4769
Αρχείο ΦΜΥ/ Κρατήσεις και Φόροι
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στους λανθασμένους υπολογισμούς στο αρχείο ΦΜΥ, στη στήλη των Κρατήσεων και του Φόρου. Προέκυπτε στην περίπτωση των εργαζομένων με υπολογισμό διανεμόμενων κερδών σε ξεχωριστή περίοδο.

20201211-1155-1-5042
Payroll/ Καθορισμός δικαιωμάτων
Δεν μπορούσαν να οριστούν δικαιώματα για τις ακόλουθες εργασίες της Μισθοδοσίας:
1. Στα Αρχεία ΥΕΚΑ, το Ε8 και το Ε4.
2. Στα Έντυπα, το Ε3 το Ε3.4 και Ε5.

20201109-1155-1-4377
Συν-εργασία/ Ενημέρωση Δαπανών Εμπορικού
Στην περίπτωση Συν-εργασίας δεν εμφανίζονταν σωστά τα αποτελέσματα στην Ενημέρωση Δαπανών Εμπορικού.

20201218-1155-1-5159
Payroll/ Μεταβολή αποτελεσμάτων ΔΧ
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στην εμφάνιση μηνύματος λάθους κατά τη μεταβολή αποτελεσμάτων του Δώρου Χριστουγέννων του εργαζόμενου.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201125-1155-2-4735
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας ανά Υποκατάστημα και Α.Χ.
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'' προστέθηκαν τα φίλτρα ''Υποκατάστημα'' & ''Α.Χ.''.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201218-1155-1-5169
Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Σε περίπτωση εργαζόμενου που ασφαλίζεται με τεκμαρτά, και ταυτόχρονα υπάρχει αναλογία ΔΧ λόγω αναστολής σύμβασης ή συνεργασίας, δεν γινόταν επιμερισμός της ασφάλισης στα αντίστοιχα μισθολογικά στοιχεία.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191022-1155-2-3353
Έγγραφα στους Πόρους
Στους ''Πόρους'', προστέθηκε η καρτέλα ''Έγγραφα/ Παρατηρήσεις''.

20200916-1155-2-3488
Εντολές σε Παραστατικά Παραγωγής
Δόθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού εντολών σε Παραστατικό Παραγωγής.

20201130-1155-2-4809
Πολυγλωσσικό Custom Πεδίο
Δόθηκε η δυνατότητα να συμπληρώνεται το Translation ID και για τα custom πεδία των core πινάκων του προγράμματος (εφόσον έχει δηλωθεί ότι δέχονται πεδία σε πολλές γλώσσες). Το σχετικό νούμερο εμφανίζεται για να συμπληρωθεί στη σελίδα "Εμφάνιση" των λεπτομερειών ενός πεδίου. Θα πρέπει να είναι θετικός ακέραιος από 1000 και πάνω και μπορεί να συμπληρωθεί μόνο για varchar και nvarchar πεδία.

20201006-1155-2-3818
Εταιρικά Στοιχεία Στελέχους
Προστέθηκε το πεδίο "Εταιρεία" κάτω απο τον κωδικό του στελέχους. Με την μεταβολή Εταιρείας του συγκεκριμένου πεδίου τα στοιχεία που απεικονίζονται και καταχωρούνται αφορούν Ετην εταιρεία που έχει συμπληρωθεί. Η λογική είναι όπως αυτή που ισχύει στην καταχώρηση Παραστατικών σε πολυεταιρική βάση.

20201215-1155-7-5093
On-line αποστολή δεδομένων συνόψεων και χαρακτηρισμών
Προστέθηκε παράμετρος στις Γενικές Παραμέτρους της εταιρείας που επιτρέπει την αυτόματη διαβίβαση δεδομένων συνόψεων και χαρακτηρισμών κατά την καταχώρηση των Παραστατικών.

20201006-1155-2-3808
Ομάδα Εταιρειών - Ωράριο
Με τη νέα προβολή στελεχών (έκδοση 521), χρησιμοποιείται απευθείας το πεδίο "Ωράριο" από τον Εργαζόμενο.


20201204-1155-2-4912
Παρατηρήσεις από σύμβαση σε τιμολόγιο δόσεων
Στην εργασία "Έκδοση Τιμολογίων Δόσεων", δόθηκε δυνατότητα μεταφοράς των παρατηρήσεων από τη σύμβαση στο Παραστατικό δόσης.

20201204-1155-2-4913
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Στην εργασία ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'' το φίλτρο "Περίοδος", άλλαξε σε "Ημερολογιακό διάστημα".

20201214-1155-2-5046
Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας
Προστέθηκε στο έντυπο Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας, η Ειδική περίπτωση με περιγραφή "Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών".

20201214-1155-2-5048
Login στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ
Προστέθηκαν επιπλέον παράμετροι στις γενικές παραμέτρους της εταιρείας για το Login στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία Login των γενικών παραμέτρων υπερισχύουν των αντίστοιχων στα σταθερά στοιχεία της εταιρείας αν είναι συμπληρωμένα.

20201216-1155-2-5113
Υποστήριξη έκδοσης myDATA 1.0.2
Υποστηρίχθηκαν τεχνικά οι αλλαγές που προβλέπονται στη γραμμογράφηση των αρχείων επικοινωνίας με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για την έκδοση 1.0.2. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκε το πεδίο ''Τύπος γραμμής'' στις γραμμές συνόψεων για την υποστήριξη των τελών με ΦΠΑ. Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι μπορεί να αποτυγχάνουν αποστολές συνόψεων που περιλαμβάνουν τέλη με ΦΠΑ π.χ Τέλος πλαστικής σακούλας μέχρι η ΑΑΔΕ να αναβαθμίσει το παραγωγικό περιβάλλον στην νεότερη έκδοση 1.0.2.

20200908-1155-1-3337
Αγορά Παγίων 39α με γέφυρα Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκαν στις γέφυρες εσόδων εξόδων, οι resolver:
''MTL138 Αξία γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL139 Αξία έκπτωσης 1 παγίων άρθρου 39α παρ.5'', 
''MTL140 Αξία έκπτωσης 2 παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL141 Καθαρή αξία παγίων άρθρου 39α παρ.5'', 
''MTL142 Αξία Φ.Π.Α. παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL143 Αξία εξόδων γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5''.

20201207-1155-2-4936
Διαστάσεις Προϋπολογισμών
Προστέθηκε στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών πωλήσεων, το Υποκατάστημα πελάτη.

20201214-1155-2-5062
Άδειες - Απουσίες ειδικού σκοπού
Δόθηκε η δυνατότητα να καταχωρούνται άδειες ή απουσίες σχετιζόμενες με άδεια ειδικού σκοπού.

20201207-1155-2-4926
Νέα Πολυγλωσσικά πεδία
Έγιναν πολυγλωσσικά τα παρακάτω πεδία στα στοιχεία του Εργαζόμενου:
Επώνυμο Πατέρα
Όνομα Πατέρα
Επώνυμο Μητέρας
Όνομα Μητέρας
Όνομα συζύγου
Υπηκοότητα
Ιθαγένεια
Περ. Περιοχής απασχόλησης
Σχέση με Εργαζόμενο (Μισθωτός, Ημερομίσθιος κ.λπ)
Οδός
Πόλη
Περ. Ειδικότητας ΟΑΕΔ
Ωράριο


Διορθώσεις σφαλμάτων

20200710-1155-1-2731
Επιλογή Template
Στο 2008 UI, κατά την επιλογή αποθηκευμένου template, εμφανιζόταν μήνυμα ''Να καταχωρηθεί η εγγραφή''.

