Create Content
H Υποβολή Α.Π.Δ, για το διάστημα αναστολής, προϋποθέτει:

 1. την κατάλληλη παραμετροποίηση στην καρτέλα [Στοιχεία πρόσληψης], του αρχείου εργαζομένων. Δείτε σχετικά με την Αναστολή σύμβασης εργασίας.
 2. Soft1 έκδοση 5.00.520.11317. Απαιτείται update ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ήδη εγκατεστημένη την έκδοση 5.00.520.11317

Για τον υπολογισμό της περιόδου Μάρτιος 2020, και σε αναμονή διευκρινήσεων για τον ασφαλιστικό χειρισμό της αναστολής, θα έπρεπε να καταχωρηθούν οι μεταβολές περιόδου μέχρι και την τελευταία ημέρα εργασίας πριν από την έναρξη της αναστολής,
Με την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου -  ΦΕΚ Τεύχος Α 90/1.5.2020 «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.», εισάγεται η έννοια της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής, για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Για το διάστημα της ανάκλησης, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ' αναλογία των ημερών απασχόλησης καθώς και αντίστοιχη παράταση της λήξης αναστολής.
Για την κάλυψη των ανωτέρω κρίθηκε απαραίτητη η προσαρμογή της εφαρμογής σε πιθανά διακοπτόμενα και επαναλαμβανόμενα διαστήματα ενεργής εργασιακής σχέσης και αναστολής, με την προσθήκη νέων μισθολογικών στοιχείων για την αναλυτική καταγραφή των διαστημάτων αναστολής.
Σύμφωνα με την Α.Π 82992/6.05.2020 με θέμα «Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) Μισθοδοτικής Περιόδου 03/2020», δόθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και τον τρόπο απεικόνισης της Α.Π.Δ Μαρτίου 2020 από την απαγόρευση λειτουργίας τους ή από την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους έως 31/03/2020.

Σύμφωνα με το ίδιο παραπάνω έγγραφο και όπως αναφέρει στην παράγραφο ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

" Για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 03/2020, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην Α.Π.Δ., η οποία δεν μπορεί να είναι πριν την 15η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.1. της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1078/Β΄/28-3-2020) ή πριν την 21η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.2. της ως άνω απόφασης" (Γενικό έγγραφο e-ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/ypobole-analytikon-periodikon-deloseon-apd-misthologikes-periodoy

Για την κάλυψη των ανωτέρω ιδιαίτερων αναγκών, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην Soft1 έκδοση 5.00.520.11317 οι οποίες αναλύονται παρακάτω.


① Νέα μισθολογικά στοιχεία (3077 & 3400)

Σχεδιάστηκαν στο Soft1 νέα μισθολογικά στοιχεία με κωδικούς:

 • 3077 - Ημέρες μη εργασίας λόγω αναστολής, 
 • 3400 - Αποδοχές μη εργασίας λόγω αναστολής

Η λειτουργικότητα των νέων μισθ. στοιχείων είναι παρόμοια με αυτή των αντίστοιχων της Άδειας με την διαφορά ότι, για το 3400-Αποδοχές μη εργασίας λόγω αναστολής, υπολογίζονται εισφορές για λόγους απεικόνισης στην ΑΠΔ, αλλά δεν είναι πληρωτέες, δεν επιβαρύνουν το κόστος και δεν παρακρατούνται ασφαλιστικές εισφορές.

Για να συμπεριληφθούν τα παραπάνω μισθ. στοιχεία στο Soft1, χρησιμοποιήστε την εργασία Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας (Μενού παραμέτρων > HR & Μισθοδοσία > Παράμετροι υπολογισμού > Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας), ενεργοποιώντας και τα δύο φίλτρα/ ερωτήσεις


② Μισθ. στοιχείο 3077 (Ημέρες μη εργασίας λόγω αναστολής) - Τι πρέπει να γνωρίζετε! 

Το 3077 Μισθολογικό στοιχείο θα το βρείτε διαθέσιμο στα εξής σημεία/ εργασίες στο Soft1.

ɑ. στην καρτέλα [Άδειες/ Ασθένειες/ Απουσίες] tab Άδειες, του αρχείου εργαζομένων, ακολουθώντας τους κανόνες αυτόματου υπολογισμού των ασφαλιστικών ημερών.

Δηλαδή,

 • αν στον εργαζόμενο έχει καταχωρηθεί ωράριο εργασίας με 3 ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα, τότε το Soft1 θα ελέγξει τις εργάσιμες ημέρες του ωραρίου και θα υπολογίσει μόνο αυτές τις ημέρες, ως ημέρες αναστολής. 

  Παράδειγμα: Μισθωτός πλήρους απασχόλησης (25 ημέρες εργασίας ανά μήνα) ο οποίος εργάστηκε από 01/3/20-20/3/20,  και για τον οποίο υπολογίστηκε μισθοδοσία με 18 ημέρες εργασίας και ασφάλισης.
  Οι ημέρες μη εργασίας λόγω αναστολής του Μισθ. Στοιχείου 3077, για να συμπληρωθούν οι 25 ημέρες, θα πρέπει να είναι 7 για το διάστημα από 21/3/20-31/3/20.

