Create Content
Ο υπολογισμός/συμπλήρωση και η αποστολή του εντύπου Ε11.1 , προϋποθέτει:


Δείτε στα παρακάτω tabs:

 1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το έντυπο Ε11.1- ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α'55/11-3-2020)
 2. την απαραίτητη Soft1 παραμετροποίηση για τον υπολογισμό, τη διαδικασία υπολογισμού και αποστολής/υποβολής του παραγόμενου xml αρχείου.


Η άδεια ειδικού σκοπού της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α' 55) συνιστά ειδικό μέτρο που αποβλέπει στη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων του ιδιωτικού τομέα για τη φροντίδα των παιδιών τους, κατά το διάστημα που οι μονάδες/δομές παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης των υποπεριπτώσεων αα) έως και αγ) της περίπτωσης α της παρ. 3, παραμένουν κλειστές για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ' ελάχιστον τριών (3) ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μίας ημέρας κανονικής αδείας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου.

Σημαντικές επισημάνσεις:

 • Στο έντυπο Ε11.1 θα πρέπει να καταχωρείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημερομηνία για το διάστημα από 11/3 έως 31/05/2020. Συνεπώς το αρχείο του εντύπου θα συμπληρώνεται τόσες φορές για κάθε εργαζόμενο, όσες ημέρες αδείας (ειδικού σκοπού και κανονικές) έχει πάρει για το διάστημα 11/3-31/5/2020, όπου σε κάθε εγγραφή θα πρέπει να καταχωρείται η ημερομηνία και το είδος της άδειας.
 • Κατά την υποβολή του εντύπου στο ΠΣ Εργάνη ελέγχεται η αντιστοίχιση 3+1, δηλαδή 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού στις οποίες αντιστοιχεί μια ημέρα κανονικής άδειας. Εφόσον δεν υπάρχει η αντιστοίχιση αυτή, το ΠΣ Εργάνη θα σας εμφανίσει αντίστοιχο μήνυμα λάθους.
 • Αν κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα Μαΐου υποβάλλονται ημέρες αδείας, οι οποίες δεν συμπληρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για τον μήνα Ιούνιο.

Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το ΠΣ Εργάνη πριν την οριστική υποβολή απαιτείται επανέλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων δεδομένου ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή:

 • Ως ημερομηνία υποβολής του εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.
 • Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου

Στα παρακάτω links έχετε δυνατότητα να βρείτε αναφορές για την άδεια ειδικού σκοπού καθώς και την συμπλήρωση του εντύπου Ε11.1
https://www.taxheaven.gr/news/48763/adeia-eidikoy-skopoy-ypegrafh-h-apofash-gia-to-misoologiko-kai-mh-misoologiko-kostos-kaows-kai-ton-tropo-kai-th-diadikasia-plhrwmhs  
https://www.taxheaven.gr/news/49185/erganh-odhgies-gia-th-symplhrwsh-toy-entypoy-111-adeia-eidikoy-skopoy  

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής οδηγίες του ΠΣ Εργάνη οι προθεσμίες υποβολής του Εντύπου Ε11.1 είναι εκείνες που απεικονίζονται στον επόμενο πίνακα.

Στοιχεία λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας.

Έντυπο 11.1 Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55/11.03.2020)

Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου  2020

Έως 15.6.2020

Ιουνίου 2020

Έως 15.7.2020

 Για να κατεβάσετε το Ε11.1 έντυπο χρησιμοποιήστε την εργασία Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας (Μενού παραμέτρων > HR & Μισθοδοσία > Παράμετροι υπολογισμού > Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας), ενεργοποιώντας και τα δύο φίλτρα/ ερωτήσεις


 Για κάθε εργαζόμενο που έχει λάβει άδεια ειδικού σκοπού, στην καρτέλα Άδειες/ Ασθένειες/ Απουσίες ενεργοποιήστε την παράμετρο Σχετιζόμενη με ειδικού σκοπού. Αφορά σε όσες γραμμές έχουν χαρακτηρισμό την Κανονική άδεια που έχει λάβει ο εργαζόμενος και συσχετίζεται με την άδεια ειδικού σκοπού ώστε να ισχύει η συνθήκη 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού στις οποίες αντιστοιχεί μια ημέρα κανονικής άδειας.

 Για να υπολογίσετε το Ε11.1 xml αρχείο χρησιμοποιήστε την εργασία Ε11.1 Απολογιστικό έντυπο αδειών ειδικού σκοπού και σχετιζόμενων κανονικών  (Μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσία > Μισθοδοσία >ΥΕΚΑ), συμπληρώνοντας τα φίλτρα.

Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μια συνολική υποβολή για όλους τους εργαζόμενους που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ανεξαρτήτως σε ποια περιοχή απασχόλησης ανήκουν.
Στη συνέχεια, κατά την αποστολή του αρχείου Ε11_1.xml στο ΠΣ Εργάνη θα δημιουργηθούν αυτόματα τόσα προσωρινά έντυπα αδειών ειδικού σκοπού όσα και τα παραρτήματα στα οποία ανήκουν αυτοί οι εργαζόμενοι.

 • Από - Εως κωδικό εργαζομένου αν θέλετε να περιορίσετε τα αποτελέσματα.
 • Την διαδρομή στην οποία θα αποθηκευτεί το αρχείο Ε11_1.xml
 • Προτείνεται αυτόματα από την εφαρμογή η login ημερομηνία ως Ημ. Αναφοράς
 • Την Απο - Εως Ημερομηνία (11/3/2020 έως 31/5/2020) για το πρώτο διάστημα υποβολής του εντύπου.
 • Τις περιοχές απασχόλησης στις οποίες ανήκουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους θα υποβάλετε το έντυπο Ε11.1.
 • Τη Χρήση
 • Τον Κωδικός Τράπεζας και το ΙΒΑΝ του εργοδότη
 • Ενεργοποιείστε τη Χρήση προσαυξημένου ημερομισθίου αν έχετε καταχωρήσει τα διαστήματα αδείας μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου χωρίς να έχετε υπολογίσει αποδοχές αδείας στην αντίστοιχη περίοδο.
 • Στην ερώτηση σχετικά με την συμμετοχή εργαζόμενων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην δημιουργία του αρχείου, η εφαρμογή εμφανίζει προεπιλεγμένη την τιμή Ναι, με δυνατότητα τροποποίησης από τον χρήστη.

Επιλέξτε Εκτέλεση και δείτε τα αποτελέσματα, ομαδοποιημένα ανά περιοχή απασχόλησης, στο tab με τα Στοιχεία.
 Ελέγξτε τα αποτελέσματα και προβείτε στις όποιες τροποποιήσεις του αρχείου, όπου αυτές κριθούν απαραίτητες. 

 • Το μικτό ημερομίσθιο αποδοχών αδείας προκύπτει από την διαίρεση του ΜΣ 3146 Αποδοχές αδείας δια του συνόλου των ημερών αδείας της περιόδου για τις οποίες οφείλονται αποδοχές.
 • Το ποσό της στήλης Εργοδοτικές εισφορές υπολογίζεται αυτόματα με τα ποσοστά εργοδότη των ταμείων που υπάρχουν ενεργά στην κάθε περίοδο στην καρτέλα του εργαζόμενου στη σελίδα [Μισθολογικά/Ταμεία > Ταμεία].
 • Στις στήλες Ημερήσιες μικτές αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές έχει δυνατότητα να επέμβει ο χρήστης, εφόσον το επιθυμεί.
 • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ημέρες αδείας ειδικού σκοπού οι οποίες αποτελούν αργίες όπως η 25η Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, η Δεύτερη ημέρα του Πάσχα κλπ ώστε να είναι ορθά συμπληρωμένο το αρχείο των αδειών ειδικού σκοπού.

Οι τροποποιήσεις που γίνονται στο συγκεκριμένο σημείο της εφαρμογής είναι προσωρινές, δεν αποθηκεύονται, παρά μόνο ενσωματώνονται στο αρχείο κατά την δημιουργία του xml και θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε φορά που δημιουργείτε εκ νέου το αρχείο, εκτός αν επιλέξετε την φόρτωση ενός ήδη αποθηκευμένου .xml αρχείου

Επιπλέον έχετε την δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων αν εξάγετε τις αναλυτικές εγγραφές σε αρχείο excel και τις εισάγετε εκ νέου μετά την επεξεργασία τους, με την γνωστή διαδικασία paste from clipboard.


 Πατήστε Δημιουργία XML αρχείου αν έχετε κάνει μεταβολές ώστε να ενημερωθεί το αρχείο με αυτές. Επιλέξτε Υποβολή να ανεβάσετε το αρχείο Ε11.xml στο ΕΡΓΑΝΗ.

Για την ορθή λειτουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα πρέπει να συμπληρωθούν στις παραμέτρους της εταιρείας τα στοιχεία της εταιρείας καθώς και τα πεδία Username και Password που διατέθηκαν στην εταιρεία από την αρμόδια αρχή.
Επιλέξτε "Υποβολή αρχείου" για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής του αρχείου στο site του υπουργείου.