20200925-1155-1-3646
Τιμολογιακές πολιτικές
Κατά την αλλαγή Τρόπου πληρωμής και τον επανυπολογισμό του Παραστατικού, δεν εφαρμοζόταν ορθά η Συμφωνία.

20200930-1155-1-3709
Ημερολόγιο Εισπράξεων - Fast report
Δεν εμφανιζόταν ορθά το "Aπό μεταφοράς" υπόλοιπο
στην εκτύπωση "Ημερολόγιο Εισπράξεων", με επιλεγμένο το flag ''Εμφάνιση από μεταφοράς υπόλοιπο'' και εκτύπωση σε Fast report.

20201015-1155-1-3961
Όνομα αποστολέα σε e-mail μέσω B.A.M.
Ορίζοντας στο βήμα αποστολής e-mail το όνομα του αποστολέα σε B.A.M, αυτό δεν εμφανιζόταν.


20201103-1155-1-4300
Νέα θέση εργασίας με αντιγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με τη διαδικασία αντιγραφής από προηγούμενη.

20201113-1155-1-4500
Τρόποι εκτύπωσης από Σειρά
Εφόσον είχαν οριστεί 2 διαφορετικοί τρόποι εκτύπωσης σε σειρά Παραστατικού, με προτεινόμενο εκτυπωτή από το σταθμό εργασίας, δεν εκτυπωνόταν το δεύτερο Παραστατικό.

20201116-1155-1-4510
Εξοδα παραγγελίας
Εφόσον σε προβολή Λιανικής πώλησης προστεθούν τα έξοδα του Παραστατικού, μεταφέρονται πλέον από την Προκαταβολή / Παραγγελία.

20201117-1155-1-4579
Πρότυπα - Πληρωμές Προμηθευτών
Σε αποθηκευμένο template εισπράξεων / πληρωμών, δεν συμπληρωνόταν ο Xρηματικός λογαριασμός στη γραμμή του Παραστατικού.

20201123-1155-1-4684
Αναζήτηση με Εναλλακτικό κωδικό
Αυξήθηκε το μήκος του πεδίου ''Εναλλακτικός κωδικός'' στο selector αναζήτησης.


20201123-1155-3-4685
Παραστατικό Λιανικής με πελάτη ΕΕ - myDATA
Η εγγραφή myDATA πελάτη Ευρωπαϊκής ένωσης σε Παραστατικό Λιανικής, ενημερώνεται πλέον με χαρακτηρισμό Λιανικής Πώλησης.

20201124-1155-1-4694
Ευρετήριο και Στήλες
Στο 2008 UI, σε ευρετήριο, εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις στήλες, οι οποίες δεν είχαν το σχετικό check εμφάνισης, κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου.

20201126-1155-1-4758
Serial numbers με status Προσφορά
Δεν εμφανιζόταν στα διαθέσιμα Serial numbers των Eιδών, αυτά που είχαν εισαχθεί με Kίνηση προσφοράς.

20201203-1155-1-4882
Προσθήκη URL
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε object, κατά την προσθήκη URL.

20201203-1155-3-4897
Αρχείο SEPA - xml
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο XML αρχείο SEPA, της τράπεζας Eurobank.

20201204-1155-1-4904
Ελεύθερες Εκτυπώσεις σε Ομάδα Εταιρειών
Σε Ομάδες Εταιρειών, δεν λειτουργούσε ορθά τοπικό πεδίο με editor Company, κατά την επιλογή Εταιρείας και Υποκαταστήματος, σε ελεύθερη εκτύπωση.

20201203-1155-1-4889
Απεικόνιση περιοχής απασχόλησης
Δεν εμφανιζόταν η σωστή περιοχή απασχόλησης σε εγκατάσταση με Ομάδα Εταιρειών.

20201204-1155-1-4920
Εκτυπωμένο σε email
Σε περίπτωση όπου ο εκτυπωτής στη σειρά του Παραστατικού είχε ''E-Mail'' με 2 αντίγραφα, δεν ενημερωνόταν το πεδίο ''Εκτυπωμένο'' του Παραστατικού.

20201209-1155-1-4999
Σχεδιαζόμενες προβολές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή custom προβολών.

20201209-1155-1-4988
Κινήσεις Ειδών
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι Κινήσεις Ειδών, μέσω των Σχετικών εργασιών.

20201209-1155-1-4983
Εξαγωγή Κινήσεων Ε.Ε. (GData.xml) ειδ.συναλ.πιστωτών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την Εξαγωγή Κινήσεων E.E. (GData.xml).

20201214-1155-1-5055
Εγγραφή myDΑΤΑ για άρθρο 39α
Εγγραφή myDATA με 39α, εμφάνιζε στη σύνοψη τον ΦΠΑ των Ειδών.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200622-1155-2-2394
Φορολογικός Τύπου Α - Αγορές
Στις φόρμες Αγορών, προστέθηκαν τα πεδία Οικονομικά στοιχεία (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''DINVDATA10661067'', Οικονομικά στοιχεία (eline) (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''ELINEDATA10661067'' & Oικονομικά στοιχεία (SAMTECH) (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''SAMTECH10661067''.

20201015-1155-2-3986
Αναγγελία πρόσληψης Ε3
Στην εργασία ΥΕΚΑ Ε3 Αναγγελία πρόσληψης έχει προστεθεί επιλογέας με τα διαθέσιμα προγράμματα ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που επιλεγεί πρόγραμμα κατά την δημιουργία του αρχείου ενημερώνεται το tag <f_topothetisioaed> με τιμή 1και το tag <f_programaoaed> με την τιμή του προγράμματος.

20201019-1155-2-4030
Ειδικά διαστήματα εργαζομένων
Προστέθηκε η εκτύπωση "Ειδικά διαστήματα εργαζομένων", όπου απεικονίζονται τα ημερομηνικά διαστήματα στα οποία βρισκόταν ο εργαζόμενος σε Συνεργασία ή σε Αναστολή.

20201013-1155-2-3925
Καρτέλα εργαζόμενου ανά οικοδομοτεχνικό έργο
Προστέθηκε νέα Eκτύπωση Καρτέλας Eργαζομένου ανά οικοδομοτεχνικό έργο.20201026-1155-2-4167
Μετασχηματισμός σε προγενέστερη ημερομηνία
Σε περίπτωση Μετασχηματισμού Παραστατικού σε προγενέστερη ημερομηνία, εμφανίζεται πλέον μήνυμα στα αποτελέσματα, ''Αδύνατος ο μετασχηματισμός σε παραστατικό προγενέστερης ημερομηνίας''.


20201104-1155-2-4301
Διαθεσιμότητα Ειδών - Ονόματα Πεδίων
Στη διαθεσιμότητα των Ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών, το Πεδίο ''VFINAVAIL.TRNDATE'' έγινε ''VFINAVAIL.DELIVDATE'' με ονομασία "Ημερομηνία παράδοσης" και Πεδίο ''VFINAVAIL.FINDATE'' ονομάστηκε σε "Ημερομηνία παραστατικού.".