  Συνεπώς, το σύνολο των ημερών για το οποίο θα υποβληθεί Α.Π.Δ θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των ημερών εργασίας για το οποίο έχετε ήδη υπολογίσει στην μισθοδοσία του Μαρτίου και των ημερών μη εργασίας λόγω αναστολής.


 • Στην περίπτωση υπολογισμού διαφορετικού ημερών ασφάλισης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον αριθμό των προτεινόμενων ημερών εισάγοντας το διάστημα της αναστολής και συμπληρώνοντας τα πεδία 'Από - Έως Ημερομηνία'. 


b. στην εργασία Καταχώριση Άδειας για έναν ή περισσότερους χρήστες (δεξί κλικ - αρχείο εργαζομένων). Βασική προϋπόθεση να δηλωθεί το ημ. διάστημα, για τις ημέρες ασφάλισης, για το καθεστώς αναστολής.
Συνίσταται να ακολουθήσετε αυτήν την διαδικασία εφόσον η επιχείρησή σας ανήκει στην κατηγορία αυτών που η λειτουργία τους τέθηκε σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής.


c. στην εργασία Μεταβολή δεδομένων (Περιόδου/ Μαζική) για έναν ή περισσότερους χρήστες (δεξί κλικ - αρχείο εργαζομένων). Στην καρτέλα <Τακτικά στοιχεία> για τον κωδικό 3077- Ημέρες μη εργασίας λόγω αναστολής δηλώνετε τις το ημ. διάστημα και τις ημέρες της αναστολής.


d. στην εργασία Μεταβολή δεδομένων/ Περιόδου, εφόσον επιλεγεί η Ενημέρωση αδειών/ασθενειών/απουσιών,  θα μεταφέρει τις εγγραφές του μισθολογικού στοιχείου 3077 στην περίοδο απόδοσης.③ Ασφαλιστικά Ταμεία 

Τα ασφαλιστικά Ταμεία με κωδικό 11198 (0,29€ Εφάπαξ εισφορά ξενοδοχοϋπαλλήλων) και 11241 (2€ Στέγη υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ)), τα οποία υπολογίζονται με σταθερό ποσό, έφυγαν από την λογική της ανάλυσης των εισφορών τους ανά αποδοχή, συνεπώς δεν θα βρεθούν στην υποκαρτέλα [Ανάλυση], της προβολής [Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας]. Προς το παρόν ο υπολογισμός τους, πραγματοποιείται ανεξάρτητα αν υπάρχουν πραγματικές ημέρες εργασίας ή όχι. Για την μισθοδοσία του Μαρτίου 2020, δεδομένου ότι η αναστολή δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής, ξεκίνησε μετά τις 11 Μαρτίου 2020, και συνεπώς υπάρχουν πληρωτέες αποδοχές για τους εργαζόμενους, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών ταμείων θα πραγματοποιηθεί και οι εισφορές θα κρατηθούν κανονικά από τους εργαζόμενους στο σύνολό τους.

Σε ότι αφορά την μισθοδοσία του Απριλίου και ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου η αναστολή εργασίας εκτείνεται στο σύνολο του μήνα, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Σε ότι αφορά την μισθοδοσία του Απριλίου και ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου η αναστολή εργασίας εκτείνεται στο σύνολο του μήνα, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

 1. Διαδικασία επανυπολογισμού μισθοδοσίας Μαρτίου

Ι. Προετοιμασία επανυπολογισμού.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να ενημερώσετε την περίοδο του Μαρτίου 2020 με τα ήδη υπολογισθέντα ποσά του ΦΜΥ, της Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του Πληρωτέου ποσού, μέσω της ειδικής εργασίας που θα βρείτε στην κάτω μπάρα και συγκεκριμένα στην επιλογή Εργαλεία > Εργασίες > Ενημέρωση μισθοδοσίας

Με την εργασία αυτή θα ενημερωθούν τα μισθολογικά στοιχεία [3047- Παρακρατηθείς Φ.Μ.Υ.], [3382- Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης (εισαγόμενη)] και [3383- Αρχικό Πληρωτέο (περίπτωση επανυπολογισμού)]. Σε περίπτωση που επιθυμείτε με τον επανυπολογισμό να μεταβληθούν τα πεδία αυτά (στην περίπτωση για παράδειγμα όπου έχετε εισάγει κάποιο επιπλέον ποσό για Λοιπές αποδοχές σε κάποιον εργαζόμενο) θα πρέπει στο δεξί κλικ του επιθυμητού εργαζόμενου>

Μεταβολή δεδομένων> Περιόδου να μηδενίσετε τις τιμές των πεδίων αυτών.
ΙΙ. Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων.
Εφόσον έχετε ήδη καταχωρήσει τις Ημέρες μη εργασίας λόγω αναστολής στο αρχείο εργαζομένων, θα πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου την εργασία της αυτόματης εισαγωγής δεδομένων με τις ακόλουθες επιλογές:
Εισαγωγή αδειών/ασθενειών/απουσιών από το αρχείο εργαζομένων: Ναι
Να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι με ημερομηνία αποχώρησης : Ναι
Από : 01/03/2020
Έως : 31/03/2020
Υπολ/σμός για τους ήδη υπολογισθέντες: Ναι(μόνο για τα επιλεχθέντα μισθ/κά στοιχεία)
Μισθολογικά στοιχεία : 3077 Ημέρες μη εργασίας λόγω αναστολής


Παρόλο που θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα η διαδικασίας της αυτόματης εισαγωγής θα έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και από την εργασία <Μεταβολή δεδομένων/Περιόδου> στην σελίδα <Τακτικά στοιχεία> στο ΜΣ 3077.