20201105-1155-2-4321
Μεταβολή Αιτιολογίας Ειδικών Συναλλαγών
Στις Ειδικές Συναλλαγές, δεν εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα διαγραφής αντιστοιχίσεων, κατά την αλλαγή της αιτιολογίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοίχιση Παραστατικού.

20201109-1155-2-4401
Αξία Εκκρεμών Παραγγελιών με ΦΠΑ
Στα Οικονομικά Στοιχεία Πελατών & Προμηθευτών, προστέθηκαν οι Εκκρεμείς Παραγγελίες με Φ.Π.Α..


20201110-1155-2-4431
Καταγραφή Εκτυπώσεων Μισθοδοσίας
Έγινε διαθέσιμη στο μενού η εργασία "Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων" (SOHRPRINTFORMLOG).

20201112-1155-1-4474
Συμφωνία υπηρεσιών στις αγορές
Δεν εμφανιζόταν η Συμφωνία υπηρεσίας με δεξί κλικ στις γραμμές Παραστατικών υπηρεσιών.

20201113-1155-2-4493
Συναλλαγματικές διαφορές
Στις εργασίες Συναλλαγματικών διαφορών, προστέθηκαν τα φίλτρα ''Ομαδα'', ''Επαγγελματική κατηγορία'', ''Εμπορική κατηγορία'', ''Λογιστική κατηγορία'' & Νόμισμα.

20201116-1155-7-4537
Συγχρονισμός εταιρειών ομάδας
Προστέθηκαν στις παραμέτρους συγχρονισμού δεδομένων των πελατών, στις εξαιρέσεις πεδίων προς εισαγωγή, τα στοιχεία υποκαταστημάτων.


20201124-1155-2-4702
Είδη ως πάγια σε πωλήσεις (myData)
Στη κατηγορία myDATA ειδών, προστέθηκαν τα ενσώματα & μη ενσώματα πάγια.

20201117-1155-2-4556
Τοπικά πεδία στο αρχείο ΦΜΥ
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης τοπικών πεδίων στο ευρετήριο του αρχείου ΦΜΥ.

20201117-1155-2-4561
Χρήστες εξουσιοδότησης myData
Στις Γενικές παραμέτρους των Eταιρειών, προστέθηκε το πεδίο ''Χρήση κωδικών από'', με το οποίο ορίζονται οι χρήστες εξουσιοδότησης όσον αφορά τους κωδικούς myDATA και την αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

20201119-1155-2-4623
Έντυπο δήλωσης αναστολής
Προστέθηκαν στο έντυπο της δήλωσης αναστολής στο πεδίο Ειδική περίπτωση και οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στο ΠΣ Εργάνη.


20201117-1155-2-4560
Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Προστέθηκε button στην κονσόλα myDATA Live με το οποίο γίνεται αυτόματο redirection και login στην πλατφόρμα myDATA και προβολή του συνοπτικού βιβλίου. Για το αυτόματο Login στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ χρησιμοποιούνται τα στοιχεία login (username και password) του Taxisnet της εταιρείας.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20200812-1155-1-3119
Αρίθμηση σελίδων σε εσωτερική φόρμα
Δεν εκτυπωνόταν ορθά η αρίθμηση των σελίδων (από / σε μεταφορά) σε εσωτερική φόρμα εκτύπωσης.

20200907-1155-1-3319
Import Excel στους Δείκτες Εγγράφων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε εγκατάσταση Azure, κατά τη διαδικασία excel import στους δείκτες εγγράφων.

20200908-1155-3-3345
Αποσβέσεις σε μερική πώληση
Δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων, ύστερα από μερική πώληση, με τρόπο υπολογισμού κατά μήνα.

20200930-1155-1-3705
Κανόνας Ροής
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κανόνα ροής, από σύμβαση σε Παραστατικό Πώλησης.

20201023-1155-1-4126
Εξαγωγή σε excel χρήστη ενέργειας CRM
Κατά την εκτύπωση σε excel ευρετηρίου ενεργειών, το οποίο περιείχε στήλη με το χρήστη, αυτός δεν εκτυπωνόταν αν ήταν ανενεργός.

20201029-1155-1-4229
Λογιστικές Κατηγορίες Ειδών
Σε εγκαταστάσεις με προδιαγραφές Ρουμανίας & Κύπρου, δεν εμφανίζονταν στις λογιστικές Κατηγορίες Ειδών, ο Κωδικός, η Σύντμηση και η Περιγραφή.

20201103-1155-1-4298
Λογαριασμός υποδείγματος άρθρων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποδείγματος σε άρθρο λογιστικής, σε περίπτωση που είχε οριστεί λογαριασμός με ''*''.

20201104-1155-1-4308
Επιλογή ανενεργού είδους
Έχοντας προσθέσει σε στήλες γραμμών Παραστατικών, την ''Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)'', υπήρχε δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής ανενεργού είδους.

20201104-1155-1-4319
Χρήστης έγκρισης
Δεν ενημερωνόταν ορθά στα λοιπά στοιχεία των Παραστατικών, ο χρήστης έγκρισης, ύστερα από έγκριση Παραστατικού.

20201106-1155-1-4366
Αλλαγή προβολής άρθρων
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή προβολής άρθρων λογιστικής.

20201109-1155-1-4380
Φάκελοι κοστολόγησης στις Ειδικές Συναλλαγές
Στις Σχετικές εργασίες των Ειδικών Συναλλαγών πιστωτών & Χρηματικών λογαριασμών, δεν εμφανίζονταν οι φάκελοι κοστολόγησης.

20201110-1155-1-4410
Μεταβολή Πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή Συναλλασσόμενου, ο οποίος είχε δημιουργήσει έμμεσα Λογαριασμό Λογιστικής.

20201110-1155-1-4414
Fill value
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις Fill value σε ευρετήρια.


20201110-1155-1-4421
Μαζική Αποστολή σχετικών Εγγράφων (βάση)
Κατά τη μαζική αποστολή με email σχετικών εγγράφων (Αποθηκευμένα στη βάση), δεν αποστέλλονταν όλα τα αρχεία.

20201110-1155-1-4422
Μαζική Αποστολή σχετικών Εγγράφων (αρχεία)
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή με e-mail σχετικών εγγράφων που δεν ήταν αποθηκευμένα στη βάση.

20201110-1155-1-4429
Ενέργειες Εργαζομένων
Στα φίλτρα του Ευρετηρίου ενεργειών εργαζομένου, εμφανίζεται πλέον ο σύνδεσμος του Εργαζόμενου, αντί για τον κωδικό και την επωνυμία του.

20201111-1155-1-4438
Datagrid με virtual table
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν Dialog Object με virtual πίνακα σε Datagrid.

20201112-1155-1-4459
Ανάλυση άρθρων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την ανάλυση άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής.

20201112-1155-1-4477
Υποκαταστήματα Συναλλασσόμενων (2008 UI)
Στο 2008 UI, δεν εμφανίζονταν όλα τα Υποκαταστήματα των Συναλλασσόμενων


20201112-1155-3-4466
Παραστατικά Εσόδων-Εξόδων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή Λογαριασμού Εσόδου ή Εξόδου στα Παραστατικά.

20201113-1155-3-4482
Αρχείο SEPA τράπεζας EUROBANK
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή αρχείου SEPA, τράπεζας Eurobank.

20201116-1155-1-4515
Ελεύθερη εκτύπωση σε Crystal Report
Δεν ολοκληρωνόταν η ''εκτέλεση'' ελεύθερης εκτύπωσης σχεδιασμένη σε Crystal report.


20201116-1155-1-4522
Import Υπηρεσιών
Κατά την ''εκτέλεση'' import υπηρεσιών, ήταν απαραίτητη η συμπλήρωση των πεδίων ''ΜΜ Αγορών & Πωλήσεων''.

20201116-1155-1-4528
Παρατηρήσεις σε Ευρετήριο
Στο Series 5 UI, δεν εμφανίζονταν ολόκληρες οι παρατηρήσεις των ειδών σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, εφόσον είχαν enter χαρακτήρες.

20201116-1155-1-4542
Επιλογή με εφαρμογή φίλτρου
Δεν γινόταν ορθό locate εγγραφών, ύστερα από φιλτράρισμα.

20201117-1155-1-4570
DeleteModule με SBSL
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή set είδους, μέσω SBSL.

20201117-1155-1-4571
Έσοδα-Έξοδα
Σε Παραστατικό Εσόδου ή Εξόδου, δεν αποθηκευόταν το ΑΦΜ του Συναλλασσόμενου.


20201117-1155-1-4574
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ4
Κατά την αποστολή των εντύπων Φ4 & Φ5 στο Taxis, δεν ενημερωνόταν η δεύτερη σελίδα.

20201118-1155-1-4583
Blob σε πεδίο κειμένου
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν blob πεδίο σε custom προβολή, σε memo περιοχή.

20201118-1155-1-4598
Σενάρια εγκρίσεων και myData
Εγκεκριμένο Παραστατικό δεν δημιουργούσε εγγραφή στα myDATA.

20201123-1155-1-4669
Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου
Στην περιοχή απασχόλησης που επέλεγε ο πελάτης υπήρχε προσωρινά αποθηκευμένη ετήσια κατάσταση προσωπικού με αποτέλεσμα κατά την αναζήτηση να επιστρέφεται αυτή σαν πιο πρόσφατη η οποία δεν είχε ημερομηνία υποβολής όντας προσωρινή. Έγινε βελτίωση της αναζήτησης ώστε να επιστρέφει μόνο της υποβληθείσες καταστάσεις.

20201120-1155-1-4652
Στήλη νέας παρτίδας
Δεν εμφανιζόταν στα Παραστατικά Φυσικής Απογραφής η στήλη για κωδικό νέας παρτίδας, παρόλο που είχε δηλωθεί στο σχεδιασμό στηλών του αντίστοιχου Τύπου των Παραστατικών Αποθήκης.20201123-1155-1-4665
Σύνολα στο Φ4
Στο έντυπο Φ4 δεν αθροίζονταν ορθά τα σύνολα των επιπλέον σελίδων.

20201120-1155-1-4650
BAM αποστολή SMS
Τα web sms account δεν μπορούσαν να επιλεγούν στο BAM.

20201123-1155-1-4690
Δικαιώματα χρηστών
Στο Classic menu, έχοντας ορίσει δικαιώματα σε νέο φάκελο, μεταφέρονταν τα δικαιώματα και στους επόμενους νέους φακέλους.

20201123-1155-1-4691
Λανθασμένη επιλογή θέσης εργασίας
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες, δεν γινόταν σωστή επιλογή θέσης εργασίας όταν είχε δηλωθεί οργανωτική μονάδα.

20201123-1155-1-4692
Λανθασμένη επιλογή κύκλου σεμιναρίου
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες, δεν γινόταν σωστή επιλογή κύκλου σεμιναρίων.


20201124-1155-1-4706
Τιμές σε φίλτρα
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι τιμές των φίλτρων κωδικών Ειδών στο σχεδιασμό του αντίστοιχου Ευρετηρίου.

20201125-1155-1-4738
ΑΠΔ - Εμμισθοι μηχανικοί με μπόνους
Δεν επιμερίζονταν σωστά τα ποσά μεταξύ του τύπου αποδοχών 1 και 14 στην ΑΠΔ για έμμισθους μηχανικούς με επιπλέον αποδοχές μπόνους.

20201125-1155-1-4746
ΑΠΔ - Γραμμάτια προείσπραξης
Δεν λαμβάνονται υπόψη τα γραμμάτια προείσπραξης των δικηγόρων στην απεικόνιση των εισφορών στην ΑΠΔ. Χρειάζεται επανυπολογισμός (έχει γίνει αλλαγή και στο ΦΥ).

20201126-1155-1-4760
Υπόλοιπο Δεύτερης ΜΜ στις διαθέσιμες παρτίδες
Δεν εμφανιζόταν το υπόλοιπο στη Δεύτερη Μονάδα Μέτρησης, στις διαθέσιμες παρτίδες του Είδους.

20201127-1155-1-4772
Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τον υπολογισμό και την καταχώρηση του εντύπου "Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ".

20201117-1155-1-4568
Ημερομηνία Έγκρισης
Δεν ενημερωνόταν ορθά στα λοιπά στοιχεία των Παραστατικών, το πεδίο "Ημερομηνία έγκρισης", ύστερα από έγκριση Παραστατικού.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201111-1155-2-4446
ΑΠΔ - Πρόγραμμα επιδότησης - Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ
Ενσωμάτωση του υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ για το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ.

20201110-1155-2-4428
Υπολογισμός τεκμαρτών αποδοχών ασθενείας
Προστέθηκαν 2 μισθολογικά στοιχεία για τον υπολογισμό των εισφορών ασθενείας με τεκμαρτό ημερομίσθιο.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201015-1155-1-3979
Intrastat-Εκτύπωση αφίξεων
Στην εκτύπωση Intrastat αφίξεων, εμφανιζόταν Εξοδο από Προμηθευτή ο οποίος δεν ανήκε στην ΕΕ, αλλά συμμετείχε σε φάκελο κοστολόγησης με συμμετοχή στην Intrastat, της κατηγορίας κόστους.

20191122-1155-1-3793
Εργάσιμες ημερών σε ανανέωση σύμβασης στη μέση του μήνα
Βελτίωση υπολογισμού εργάσιμων ημερών σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης στη μέση του μήνα.


20201103-1155-1-4282
ΑΠΔ - Επιδότηση εργατικής εισφοράς και μητρότητα
Προστέθηκε ο αθροιστής "63 - Εξαίρεση από μείωση εισφορών λόγω μητρότητας".
Απαιτείται επανυπολογισμός μισθοδοσίας για την ορθή απεικόνιση.

20201106-1155-1-4359
Αρχείο ΦΜΥ
Βελτίωση υπολογισμού αρχείου JL10 αναφορικά με την απεικόνιση των εισφορών των διανεμόμενων κερδών.