ΙΙΙ. Επανυπολογισμός μισθοδοσίας Μαρτίου 2020
Για τις ανάγκες του παραδείγματος υποθέτουμε ότι έχετε έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι μισθωτός πλήρους απασχόλησης και εργάστηκε κατά το μήνα Μάρτιο έως την αναστολή ως εξής:
1/3/2020 - 15/03/2020 Κανονική εργασία 13ημέρες
16/3/2020 - 18/3/2020 Άδεια ειδικού σκοπού 3ημέρες
19/3/2020 – 19/3/2020 Κανονική άδεια 1ημέρα
20/3/2020 - 20/3/2020 Κανονική εργασία 1ημέρα21/3/2020 – 31/03/2020 Μη εργασία λόγω αναστολής 7ημέρες
Αφού ολοκληρωθούν τα βήματα 3.Ι και 3.ΙΙ εκτελείτε στο δεξί κλικ του εργαζόμενου την εργασία <Υπολογισμοί/Μισθοδοσίας> κλικάροντας την επιλογή ''Υπολογισμός για τους ήδη υπολογισθέντες''.Εκτύπωση κατάστασης συμφωνίας εισφορών ασφαλιστικών ταμείων

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του επανυπολογισμού έχετε δυνατότητα να ελέγξετε τις τις αποδοχές και τις ασφαλιστικές εισφορές για την ΑΠΔ της τρέχουσας περιόδου. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό επιλέγετε διαδοχικά από το κεντρικό μενού [Μενού εργασιών > HR& Μισθοδοσία > Μισθοδοσία > Εκτυπώσεις] την εκτύπωση με περιγραφή <Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων>.


Για εργαζόμενο με κπκ 101 και ποσοστά εισφορών 15,75% εργαζόμενου και 24,81% εργοδότη η απεικόνιση είναι ακόλουθη. Η διαφορά ανάμεσα στο ποσό Μικτών και Ασφαλιστέων είναι το ποσό του ΜΣ 3400 Αποδοχές μη εργασίας λόγω αναστολής. Στο παράδειγμά μας 490,00

Αρχείο ΑΠΔ

Έπειτα για να δημιουργήσετε το αρχείο της ΑΠΔ επιλέγετε διαδοχικά από το κεντρικό μενού [Μενού εργασιών > HR& Μισθοδοσία > Μισθοδοσία > Εργασίες περιόδου > Διαχείριση ΑΠΔ] την επιλογή <Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ>. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγετε στο πεδίο "Περίοδος υποβολής" την επιθυμητή περίοδο, στο παράδειγμα που αναλύουμε Μάρτιος 2020 και συμπληρώνετε όσα από τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής επιθυμείτε. Στο πεδίο "Τύπος Δήλωσης", έχετε δυνατότητα να επιλέξετε την τιμή από την διαθέσιμη λίστα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχείο Κανονικής ΑΠΔ (Τύπος 01), Συμπληρωματικής ΑΠΔ (Τύπος 04) κλπ. Τέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κάντε κλικ στην ένδειξη "Εκτέλεση".


Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα προβληθεί στην οθόνη το παράθυρο με το μήνυμα "Ο υπολογισμός της Α.Π.Δ έγινε επιτυχώς". Στο ίδιο παράθυρο η εφαρμογή σας εμφανίζει το πλήθος των εργαζομένων που θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της ΑΠΔ, το σύνολο ημερών ασφάλισης, το σύνολο ασφαλιστέων αποδοχών και το σύνολο ασφαλιστικών εισφορών, οπότε μπορείτε να επιβεβαιώσετε και τα σύνολα σας συγκρίνοντάς τα με την εκτύπωση <Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων>Κλείνοντας το παράθυρο αυτό επιλέγοντας την ένδειξη ''Αρχείο ΑΠΔ'' η εφαρμογή σας μεταφέρει στο αρχείο όπου μπορείτε να διαπιστώσετε στον πίνακα ''Αναλυτικές εγγραφές εργαζομένων'' πως υπάρχει μια γραμμή με τύπο αποδοχών 1 με 18 ασφαλιστικές ημέρες και μια με τύπο αποδοχών 18 με 7 ασφαλιστικές ημέρες στην οποία δεξιότερα έχει συμπληρωθεί και ημερομηνιακό διάστημα της αναστολής δλδ από 21/3/2020-31/3/2020Αφού ολοκληρωθούν τα ανωτέρα βήματα υποβάλετε την ΑΠΔ Μαρτίου 2020 κατά τα γνωστά.