20201113-1155-1-4495
ΑΠΔ - Τακτική μισθοδοσία και μπόνους
Βελτίωση στην απεικόνιση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης σε περίπτωση υπολογισμού μπονους ταυτόχρονα στην τακτική περίοδο και σε έκτακτη.

20201116-1155-1-4521
Αρχεία YEKA
Η επιλογή περιοχής απασχόλησης άλλαξε σε πολλαπλη επιλογή. Η υποβολή γίνεται πλέον για την έδρα ανεξαρτήτως επιλογής.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190524-1155-2-1594
Στοιχεία Εταιρείας
Προστέθηκε στο panel ''Επικοινωνία'' των στοιχείων εταιρείας, το Web page.

20200619-1155-2-2373
Έλεγχος αποθέματος στην παραγωγή
Προστέθηκε παράμετρος παραγωγής, όπου δηλώνονται οι καταστάσεις ('Created'', ''Released'' & ''Completed'') για τις οποίες θα γίνεται έλεγχος αποθέματος.

20200930-1155-2-3702
Κατηγορία myData σε Στοιχεία ανά εταιρεία
Στις ομάδες εταιρειών, προστέθηκε στη καρτέλα ''Ανά εταιρεία'' των ειδών, η κατηγορία myDATA.

20201013-1155-2-3926
Εργαζόμενοι ανά οικοδομοτεχνικό έργο
Στη Διαχείριση οικοδομοτεχνικών έργων προστέθηκε νέα εκτύπωση: Εργαζόμενοι ανά οικοδομοτεχνικό έργο.

20201019-1155-2-4012
Παραγωγή ΑΠΔ πολλών οικοδομοτεχνικών έργων
Δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής οικοδομοτεχνικών έργων στην εργασία παραγωγής αρχείου ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων.


20201019-1155-2-4040
Πρόταση ημερών εργασίας σε Οικοδομοτεχνικά έργα
Προστέθηκε και έλεγχος συμφωνίας του ημερομηνιακού διαστήματος με την επιλεχθείσα μισθολογική περίοδο. Ο υπολογισμός των ημερών γίνεται όπως ο υπολογισμός των ημερών άδειας.

20201027-1155-2-4184
Ευρετήριο ΑΠΔ
Δόθηκε η δυνατότητα αναζήτησης σε ευρετήριο ΑΠΔ των τύπων αποδοχών με κωδικός 19 και κωδικός 74.

20201109-1155-2-4382
Άδεια κυκλοφορίας εργαζομένου
Η Υποβολή εντύπου Υπεύθυνη Δήλωση-Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας γίνεται πλέον μέσω xml μέσω των ομαδικών υποβολών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200618-1155-1-2323
Ευρετήρια με Ομαδοποίηση
Σε ευρετήρια με Ομαδοποίηση, δεν εμφανίζονταν στο δεξί κλικ κάποιες εργασίες, όπως ο Μετασχηματισμός Παραστατικού.


20200716-1155-1-2816
Αυτόματος Μετασχηματισμός και εκτύπωση
Κατά τον αυτόματο Μετασχηματισμό Παραστατικού, με Αυτόματη εκτύπωση αντιγράφων, πλέον εκτυπώνονται πρώτα τα αντίγραφα του αρχικού Παραστατικού και συνέχεια του μετασχηματισμένου.

20200821-1155-1-3160
Φόρμα Advanced Chart object
Δεν αποθηκευόταν Chart object σε φόρμα advanced κατά την καταχώρηση.

20201009-1155-1-3887
Τοπικά πεδία σε προβολή
Κατά την προσθήκη τοπικών πεδίων σε panel προβολής, εμφανίζονταν ως read only.

20201015-1155-1-3984
Αρνητικό πρόσημο στις κινήσεις ABC
Δεν εμφανιζόταν ορθά στις κινήσεις Activity Based Costing, κίνηση με αρνητικό πρόσημο σε Παραστατικό με πιστωτική κίνηση.

20201016-1155-3-3991
Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής''.

20201019-1155-1-4087
Αρχείο IR7 ΦΜΥ Κύπρου
Αν ένας υπάλληλος έχει πολλαπλές γραμμές στον πίνακα εργοδότησης, τότε παρουσιαζόταν (λανθασμένα) αντίστοιχες φορές στο XML αρχείο.

20201106-1155-1-4352
Ημερομηνία εισαγωγής ενέργειας
Κατά την εισαγωγή μιας νέας ενέργειας εργαζομένου , δεν αποθηκευόταν η ημερομηνία εισαγωγής.

20201023-1155-1-4133
Διαγραφή Πελάτη
Δεν μπορούσε να γίνει Διαγραφή Πελάτη ο οποίος είχε δημιουργήσει λογαριασμό λογιστικής.

20201029-1155-1-4202
Λίστες Προεπιλογών
Σε ευρετήριο π.χ. Πελατών, σε περίπτωση που γινόταν αφαίρεση όλων των εγγραφών από μία προεπιλογή, αυτή δεν διαγραφόταν.

20201029-1155-3-4220
myDATA live
Στο myDATA live εμφανίζονταν Παραστατικά τα οποία δεν είχαν M.AR.Κ κι είχαν διαγραφεί.

20201030-1155-1-4233
Διαγραφή Παραστατικού Παραγωγής
Δεν ήταν δυνατόν να διαγραφεί κοστολογημένο Παραστατικό Παραγωγής, ύστερα από ''Αντιγραφή από τελευταία'' κίνηση.

20201030-1155-1-4234
SN σε παραγόμενο
Σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση αλλαγής του παραγόμενου, το οποίο είχε παρακολούθηση σε serial number, δεν ενημερωνόταν ορθά η καρτέλα serial number του.

20201030-1155-1-4236
Αντιστοίχιση εκτός των επιτρεπτών ορίων
Δεν μπορούσε να γίνει αντιστοίχιση παραστατικού, στο διάστημα όπου υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών και το παραστατικό δεν είχε φορολογικό αριθμό.


20201102-1155-1-4271
Αυτόματη Δημιουργία λογ/σμού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη Δημιουργία νέου Πελάτη με αυτόματη Δημιουργία λογαριασμού λογιστικής.

20201103-1155-1-4297
ShowWebPage
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή, χρησιμοποιώντας την ShowWebPage και ανοίγοντας ένα Link με pdf αρχείο.

20201109-1155-1-4374
Αντιγραφή Λογιστικού σχεδίου
Κατά την Αντιγραφή Λογιστικού σχεδίου, δεν μεταφέρονταν τα στοιχεία myDATA.
Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201104-1155-2-4317
Πεδία στο ευρετήριο ΑΠΔ
Προστέθηκαν στο ευρετήριο της ΑΠΔ τα εξής υπολογιζόμενα πεδία:
Εισφορές (χωρίς επιδοτήσεις)
Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών
Επιδότηση εισφορών εργαζομένου.

20201027-1155-2-4171
Βεβαίωση κυκλοφορίας ΕΡΓΑΝΗ
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας του εντύπου "Βεβαίωση κυκλοφορίας", στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ.Διορθώσεις σφαλμάτων

20201102-1155-1-426
ΑΠΔ κωδικός 40
Βελτιστοποίηση της απεινόνισης στην ΑΠΔ των εγγραφών με τύπο αποδοχών 40. Πλέον απεικονίζεται στη στήλη "Ποσοστό επιδότησης" η τιμή "100", ακόμα κι αν δεν υπάρχουν, λόγω κάλυψης του πλαφόν, ασφαλιστικές εισφορές.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190925-1155-2-2976
Ανεξόφλητα Παραστατικά
Στα Ανεξόφλητα Παραστατικά των Συναλλασσόμενων μέσω των Σχετικών Εργασιών, προστέθηκε η στήλη ''Υποκατάστημα συναλλασσόμενου''.

20201012-1155-2-3894
Νέα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων
Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων / παραδόσεων (Φ5 & Φ4). Θα είναι λειτουργικά όταν τα διαθέσει και η ΑΑΔΕ.

20201012-1155-2-3901
Συμβάσεις
Το πεδίο ''Ημερομηνία λήξης'' σύμβασης, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό.

20201020-1155-2-4061
Εργαζόμενοι στις Ενέργειες
Στα default φίλτρα ενεργειών προστέθηκε και ο Εργαζόμενος.

20201022-1155-2-4112
Προβολή της ΑΠΔ
Προστέθηκε στην προβολή της ΑΠΔ η δυνατότητα απόκρυψης του grid των εργαζομένων.

20201023-1155-1-4123
Multilingual - Πεδίο Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)
Προστέθηκε το link στο πεδίο ''Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)'', στις στήλες γραμμών Παραστατικών.

20201023-1155-2-4143
Εγκρίσεις Ειδικών Συναλλαγών
Δόθηκε δυνατότητα έγκρισης Παραστατικού, μέσω των Σχετικών Εργασιών, στις Ειδικές Συναλλαγές Συναλλασσόμενων.

20201023-1155-2-4145
ΑΠΔ με τριψηφιο κωδικό Αποδοχών
Από 03/11/2020, η ΑΠΔ που παράγεται έχει 3 ψηφία στον κωδικό αποδοχών. Η απόφαση για 2 ή 3 ψηφία σχετίζεται με την login ημερομηνία.

20201027-1155-1-4176
ΑΠΔ για ημερομίσθιους εργαζόμενους
Όταν οι Aποδοχές ημερομίσθιου εργαζόμενου είναι μικρότερες από το ημερομίσθιο στη στήλη [Hμερομίσθιο] στην ΑΠΔ, εμφανίζεται πλέον μηδέν. Ο κανόνας υλοποιήθηκε για όλες τις γραμμές που έχουν ημέρες ασφάλισης.

20201027-1155-2-4177
Υπολογισμός μισθοδοσίας Τεκμαρτών με Συνεργασία
Σε περίπτωση τεκμαρτού υπολογίζονται εισφορές για όσα ΜΣ ενημερώνουν τον αθροιστή 12 και επιπλέον εφόσον 1072=1 και για τα ΜΣ που έχουν κωδ.ΙΚΑ 10,11,14.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201013-1155-1-3927
Τιμές markup χονδρικής-λιανικής
Κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης μέσω εργασιών Παραστατικού Αγοράς, οι τιμές Markup χονδρικής / Λιανικής, δεν συμφωνούσαν με τις τιμές που είχαν οριστεί στο Είδος.

20201016-1155-1-3990
Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)''.


20201019-1155-1-4018
Ταμειακή ροή
Στην Ταμειακή ροή, δεν ανανεώνονταν τα εκ μεταφοράς ποσά των περιόδων, σε περίπτωση που επιλέγονταν συγκεκριμένες κατηγορίες.

20201020-1155-1-4053
Δικαιώματα Ελεύθερων Εκτυπώσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων ελεύθερων εκτυπώσεων, μέσω του Custom administration.

20201022-1155-1-4107
Λογαριασμοί ανά Περίοδο
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα Υπόλοιπα Λογαριασμών, στην εκτύπωση "Λογαριασμοί ανά Περίοδο" των εσόδων - εξόδων, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η τιμή ''ΝΑΙ'' στο φίλτρο ''Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στην περίοδο''.

20201021-1155-1-4070
Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, σε εταιρεία της ομάδας δεν εμφανίζε τους εργαζόμενους κατά τη δημιουργία του εντύπου "Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά".

20201021-1155-1-4078
Περιγραφή ελεύθερων πεδίων CRM
Σε περίπτωση που είχαν μετονομαστεί τα πεδία ''Text01'' έως ''Text05'' από τις παραμέτρους του CRM, δεν εμφανίζονταν οι νέες τιμές, σε περίπτωση προσθήκης τους σε ευρετήριο.
Σημείωση: Απαιτείται εκ νέου σχεδιασμός.

20201021-1155-2-4077
Πεδία mydata σε ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών
Σε ήδη αποθηκευμένη προβολή ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών, δεν ήταν διαθέσιμα προς επιλογή, τα πεδία ''Κωδικός myDATA'', ''Φορολογική σειρά'', ''Φορολογικός αριθμός'' & ''Διάταξη Απαλλαγής''.


20201023-1155-1-4142
Προσθήκη σε προεπιλογές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη σε προεπιλογές από ευρετήριο.

20201021-1155-1-4069
Ετικέτα με εικόνα είδους
Δεν εκτυπώνονταν οι εικόνες ειδών κατά την εκτύπωση φόρμας ετικέτας.


20201022-1155-3-4109
Αξία προκαταβολών στο Retail
Στο Retail Pro, δεν ενημερωνόταν ορθά η αξία προκαταβολών, όταν γινόταν πολλαπλή επιλογή προκαταβολών - εισπράξεων.

20201023-1155-1-4131
Έντυπο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - ημερομηνία Παραστατικού
Στα έντυπα Φ4 & Φ5 δεν συμπεριφερόταν ορθά το φίλτρο ''Βάσει ημερομηνίας Παραστατικού''.

20201022-1155-1-4099
Έντυπο Φ5
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο έντυπο ''Ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4'', κατά τη συμπλήρωση Αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, στον πίνακα Β'.


20201026-1155-1-4150
Υπολογισμός Ασφ. ταμείων ανά τύπο περιόδου
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών ταμείων δεν λάμβανε υπόψη τους τύπους περιόδου που είχαν επιλεχθεί να υπολογίζονται (πχ ΔΠ,ΔΧ,ΕΑ), με αποτέλεσμα να υπολογίζονται και σε περιόδους που δεν έπρεπε.

20201026-1155-1-4155
Αποστολή περιοδικής Φ2
Δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή εντύπων στην ΑΑΔΕ.

20201026-1155-1-4168
B.A.M. μέσω Soft1 Scheduler (Azure)
Δεν ''εκτελούνταν'' σενάριο B.A.M. μέσω Soft1 Scheduler, σε Azure περιβάλλον.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201029-1155-1-4212

ΑΠΔ - Επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς

Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε σε απεικόνιση στην ΑΠΔ της επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς, στις περιπτώσεις εργαζομένων με περισσότερα από 2 πακέτα κάλυψης.

20201029-1155-1-4218 

ΑΠΔ - Τεκμαρτά ημερομίσθια

Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε σε απεικόνιση αναλυτικών εγγραφών στην ΑΠΔ, σε περίπτωση εργαζόμενων που υπάγονται στον μηχανισμό Συνεργασία και ασφαλίζονται με τεκμαρτά ημερομίσθια με ταυτόχρονη ύπαρξη προσαυξήσεων αργιών και νυκτερινών.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200115-1155-2-143
Χονδρική/Λιανική εναλλακτικού σε Παραστατικά Αγορών
Στην καρτέλα ''Εμπορικά'' των Τύπων Παραστατικών Αγορών, στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', προστέθηκαν οι τιμές ''Χονδρική'' & ''Λιανική'' εναλλακτικού.

20200731-1155-2-3043
ΑΦΜ στο Ευρετήριο Εταιρείας
Σε Ομάδες Εταιρειών, σε Ευρετήρια που περιέχουν το φίλτρο ''Εταιρεία'', προστέθηκε και το ΑΦΜ.


20200807-1155-2-3085
Εκκρεμή Παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Εκκρεμή Παραστατικά'', προστέθηκαν τα φίλτρα ''Ομάδα'', ''Business unit'', ''Εμπορική κατηγορία'', ''Λογιστική κατηγορία'', ''Κατασκευαστής'' & ''Σαιζόν''.

20201013-1155-2-3920
Κατάσταση Ελέγχου ΦΜΥ
Προστέθηκε κουμπί συντόμευσης μέσα στο αρχείο ΦΜΥ και επιλογή στο δεξί κλικ. Κατά την εκτέλεση της συντόμευσης η εκτύπωση εκτελείται αυτόματα με Ημερομηνιακό Διάστημα επιλεγμένο αντίστοιχο με το επιλεγμένο αρχείο.

20201013-1155-2-3922
myDATA Live - Σύνδεση με myDATA
Στην καρτέλα ''Σύνδεση με myDATA'' του myDATA Live, εμφανίζονται πλέον οι εγγραφές που δεν έχουν χαρακτηρισμό στο tab ''προς χαρακτηρισμό''.

20201014-1155-2-3952
Ωράρια-Εξαγωγή σε αρχείο xxf
Μαζί με τα ωράρια εξάγονται και εισάγονται αντίστοιχα και τα μοντέλα χρόνου εργασίας.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20200601-1155-1-2038
Όνομα αρχείου αποθήκευσης
Κατά την ''εκτέλεση'' ορισμένων εργασιών, όπως η ''Εξαγωγή δεδομένων εταιρείας'', δεν εμφανιζόταν ολόκληρο το όνομα του αρχείου αποθήκευσης.

20200714-1155-1-2777
Υπόλοιπα παρτίδας σε Ομάδα Εταιρειών
Σε Ομάδες Εταιρειών, σε Παραστατικά, εμφανίζονταν παρτίδες με Υπόλοιπο από Εταιρείες ομάδας, εκτός της κύριας.


20200928-1155-1-3681
Εγκρίσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Χρήστη με δικαιώματα, κατά την Έγκριση Παραστατικών.

20201001-1155-1-3751
X.FORM
Η X.FORM δεν επέστρεφε αποτέλεσμα όταν γινόταν κλήση της στο event "ON_FORMLOAD".

20201001-1155-1-3754
Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό Παραστατικών, δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος ''Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ'', και δεν συμπληρωνόταν στο νέο Παραστατικό το καθεστώς του Συναλλασσόμενου.

20201007-1155-1-3833
Εκ νέου υπολογισμός δόσεων
Δεν μπορούσε να γίνει εκ νέου υπολογισμός δόσεων σύμβασης στο κύκλωμα "Ειδικών Συναλλαγών", ύστερα από διαγραφή του Παραστατικού δόσεων.

20201007-1155-1-3841
Wrap περιγραφής Είδους στο Retail Pro
Στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η πλήρης περιγραφή των Ειδών.

20201008-1155-1-3852
Κάρτα Αλλαγής (Retail Pro)
Στο Retail Pro, δεν ενημερώνονταν όλα τα Είδη του Παραστατικού στην Κάρτα αλλαγής.

20201009-1155-1-3889
Σχετικό Παραστατικό
Στο Series 5 UI, ήταν δυνατή η διαγραφή της προέλευσης Παραστατικού, στις Στήλες γραμμών.

20201012-1155-1-3892
Προέλευση - Σχετικό Παραστατικό
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της Στήλης "Προέλευσης" Παραστατικού, σε γραμμές Ειδών.

20201012-1155-1-3905
AGROS - Ενημέρωση από Farmacon
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Agros, ύστερα από Ενημέρωση Δεδομένων Παραστατικού από τη Farmacon.

20201013-1155-1-3912
myDATA - Φορολογική Σειρά
Σε Σειρές Παραστατικών που δεν είχαν ενεργοποιημένη την παράμετρο "Σύνθεση Κωδικού Παραστατικού", δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο "Φορολογική Σειρά".

20201014-1155-1-3943
Χρηματικός λογαριασμός αξιογράφου σε εισπράξεις Πελατών
Κατά τη δημιουργία νέου αξιόγραφου μέσω των εισπράξεων, δεν συμπληρωνόταν ο Χρηματικός Λογαριασμός της γραμμής, εφόσον συμπληρώνονταν τα στοιχεία από το σώμα κι όχι από τις γραμμές.

20201014-1155-1-3946
Αποθήκευση Φόρμας Εκτύπωσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την Αποθήκευση φόρμας εκτύπωσης, έχοντας ενεργοποιημένη τη γενική παράμετρο ''Καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρησης".

20201015-1155-1-3958
Αύξουσα αρίθμηση σε ομαδοποιημένο Ευρετήριο
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν ο αύξων αριθμός των εγγραφών, σε ομαδοποιημένο Ευρετήριο.

20201016-1155-1-3989
Custom Πεδίο με ίδιο όνομα
Σε σχεδιαζόμενη προβολή, σε περίπτωση που γινόταν "read only" πεδίο της εφαρμογής, γινόταν και το custom (CCC) πεδίο, π.χ. (CUSTOMER.REMARKS / CCCCUSTOMER.REMARKS).

20201019-1155-1-4013
Κωδικός σε προβολή συμβάσεων
Σε σχεδιαζόμενη προβολή συμβάσεων έχοντας ορίσει το σύμβολο ''*'' σαν default value στον Κωδικό, δεν συμπληρωνόταν κατά τη νέα εγγραφή.

20201019-1155-1-4024
Διαγραφή κλήσεων στο CRM
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη Διαγραφή Παραστατικών.


20201019-1155-1-4025
Προδιαγραφή στον εφοδιασμό
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν η προδιαγραφή, στην καρτέλα ''Εφοδιασμός'' των Ειδών.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200909-1155-2-3390
Μισθολογικά στοιχεία στη γέφυρα Λογιστικής
Προστέθηκαν resolvers αιτιολογίας (ομάδα Μισθολογικά στοιχεία) στα "Μισθολογικά στοιχεία" και στα "Μισθολογικά στοιχεία ανά κέντρο κόστους".

20201005-1155-1-3795
Εκτύπωση crystal report
Οι ελεύθερες εκτυπώσεις Crystal report, μπορούν πλέον να αποσταλούν με e-mail.

20200925-1155-2-3634
Ομάδα εταιρειών - Τμήμα
Σε ομάδα εταιρειών, είναι διαθέσιμο στα Στελέχη και το Τμήμα στα Στοιχεία ανά εταιρεία.

20201005-1155-2-3781
Λογιστικές κατηγορίες υπηρεσιών
Στο ευρετήριο των λογιστικών κατηγοριών Υπηρεσιών, είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο "Κατηγορία myDATA''.

20200925-1155-2-3652
MYDATA-Υπηρεσίες
Στην Ειδική διαχείριση των υπηρεσιών, προστέθηκαν τα απαλλασσόμενα άρθρα 14 & 22 ΦΠΑ.

20201006-1155-2-3804
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στη Λιανική
Δόθηκε δυνατότητα ''Κάλυψης εκκρεμοτήτων'' γραμμών, στα Παραστατικά Λιανικών Πωλήσεων.

20200928-1155-2-3664
Αρχείο πληρωμών SEPA - Λατινική ονομασία
Στην εργασία δημιουργίας αρχείου πληρωμών SEPA (ExportSepaPayBanksFile) δόθηκε δυνατότητα για Λατινική Ονομασία με αντίστοιχη λειτουργία με αυτήν που υπάρχει ήδη στο αρχείο SEPA που δημιουργείται από τη Χρηματοικονομική διαχείριση - Ταμειακές & τραπεζικές συναλλαγές - Εμβάσματα (ExportSepaBanksFile).

20201007-1155-2-3834
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Στην εργασία ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', προστέθηκε το flag ''Υποκατάστημα σύμβασης''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200527-1155-1-1951
XPLORER.CFG
Στο Series 5 UI, έχοντας ορίσει στο XPLORER.CFG διαφορετική από default γραμματοσειρά, δεν λαμβάνονταν υπόψη.

20201001-1155-1-3731
Υποκ/μα Συναλλασσομένου σε ιστορικό Αγορών-Πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε περίπτωση επιλογής υποκαταστήματος στο ιστορικό πωλήσεων των ειδών.

20200529-1155-1-2022
Αντιστοιχίσεις Παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιστοίχιση παραστατικών προηγούμενου έτους, όταν υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών.

20201001-1155-1-3735
VB Script error
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε προβολή, χρησιμοποιώντας VB Script.

20200709-1155-1-2695
Υπολογισμός πόντων σε 2 κυκλώματα
Δεν γινόταν υπολογισμός πόντων από διαφορετικά κυκλώματα (Πωλήσεις / Λιανική), σε περίπτωση που δεν γινόταν αποσύνδεση / σύνδεση από την εφαρμογή.

20201001-1155-1-3742
Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)
Δεν φιλτράρονταν ορθά οι εγγραφές, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Περιγραφή (Γλώσσα χρήστη)'', σε στήλες γραμμών.

20200907-1155-1-3315
Αντιστοίχιση Παραστατικών με κλείδωμα ημερομηνιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιστοίχιση Παραστατικού, έχοντας θέσει κλειδώματα ημερομηνιών & ''Απαγόρευση'' στη μεταβολή εκτυπωμένου Παραστατικού.

20201002-1155-1-3762
Γραμμές φακέλου κοστολόγησης ανά παρτίδα
Κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης στο Παραστατικό Αποθήκης, δεν ενημερώνταν ορθά οι γραμμές των ειδών με διαφορετική παρτίδα.

20200918-1155-1-3539
Γράφημα Ιστορικού μετασχηματισμών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το γράφημα, στο ιστορικό μετασχηματισμών παραστατικών.

20201006-1155-1-3814
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'' δεν γινόταν άθροιση της ποσότητας 2 στα γενικά σύνολα.

20200918-1155-1-3541
Διαγραφή αντιστοιχίσεων
Κατά τη μεταβολή Παραστατικού είσπραξης, το οποίο έχει αντιστοιχιστεί, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα.

20201006-1155-1-3817
Αίτηση/Δήλωση Συνεργασίας Α' και Β' φάσης
Έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές στα λεκτικά για να συμβαδίζουν απόλυτα με αυτά του ΥΕΚΑ.

20200922-1155-1-3569
Κλείδωμα Advanced Javascript Editor
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν (κατά το σχεδιασμό) το password που είχε δοθεί σε cst.

20201007-1155-1-3836
Μαζική Έγκριση Παραστατικών
Δεν ολοκληρωνόταν η διαδικασία έγκρισης παραστατικών, με σενάριο πιστωτικού ελέγχου.

20200925-1155-1-3641
Ανάλυση άρθρου σε παλιό UI
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ανάλυση άρθρου Αναλυτικής Λογιστικής.

20201008-1155-1-3850
Άρθρα Ανάλυσης ΓΛ και ΑΛ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα άρθρα ανάλυσης λογιστικής.

20200928-1155-3-3677
Εκτύπωση e-invoice
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση e-invoice.

20201008-1155-1-3853
ΑΠΔ για μαθητευόμενο εργαζόμενο
Στον υπολογισμό μαθητευόμενου εργαζόμενου με εποχιακή απασχόληση εμφάνιζε την επιδότηση, αλλά στην απεικόνιση στην ΑΠΔ εμφάνιζε όλο το ποσό εισφορών για καταβολή.

20200929-1155-1-3687
Ληξιάριο αξιογράφων
Στην εκτύπωση ''Ληξιάριο αξιογράφων'', προστέθηκε το φίλτρο '' Εμφάνιση αξιόγραφων μόνο με υπόλοιπο''.

20201008-1155-1-3866
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Λιανικής - Λάθος χαρακτηρισμός
Κατά την ενημέρωση εγγραφών myDATA σε απόδειξη παροχής υπηρεσιών με κωδικό 1102, ο χαρακτηρισμός δεν ενημερωνόταν με την ορθή τιμή 156003.

20200929-1155-1-3693
Import άρθρων γενικής λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το import άρθρων Γενικής λογιστικής, έχοντας ορίσει στην παράμετρο Ανισοσκέλιστα άρθρα, τη τιμή ''Απαγόρευση''.

20201008-1155-1-3871
Μηνύματα
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα μηνύματα της εφαρμογής.

20200929-1155-1-3698
ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ από τις Εργασίες Περιόδου (APDCALC) για εργαζόμενο με οικοδομοτεχνικό έργο.

20201009-1155-1-3874
Έσοδα - Έξοδα - Λογαριασμοί ανά περίοδο
Στην εκτύπωση ''Λογαριασμοί ανά περίοδο'' των Eσόδων - Eξόδων, δεν εμφανίζονταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα των λογαριασμών.

20200930-1155-1-3701
Αντιγραφή από τελευταία
Στο 2008 UI, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή, δεν γινόταν αντιγραφή από το τελευταίο καταχωρημένο Παραστατικό.

20201012-1155-1-3900
Αποζημίωση αδείας σε ΑΠΔ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ σε περίπτωση αποζημίωσης αδείας με κωδικό 07.

20200930-1155-1-3703
Υπολογισμός ετήσιας μέσης σταθμικής
Διορθώθηκε λανθασμένος υπολογισμός της τιμής κόστους, με μέθοδο αποτίμησης ''Ετήσια μέση σταθμική τιμή'', που γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Υπολογισμός τιμών κόστους''.